Alphabétiquement     [«   »]
τοῦ 22
Τοῦ 1
τοὐμφανὲς 1
τοὺς 41
τοῦτο 4
τοῦτον 1
τούτους 3
Fréquences     [«    »]
32 τὰς
39 τὴν
36 τῆς
41 τοὺς
47 δὲ
62 τῶν
142 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre XV [fragments]

τοὺς


Livre, Chap.
[15, 3]   τὰ δεσμωτήρια ἁπάντων, ὅσα κατὰ  τοὺς   ἀγροὺς ἦν, ἐλύετο καὶ συνέρρει
[15, 3]   Τυρρηνοῖς τοῖς κατοικοῦσιν αὐτὴν καὶ  τοὺς   ἄνδρας ἅπαντας διαφθείραντες τάς τε
[15, 7]   ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν γνώμης, παραδοῦναι  τοὺς   ἄνδρας ἡμῖν ἐπὶ δίκην. τούτων
[15, 3]   ἀραμένη καὶ τρισὶ νικήσασα μάχαις  τοὺς   ἀντιταχθέντας ἐβούλετο μὲν ἁπάσας ἀπάγειν
[15, 5]   ἐψηφίσατο πρὸς τοὺς Νεαπολίτας ἀποστεῖλαι  τοὺς   ἀξιώσοντας αὐτοὺς μηθὲν εἰς τοὺς
[15, 7]   ἡμῶν προθυμηθέντες καὶ σύμμαχοι καὶ  τοὺς   αὐτοὺς Ῥωμαίοις ὀμόσαντες ἕξειν ἐχθροὺς
[15, 10]   τὴν Σαυνιτῶν στρατιὰν ἥξειν ἐπὶ  τοὺς   αὑτῶν ἀποίκους Φρεγελλάνους οἰόμενοι. ἔπειτ´
[15, 3]   τάς τε γυναῖκας αὐτῶν καὶ  τοὺς   βίους καὶ τὰς πόλεις καὶ
[15, 7]   ταῖς συνθήκαις ὠμόσατε, μαρτυρόμεθα, καὶ  τοὺς   εἰρηνοδίκας ἐπὶ τοῦτο ἄγοντες ἐληλύθαμεν.
[15, 5]   Νωλάνων ὁμόρων ὄντων καὶ σφόδρα  τοὺς   Ἕλληνας ἀσπαζομένων, τἀναντία τοὺς Νεαπολίτας
[15, 3]   αὐτὸς ἐλθεῖν, προσεσκεύασε λέγεσθαι πρὸς  τοὺς   ἐν ταῖς παραχειμασίαις, ὅτι τὰς
[15, 3]   εἰς ἑκάστην παρῄει πόλιν καὶ  τοὺς   ἐν ταῖς φρουραῖς ἀνακαλούμενος διέκρινεν
[15, 3]   πρεσβευτοῦ καὶ τῶν χιλιάρχων ἀποστελλόμενοι  τοὺς   ἡγεμόνας καταλιπόντες, ἐστὶ δ´ οὓς
[15, 7]   ποιούμενοι, τὸ δ´ ἀληθὲς ἐπὶ  τοὺς   ἡμετέρους ἐγνωκότες ἄγειν ἀποίκους· καὶ
[15, 9]   πατρίους νόμους, τά τε πρὸς  τοὺς   θεοὺς ὅσια καὶ τὰ πρὸς
[15, 9]   πάντα γὰρ αὐτῷ πέπρακται κατὰ  τοὺς   ἱερούς τε καὶ πατρίους νόμους,
[15, 10]   γὰρ παρασκευαζόμενοι καὶ μέλλοντες ἀπώλεσαν  τοὺς   καιροὺς τῶν πράξεων, Ῥωμαῖοι δ´
[15, 3]   δ´ αἰτίας εἰς τούτους ἦλθε  τοὺς   κινδύνους, μικρὰ τῶν πρόσθεν ἀναλαβὼν
[15, 1]   κόρβους γὰρ οἱ Ῥωμαῖοι καλοῦσι  τοὺς   κόρακας· αὐτός τε διετέλεσεν ἐξ
[15, 6]   ἣν δευτέρᾳ γενεᾷ πρότερον ἐξελάσαντες  τοὺς   Κυμαίους Καμπανοὶ κατέσχον, καὶ συγκατάξειν
[15, 3]   ταῖς φρουραῖς ἀνακαλούμενος διέκρινεν ἁπάντων  τοὺς   μετασχόντας τῆς συνωμοσίας. ἔπειτα φιλανθρώπως
[15, 5]   σφόδρα τοὺς Ἕλληνας ἀσπαζομένων, τἀναντία  τοὺς   Νεαπολίτας ἀξιώσοντες μήτε σύμβολα ποιεῖσθαι
[15, 5]   τῶν Νεαπολιτῶν, πρέσβεις ἐψηφίσατο πρὸς  τοὺς   Νεαπολίτας ἀποστεῖλαι τοὺς ἀξιώσοντας αὐτοὺς
[15, 5]   τὸν αὐτὸν χρόνον ἀφιγμένοι πρὸς  τοὺς   Νεαπολίτας πρέσβεις ὑπὸ Ταραντίνων ἀποσταλέντες,
[15, 7]   ἐπιλαθόμενοι καὶ παρ´ οὐδὲν ἡγησάμενοι  τοὺς   ὅρκους ἐγκατελείπετε μὲν ἡμᾶς ἐν
[15, 1]   παρειάς, τοτὲ δὲ τῷ ῥύγχει  τοὺς   ὀφθαλμοὺς ἔκοπτεν, ὥστε τὸν Κελτὸν
[15, 5]   λοιπὸν εἰρήνην ἄγειν πρὸς ἅπαντας  τοὺς   περιοικοῦντας τὸ Τυρρηνικὸν πέλαγος, μήτ´
[15, 6]   καὶ συγκατάξειν ἐπὶ τὰ σφέτερα  τοὺς   περιόντας ἔτι Κυμαίων, οὓς οἱ
[15, 10]   ἀπέστειλαν ἀμφοτέρους· καὶ πρὶν αἰσθέσθαι  τοὺς   πολεμίους τὴν ἔξοδον, τε
[15, 6]   οἱ κακίους τῶν κρειττόνων, ὥστε  τοὺς   πρέσβεις τῶν Ῥωμαίων ἀπράκτους ἀπελθεῖν.
[15, 7]   τῶν βουλευτῶν πρέσβεις ἐλθόντες ἐπὶ  τοὺς   προβούλους τῶν Σαυνιτῶν ἔλεξαν· Ἀδικεῖτε,
[15, 6]   Νεάπολιν Σαυνιτῶν οἱ δυνατώτατοι καὶ  τοὺς   προεστηκότας τῶν κοινῶν θεραπείαις τισὶν
[15, 5]   ἀξιώσοντες μήτε σύμβολα ποιεῖσθαι πρὸς  τοὺς   Ῥωμαίους τοὺς ὑπηκόους αὐτῶν
[15, 8]   ἡμῶν ἐστιν οὐχ ὡς ἀφαιρησομένων  τοὺς   ὑμετέρους ἀποίκους τὰ ἴδια, ἀλλ´
[15, 10]   τόν τε πόλεμον ἐψηφίσαντο καὶ  τοὺς   ὑπάτους ἀπέστειλαν ἀμφοτέρους· καὶ πρὶν
[15, 5]   ποιεῖσθαι πρὸς τοὺς Ῥωμαίους  τοὺς   ὑπηκόους αὐτῶν μήτε διαλύεσθαι τὴν
[15, 7]   τῶν ἀποίκων τῶν ἡμετέρων μηδὲ  τοὺς   ὑπηκόους ἐπὶ πάσας τὰς πλεονεξίας
[15, 5]   τοὺς ἀξιώσοντας αὐτοὺς μηθὲν εἰς  τοὺς   ὑπηκόους τῆς τῶν Ῥωμαίων ἡγεμονίας
[15, 8]   ἴσως βίου μισθοφόροι. φέρειν δὲ  τοὺς   ὑπηκόους ὑμῶν οὐθὲν δεόμεθα· καὶ
[15, 5]   τοῦ μονομαχήσαντος. ~ἀλλὰ καὶ διότι  τοὺς   φίλους αὐτῶν Καμπανοὺς πολλὰ καὶ
[15, 4]   ἐκ πάσης πόλεως σκηπτόμενοι κατέτριβον  τοὺς   χρόνους. ἀπογνόντες δὴ τῆς ἐκεῖθεν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007