Alphabétiquement     [«   »]
Ταραντίνων 1
ταραχῆς 1
Ταρρακίναν 1
τὰς 32
τάς 1
ταῦτα 5
ταύτας 2
Fréquences     [«    »]
28 μὲν
30 τὰ
31 τὸν
32 τὰς
36 τῆς
39 τὴν
41 τοὺς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre XV [fragments]

τὰς


Livre, Chap.
[15, 7]   ἄγειν ἀποίκους· καὶ ἐπὶ ταύτας  τὰς   ἀδίκους πλεονεξίας Φουνδανοὺς παρακαλεῖτε καὶ
[15, 6]   Ῥωμαίων ἀπράκτους ἀπελθεῖν. διὰ ταύτας  τὰς   αἰτίας βουλὴ τῶν Ῥωμαίων
[15, 10]   ἔχοντες παρασκευὴν ἅμα τῷ πυθέσθαι  τὰς   ἀποκρίσεις τόν τε πόλεμον ἐψηφίσαντο
[15, 2]   Διέφθειραν αὐτῶν ἀκμαζούσας ἤδη σπορολογεῖσθαι  τὰς   ἀρούρας καὶ τὰ κράτιστα τῆς
[15, 7]   παρωρμήσατε, μᾶλλον δ´ ἠναγκάσατε καὶ  τὰς   δαπάνας ἐπιχορηγεῖτε καὶ τὴν πόλιν
[15, 4]   ἰσχύος ἐκ τοῦ χρόνου προσλαμβανούσας,  τὰς   δὲ τῶν πολεμίων μακρῷ πλείους
[15, 9]   μετὰ λόγου καὶ κρίσεως διαλῦσαι  τὰς   διαφορὰς ἐπὶ τὰ ἔργα χωρήσαι,
[15, 3]   ἀντιταχθέντας ἐβούλετο μὲν ἁπάσας ἀπάγειν  τὰς   δυνάμεις ὡς οὐθενὸς ἔτι κινδύνου
[15, 6]   εἰς τὴν ἐκκλησίαν πρῶτον μὲν  τὰς   ἑαυτῶν εὐεργεσίας διεξῄεσαν, ἔπειτα τῆς
[15, 6]   ἰδίοις στρατεύμασιν, ἀλλὰ κἀκείνοις ἁπάσας  τὰς   εἰς πόλεμον δαπάνας ἐπιχορηγοῦντες· ἀπωσαμένοις
[15, 6]   ἠξίου· τὸ δὲ φιλόκαινον καὶ  τὰς   ἐκ τῆς ταραχῆς πλεονεξίας διῶκον
[15, 3]   δράσομεν δεινόν, ἐὰν Καμπανοὺς ἐκβαλόντες  τὰς   ἐκείνων πόλεις κατάσχωμεν; οὗτοι γὰρ
[15, 3]   κλῆρος ἀπένειμεν, ἤδη παρειληφότα  τὰς   ἐν τῇ Ῥώμῃ καταγραφείσας δυνάμεις
[15, 10]   ἐδήλωσαν ἑκάτεροι ταῖς ἑαυτῶν πόλεσι,  τὰς   ἐναντίας ἔσχον ὑπὲρ ἀλλήλων δόξας
[15, 2]   ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἐφήρμοττον. ~Ἐπόρθουν  τὰς   ἐπὶ τῶν ἀγρῶν κτήσεις πολλῆς
[15, 3]   πάντες νόμοι τε καὶ ἄρχοντες  τὰς   ἐσχάτας τιμωρίας ἀπειλοῖεν αὐτοῖς {ἐν}
[15, 6]   καὶ πρὸ πολλοῦ δυνάμενον ὁρᾶν  τὰς   καταληψομένας τὴν πόλιν ἐκ τοῦ
[15, 4]   δὴ τῆς ἐκεῖθεν ἐπικουρίας καὶ  τὰς   μὲν ἑαυτῶν δυνάμεις ὁρῶντες οὐθὲν
[15, 3]   τοὺς ἐν ταῖς παραχειμασίαις, ὅτι  τὰς   μὲν φρουρὰς ἔγνω καταλιπεῖν ἐν
[15, 7]   ἔλεξαν· Ἀδικεῖτε, ἄνδρες Σαυνῖται, παραβαίνοντες  τὰς   ὁμολογίας, ἃς ἐποιήσασθε πρὸς ἡμᾶς,
[15, 1]   ἐπιπτάντος αὐτῷ τοῦ κόρακος καὶ  τὰς   ὄψεις ὀρύττοντος ἀνέτεινε τὸν θυρεὸν
[15, 4]   θέντες τὸν χάρακα, ἔνθα ὑπομένοντες  τὰς   παρὰ Σαυνιτῶν ἀγοράς τε καὶ
[15, 1]   τοτὲ μὲν τοῖς ὄνυξιν ἤμυττε  τὰς   παρειάς, τοτὲ δὲ τῷ ῥύγχει
[15, 3]   τόπον. ὡς δὲ ἅπαξ οὗτοι  τὰς   παρόδους κατελάβοντο, πολλοὶ προσῄεσαν αὐτοῖς
[15, 7]   μηδὲ τοὺς ὑπηκόους ἐπὶ πάσας  τὰς   πλεονεξίας παρακαλεῖν· εἰ δὲ μὴ
[15, 3]   αὐτῶν καὶ τοὺς βίους καὶ  τὰς   πόλεις καὶ τὴν περιμάχητον χώραν
[15, 3]   ἅμα τοῖς μηνυταῖς κατασκευαστοὺς εἰς  τὰς   πόλεις πρὶν αὐτὸς ἐλθεῖν, προσεσκεύασε
[15, 3]   ἔγνω τὸν ἀπαλλάξαντα τοῦ πολέμου  τὰς   πόλεις ὕπατον Μάρκον Οὐαλέριον ὅσην
[15, 8]   οὐκ ἔναγχος οὐδ´ ἀφ´ οὗ  τὰς   πρὸς ὑμᾶς ἐποιησάμεθα ὁμολογίας, ἀλλὰ
[15, 3]   ἔγνω καταλιπεῖν ἐν ταῖς πόλεσι  τὰς   τότε οὔσας, ἐπειδὴ βουλομένοις ἐστὶ
[15, 9]   περιβολὴν κατὰ κεφαλῆς εἵλκυσε καὶ  τὰς   χεῖρας ἀνασχὼν εἰς τὸν οὐρανόν,
[15, 3]   τῶν ἀνθρώπων ἐλάμβανον, ἔπειτα διαφθειρόμενοι  τὰς   ψυχὰς ὑπὸ τοῦ κόρου τῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007