HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre XV [fragments]

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ς  =  80 formes différentes pour 117 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[15, 10]   ἔσχον ὑπὲρ ἀλλήλων δόξας ἀμφότεροι,  Σαυνῖται   μὲν βραδύτερα τὰ τῶν Ῥωμαίων
[15, 3]   τοῦ παντὸς χρόνου καρποῦσθαι τἀγαθά;  Σαυνῖται   μέν γε καὶ Σιδικῖνοι καὶ
[15, 7]   τῶν Σαυνιτῶν ἔλεξαν· Ἀδικεῖτε, ἄνδρες  Σαυνῖται,   παραβαίνοντες τὰς ὁμολογίας, ἃς ἐποιήσασθε
[15, 3]   σὺν αὐτῷ δυνάμει πολεμεῖν πρὸς  Σαυνίτας   παρασκευάζεται, καὶ ἔπεισεν ἅπαντας ταῦτα
[15, 7]   ἐβουλεύθη. ~Ὅτι μαθόντες οἱ Ῥωμαῖοι  Σαυνίτας   στρατιὰν ἀγείρειν τὸ μὲν πρῶτον
[15, 5]   αὐτῶν μήτε διαλύεσθαι τὴν πρὸς  Σαυνίτας   φιλίαν. ἐὰν δὲ ταύτην ποιήσωνται
[15, 3]   ἐν τῷ παρελθόντι ἐνιαυτῷ τὸν  Σαυνιτικὸν   πόλεμον ὑπὲρ ἁπάσης Καμπανίας
[15, 10]   εἶχε Κορνήλιος, ἐντὸς ἦν τῶν  Σαυνιτικῶν   ὅρων.
[15, 4]   χάρακα, ἔνθα ὑπομένοντες τὰς παρὰ  Σαυνιτῶν   ἀγοράς τε καὶ συμμαχίας ἐκαραδόκουν.
[15, 5]   πιστεύοντας δυνάμει καὶ τῇ παρὰ  Σαυνιτῶν   ἀφιξομένῃ βοηθείᾳ, ναυτικήν τ´ ἰσχὺν
[15, 3]   ἐρήμους ὡς ἐπιθησομένων σφίσι τῶν  Σαυνιτῶν,   εἰ μηδεμίαν ἔχοιεν ξενικὴν βοήθειαν,
[15, 7]   ἐλθόντες ἐπὶ τοὺς προβούλους τῶν  Σαυνιτῶν   ἔλεξαν· Ἀδικεῖτε, ἄνδρες Σαυνῖται, παραβαίνοντες
[15, 9]   εἰ μὲν ἄδικα πάσχουσα ὑπὸ  Σαυνιτῶν   Ῥωμαίων πόλις καὶ μὴ
[15, 8]   ἔργῳ τὸ κοινὸν ὑμᾶς τῶν  Σαυνιτῶν   ἠδίκησεν· ἰδιόξενοι δέ τινές εἰσιν,
[15, 3]   Οὐολούσκων τε καὶ Τυρρηνῶν καὶ  Σαυνιτῶν   καὶ τῶν ἔτι ἐνδοιαστῶς ἀκροωμένων
[15, 6]   κατὰ πλῆθος εἰς τὴν Νεάπολιν  Σαυνιτῶν   οἱ δυνατώτατοι καὶ τοὺς προεστηκότας
[15, 3]   ὑπάτων Μάρκιον, τὸν κατὰ  Σαυνιτῶν   πόλεμον κλῆρος ἀπένειμεν, ἤδη
[15, 10]   Ῥωμαῖοι δ´ ἐν ὀλίγῳ τὴν  Σαυνιτῶν   στρατιὰν ἥξειν ἐπὶ τοὺς αὑτῶν
[15, 5]   δυνατῶν παρασκευάσοντας ἀποστῆναι μὲν ἀπὸ  Σαυνιτῶν   τὴν πόλιν, σφίσι δ´ αὐτοῖς
[15, 8]   καθ´ αὑτοὺς οἱ πρόβουλοι τῶν  Σαυνιτῶν   τοιαύτην ἐξήνεγκαν ἀπόκρισιν· Τοῦ μὲν
[15, 3]   τῆς καρποφόρου ἐλωβήσαντο. ~Ὅτι Κοίντου  Σερουιλίου   τὸ τρίτον {ὑπατεύοντος} καὶ Γαίου
[15, 3]   συνωμοσίας οἱ μὲν ἀπολύονται τῶν  σημείων,   οἱ δ´ ἀποστέλλονται δίχα τῶν
[15, 3]   διαλεγόμενος οὓς μὲν ἀπέλυσε τῶν  σημείων,   ὡς ἂν χαριζόμενος τὴν ἄφεσιν
[15, 3]   τἀγαθά; Σαυνῖται μέν γε καὶ  Σιδικῖνοι   καὶ Αὔσονες καὶ πάντες οἱ
[15, 2]   τρόπον ὑπ´ ἀνδρὸς ἐχθροῦ πολιτικῷ  σιτίζοντος   αἵματι τὸν φθόνον. Μοῖραν οὐκ
[15, 4]   τ´ ἀγείρειν ἐκ πάσης πόλεως  σκηπτόμενοι   κατέτριβον τοὺς χρόνους. ἀπογνόντες δὴ
[15, 2]   λεγόμενον οὔσης τῆς τοῦ ἀναιρεθέντος  σποδοῦ.   Τὸν οἴκτιστον ἀπολεῖται τρόπον ὑπ´
[15, 2]   πενίαν. Διέφθειραν αὐτῶν ἀκμαζούσας ἤδη  σπορολογεῖσθαι   τὰς ἀρούρας καὶ τὰ κράτιστα
[15, 7]   τὸν καθ´ ἡμῶν πόλεμον ἁπάσῃ  σπουδῇ   καὶ προθυμίᾳ χρώμενοι παρωρμήσατε, μᾶλλον
[15, 4]   φέρεται, τριάκοντα τῆς Καπύης ἀπέχοντα  στάδια,   Οὐολτοῦρνον ὄνομα, τεττάρων οὐκ ἐλάττω
[15, 4]   ἐπέκεινα τῆς πόλεως ἀπὸ τετταράκοντα  σταδίων   Καπύης στρατοπεδεύονται ἐν ὑψηλῷ τόπῳ
[15, 1]   δὲ στρατηγὸς Κάμιλλος χρυσέῳ τοῦτον  στεφάνῳ   ἐκόσμησεν ἐπωνυμίαν θέμενος αὐτῷ Κορβῖνον
[15, 3]   τῶν ἔτι ἐνδοιαστῶς ἀκροωμένων Λατίνων  στησόμεθα.   ἠναγκασμένοις δ´ ἀνθρώποις καὶ τὸν
[15, 3]   ἐν ἀλλήλοις ποιησάμενοι, οἱ τῆς  στρατείας   ἀφειμένοι περὶ Ταρρακίναν πόλιν ἐν
[15, 3]   καὶ οὐχ ὑπομένοντες ἀφεῖσθαι τῆς  στρατείας   ἐντειλάμενος τοῖς ἄγουσιν αὐτοὺς εἰς
[15, 3]   ἂν χαριζόμενος τὴν ἄφεσιν τῆς  στρατείας,   οὓς δὲ τῷ πρεσβευτῇ καὶ
[15, 3]   Καμπανοῖς τιμωροῦντες ἐφ´ ἡμᾶς γε  στρατεύειν,   ὥστε ἀποχρῆν ὑπολήψονταί σφισιν, εἰ
[15, 6]   ἐπιχορηγοῦντες· ἀπωσαμένοις τε τὸ Ῥωμαϊκὸν  στράτευμα   Κύμην τ´ ἀνασώσειν, ἣν δευτέρᾳ
[15, 6]   οὐ μόνον καταγγέλλοντες τοῖς ἰδίοις  στρατεύμασιν,   ἀλλὰ κἀκείνοις ἁπάσας τὰς εἰς
[15, 4]   Μάλλιος· {ζήτει ἐν τῷ περὶ  στρατηγημάτων   καὶ δημηγοριῶν. περὶ τοῦ υἱοῦ
[15, 3]   ἀλλὰ δι´ ἀπάτης τινὸς καὶ  στρατηγίας   κωλῦσαι τὰ συμβησόμενα ταῖς πόλεσιν.
[15, 1]   ἀναιρεῖ τὸν Κελτόν. δὲ  στρατηγὸς   Κάμιλλος χρυσέῳ τοῦτον στεφάνῳ ἐκόσμησεν
[15, 7]   ~Ὅτι μαθόντες οἱ Ῥωμαῖοι Σαυνίτας  στρατιὰν   ἀγείρειν τὸ μὲν πρῶτον πρέσβεις
[15, 7]   αὐτῶν ἔχετε. νῦν δὲ παρασκευάζεσθε  στρατιὰν   ἐκ παντὸς ἀγείροντες τόπου, πρόφασιν
[15, 3]   ὅσην ἂν αὐτοὶ βουληθῶσι τρέφειν  στρατιὰν   ἐν ταῖς πόλεσι καταλιπεῖν. γενόμενος
[15, 6]   αἰτίας βουλὴ τῶν Ῥωμαίων  στρατιὰν   ἐπὶ Νεαπολίτας ἀποστεῖλαι ἐβουλεύθη. ~Ὅτι
[15, 10]   δ´ ἐν ὀλίγῳ τὴν Σαυνιτῶν  στρατιὰν   ἥξειν ἐπὶ τοὺς αὑτῶν ἀποίκους
[15, 7]   Νεαπολίταις συμμαχίαν, ἔπειτα μηδεμίαν ἐκπέμπειν  στρατιὰν   κατὰ τῶν ἀποίκων τῶν ἡμετέρων
[15, 4]   οὐδὲν ὅτι καὶ λόγου ἄξιον,  στρατιάν   τ´ ἀγείρειν ἐκ πάσης πόλεως
[15, 6]   ἐὰν εἰς τὸν πόλεμον καταστῶσι,  στρατιάν   τε πέμψειν, ὅσης ἂν δέωνται,
[15, 8]   αἴτιον ἐψηφισάμεθα γὰρ ἀποσταλῆναι τὴν  στρατιὰν   ὑμῖν οἱ δὲ τὴν ἡγεμονίαν
[15, 3]   εἰς τὴν Καμπανίαν μετὰ τῆς  στρατιᾶς   ἁπάσης εἰς ἑκάστην παρῄει πόλιν
[15, 4]   ἐνθυμούμενοι δ´ ὅτι πολὺ τῆς  στρατιᾶς   ἐστι τὸ δυσάγωγον καὶ ταῖς
[15, 8]   πολέμου. δὲ παρασκευὴ τῆς  στρατιᾶς   ἡμῶν ἐστιν οὐχ ὡς ἀφαιρησομένων
[15, 2]   οὐκ ἐλαχίστην τῶν ὠφελειῶν τοῖς  στρατιώταις   χαριζόμενος, ὥστ´ ἐπικλύσαι πλούτῳ τὴν
[15, 3]   ὡς ἐπὶ χρείας δή τινας  στρατιωτικὰς   ἀπέλυσεν οὗτοι δ´ ἦσαν οἱ
[15, 3]   οὓς καὶ τῶν ἀγόντων σφᾶς  στρατιωτῶν   πείσαντες ἀποστῆναι, περὶ τὸν αὐτὸν
[15, 4]   πόλεως ἀπὸ τετταράκοντα σταδίων Καπύης  στρατοπεδεύονται   ἐν ὑψηλῷ τόπῳ θέντες τὸν
[15, 3]   χωρίοις παρ´ αὐτὴν τὴν ὁδὸν  στρατοπεδεύονται.   ἔπειθ´ οἱ μετὰ τοῦ πρεσβευτοῦ
[15, 6]   τοὺς Κυμαίους Καμπανοὶ κατέσχον, καὶ  συγκατάξειν   ἐπὶ τὰ σφέτερα τοὺς περιόντας
[15, 7]   Οὕτω δὲ φανερῶς καὶ ἀναισχύντως  συγχεόντων   ὑμῶν τὰ περὶ τῆς φιλίας
[15, 10]   πράξεις. ~Ὡς διελύθησαν ἐκ τοῦ  συλλόγου   καὶ τὰ λεχθέντα ἐδήλωσαν ἑκάτεροι
[15, 1]   ὅπως τὸν ἄνδρα ἀμύνοιτο δυνάμενον  συμβαλεῖν,   οὔθ´ ὅπως τὸν κόρακα φυλάττοιτο.
[15, 3]   χρέα μὴ δυνάμενοι διαλῦσαι τοῖς  συμβαλοῦσι   καὶ τὴν ἀνάγκην ἀποχρῶσαν εἶναι
[15, 3]   τινὸς καὶ στρατηγίας κωλῦσαι τὰ  συμβησόμενα   ταῖς πόλεσιν. ἀποστείλας δή τινας
[15, 5]   τἀναντία τοὺς Νεαπολίτας ἀξιώσοντες μήτε  σύμβολα   ποιεῖσθαι πρὸς τοὺς Ῥωμαίους
[15, 5]   δι´ ὅπλων, ἀλλὰ διὰ λόγων,  σύμβολα   ποιησαμένους πρὸς αὐτούς, καὶ τὸ
[15, 1]   αὐτός τε διετέλεσεν ἐξ ἐκείνου  συμβόλῳ   κατὰ τοῦ κράνους κοσμούμενος κόρακι,
[15, 3]   καὶ τὴν ἀνάγκην ἀποχρῶσαν εἶναι  σύμβουλον   τῶν συμφερόντων σφίσιν ἀποφαίνοντες ἄνευ
[15, 7]   ὑμᾶς ἀξιοῦμεν τὴν ἀποσταλεῖσαν Νεαπολίταις  συμμαχίαν,   ἔπειτα μηδεμίαν ἐκπέμπειν στρατιὰν κατὰ
[15, 4]   παρὰ Σαυνιτῶν ἀγοράς τε καὶ  συμμαχίας   ἐκαραδόκουν. οἱ δ´ ἄρα ὑπισχνοῦντο
[15, 7]   τὰ περὶ τῆς φιλίας καὶ  συμμαχίας   ὅρκια, {ποιοῦντες} πρεσβείαν πρὸς ὑμᾶς
[15, 8]   ἐπὶ τὸν κατὰ Λατίνων πόλεμον  συμμαχίας   οὐ τὸ κοινὸν αἴτιον ἐψηφισάμεθα
[15, 7]   τῆς πόλεως ἡμῶν προθυμηθέντες καὶ  σύμμαχοι   καὶ τοὺς αὐτοὺς Ῥωμαίοις ὀμόσαντες
[15, 8]   μεγάλα. φίλην γὰρ ἡμῶν καὶ  σύμμαχον   οὖσαν τὴν πόλιν ταύτην οὐκ
[15, 7]   πρὸς ἡμᾶς, ὄνομα μὲν ὑποδυόμενοι  συμμάχων,   ἔργα δὲ πράττοντες πολεμίων, πολλαῖς
[15, 3]   τῶν Καμπανῶν μὴ καταλιπεῖν αὐτοὺς  συμμάχων   ἐρήμους ὡς ἐπιθησομένων σφίσι τῶν
[15, 4]   μὲν οὐκ ἐναντιουμένων, τῶν δὲ  συμπροπεμπόντων   πολλαὶ δ´ εἰσὶ δυσχωρίαι κατὰ
[15, 6]   τῷ δήμῳ ποιῆσαι τὴν τοῦ  συμφέροντος   αἵρεσιν. καὶ παρελθόντες εἰς τὴν
[15, 3]   ἀνάγκην ἀποχρῶσαν εἶναι σύμβουλον τῶν  συμφερόντων   σφίσιν ἀποφαίνοντες ἄνευ τοῦ καλοῦ,
[15, 6]   τὴν πόλιν ἐκ τοῦ πολέμου  συμφορὰς   εἰρήνην ἄγειν ἠξίου· τὸ δὲ
[15, 3]   μένειν, τῇ δ´ οἴκοθεν ἀφιγμένῃ  σὺν   αὐτῷ δυνάμει πολεμεῖν πρὸς Σαυνίτας
[15, 3]   τὴν περιμάχητον χώραν παρέλαβον· ὥστε  σὺν   δίκῃ πείσονται πᾶν τι
[15, 6]   τε πρεσβεῖαι διεξῆλθον καὶ οἱ  συναγορεύοντες   αὐταῖς, διέστησαν αἱ γνῶμαι τῶν
[15, 1]   θέμενος αὐτῷ Κορβῖνον ἀπὸ τοῦ  συναγωνισαμένου   κατὰ τὴν μονομαχίαν ζῴου· κόρβους
[15, 7]   βουλόμενοι τοῦ καθ´ ὑμῶν αὐτοῖς  συνάρασθαι   πολέμου· ἐν δὲ τῷ παρελθόντι
[15, 6]   ταύτης δέωνται, πολλὴν καὶ ἀγαθήν.  ~Συναχθείσης   δὲ τῆς βουλῆς καὶ πολλῶν
[15, 10]   ἔπειτ´ αὐτοῖς τὰ εἰκότα παθεῖν  συνέβη.   οἱ μὲν γὰρ παρασκευαζόμενοι καὶ
[15, 6]   αὐταῖς, διέστησαν αἱ γνῶμαι τῶν  συνέδρων,   καὶ οἵ γε χαριέστατοι τὰ
[15, 6]   πλεονεξίας διῶκον ἐπὶ τὸν πόλεμον  συνελάμβανον,   καταβοαί τ´ ἀλλήλων ἐγίνοντο καὶ
[15, 1]   ἀπόγονος ὢν Οὐαλερίου Ποπλικόλα τοῦ  συνελευθερώσαντος   ἀπὸ τῶν βασιλέων τὴν πόλιν,
[15, 3]   δυεῖν κακῶν θάτερον ἂν αὐτῇ  συνέπεσεν,   δόξαν αἰσχίστην ἐνεγκεῖν ξενοκτονίας
[15, 5]   προσήκει Ἕλλησι, μήτε τοῖς πράττουσι  συνεργοῦντας·   μάλιστα δ´ εἰ δύναιντο θεραπείαις
[15, 3]   τοὺς ἀγροὺς ἦν, ἐλύετο καὶ  συνέρρει   ~Οἱ δὲ τῶν Ῥωμαίων ὕπατοι
[15, 4]   πολεμίων κίνδυνον. ταῦτα διανοηθέντες ἐκκλησίαν  συνῆγον,   καὶ λέγει Μάλλιος· {ζήτει ἐν
[15, 1]   τῷ Κελτῷ διαγωνίσασθαι. ὡς δὲ  συνῄεσαν   ὁμόσε, κόραξ καθεζόμενος ἐπὶ τοῦ
[15, 7]   καὶ δαίμονας, οὓς ἐν ταῖς  συνθήκαις   ὠμόσατε, μαρτυρόμεθα, καὶ τοὺς εἰρηνοδίκας
[15, 3]   ὑπολογισμοὺς κατὰ μικρὸν ἐλάμβανον καὶ  συνιόντες   ἀλλήλοις ἔλεγον, ὡς ἀνοήτων ἀνθρώπων
[15, 3]   δίκας ὑπόσχωσιν εἰς Ῥώμην ἀπαχθέντες·  συνιόντες   τε κατ´ ὀλίγους ἐσκόπουν, τί
[15, 3]   τοὐμφανὲς ἀγαγοῦσα μήνυσις, ἣν τῶν  συνομοσάντων   τινὲς ἐποιήσαντο πρὸς τὸν ἕτερον
[15, 3]   εἰσῆλθε περιφανῆ γεγονέναι σφῶν τὴν  συνωμοσίαν   καὶ μετὰ τοῦτο δέος, εἰ
[15, 3]   διέκρινεν ἁπάντων τοὺς μετασχόντας τῆς  συνωμοσίας.   ἔπειτα φιλανθρώπως ἑκάστοις διαλεγόμενος οὓς
[15, 3]   ὅτι πάντες οἱ κορυφαιότατοι τῆς  συνωμοσίας   οἱ μὲν ἀπολύονται τῶν σημείων,
[15, 7]   Λατίνους πολέμῳ καὶ πρὸς Οὐολούσκους  συστάντι,   οὓς δι´ ὑμᾶς ἐχθροὺς ἔχομεν
[15, 3]   δ´ οὓς καὶ τῶν ἀγόντων  σφᾶς   στρατιωτῶν πείσαντες ἀποστῆναι, περὶ τὸν
[15, 6]   κατέσχον, καὶ συγκατάξειν ἐπὶ τὰ  σφέτερα   τοὺς περιόντας ἔτι Κυμαίων, οὓς
[15, 4]   διεξῄεσαν, ἵνα τοῖς μὲν τὰ  σφέτερα   φρονοῦσι Καμπανοῖς θάρσος ὡς τὰ
[15, 8]   κτήσεως δικαιότατος, ὑμεῖς οὐδενὶ δικαίῳ  σφετερισάμενοι   δεύτερον ἔτος ἤδη κατέχετε. τούτων
[15, 5]   μὲν ἀπὸ Σαυνιτῶν τὴν πόλιν,  σφίσι   δ´ αὐτοῖς γενέσθαι φίλην. Ἔτυχον
[15, 3]   αὐτοὺς συμμάχων ἐρήμους ὡς ἐπιθησομένων  σφίσι   τῶν Σαυνιτῶν, εἰ μηδεμίαν ἔχοιεν
[15, 3]   ἀποχρῶσαν εἶναι σύμβουλον τῶν συμφερόντων  σφίσιν   ἀποφαίνοντες ἄνευ τοῦ καλοῦ, οὐδ´
[15, 3]   γε στρατεύειν, ὥστε ἀποχρῆν ὑπολήψονταί  σφισιν,   εἰ τὰ ἑαυτῶν ἐάσομεν ἑκάστοις
[15, 5]   ὑπὸ Νωλάνων ὁμόρων ὄντων καὶ  σφόδρα   τοὺς Ἕλληνας ἀσπαζομένων, τἀναντία τοὺς
[15, 3]   ὁποιδήποτε, λογισμὸς εἰσῆλθε περιφανῆ γεγονέναι  σφῶν   τὴν συνωμοσίαν καὶ μετὰ τοῦτο
[15, 2]   γεμούσας. Ἀνθρώπους πεπονημένους ὑπὸ πολέμου  σώματα   καὶ πλὴν ὅσον ἀνέπνεον τὰ
[15, 8]   τινα τοῖς κινδυνεύουσι βοήθειαν εἰς  σωτηρίαν   κοινῇ παρεχόμεθα, ὥστ´ αὐτοὶ δοκοῦμεν
[15, 4]   τούτους ᾤοντο δεῖν πρῶτον ἀποδεῖξαι  σωφρονεστέρους,   δεινότερον ποιήσαντες αὐτοῖς τὸν ἀπὸ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007