Alphabétiquement     [«   »]
τῇ 9
τήν 1
τὴν 39
τῆς 36
τί 2
τι 2
Τί 1
Fréquences     [«    »]
30 τὰ
32 τὰς
31 τὸν
36 τῆς
39 τὴν
41 τοὺς
47 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre XV [fragments]

τῆς


Livre, Chap.
[15, 6]   πολλὴν καὶ ἀγαθήν. ~Συναχθείσης δὲ  τῆς   βουλῆς καὶ πολλῶν ῥηθέντων ἐν
[15, 7]   {ἃ} ἔπραττόν τινες, ἀλλ´ ἀπὸ  τῆς   ἑαυτῶν γνώμης, παραδοῦναι τοὺς ἄνδρας
[15, 5]   ναυτικήν τ´ ἰσχὺν προσληψομένους ἔξω  τῆς   ἑαυτῶν, ἣν Ταραντῖνοι πέμψουσιν, ἐὰν
[15, 9]   φανερῶς ἀνῃρηκότων ὑμῶν τὰ περὶ  τῆς   εἰρήνης ὅρκια βουλεύεσθε τὸν Ῥωμαίων
[15, 4]   κατέτριβον τοὺς χρόνους. ἀπογνόντες δὴ  τῆς   ἐκεῖθεν ἐπικουρίας καὶ τὰς μὲν
[15, 3]   ταῖς πόλεσι καταλιπεῖν. γενόμενος δὲ  τῆς   ἐξουσίας ταύτης κύριος ὕπατος,
[15, 8]   ἐξήνεγκαν ἀπόκρισιν· Τοῦ μὲν ὀψισμοῦ  τῆς   ἐπὶ τὸν κατὰ Λατίνων πόλεμον
[15, 9]   τῆς φιλίας ὅρκια προφάσεις κατασκευάζεται  τῆς   ἔχθρας οὐκ ἀληθεῖς, μήτε βουλὰς
[15, 4]   χώρας καὶ πόλεως φέρεται, τριάκοντα  τῆς   Καπύης ἀπέχοντα στάδια, Οὐολτοῦρνον ὄνομα,
[15, 2]   τὰς ἀρούρας καὶ τὰ κράτιστα  τῆς   καρποφόρου ἐλωβήσαντο. ~Ὅτι Κοίντου Σερουιλίου
[15, 4]   τινα καὶ ποταμόν, ὃς διὰ  τῆς   Κασιλίνων χώρας καὶ πόλεως φέρεται,
[15, 8]   γοῦν τέτταρσιν ἡμέραις ὕστερον  τῆς   μάχης οἱ πεμφθέντες ὑφ´ ἡμῶν
[15, 8]   ὑφ´ ἡμῶν ἀφίκοντο. περὶ δὲ  τῆς   Νεαπολιτῶν πόλεως, ἐν τῶν
[15, 3]   τι ἂν πάθωσιν αὐτοὶ  τῆς   παρανομίας κατάρξαντες καθ´ ἑτέρων. τί
[15, 3]   αὐτοῖς {ἐν} Καμπανοῖς ἔτι μεθήσεσθαι  τῆς   παρούσης εὐδαιμονίας ἔλεγον καὶ τελευτῶντες
[15, 6]   ἔτι Κυμαίων, οὓς οἱ Νεαπολῖται  τῆς   πατρίδος ἐκπεσόντας ὑπεδέξαντο καὶ πάντων
[15, 4]   τὸν ὕπατον καταλιπεῖν καὶ κατὰ  τῆς   πατρίδος ὅπλα ἀναλαβεῖν, τούτους ᾤοντο
[15, 6]   ἑτέραν δὲ πάλιν ἕδραν ἀναβληθείσης  τῆς   περὶ τῶν πρεσβειῶν διαγνώσεως, ἀφικόμενοι
[15, 4]   τἀναντία δέος. καὶ προελθόντες ἐπέκεινα  τῆς   πόλεως ἀπὸ τετταράκοντα σταδίων Καπύης
[15, 7]   τὰ δὲ τελευταῖα φίλοι γενέσθαι  τῆς   πόλεως ἡμῶν προθυμηθέντες καὶ σύμμαχοι
[15, 1]   Οὐαλέριον τὴν μάχαιραν ὡς διὰ  τῆς   προβολῆς εἰς τὰ πλευρὰ βάψων,
[15, 6]   τὰς ἑαυτῶν εὐεργεσίας διεξῄεσαν, ἔπειτα  τῆς   Ῥωμαίων πόλεως πολλὰ κατηγόρουν, ὡς
[15, 3]   ἀπορρήτους ἐν ἀλλήλοις ποιησάμενοι, οἱ  τῆς   στρατείας ἀφειμένοι περὶ Ταρρακίναν πόλιν
[15, 3]   πονηρότατοι καὶ οὐχ ὑπομένοντες ἀφεῖσθαι  τῆς   στρατείας ἐντειλάμενος τοῖς ἄγουσιν αὐτοὺς
[15, 3]   ὡς ἂν χαριζόμενος τὴν ἄφεσιν  τῆς   στρατείας, οὓς δὲ τῷ πρεσβευτῇ
[15, 3]   δὲ εἰς τὴν Καμπανίαν μετὰ  τῆς   στρατιᾶς ἁπάσης εἰς ἑκάστην παρῄει
[15, 4]   ἔγνωσαν. ἐνθυμούμενοι δ´ ὅτι πολὺ  τῆς   στρατιᾶς ἐστι τὸ δυσάγωγον καὶ
[15, 8]   ἀνάγκην πολέμου. δὲ παρασκευὴ  τῆς   στρατιᾶς ἡμῶν ἐστιν οὐχ ὡς
[15, 3]   ἀνακαλούμενος διέκρινεν ἁπάντων τοὺς μετασχόντας  τῆς   συνωμοσίας. ἔπειτα φιλανθρώπως ἑκάστοις διαλεγόμενος
[15, 3]   ἐνθυμουμένοις, ὅτι πάντες οἱ κορυφαιότατοι  τῆς   συνωμοσίας οἱ μὲν ἀπολύονται τῶν
[15, 6]   δὲ φιλόκαινον καὶ τὰς ἐκ  τῆς   ταραχῆς πλεονεξίας διῶκον ἐπὶ τὸν
[15, 2]   θερμῆς τὸ δὴ λεγόμενον οὔσης  τῆς   τοῦ ἀναιρεθέντος σποδοῦ. Τὸν οἴκτιστον
[15, 5]   αὐτοὺς μηθὲν εἰς τοὺς ὑπηκόους  τῆς   τῶν Ῥωμαίων ἡγεμονίας παρανομεῖν, ἀλλὰ
[15, 7]   ἀναισχύντως συγχεόντων ὑμῶν τὰ περὶ  τῆς   φιλίας καὶ συμμαχίας ὅρκια, {ποιοῦντες}
[15, 9]   αὐτή τι πλημμελοῦσα περὶ τὰ  τῆς   φιλίας ὅρκια προφάσεις κατασκευάζεται τῆς
[15, 3]   βουλομένοις ὀψώνια καὶ μισθοὺς φέρεσθαι  τῆς   φυλακῆς, τούτους καθίστησιν ἐν ταῖς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007