HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre XV [fragments]

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ο  =  99 formes différentes pour 181 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[15, 3]   νῦν ἐστι καὶ τότε ἦν     βίος καὶ πάντα τὸν λοιπὸν
[15, 1]   θυρεὸν ὡς ἀπελάσων τὸν ὄρνιν·     δὲ Ῥωμαῖος ἔτι μετεωρίζοντος τὸ
[15, 1]   ξίφος καὶ ἀναιρεῖ τὸν Κελτόν.     δὲ στρατηγὸς Κάμιλλος χρυσέῳ τοῦτον
[15, 3]   δυνάμεις καὶ ὄντα ἐν ὁδῷ.     δὲ ὕπατος ἀπροσδοκήτου καὶ δεινοῦ
[15, 3]   τὸν κατὰ Σαυνιτῶν πόλεμον     κλῆρος ἀπένειμεν, ἤδη παρειληφότα τὰς
[15, 1]   πολὺς ἐγεγόνει τῇ μάχῃ χρόνος,     μὲν Κελτὸς φέρων ἐπὶ τὸν
[15, 9]   ~Μετὰ τοῦτο παραλαβὼν τὸν λόγον     τῶν Ῥωμαίων εἰρηνοδίκης εἶπεν· Οὐθὲν
[15, 3]   δὲ τῆς ἐξουσίας ταύτης κύριος     ὕπατος, ὅσοις ἦν βουλομένοις ὀψώνια
[15, 3]   ὥστε σὺν δίκῃ πείσονται πᾶν     τι ἂν πάθωσιν αὐτοὶ τῆς
[15, 4]   ἐκ Ῥώμης εἰς Καμπανίαν ἄγουσαν  ὁδὸν   ὄρεσί τε καὶ τέλμασι καὶ
[15, 3]   ἐπιτηδείοις χωρίοις παρ´ αὐτὴν τὴν  ὁδὸν   στρατοπεδεύονται. ἔπειθ´ οἱ μετὰ τοῦ
[15, 3]   καταγραφείσας δυνάμεις καὶ ὄντα ἐν  ὁδῷ.   δὲ ὕπατος ἀπροσδοκήτου καὶ
[15, 3]   οἱ μὲν ἀπολύονται τῶν σημείων,  οἱ   δ´ ἀποστέλλονται δίχα τῶν ἄλλων
[15, 4]   ἀγοράς τε καὶ συμμαχίας ἐκαραδόκουν.  οἱ   δ´ ἄρα ὑπισχνοῦντο μὲν αὐτοῖς
[15, 3]   κοινῶν πόνων ἆθλα παρ´ ὀλίγοις.  οἱ   δὲ ἀσθενεῖς τοῖς βίοις καὶ
[15, 7]   τὸ μὲν πρῶτον πρέσβεις ἔπεμψαν,  οἱ   δὲ προχειρισθέντες ἐκ τῶν βουλευτῶν
[15, 8]   γὰρ ἀποσταλῆναι τὴν στρατιὰν ὑμῖν  οἱ   δὲ τὴν ἡγεμονίαν ἔχοντες αὐτῆς
[15, 4]   ἀγροὺς ἦν, ἐλύετο καὶ συνέρρει  ~Οἱ   δὲ τῶν Ῥωμαίων ὕπατοι πᾶσαν
[15, 6]   πλῆθος εἰς τὴν Νεάπολιν Σαυνιτῶν  οἱ   δυνατώτατοι καὶ τοὺς προεστηκότας τῶν
[15, 6]   λίθων βολάς, καὶ τελευτῶντες ἐκράτησαν  οἱ   κακίους τῶν κρειττόνων, ὥστε τοὺς
[15, 6]   προσθήσειν τοῖς Νεαπολίταις, ἐξ ἧς  οἱ   Καμπανοὶ κατεῖχον πάνυ πολλήν. Τῶν
[15, 3]   καὶ ἀγνωσίαν ἀσμένως ἀποδιδρασκόντων. Τούτους  οἱ   Καμπανοὶ ταῖς οἰκίαις ἀναλαμβάνοντες τραπέζαις
[15, 8]   πυνθανόμεθα, καὶ φίλοι τῶν Νεαπολιτῶν  οἱ   κατὰ τὴν ἑαυτῶν προαίρεσιν τῇ
[15, 3]   δὲ ἀνδράσιν ἐνθυμουμένοις, ὅτι πάντες  οἱ   κορυφαιότατοι τῆς συνωμοσίας οἱ μὲν
[15, 9]   τῶν μενόντων ἐν ταῖς ὁμολογίαις  οἱ   λαχόντες πολέμους ἐπισκοπεῖν ἔσονται θεοί.
[15, 3]   πάντες οἱ κορυφαιότατοι τῆς συνωμοσίας  οἱ   μὲν ἀπολύονται τῶν σημείων, οἱ
[15, 10]   αὐτοῖς τὰ εἰκότα παθεῖν συνέβη.  οἱ   μὲν γὰρ παρασκευαζόμενοι καὶ μέλλοντες
[15, 3]   αὐτὴν τὴν ὁδὸν στρατοπεδεύονται. ἔπειθ´  οἱ   μετὰ τοῦ πρεσβευτοῦ καὶ τῶν
[15, 6]   τοὺς περιόντας ἔτι Κυμαίων, οὓς  οἱ   Νεαπολῖται τῆς πατρίδος ἐκπεσόντας ὑπεδέξαντο
[15, 8]   τέτταρσιν ἡμέραις ὕστερον τῆς μάχης  οἱ   πεμφθέντες ὑφ´ ἡμῶν ἀφίκοντο. περὶ
[15, 3]   Σιδικῖνοι καὶ Αὔσονες καὶ πάντες  οἱ   περίοικοι τοσούτου δεήσουσι Καμπανοῖς τιμωροῦντες
[15, 1]   καὶ ταῖς εἰκόσιν αὐτοῦ πάσαις  οἱ   πλάττοντες καὶ γράφοντες τοῦτο τὸ
[15, 3]   στρατιωτικὰς ἀπέλυσεν οὗτοι δ´ ἦσαν  οἱ   πονηρότατοι καὶ οὐχ ὑπομένοντες ἀφεῖσθαι
[15, 8]   Ῥωμαίου λέξαντος βουλευσάμενοι καθ´ αὑτοὺς  οἱ   πρόβουλοι τῶν Σαυνιτῶν τοιαύτην ἐξήνεγκαν
[15, 1]   τὴν μονομαχίαν ζῴου· κόρβους γὰρ  οἱ   Ῥωμαῖοι καλοῦσι τοὺς κόρακας· αὐτός
[15, 7]   Νεαπολίτας ἀποστεῖλαι ἐβουλεύθη. ~Ὅτι μαθόντες  οἱ   Ῥωμαῖοι Σαυνίτας στρατιὰν ἀγείρειν τὸ
[15, 6]   αἵ τε πρεσβεῖαι διεξῆλθον καὶ  οἱ   συναγορεύοντες αὐταῖς, διέστησαν αἱ γνῶμαι
[15, 3]   ἀναγκαίων ἀποροῦντες καὶ ἔτι μᾶλλον  οἱ   τὰ χρέα μὴ δυνάμενοι διαλῦσαι
[15, 3]   πίστεις ἀπορρήτους ἐν ἀλλήλοις ποιησάμενοι,  οἱ   τῆς στρατείας ἀφειμένοι περὶ Ταρρακίναν
[15, 3]   κατ´ ἀρχὰς μὲν οὖν ἀγαπητῶς  οἱ   φρουροὶ τὴν φιλοξενίαν τῶν ἀνθρώπων
[15, 6]   αἱ γνῶμαι τῶν συνέδρων, καὶ  οἵ   γε χαριέστατοι τὰ τῶν Ῥωμαίων
[15, 7]   τὸν πόλεμον καὶ τυχόντες εἰρήνης  οἵας   ἐβούλεσθε· τὰ δὲ τελευταῖα φίλοι
[15, 5]   προσῆκεν Ἕλλησι πολεμεῖν, τῇ τ´  οἰκείᾳ   πιστεύοντας δυνάμει καὶ τῇ παρὰ
[15, 6]   προεστηκότας τῶν κοινῶν θεραπείαις τισὶν  οἰκειωσάμενοι   πείθουσι τὴν βουλὴν ἐπὶ τῷ
[15, 3]   ἀποδιδρασκόντων. Τούτους οἱ Καμπανοὶ ταῖς  οἰκίαις   ἀναλαμβάνοντες τραπέζαις τε ὑπεδέχοντο λαμπραῖς
[15, 3]   Καμπανοῖς αὐτὰς μένειν, τῇ δ´  οἴκοθεν   ἀφιγμένῃ σὺν αὐτῷ δυνάμει πολεμεῖν
[15, 3]   ἀνεστίων καὶ καταχρέων καὶ τὴν  οἴκοι   πενίαν καὶ ἀγνωσίαν ἀσμένως ἀποδιδρασκόντων.
[15, 3]   καὶ ἁβροδίαιτος ἱκανῶς τοῖς Καμπανίαν  οἰκοῦσι   καὶ νῦν ἐστι καὶ τότε
[15, 2]   τῆς τοῦ ἀναιρεθέντος σποδοῦ. Τὸν  οἴκτιστον   ἀπολεῖται τρόπον ὑπ´ ἀνδρὸς ἐχθροῦ
[15, 7]   ἐπὶ τοῖς παρελθοῦσιν ὀργὴν ἀποπληρώσειν  οἰόμεθα,   ταῦτα ἔστι· πρῶτον μὲν ἀπάγειν
[15, 10]   ἐπὶ τοὺς αὑτῶν ἀποίκους Φρεγελλάνους  οἰόμενοι.   ἔπειτ´ αὐτοῖς τὰ εἰκότα παθεῖν
[15, 7]   καὶ Φορμιανοὺς καὶ ἄλλους τινάς,  οἷς   ἡμεῖς ἰσοπολιτείας μετεδώκαμεν. Οὕτω δὲ
[15, 3]   καθίστησιν ἐν ταῖς πόλεσιν· ἐν  οἷς   ἦν τὸ πλεῖον μέρος ἀνεστίων
[15, 3]   ἀντίπαλον. Τοιαῦτα διαλεγόμενοι πρὸς ἀλλήλους  ὀλίγοι   μὲν τὰ πρῶτα, ἔπειτα πλείους
[15, 3]   τῶν κοινῶν πόνων ἆθλα παρ´  ὀλίγοις.   οἱ δὲ ἀσθενεῖς τοῖς βίοις
[15, 3]   Ῥώμην ἀπαχθέντες· συνιόντες τε κατ´  ὀλίγους   ἐσκόπουν, τί χρὴ πράττειν. ἔπειτα
[15, 10]   ἄρχειν πολέμου, Ῥωμαῖοι δ´ ἐν  ὀλίγῳ   τὴν Σαυνιτῶν στρατιὰν ἥξειν ἐπὶ
[15, 3]   μικρὰ τῶν πρόσθεν ἀναλαβὼν δι´  ὀλίγων   πειράσομαι διελθεῖν. ἐν τῷ παρελθόντι
[15, 2]   ὅσον ἀνέπνεον τὰ λοιπὰ νεκροῖς  ὁμοίους.   Ἔτι θερμῆς τὸ δὴ λεγόμενον
[15, 9]   δὲ τῶν μενόντων ἐν ταῖς  ὁμολογίαις   οἱ λαχόντες πολέμους ἐπισκοπεῖν ἔσονται
[15, 8]   οὗ τὰς πρὸς ὑμᾶς ἐποιησάμεθα  ὁμολογίας,   ἀλλὰ δευτέρᾳ γενεᾷ πρότερον διὰ
[15, 7]   Ἀδικεῖτε, ἄνδρες Σαυνῖται, παραβαίνοντες τὰς  ὁμολογίας,   ἃς ἐποιήσασθε πρὸς ἡμᾶς, ὄνομα
[15, 5]   Νεαπολιτῶν· καὶ ἕτεροι ὑπὸ Νωλάνων  ὁμόρων   ὄντων καὶ σφόδρα τοὺς Ἕλληνας
[15, 7]   σύμμαχοι καὶ τοὺς αὐτοὺς Ῥωμαίοις  ὀμόσαντες   ἕξειν ἐχθροὺς καὶ φίλους. Ὧν
[15, 1]   Κελτῷ διαγωνίσασθαι. ὡς δὲ συνῄεσαν  ὁμόσε,   κόραξ καθεζόμενος ἐπὶ τοῦ κράνους
[15, 7]   ὁμολογίας, ἃς ἐποιήσασθε πρὸς ἡμᾶς,  ὄνομα   μὲν ὑποδυόμενοι συμμάχων, ἔργα δὲ
[15, 4]   τῆς Καπύης ἀπέχοντα στάδια, Οὐολτοῦρνον  ὄνομα,   τεττάρων οὐκ ἐλάττω πλέθρων ὄντα
[15, 3]   τῇ Ῥώμῃ καταγραφείσας δυνάμεις καὶ  ὄντα   ἐν ὁδῷ. δὲ ὕπατος
[15, 4]   ὄνομα, τεττάρων οὐκ ἐλάττω πλέθρων  ὄντα   τὸ πλάτος, ξυλίνῃ γεφύρᾳ διαβάντες,
[15, 5]   καὶ ἕτεροι ὑπὸ Νωλάνων ὁμόρων  ὄντων   καὶ σφόδρα τοὺς Ἕλληνας ἀσπαζομένων,
[15, 1]   ἐπ´ αὐτὸν τοτὲ μὲν τοῖς  ὄνυξιν   ἤμυττε τὰς παρειάς, τοτὲ δὲ
[15, 4]   καταλιπεῖν καὶ κατὰ τῆς πατρίδος  ὅπλα   ἀναλαβεῖν, τούτους ᾤοντο δεῖν πρῶτον
[15, 3]   χωρὶς ἀλλήλων γένοιντο καὶ τὰ  ὅπλα   θεῖεν, μὴ δίκας ὑπόσχωσιν εἰς
[15, 1]   δὲ Ῥωμαῖος ἔτι μετεωρίζοντος τὸ  ὅπλον   ἀκολουθήσας κάτωθεν ὑποφέρει τὸ ξίφος
[15, 5]   διαφέρονται πρὸς ἀλλήλους, μὴ δι´  ὅπλων,   ἀλλὰ διὰ λόγων, σύμβολα ποιησαμένους
[15, 3]   δ´ ἀποστέλλονται δίχα τῶν ἄλλων  ὁποιδήποτε,   λογισμὸς εἰσῆλθε περιφανῆ γεγονέναι σφῶν
[15, 1]   εἰς τὸν βάρβαρον ὁρῶν καί,  ὁπότε   μέλλοι πληγὴν ἐκφέρειν, πηδῶν ἐπ´
[15, 1]   ἔξω γενέσθαι τῶν φρενῶν, οὔθ´  ὅπως   τὸν ἄνδρα ἀμύνοιτο δυνάμενον συμβαλεῖν,
[15, 1]   ἄνδρα ἀμύνοιτο δυνάμενον συμβαλεῖν, οὔθ´  ὅπως   τὸν κόρακα φυλάττοιτο. Ὡς δὲ
[15, 6]   εὔλογον καὶ πρὸ πολλοῦ δυνάμενον  ὁρᾶν   τὰς καταληψομένας τὴν πόλιν ἐκ
[15, 7]   τυχόντες τὴν ἐπὶ τοῖς παρελθοῦσιν  ὀργὴν   ἀποπληρώσειν οἰόμεθα, ταῦτα ἔστι· πρῶτον
[15, 4]   Ῥώμης εἰς Καμπανίαν ἄγουσαν ὁδὸν  ὄρεσί   τε καὶ τέλμασι καὶ θαλάτταις
[15, 9]   ἔχθρας οὐκ ἀληθεῖς, μήτε βουλὰς  ὀρθοῦν   αὐτοῖς μήτε πράξεις. ~Ὡς διελύθησαν
[15, 9]   ὑμῶν τὰ περὶ τῆς εἰρήνης  ὅρκια   βουλεύεσθε τὸν Ῥωμαίων δῆμον αἰτιάσασθαι.
[15, 7]   περὶ τῆς φιλίας καὶ συμμαχίας  ὅρκια,   {ποιοῦντες} πρεσβείαν πρὸς ὑμᾶς ἐκρίναμεν
[15, 9]   πλημμελοῦσα περὶ τὰ τῆς φιλίας  ὅρκια   προφάσεις κατασκευάζεται τῆς ἔχθρας οὐκ
[15, 7]   καὶ παρ´ οὐδὲν ἡγησάμενοι τοὺς  ὅρκους   ἐγκατελείπετε μὲν ἡμᾶς ἐν τῷ
[15, 3]   ἐπιχειρεῖν ταῖς πόλεσι καὶ δι´  ὅρκων   ἐδίδοσαν ἀλλήλοις τὸ πιστόν. ἔφθασε
[15, 1]   τὸν θυρεὸν ὡς ἀπελάσων τὸν  ὄρνιν·   δὲ Ῥωμαῖος ἔτι μετεωρίζοντος
[15, 5]   τοῦ πολέμου τὴν πρόφασιν, μὴ  ὀρρωδεῖν,   μηδ´ ὡς ἄμαχόν τινα τὴν
[15, 1]   τοῦ κόρακος καὶ τὰς ὄψεις  ὀρύττοντος   ἀνέτεινε τὸν θυρεὸν ὡς ἀπελάσων
[15, 1]   τε δεινὸν εἰς τὸν βάρβαρον  ὁρῶν   καί, ὁπότε μέλλοι πληγὴν ἐκφέρειν,
[15, 10]   Κορνήλιος, ἐντὸς ἦν τῶν Σαυνιτικῶν  ὅρων.  
[15, 4]   καὶ τὰς μὲν ἑαυτῶν δυνάμεις  ὁρῶντες   οὐθὲν ἰσχύος ἐκ τοῦ χρόνου
[15, 4]   προκαταληφθείσας καί τινα καὶ ποταμόν,  ὃς   διὰ τῆς Κασιλίνων χώρας καὶ
[15, 3]   καρτερά· ἔπειτα τὰ δεσμωτήρια ἁπάντων,  ὅσα   κατὰ τοὺς ἀγροὺς ἦν, ἐλύετο
[15, 3]   κρίναντες οὐ τοσαῦτα δεινὰ διαθήσουσιν,  ὅσα   πείσονται πρὸς ἡμῶν. χώραν τε
[15, 3]   παρόδους κατελάβοντο, πολλοὶ προσῄεσαν αὐτοῖς  ὁσημέραι,   καὶ χεὶρ ἐγένετο περὶ αὐτοὺς
[15, 3]   τὰς πόλεις ὕπατον Μάρκον Οὐαλέριον  ὅσην   ἂν αὐτοὶ βουληθῶσι τρέφειν στρατιὰν
[15, 6]   πόλεμον καταστῶσι, στρατιάν τε πέμψειν,  ὅσης   ἂν δέωνται, τὴν φυλάξουσαν αὐτῶν
[15, 9]   τά τε πρὸς τοὺς θεοὺς  ὅσια   καὶ τὰ πρὸς ἀνθρώπους δίκαια,
[15, 3]   ἐξουσίας ταύτης κύριος ὕπατος,  ὅσοις   ἦν βουλομένοις ὀψώνια καὶ μισθοὺς
[15, 3]   χώραν τε γὰρ αὐτῶν δῃώσομεν,  ὅσον   ἂν ἡμῖν δοκῇ, καὶ δεσμώτας
[15, 2]   ὑπὸ πολέμου σώματα καὶ πλὴν  ὅσον   ἀνέπνεον τὰ λοιπὰ νεκροῖς ὁμοίους.
[15, 6]   πάνυ πολλήν. Τῶν δὲ Νεαπολιτῶν  ὅσον   μὲν ἦν μέρος εὔλογον καὶ
[15, 8]   πρὸ πολλοῦ πολέμῳ κρατησάντων ἡμῶν,  ὅσπερ   ἐστὶ νόμος κτήσεως δικαιότατος, ὑμεῖς
[15, 1]   εἰς μονομαχίαν προκαλουμένου τῶν Ῥωμαίων,  ὅστις   εἴη ἀνήρ, Μάρκος Οὐαλέριος, εἷς
[15, 10]   ὥσπερ αὐτοῖς ἔθος ἐστὶ ποιεῖν,  ὅτε   μέλλοιεν ἄρχειν πολέμου, Ῥωμαῖοι δ´
[15, 4]   τῶν ἱκανῶν, ἐπήρκουν δ´ οὐδὲν  ὅτι   καὶ λόγου ἄξιον, στρατιάν τ´
[15, 3]   τὰ κράτιστα τῆς καρποφόρου ἐλωβήσαντο.  ~Ὅτι   Κοίντου Σερουιλίου τὸ τρίτον {ὑπατεύοντος}
[15, 7]   στρατιὰν ἐπὶ Νεαπολίτας ἀποστεῖλαι ἐβουλεύθη.  ~Ὅτι   μαθόντες οἱ Ῥωμαῖοι Σαυνίτας στρατιὰν
[15, 3]   ἀφίκηται. τοῖς δὲ ἀνδράσιν ἐνθυμουμένοις,  ὅτι   πάντες οἱ κορυφαιότατοι τῆς συνωμοσίας
[15, 4]   ἔργα χωρεῖν ἔγνωσαν. ἐνθυμούμενοι δ´  ὅτι   πολὺ τῆς στρατιᾶς ἐστι τὸ
[15, 3]   πρὸς τοὺς ἐν ταῖς παραχειμασίαις,  ὅτι   τὰς μὲν φρουρὰς ἔγνω καταλιπεῖν
[15, 7]   οὓς δι´ ὑμᾶς ἐχθροὺς ἔχομεν  οὐ   βουλόμενοι τοῦ καθ´ ὑμῶν αὐτοῖς
[15, 8]   εὐεργεσίας, οὐθὲν ἀδικηθέντες ὑμεῖς κατεδουλώσασθε.  Οὐ   μὴν οὐδὲ τούτῳ γε τῷ
[15, 6]   καὶ τὴν εἰρεσίαν ἅπασαν παρέξειν,  οὐ   μόνον καταγγέλλοντες τοῖς ἰδίοις στρατεύμασιν,
[15, 8]   δίκαια ποιεῖν, ἐκχωρεῖν Φρεγέλλης, ἣν  οὐ   πρὸ πολλοῦ πολέμῳ κρατησάντων ἡμῶν,
[15, 4]   καὶ ποταμοῖς ναυσιπόροις διακλειόμεναι, ἃς  οὐ   ῥᾴδιον ἦν διελθεῖν ὑπὸ τῶν
[15, 8]   τὸν κατὰ Λατίνων πόλεμον συμμαχίας  οὐ   τὸ κοινὸν αἴτιον ἐψηφισάμεθα γὰρ
[15, 3]   ἀγανακτεῖν προσποιούμενοι πολεμίους ἡμᾶς κρίναντες  οὐ   τοσαῦτα δεινὰ διαθήσουσιν, ὅσα πείσονται
[15, 8]   ταύτην οὐκ ἔναγχος οὐδ´ ἀφ´  οὗ   τὰς πρὸς ὑμᾶς ἐποιησάμεθα ὁμολογίας,
[15, 3]   πολέμου τὰς πόλεις ὕπατον Μάρκον  Οὐαλέριον   ὅσην ἂν αὐτοὶ βουληθῶσι τρέφειν
[15, 1]   μὲν Κελτὸς φέρων ἐπὶ τὸν  Οὐαλέριον   τὴν μάχαιραν ὡς διὰ τῆς
[15, 1]   Ῥωμαίων, ὅστις εἴη ἀνήρ, Μάρκος  Οὐαλέριος,   εἷς τῶν χιλιάρχων, ἀπόγονος ὢν
[15, 1]   εἷς τῶν χιλιάρχων, ἀπόγονος ὢν  Οὐαλερίου   Ποπλικόλα τοῦ συνελευθερώσαντος ἀπὸ τῶν
[15, 8]   τὴν πόλιν ταύτην οὐκ ἔναγχος  οὐδ´   ἀφ´ οὗ τὰς πρὸς ὑμᾶς
[15, 3]   σφίσιν ἀποφαίνοντες ἄνευ τοῦ καλοῦ,  οὐδ´   εἰ πάντες νόμοι τε καὶ
[15, 8]   ἀδικηθέντες ὑμεῖς κατεδουλώσασθε. Οὐ μὴν  οὐδὲ   τούτῳ γε τῷ ἔργῳ τὸ
[15, 3]   πολέμων δὲ καὶ κακῶν ἀνάπαυσις  οὐδεμία,   τὰ δὲ τῶν κοινῶν πόνων
[15, 6]   ἐκείνην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν  οὐδὲν   ἐξηνέχθη προβούλευμα, εἰς ἑτέραν δὲ
[15, 7]   Ὧν ἁπάντων ἐπιλαθόμενοι καὶ παρ´  οὐδὲν   ἡγησάμενοι τοὺς ὅρκους ἐγκατελείπετε μὲν
[15, 4]   πλείω τῶν ἱκανῶν, ἐπήρκουν δ´  οὐδὲν   ὅτι καὶ λόγου ἄξιον, στρατιάν
[15, 3]   ψυχῆς τρέχουσι δρόμον οὔτ´ ἄπορον  οὐδὲν   οὔτ´ ἀντίπαλον. Τοιαῦτα διαλεγόμενοι πρὸς
[15, 8]   ἤδη κατέχετε. τούτων ἡμεῖς τυχόντες  οὐδὲν   ὑποληψόμεθα ἀδικεῖσθαι. ~Μετὰ τοῦτο παραλαβὼν
[15, 8]   ἐστὶ νόμος κτήσεως δικαιότατος, ὑμεῖς  οὐδενὶ   δικαίῳ σφετερισάμενοι δεύτερον ἔτος ἤδη
[15, 1]   Κελτὸν ἔξω γενέσθαι τῶν φρενῶν,  οὔθ´   ὅπως τὸν ἄνδρα ἀμύνοιτο δυνάμενον
[15, 1]   τὸν ἄνδρα ἀμύνοιτο δυνάμενον συμβαλεῖν,  οὔθ´   ὅπως τὸν κόρακα φυλάττοιτο. Ὡς
[15, 8]   διὰ πολλὰς καὶ μεγάλας εὐεργεσίας,  οὐθὲν   ἀδικηθέντες ὑμεῖς κατεδουλώσασθε. Οὐ μὴν
[15, 8]   φέρειν δὲ τοὺς ὑπηκόους ὑμῶν  οὐθὲν   δεόμεθα· καὶ γὰρ ἄνευ Φουνδανῶν
[15, 9]   τῶν Ῥωμαίων εἰρηνοδίκης εἶπεν·  Οὐθὲν   ἔτι τὸ κωλῦσόν ἐστιν, οὕτω
[15, 4]   τὰς μὲν ἑαυτῶν δυνάμεις ὁρῶντες  οὐθὲν   ἰσχύος ἐκ τοῦ χρόνου προσλαμβανούσας,
[15, 3]   ἁπάσας ἀπάγειν τὰς δυνάμεις ὡς  οὐθενὸς   ἔτι κινδύνου ταῖς πόλεσι καταλειπομένου·
[15, 9]   ὅρκια προφάσεις κατασκευάζεται τῆς ἔχθρας  οὐκ   ἀληθεῖς, μήτε βουλὰς ὀρθοῦν αὐτοῖς
[15, 3]   κατάσχωμεν; οὗτοι γὰρ αὐτοὶ πρότερον  οὐκ   ἐκ τοῦ δικαίου κτησάμενοι τὴν
[15, 4]   ἀπέχοντα στάδια, Οὐολτοῦρνον ὄνομα, τεττάρων  οὐκ   ἐλάττω πλέθρων ὄντα τὸ πλάτος,
[15, 2]   σιτίζοντος αἵματι τὸν φθόνον. Μοῖραν  οὐκ   ἐλαχίστην τῶν ὠφελειῶν τοῖς στρατιώταις
[15, 8]   σύμμαχον οὖσαν τὴν πόλιν ταύτην  οὐκ   ἔναγχος οὐδ´ ἀφ´ οὗ τὰς
[15, 4]   γῆν ἀδεῶς διελθόντες τῶν μὲν  οὐκ   ἐναντιουμένων, τῶν δὲ συμπροπεμπόντων πολλαὶ
[15, 3]   ἀρίστην οὖσαν. κατ´ ἀρχὰς μὲν  οὖν   ἀγαπητῶς οἱ φρουροὶ τὴν φιλοξενίαν
[15, 6]   Ῥωμαίων ἔδοξαν φρονεῖν. ἐκείνην μὲν  οὖν   τὴν ἡμέραν οὐδὲν ἐξηνέχθη προβούλευμα,
[15, 7]   πρὸς Λατίνους πολέμῳ καὶ πρὸς  Οὐολούσκους   συστάντι, οὓς δι´ ὑμᾶς ἐχθροὺς
[15, 10]   νεωστὶ καταγραφεῖσα καὶ περὶ  Οὐολούσκους   χειμερίζουσα δύναμις, ἣν εἶχε Κορνήλιος,
[15, 3]   καὶ μετὰ τῶν ἐχθίστων αὐτοῖς  Οὐολούσκων   τε καὶ Τυρρηνῶν καὶ Σαυνιτῶν
[15, 4]   τριάκοντα τῆς Καπύης ἀπέχοντα στάδια,  Οὐολτοῦρνον   ὄνομα, τεττάρων οὐκ ἐλάττω πλέθρων
[15, 9]   τὰς χεῖρας ἀνασχὼν εἰς τὸν  οὐρανόν,   ὡς ἔθος ἐστίν, ἀρὰς ἐποιήσατο
[15, 6]   πολλῶν ῥηθέντων ἐν αὐτῇ λόγων,  οὓς   αἵ τε πρεσβεῖαι διεξῆλθον καὶ
[15, 3]   χαριζόμενος τὴν ἄφεσιν τῆς στρατείας,  οὓς   δὲ τῷ πρεσβευτῇ καὶ τῷ
[15, 7]   πολέμῳ καὶ πρὸς Οὐολούσκους συστάντι,  οὓς   δι´ ὑμᾶς ἐχθροὺς ἔχομεν οὐ
[15, 3]   Ῥώμην χαλεποὶ καὶ ἀπροσδόκητοι κατέσχον,  οὓς   εἰ μὴ θεία τις πρόνοια
[15, 7]   τυχόντες δὲ θεοὺς καὶ δαίμονας,  οὓς   ἐν ταῖς συνθήκαις ὠμόσατε, μαρτυρόμεθα,
[15, 3]   τοὺς ἡγεμόνας καταλιπόντες, ἐστὶ δ´  οὓς   καὶ τῶν ἀγόντων σφᾶς στρατιωτῶν
[15, 3]   συνωμοσίας. ἔπειτα φιλανθρώπως ἑκάστοις διαλεγόμενος  οὓς   μὲν ἀπέλυσε τῶν σημείων, ὡς
[15, 6]   σφέτερα τοὺς περιόντας ἔτι Κυμαίων,  οὓς   οἱ Νεαπολῖται τῆς πατρίδος ἐκπεσόντας
[15, 3]   πρὸς ὑγίειαν ἀνθρώποις γεωργοῦσιν ἀρίστην  οὖσαν.   κατ´ ἀρχὰς μὲν οὖν ἀγαπητῶς
[15, 8]   φίλην γὰρ ἡμῶν καὶ σύμμαχον  οὖσαν   τὴν πόλιν ταύτην οὐκ ἔναγχος
[15, 3]   ἐν ταῖς πόλεσι τὰς τότε  οὔσας,   ἐπειδὴ βουλομένοις ἐστὶ τοῖς Καμπανοῖς
[15, 2]   Ἔτι θερμῆς τὸ δὴ λεγόμενον  οὔσης   τῆς τοῦ ἀναιρεθέντος σποδοῦ. Τὸν
[15, 3]   τρέχουσι δρόμον οὔτ´ ἄπορον οὐδὲν  οὔτ´   ἀντίπαλον. Τοιαῦτα διαλεγόμενοι πρὸς ἀλλήλους
[15, 3]   ἔσχατον περὶ ψυχῆς τρέχουσι δρόμον  οὔτ´   ἄπορον οὐδὲν οὔτ´ ἀντίπαλον. Τοιαῦτα
[15, 3]   ἐκβαλόντες τὰς ἐκείνων πόλεις κατάσχωμεν;  οὗτοι   γὰρ αὐτοὶ πρότερον οὐκ ἐκ
[15, 3]   χρείας δή τινας στρατιωτικὰς ἀπέλυσεν  οὗτοι   δ´ ἦσαν οἱ πονηρότατοι καὶ
[15, 3]   ἱδρύονται τόπον. ὡς δὲ ἅπαξ  οὗτοι   τὰς παρόδους κατελάβοντο, πολλοὶ προσῄεσαν
[15, 7]   τινάς, οἷς ἡμεῖς ἰσοπολιτείας μετεδώκαμεν.  Οὕτω   δὲ φανερῶς καὶ ἀναισχύντως συγχεόντων
[15, 9]   Οὐθὲν ἔτι τὸ κωλῦσόν ἐστιν,  οὕτω   φανερῶς ἀνῃρηκότων ὑμῶν τὰ περὶ
[15, 3]   δ´ ἦσαν οἱ πονηρότατοι καὶ  οὐχ   ὑπομένοντες ἀφεῖσθαι τῆς στρατείας ἐντειλάμενος
[15, 8]   παρασκευὴ τῆς στρατιᾶς ἡμῶν ἐστιν  οὐχ   ὡς ἀφαιρησομένων τοὺς ὑμετέρους ἀποίκους
[15, 1]   τοτὲ δὲ τῷ ῥύγχει τοὺς  ὀφθαλμοὺς   ἔκοπτεν, ὥστε τὸν Κελτὸν ἔξω
[15, 1]   αὐτῷ τοῦ κόρακος καὶ τὰς  ὄψεις   ὀρύττοντος ἀνέτεινε τὸν θυρεὸν ὡς
[15, 8]   τοιαύτην ἐξήνεγκαν ἀπόκρισιν· Τοῦ μὲν  ὀψισμοῦ   τῆς ἐπὶ τὸν κατὰ Λατίνων
[15, 3]   ὕπατος, ὅσοις ἦν βουλομένοις  ὀψώνια   καὶ μισθοὺς φέρεσθαι τῆς φυλακῆς,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007