Alphabétiquement     [«   »]
τυχόντες 5
τῷ 11
Τῶν 2
τῶν 62
ὑγίειαν 1
υἱοῦ 1
ὑμᾶς 8
Fréquences     [«    »]
47 δὲ
39 τὴν
41 τοὺς
62 τῶν
142 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre XV [fragments]

τῶν


Livre, Chap.
[15, 3]   τὰς ψυχὰς ὑπὸ τοῦ κόρου  τῶν   ἀγαθῶν πονηροὺς ὑπολογισμοὺς κατὰ μικρὸν
[15, 3]   καταλιπόντες, ἐστὶ δ´ οὓς καὶ  τῶν   ἀγόντων σφᾶς στρατιωτῶν πείσαντες ἀποστῆναι,
[15, 2]   κεφαλὴν ἐφήρμοττον. ~Ἐπόρθουν τὰς ἐπὶ  τῶν   ἀγρῶν κτήσεις πολλῆς εὐδαιμονίας γεμούσας.
[15, 3]   ἡμῖν δοκῇ, καὶ δεσμώτας ἐκ  τῶν   ἀγρῶν λύσομεν καὶ θεράποντας ἐλευθερώσομεν
[15, 3]   σημείων, οἱ δ´ ἀποστέλλονται δίχα  τῶν   ἄλλων ὁποιδήποτε, λογισμὸς εἰσῆλθε περιφανῆ
[15, 3]   ἀγαπητῶς οἱ φρουροὶ τὴν φιλοξενίαν  τῶν   ἀνθρώπων ἐλάμβανον, ἔπειτα διαφθειρόμενοι τὰς
[15, 7]   ἔπειτα μηδεμίαν ἐκπέμπειν στρατιὰν κατὰ  τῶν   ἀποίκων τῶν ἡμετέρων μηδὲ τοὺς
[15, 1]   Οὐαλερίου Ποπλικόλα τοῦ συνελευθερώσαντος ἀπὸ  τῶν   βασιλέων τὴν πόλιν, ἐξῄει τῷ
[15, 7]   ἔπεμψαν, οἱ δὲ προχειρισθέντες ἐκ  τῶν   βουλευτῶν πρέσβεις ἐλθόντες ἐπὶ τοὺς
[15, 4]   διελθόντες τῶν μὲν οὐκ ἐναντιουμένων,  τῶν   δὲ συμπροπεμπόντων πολλαὶ δ´ εἰσὶ
[15, 5]   μάλιστα δ´ εἰ δύναιντο θεραπείαις  τῶν   δυνατῶν παρασκευάσοντας ἀποστῆναι μὲν ἀπὸ
[15, 7]   πρῶτον, καὶ μὴ πρότερον ἄρξαι  τῶν   ἔργων πρὶν πειραθῆναι τῶν
[15, 3]   καὶ Τυρρηνῶν καὶ Σαυνιτῶν καὶ  τῶν   ἔτι ἐνδοιαστῶς ἀκροωμένων Λατίνων στησόμεθα.
[15, 3]   καὶ θεράποντας ἐλευθερώσομεν καὶ μετὰ  τῶν   ἐχθίστων αὐτοῖς Οὐολούσκων τε καὶ
[15, 4]   τὸ δυσάγωγον καὶ ταῖς ἐπιταγαῖς  τῶν   ἡγεμόνων ἀπειθές, ὡς ἐν ἄλλαις
[15, 4]   δεινότερον ποιήσαντες αὐτοῖς τὸν ἀπὸ  τῶν   ἡγεμόνων φόβον τὸν ἀπὸ
[15, 7]   ἐκπέμπειν στρατιὰν κατὰ τῶν ἀποίκων  τῶν   ἡμετέρων μηδὲ τοὺς ὑπηκόους ἐπὶ
[15, 8]   τῆς Νεαπολιτῶν πόλεως, ἐν  τῶν   ἡμετέρων τινές εἰσιν, τοσούτου δέομεν
[15, 6]   ὑπεδέξαντο καὶ πάντων ἐποιήσαντο κοινωνοὺς  τῶν   ἰδίων ἀγαθῶν, χώραν τε προσθήσειν
[15, 4]   ἄρα ὑπισχνοῦντο μὲν αὐτοῖς πλείω  τῶν   ἱκανῶν, ἐπήρκουν δ´ οὐδὲν ὅτι
[15, 3]   δὲ ἀσθενεῖς τοῖς βίοις καὶ  τῶν   καθ´ ἡμέραν ἀναγκαίων ἀποροῦντες καὶ
[15, 3]   ταῖς πόλεσι καταλειπομένου· δεομένων δὲ  τῶν   Καμπανῶν μὴ καταλιπεῖν αὐτοὺς συμμάχων
[15, 6]   οἱ δυνατώτατοι καὶ τοὺς προεστηκότας  τῶν   κοινῶν θεραπείαις τισὶν οἰκειωσάμενοι πείθουσι
[15, 3]   κακῶν ἀνάπαυσις οὐδεμία, τὰ δὲ  τῶν   κοινῶν πόνων ἆθλα παρ´ ὀλίγοις.
[15, 6]   καὶ τελευτῶντες ἐκράτησαν οἱ κακίους  τῶν   κρειττόνων, ὥστε τοὺς πρέσβεις τῶν
[15, 7]   τῶν ἔργων πρὶν πειραθῆναι  τῶν   λόγων. δὲ προκαλούμεθα ὑμᾶς,
[15, 4]   τὴν μεταξὺ γῆν ἀδεῶς διελθόντες  τῶν   μὲν οὐκ ἐναντιουμένων, τῶν δὲ
[15, 9]   πρὸς ἀνθρώπους δίκαια, δικασταὶ δὲ  τῶν   μενόντων ἐν ταῖς ὁμολογίαις οἱ
[15, 5]   ἐπιφανεῖς καὶ πρόξενοι διὰ γένους  τῶν   Νεαπολιτῶν· καὶ ἕτεροι ὑπὸ Νωλάνων
[15, 8]   εἰσιν, ὡς πυνθανόμεθα, καὶ φίλοι  τῶν   Νεαπολιτῶν οἱ κατὰ τὴν ἑαυτῶν
[15, 5]   πολλάκις ἐμφανιζόντων καὶ ἀποδυρομένων κατὰ  τῶν   Νεαπολιτῶν, πρέσβεις ἐψηφίσατο πρὸς τοὺς
[15, 4]   ἡγεμόνων φόβον τὸν ἀπὸ  τῶν   πολεμίων κίνδυνον. ταῦτα διανοηθέντες ἐκκλησίαν
[15, 4]   τοῦ χρόνου προσλαμβανούσας, τὰς δὲ  τῶν   πολεμίων μακρῷ πλείους γιγνομένας, ἐπὶ
[15, 4]   οὐ ῥᾴδιον ἦν διελθεῖν ὑπὸ  τῶν   πολεμίων προκαταληφθείσας καί τινα καὶ
[15, 10]   καὶ μέλλοντες ἀπώλεσαν τοὺς καιροὺς  τῶν   πράξεων, Ῥωμαῖοι δ´ ἐν ἑτοίμῳ
[15, 6]   πάλιν ἕδραν ἀναβληθείσης τῆς περὶ  τῶν   πρεσβειῶν διαγνώσεως, ἀφικόμενοι κατὰ πλῆθος
[15, 3]   τούτους ἦλθε τοὺς κινδύνους, μικρὰ  τῶν   πρόσθεν ἀναλαβὼν δι´ ὀλίγων πειράσομαι
[15, 6]   τῶν κρειττόνων, ὥστε τοὺς πρέσβεις  τῶν   Ῥωμαίων ἀπράκτους ἀπελθεῖν. διὰ ταύτας
[15, 6]   καὶ οἵ γε χαριέστατοι τὰ  τῶν   Ῥωμαίων ἔδοξαν φρονεῖν. ἐκείνην μὲν
[15, 9]   τοῦτο παραλαβὼν τὸν λόγον  τῶν   Ῥωμαίων εἰρηνοδίκης εἶπεν· Οὐθὲν ἔτι
[15, 10]   ἀμφότεροι, Σαυνῖται μὲν βραδύτερα τὰ  τῶν   Ῥωμαίων ἔσεσθαι νομίζοντες, ὥσπερ αὐτοῖς
[15, 5]   μηθὲν εἰς τοὺς ὑπηκόους τῆς  τῶν   Ῥωμαίων ἡγεμονίας παρανομεῖν, ἀλλὰ καὶ
[15, 5]   μεγάλα ἔβλαπτον. δὲ βουλὴ  τῶν   Ῥωμαίων Καμπανῶν πολλάκις ἐμφανιζόντων καὶ
[15, 1]   τινος βασιλέως εἰς μονομαχίαν προκαλουμένου  τῶν   Ῥωμαίων, ὅστις εἴη ἀνήρ, Μάρκος
[15, 3]   πόλεμον ὑπὲρ ἁπάσης Καμπανίας  τῶν   Ῥωμαίων πόλις ἀραμένη καὶ τρισὶ
[15, 6]   ταύτας τὰς αἰτίας βουλὴ  τῶν   Ῥωμαίων στρατιὰν ἐπὶ Νεαπολίτας ἀποστεῖλαι
[15, 4]   ἐλύετο καὶ συνέρρει ~Οἱ δὲ  τῶν   Ῥωμαίων ὕπατοι πᾶσαν τὴν μεταξὺ
[15, 10]   ἣν εἶχε Κορνήλιος, ἐντὸς ἦν  τῶν   Σαυνιτικῶν ὅρων.
[15, 3]   συμμάχων ἐρήμους ὡς ἐπιθησομένων σφίσι  τῶν   Σαυνιτῶν, εἰ μηδεμίαν ἔχοιεν ξενικὴν
[15, 7]   πρέσβεις ἐλθόντες ἐπὶ τοὺς προβούλους  τῶν   Σαυνιτῶν ἔλεξαν· Ἀδικεῖτε, ἄνδρες Σαυνῖται,
[15, 8]   τῷ ἔργῳ τὸ κοινὸν ὑμᾶς  τῶν   Σαυνιτῶν ἠδίκησεν· ἰδιόξενοι δέ τινές
[15, 8]   βουλευσάμενοι καθ´ αὑτοὺς οἱ πρόβουλοι  τῶν   Σαυνιτῶν τοιαύτην ἐξήνεγκαν ἀπόκρισιν· Τοῦ
[15, 3]   τῆς συνωμοσίας οἱ μὲν ἀπολύονται  τῶν   σημείων, οἱ δ´ ἀποστέλλονται δίχα
[15, 3]   ἑκάστοις διαλεγόμενος οὓς μὲν ἀπέλυσε  τῶν   σημείων, ὡς ἂν χαριζόμενος τὴν
[15, 3]   τὴν ἀνάγκην ἀποχρῶσαν εἶναι σύμβουλον  τῶν   συμφερόντων σφίσιν ἀποφαίνοντες ἄνευ τοῦ
[15, 6]   συναγορεύοντες αὐταῖς, διέστησαν αἱ γνῶμαι  τῶν   συνέδρων, καὶ οἵ γε χαριέστατοι
[15, 3]   εἰς τοὐμφανὲς ἀγαγοῦσα μήνυσις, ἣν  τῶν   συνομοσάντων τινὲς ἐποιήσαντο πρὸς τὸν
[15, 3]   τινὲς ἐποιήσαντο πρὸς τὸν ἕτερον  τῶν   ὑπάτων Μάρκιον, τὸν κατὰ
[15, 1]   ὥστε τὸν Κελτὸν ἔξω γενέσθαι  τῶν   φρενῶν, οὔθ´ ὅπως τὸν ἄνδρα
[15, 1]   εἴη ἀνήρ, Μάρκος Οὐαλέριος, εἷς  τῶν   χιλιάρχων, ἀπόγονος ὢν Οὐαλερίου Ποπλικόλα
[15, 3]   οἱ μετὰ τοῦ πρεσβευτοῦ καὶ  τῶν   χιλιάρχων ἀποστελλόμενοι τοὺς ἡγεμόνας καταλιπόντες,
[15, 2]   τὸν φθόνον. Μοῖραν οὐκ ἐλαχίστην  τῶν   ὠφελειῶν τοῖς στρατιώταις χαριζόμενος, ὥστ´
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007