HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre XV [fragments]

Liste des contextes (ordre alphabétique)


γ  =  22 formes différentes pour 37 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[15, 3]   Σερουιλίου τὸ τρίτον {ὑπατεύοντος} καὶ  Γαίου   Μαρκίου Ῥουτίλου ὑπατευόντων κίνδυνοι τὴν
[15, 8]   ὑπηκόους ὑμῶν οὐθὲν δεόμεθα· καὶ  γὰρ   ἄνευ Φουνδανῶν καὶ Φορμιανῶν ἱκανοὶ
[15, 8]   οὐ τὸ κοινὸν αἴτιον ἐψηφισάμεθα  γὰρ   ἀποσταλῆναι τὴν στρατιὰν ὑμῖν οἱ
[15, 3]   τὰς ἐκείνων πόλεις κατάσχωμεν; οὗτοι  γὰρ   αὐτοὶ πρότερον οὐκ ἐκ τοῦ
[15, 9]   τὸν Ῥωμαίων δῆμον αἰτιάσασθαι. πάντα  γὰρ   αὐτῷ πέπρακται κατὰ τοὺς ἱερούς
[15, 3]   πείσονται πρὸς ἡμῶν. χώραν τε  γὰρ   αὐτῶν δῃώσομεν, ὅσον ἂν ἡμῖν
[15, 8]   ὑφ´ ὑμῶν ἀδικεῖσθαι μεγάλα. φίλην  γὰρ   ἡμῶν καὶ σύμμαχον οὖσαν τὴν
[15, 1]   κατὰ τὴν μονομαχίαν ζῴου· κόρβους  γὰρ   οἱ Ῥωμαῖοι καλοῦσι τοὺς κόρακας·
[15, 10]   εἰκότα παθεῖν συνέβη. οἱ μὲν  γὰρ   παρασκευαζόμενοι καὶ μέλλοντες ἀπώλεσαν τοὺς
[15, 5]   δίκαια καὶ λαμβάνειν, καί, εἴ  γε   διαφέρονται πρὸς ἀλλήλους, μὴ δι´
[15, 3]   χρόνου καρποῦσθαι τἀγαθά; Σαυνῖται μέν  γε   καὶ Σιδικῖνοι καὶ Αὔσονες καὶ
[15, 3]   δεήσουσι Καμπανοῖς τιμωροῦντες ἐφ´ ἡμᾶς  γε   στρατεύειν, ὥστε ἀποχρῆν ὑπολήψονταί σφισιν,
[15, 8]   κατεδουλώσασθε. Οὐ μὴν οὐδὲ τούτῳ  γε   τῷ ἔργῳ τὸ κοινὸν ὑμᾶς
[15, 6]   γνῶμαι τῶν συνέδρων, καὶ οἵ  γε   χαριέστατοι τὰ τῶν Ῥωμαίων ἔδοξαν
[15, 3]   ἄλλων ὁποιδήποτε, λογισμὸς εἰσῆλθε περιφανῆ  γεγονέναι   σφῶν τὴν συνωμοσίαν καὶ μετὰ
[15, 2]   τῶν ἀγρῶν κτήσεις πολλῆς εὐδαιμονίας  γεμούσας.   Ἀνθρώπους πεπονημένους ὑπὸ πολέμου σώματα
[15, 8]   ὑμᾶς ἐποιησάμεθα ὁμολογίας, ἀλλὰ δευτέρᾳ  γενεᾷ   πρότερον διὰ πολλὰς καὶ μεγάλας
[15, 6]   Κύμην τ´ ἀνασώσειν, ἣν δευτέρᾳ  γενεᾷ   πρότερον ἐξελάσαντες τοὺς Κυμαίους Καμπανοὶ
[15, 7]   ἐβούλεσθε· τὰ δὲ τελευταῖα φίλοι  γενέσθαι   τῆς πόλεως ἡμῶν προθυμηθέντες καὶ
[15, 1]   ἔκοπτεν, ὥστε τὸν Κελτὸν ἔξω  γενέσθαι   τῶν φρενῶν, οὔθ´ ὅπως τὸν
[15, 5]   τὴν πόλιν, σφίσι δ´ αὐτοῖς  γενέσθαι   φίλην. Ἔτυχον δὲ κατὰ τὸν
[15, 5]   ἰσχὺν αὐτῶν καταπεπλῆχθαι, ἀλλὰ μένειν  γενναίως   καὶ ὡς προσῆκεν Ἕλλησι πολεμεῖν,
[15, 3]   τοῦτο δέος, εἰ χωρὶς ἀλλήλων  γένοιντο   καὶ τὰ ὅπλα θεῖεν, μὴ
[15, 3]   στρατιὰν ἐν ταῖς πόλεσι καταλιπεῖν.  γενόμενος   δὲ τῆς ἐξουσίας ταύτης κύριος
[15, 5]   ἄνδρες ἐπιφανεῖς καὶ πρόξενοι διὰ  γένους   τῶν Νεαπολιτῶν· καὶ ἕτεροι ὑπὸ
[15, 4]   πλέθρων ὄντα τὸ πλάτος, ξυλίνῃ  γεφύρᾳ   διαβάντες, ἣν ἐν τρισὶ κατεσκεύασαν
[15, 3]   πολύβοτον καὶ πρὸς ὑγίειαν ἀνθρώποις  γεωργοῦσιν   ἀρίστην οὖσαν. κατ´ ἀρχὰς μὲν
[15, 3]   ἀνακάμψουσιν, ἔνθα λυπρὰ μὲν  γῆ,   πολλαὶ δὲ εἰσφοραί, πολέμων δὲ
[15, 4]   Ῥωμαίων ὕπατοι πᾶσαν τὴν μεταξὺ  γῆν   ἀδεῶς διελθόντες τῶν μὲν οὐκ
[15, 3]   ἐκ τοῦ δικαίου κτησάμενοι τὴν  γῆν   κατέσχον, ἀλλ´ ἐπιξενωθέντες Τυρρηνοῖς τοῖς
[15, 4]   δὲ τῶν πολεμίων μακρῷ πλείους  γιγνομένας,   ἐπὶ τὰ ἔργα χωρεῖν ἔγνωσαν.
[15, 6]   οἱ συναγορεύοντες αὐταῖς, διέστησαν αἱ  γνῶμαι   τῶν συνέδρων, καὶ οἵ γε
[15, 3]   ἐσκόπουν, τί χρὴ πράττειν. ἔπειτα  γνώμην   τινῶν εἰσηγησαμένων περὶ ἀποστάσεως, ἐπαινέσαντες
[15, 7]   τινες, ἀλλ´ ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν  γνώμης,   παραδοῦναι τοὺς ἄνδρας ἡμῖν ἐπὶ
[15, 8]   ἐπειχθέντες ἐπὶ τὸν ἀγῶνα. τρισὶ  γοῦν   τέτταρσιν ἡμέραις ὕστερον τῆς
[15, 1]   αὐτοῦ πάσαις οἱ πλάττοντες καὶ  γράφοντες   τοῦτο τὸ ζῷον ἐπὶ τὴν
[15, 3]   ἄνδρας ἅπαντας διαφθείραντες τάς τε  γυναῖκας   αὐτῶν καὶ τοὺς βίους καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007