Alphabétiquement     [«   »]
δ´ 18
δαίμονας 2
δαπάνας 2
δὲ 47
δέ 1
δεδιότας 1
δεήσει 1
Fréquences     [«    »]
39 τὴν
36 τῆς
41 τοὺς
47 δὲ
62 τῶν
142 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre XV [fragments]

δὲ


Livre, Chap.
[15, 3]   ταῖς αὑτῶν ἀποικίαις κρατεῖσθαι· εἰ  δὲ   ἀγανακτεῖν προσποιούμενοι πολεμίους ἡμᾶς κρίναντες
[15, 3]   ἕως ἂν αὐτὸς ἀφίκηται. τοῖς  δὲ   ἀνδράσιν ἐνθυμουμένοις, ὅτι πάντες οἱ
[15, 3]   τὸν αὐτὸν ἱδρύονται τόπον. ὡς  δὲ   ἅπαξ οὗτοι τὰς παρόδους κατελάβοντο,
[15, 3]   πόνων ἆθλα παρ´ ὀλίγοις. οἱ  δὲ   ἀσθενεῖς τοῖς βίοις καὶ τῶν
[15, 5]   πολλὰ καὶ μεγάλα ἔβλαπτον.  δὲ   βουλὴ τῶν Ῥωμαίων Καμπανῶν πολλάκις
[15, 3]   ἔπεισεν ἅπαντας ταῦτα ὑπολαβεῖν. ἀφικόμενος  δὲ   εἰς τὴν Καμπανίαν μετὰ τῆς
[15, 3]   λυπρὰ μὲν γῆ, πολλαὶ  δὲ   εἰσφοραί, πολέμων δὲ καὶ κακῶν
[15, 7]   τούτων τυχόντες ἀρκούμεθα, μὴ τυχόντες  δὲ   θεοὺς καὶ δαίμονας, οὓς ἐν
[15, 3]   ἑαυτῶν ἐάσομεν ἑκάστοις ἔχειν. Ῥωμαῖοι  δὲ   ἴσως μὲν καὶ κατ´ εὐχὴν
[15, 3]   ταῖς ἄλλαις ἐξένιζον φιλοφροσύναις. πολυτελὴς  δὲ   καὶ ἁβροδίαιτος ἱκανῶς τοῖς Καμπανίαν
[15, 3]   γῆ, πολλαὶ δὲ εἰσφοραί, πολέμων  δὲ   καὶ κακῶν ἀνάπαυσις οὐδεμία, τὰ
[15, 5]   δ´ αὐτοῖς γενέσθαι φίλην. Ἔτυχον  δὲ   κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἀφιγμένοι
[15, 7]   ἡττηθέντες ὑπὸ Ῥωμαίων μάχαις, δεήσει  δὲ   μεγάλῃ καταλυσάμενοι τὸν πόλεμον καὶ
[15, 7]   πάσας τὰς πλεονεξίας παρακαλεῖν· εἰ  δὲ   μὴ πᾶσι δόξαντα ταῦτα ὑμῖν
[15, 6]   Καμπανοὶ κατεῖχον πάνυ πολλήν. Τῶν  δὲ   Νεαπολιτῶν ὅσον μὲν ἦν μέρος
[15, 6]   οὐδὲν ἐξηνέχθη προβούλευμα, εἰς ἑτέραν  δὲ   πάλιν ἕδραν ἀναβληθείσης τῆς περὶ
[15, 7]   δι´ ὑμῶν αὐτῶν ἔχετε. νῦν  δὲ   παρασκευάζεσθε στρατιὰν ἐκ παντὸς ἀγείροντες
[15, 8]   καταστῶμεν εἰς ἀνάγκην πολέμου.  δὲ   παρασκευὴ τῆς στρατιᾶς ἡμῶν ἐστιν
[15, 1]   ὅπως τὸν κόρακα φυλάττοιτο. Ὡς  δὲ   πολὺς ἐγεγόνει τῇ μάχῃ χρόνος,
[15, 7]   ὄνομα μὲν ὑποδυόμενοι συμμάχων, ἔργα  δὲ   πράττοντες πολεμίων, πολλαῖς μὲν ἡττηθέντες
[15, 7]   πειραθῆναι τῶν λόγων.  δὲ   προκαλούμεθα ὑμᾶς, καὶ ὧν τυχόντες
[15, 7]   μὲν πρῶτον πρέσβεις ἔπεμψαν, οἱ  δὲ   προχειρισθέντες ἐκ τῶν βουλευτῶν πρέσβεις
[15, 1]   ὡς ἀπελάσων τὸν ὄρνιν·  δὲ   Ῥωμαῖος ἔτι μετεωρίζοντος τὸ ὅπλον
[15, 1]   καὶ ἀναιρεῖ τὸν Κελτόν.  δὲ   στρατηγὸς Κάμιλλος χρυσέῳ τοῦτον στεφάνῳ
[15, 4]   τῶν μὲν οὐκ ἐναντιουμένων, τῶν  δὲ   συμπροπεμπόντων πολλαὶ δ´ εἰσὶ δυσχωρίαι
[15, 1]   ἐξῄει τῷ Κελτῷ διαγωνίσασθαι. ὡς  δὲ   συνῄεσαν ὁμόσε, κόραξ καθεζόμενος ἐπὶ
[15, 4]   τὰ κράτιστα προῃρημένοις ἐγγένηται, τοῖς  δὲ   τἀναντία δέος. καὶ προελθόντες ἐπέκεινα
[15, 5]   τὴν πρὸς Σαυνίτας φιλίαν. ἐὰν  δὲ   ταύτην ποιήσωνται Ῥωμαῖοι τοῦ πολέμου
[15, 7]   τυχόντες εἰρήνης οἵας ἐβούλεσθε· τὰ  δὲ   τελευταῖα φίλοι γενέσθαι τῆς πόλεως
[15, 3]   ἐδίδοσαν ἀλλήλοις τὸ πιστόν. ἔφθασε  δὲ   τὴν ἐπιχείρησιν αὐτῶν εἰς τοὐμφανὲς
[15, 8]   ἀποσταλῆναι τὴν στρατιὰν ὑμῖν οἱ  δὲ   τὴν ἡγεμονίαν ἔχοντες αὐτῆς πλείονα
[15, 6]   δέωνται, πολλὴν καὶ ἀγαθήν. ~Συναχθείσης  δὲ   τῆς βουλῆς καὶ πολλῶν ῥηθέντων
[15, 3]   ἐν ταῖς πόλεσι καταλιπεῖν. γενόμενος  δὲ   τῆς ἐξουσίας ταύτης κύριος
[15, 8]   πεμφθέντες ὑφ´ ἡμῶν ἀφίκοντο. περὶ  δὲ   τῆς Νεαπολιτῶν πόλεως, ἐν
[15, 6]   ὡς ἀπίστου καὶ δολίου, τελευτῶντες  δὲ   τοῦ λόγου θαυμαστὰς ἐποιοῦντο τοῖς
[15, 8]   ἀπορίαν ἴσως βίου μισθοφόροι. φέρειν  δὲ   τοὺς ὑπηκόους ὑμῶν οὐθὲν δεόμεθα·
[15, 7]   ὑμῶν αὐτοῖς συνάρασθαι πολέμου· ἐν  δὲ   τῷ παρελθόντι ἐνιαυτῷ Νεαπολίτας δεδιότας
[15, 3]   τὴν ἄφεσιν τῆς στρατείας, οὓς  δὲ   τῷ πρεσβευτῇ καὶ τῷ χιλιάρχῳ
[15, 1]   ὄνυξιν ἤμυττε τὰς παρειάς, τοτὲ  δὲ   τῷ ῥύγχει τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔκοπτεν,
[15, 3]   κινδύνου ταῖς πόλεσι καταλειπομένου· δεομένων  δὲ   τῶν Καμπανῶν μὴ καταλιπεῖν αὐτοὺς
[15, 3]   καὶ κακῶν ἀνάπαυσις οὐδεμία, τὰ  δὲ   τῶν κοινῶν πόνων ἆθλα παρ´
[15, 9]   τὰ πρὸς ἀνθρώπους δίκαια, δικασταὶ  δὲ   τῶν μενόντων ἐν ταῖς ὁμολογίαις
[15, 4]   ἐκ τοῦ χρόνου προσλαμβανούσας, τὰς  δὲ   τῶν πολεμίων μακρῷ πλείους γιγνομένας,
[15, 4]   ἦν, ἐλύετο καὶ συνέρρει ~Οἱ  δὲ   τῶν Ῥωμαίων ὕπατοι πᾶσαν τὴν
[15, 3]   καὶ ὄντα ἐν ὁδῷ.  δὲ   ὕπατος ἀπροσδοκήτου καὶ δεινοῦ πράγματος
[15, 7]   οἷς ἡμεῖς ἰσοπολιτείας μετεδώκαμεν. Οὕτω  δὲ   φανερῶς καὶ ἀναισχύντως συγχεόντων ὑμῶν
[15, 6]   συμφορὰς εἰρήνην ἄγειν ἠξίου· τὸ  δὲ   φιλόκαινον καὶ τὰς ἐκ τῆς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007