HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre XV [fragments]

Liste des contextes (ordre alphabétique)


π  =  189 formes différentes pour 297 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[15, 10]   οἰόμενοι. ἔπειτ´ αὐτοῖς τὰ εἰκότα  παθεῖν   συνέβη. οἱ μὲν γὰρ παρασκευαζόμενοι
[15, 3]   πείσονται πᾶν τι ἂν  πάθωσιν   αὐτοὶ τῆς παρανομίας κατάρξαντες καθ´
[15, 6]   ἐξηνέχθη προβούλευμα, εἰς ἑτέραν δὲ  πάλιν   ἕδραν ἀναβληθείσης τῆς περὶ τῶν
[15, 3]   παρέλαβον· ὥστε σὺν δίκῃ πείσονται  πᾶν   τι ἂν πάθωσιν αὐτοὶ
[15, 9]   βουλεύεσθε τὸν Ῥωμαίων δῆμον αἰτιάσασθαι.  πάντα   γὰρ αὐτῷ πέπρακται κατὰ τοὺς
[15, 3]   τότε ἦν βίος καὶ  πάντα   τὸν λοιπὸν ἔσται χρόνον, πολύκαρπόν
[15, 3]   ἄνευ τοῦ καλοῦ, οὐδ´ εἰ  πάντες   νόμοι τε καὶ ἄρχοντες τὰς
[15, 3]   τοῖς δὲ ἀνδράσιν ἐνθυμουμένοις, ὅτι  πάντες   οἱ κορυφαιότατοι τῆς συνωμοσίας οἱ
[15, 3]   καὶ Σιδικῖνοι καὶ Αὔσονες καὶ  πάντες   οἱ περίοικοι τοσούτου δεήσουσι Καμπανοῖς
[15, 7]   νῦν δὲ παρασκευάζεσθε στρατιὰν ἐκ  παντὸς   ἀγείροντες τόπου, πρόφασιν μὲν ἑτέραν
[15, 3]   ἡμᾶς ἔσται ταῦτα μέχρι τοῦ  παντὸς   χρόνου καρποῦσθαι τἀγαθά; Σαυνῖται μέν
[15, 6]   τῆς πατρίδος ἐκπεσόντας ὑπεδέξαντο καὶ  πάντων   ἐποιήσαντο κοινωνοὺς τῶν ἰδίων ἀγαθῶν,
[15, 6]   ἐξ ἧς οἱ Καμπανοὶ κατεῖχον  πάνυ   πολλήν. Τῶν δὲ Νεαπολιτῶν ὅσον
[15, 3]   Ταρρακίναν πόλιν ἐν ἐπιτηδείοις χωρίοις  παρ´   αὐτὴν τὴν ὁδὸν στρατοπεδεύονται. ἔπειθ´
[15, 3]   δὲ τῶν κοινῶν πόνων ἆθλα  παρ´   ὀλίγοις. οἱ δὲ ἀσθενεῖς τοῖς
[15, 7]   φίλους. Ὧν ἁπάντων ἐπιλαθόμενοι καὶ  παρ´   οὐδὲν ἡγησάμενοι τοὺς ὅρκους ἐγκατελείπετε
[15, 4]   τὸν χάρακα, ἔνθα ὑπομένοντες τὰς  παρὰ   Σαυνιτῶν ἀγοράς τε καὶ συμμαχίας
[15, 5]   οἰκείᾳ πιστεύοντας δυνάμει καὶ τῇ  παρὰ   Σαυνιτῶν ἀφιξομένῃ βοηθείᾳ, ναυτικήν τ´
[15, 7]   Σαυνιτῶν ἔλεξαν· Ἀδικεῖτε, ἄνδρες Σαυνῖται,  παραβαίνοντες   τὰς ὁμολογίας, ἃς ἐποιήσασθε πρὸς
[15, 7]   ἀλλ´ ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν γνώμης,  παραδοῦναι   τοὺς ἄνδρας ἡμῖν ἐπὶ δίκην.
[15, 3]   τῷ πρεσβευτῇ καὶ τῷ χιλιάρχῳ  παραδοὺς   ὡς ἐπὶ χρείας δή τινας
[15, 7]   ὑπηκόους ἐπὶ πάσας τὰς πλεονεξίας  παρακαλεῖν·   εἰ δὲ μὴ πᾶσι δόξαντα
[15, 7]   ταύτας τὰς ἀδίκους πλεονεξίας Φουνδανοὺς  παρακαλεῖτε   καὶ Φορμιανοὺς καὶ ἄλλους τινάς,
[15, 9]   οὐδὲν ὑποληψόμεθα ἀδικεῖσθαι. ~Μετὰ τοῦτο  παραλαβὼν   τὸν λόγον τῶν Ῥωμαίων
[15, 5]   ὑπηκόους τῆς τῶν Ῥωμαίων ἡγεμονίας  παρανομεῖν,   ἀλλὰ καὶ διδόναι τὰ δίκαια
[15, 3]   τι ἂν πάθωσιν αὐτοὶ τῆς  παρανομίας   κατάρξαντες καθ´ ἑτέρων. τί δὴ
[15, 7]   ὑμῶν αὐτῶν ἔχετε. νῦν δὲ  παρασκευάζεσθε   στρατιὰν ἐκ παντὸς ἀγείροντες τόπου,
[15, 3]   αὐτῷ δυνάμει πολεμεῖν πρὸς Σαυνίτας  παρασκευάζεται,   καὶ ἔπεισεν ἅπαντας ταῦτα ὑπολαβεῖν.
[15, 10]   παθεῖν συνέβη. οἱ μὲν γὰρ  παρασκευαζόμενοι   καὶ μέλλοντες ἀπώλεσαν τοὺς καιροὺς
[15, 5]   εἰ δύναιντο θεραπείαις τῶν δυνατῶν  παρασκευάσοντας   ἀποστῆναι μὲν ἀπὸ Σαυνιτῶν τὴν
[15, 8]   πλείονα χρόνον ἀναλώσαντες ἐν τῇ  παρασκευῇ,   καὶ ὑμεῖς αὐτοὶ θᾶττον ἐπειχθέντες
[15, 8]   εἰς ἀνάγκην πολέμου. δὲ  παρασκευὴ   τῆς στρατιᾶς ἡμῶν ἐστιν οὐχ
[15, 10]   δ´ ἐν ἑτοίμῳ πᾶσαν ἔχοντες  παρασκευὴν   ἅμα τῷ πυθέσθαι τὰς ἀποκρίσεις
[15, 4]   τὰ τελευταῖα ἐν τῇ Καμπανικῇ  παραχειμασίᾳ,   ἀφ´ ἧς εἰς τοσαύτην ἀπόνοιαν
[15, 3]   λέγεσθαι πρὸς τοὺς ἐν ταῖς  παραχειμασίαις,   ὅτι τὰς μὲν φρουρὰς ἔγνω
[15, 1]   μὲν τοῖς ὄνυξιν ἤμυττε τὰς  παρειάς,   τοτὲ δὲ τῷ ῥύγχει τοὺς
[15, 3]   πόλεμον κλῆρος ἀπένειμεν, ἤδη  παρειληφότα   τὰς ἐν τῇ Ῥώμῃ καταγραφείσας
[15, 3]   πόλεις καὶ τὴν περιμάχητον χώραν  παρέλαβον·   ὥστε σὺν δίκῃ πείσονται πᾶν
[15, 6]   τὴν τοῦ συμφέροντος αἵρεσιν. καὶ  παρελθόντες   εἰς τὴν ἐκκλησίαν πρῶτον μὲν
[15, 7]   συνάρασθαι πολέμου· ἐν δὲ τῷ  παρελθόντι   ἐνιαυτῷ Νεαπολίτας δεδιότας ἀναδεῖξαι τὸν
[15, 3]   ὀλίγων πειράσομαι διελθεῖν. ἐν τῷ  παρελθόντι   ἐνιαυτῷ τὸν Σαυνιτικὸν πόλεμον ὑπὲρ
[15, 7]   ὧν τυχόντες τὴν ἐπὶ τοῖς  παρελθοῦσιν   ὀργὴν ἀποπληρώσειν οἰόμεθα, ταῦτα ἔστι·
[15, 6]   ἐπιβάτας καὶ τὴν εἰρεσίαν ἅπασαν  παρέξειν,   οὐ μόνον καταγγέλλοντες τοῖς ἰδίοις
[15, 8]   κινδυνεύουσι βοήθειαν εἰς σωτηρίαν κοινῇ  παρεχόμεθα,   ὥστ´ αὐτοὶ δοκοῦμεν ὑφ´ ὑμῶν
[15, 3]   τῆς στρατιᾶς ἁπάσης εἰς ἑκάστην  παρῄει   πόλιν καὶ τοὺς ἐν ταῖς
[15, 3]   ὡς δὲ ἅπαξ οὗτοι τὰς  παρόδους   κατελάβοντο, πολλοὶ προσῄεσαν αὐτοῖς ὁσημέραι,
[15, 3]   {ἐν} Καμπανοῖς ἔτι μεθήσεσθαι τῆς  παρούσης   εὐδαιμονίας ἔλεγον καὶ τελευτῶντες εἰς
[15, 7]   ἁπάσῃ σπουδῇ καὶ προθυμίᾳ χρώμενοι  παρωρμήσατε,   μᾶλλον δ´ ἠναγκάσατε καὶ τὰς
[15, 1]   κόρακι, καὶ ταῖς εἰκόσιν αὐτοῦ  πάσαις   οἱ πλάττοντες καὶ γράφοντες τοῦτο
[15, 10]   πράξεων, Ῥωμαῖοι δ´ ἐν ἑτοίμῳ  πᾶσαν   ἔχοντες παρασκευὴν ἅμα τῷ πυθέσθαι
[15, 4]   ~Οἱ δὲ τῶν Ῥωμαίων ὕπατοι  πᾶσαν   τὴν μεταξὺ γῆν ἀδεῶς διελθόντες
[15, 7]   ἡμετέρων μηδὲ τοὺς ὑπηκόους ἐπὶ  πάσας   τὰς πλεονεξίας παρακαλεῖν· εἰ δὲ
[15, 4]   ἄξιον, στρατιάν τ´ ἀγείρειν ἐκ  πάσης   πόλεως σκηπτόμενοι κατέτριβον τοὺς χρόνους.
[15, 9]   ἐπὶ νοῦν ἄγειν, καὶ πράξειεν  πᾶσι   διδόναι τοῖς πολεμίοις ἐντυχεῖν, εἰ
[15, 7]   πλεονεξίας παρακαλεῖν· εἰ δὲ μὴ  πᾶσι   δόξαντα ταῦτα ὑμῖν {ἃ} ἔπραττόν
[15, 9]   τοῖς θεοῖς· εἰ μὲν ἄδικα  πάσχουσα   ὑπὸ Σαυνιτῶν Ῥωμαίων πόλις
[15, 6]   Κυμαίων, οὓς οἱ Νεαπολῖται τῆς  πατρίδος   ἐκπεσόντας ὑπεδέξαντο καὶ πάντων ἐποιήσαντο
[15, 4]   ὕπατον καταλιπεῖν καὶ κατὰ τῆς  πατρίδος   ὅπλα ἀναλαβεῖν, τούτους ᾤοντο δεῖν
[15, 9]   κατὰ τοὺς ἱερούς τε καὶ  πατρίους   νόμους, τά τε πρὸς τοὺς
[15, 3]   λοιπὸν ἔσται χρόνον, πολύκαρπόν τε  πεδιάδα   καὶ πολύβοτον καὶ πρὸς ὑγίειαν
[15, 6]   τῶν κοινῶν θεραπείαις τισὶν οἰκειωσάμενοι  πείθουσι   τὴν βουλὴν ἐπὶ τῷ δήμῳ
[15, 7]   ἄρξαι τῶν ἔργων πρὶν  πειραθῆναι   τῶν λόγων. δὲ προκαλούμεθα
[15, 4]   ὡς ἐν ἄλλαις τε πολλαῖς  πείραις   ἐδήλωσε καὶ τὰ τελευταῖα ἐν
[15, 3]   τῶν πρόσθεν ἀναλαβὼν δι´ ὀλίγων  πειράσομαι   διελθεῖν. ἐν τῷ παρελθόντι ἐνιαυτῷ
[15, 3]   καὶ τῶν ἀγόντων σφᾶς στρατιωτῶν  πείσαντες   ἀποστῆναι, περὶ τὸν αὐτὸν ἱδρύονται
[15, 3]   χώραν παρέλαβον· ὥστε σὺν δίκῃ  πείσονται   πᾶν τι ἂν πάθωσιν
[15, 3]   οὐ τοσαῦτα δεινὰ διαθήσουσιν, ὅσα  πείσονται   πρὸς ἡμῶν. χώραν τε γὰρ
[15, 5]   ἅπαντας τοὺς περιοικοῦντας τὸ Τυρρηνικὸν  πέλαγος,   μήτ´ αὐτοὺς ἔργα πράττοντας,
[15, 8]   ἡμέραις ὕστερον τῆς μάχης οἱ  πεμφθέντες   ὑφ´ ἡμῶν ἀφίκοντο. περὶ δὲ
[15, 6]   τὸν πόλεμον καταστῶσι, στρατιάν τε  πέμψειν,   ὅσης ἂν δέωνται, τὴν φυλάξουσαν
[15, 5]   ἔξω τῆς ἑαυτῶν, ἣν Ταραντῖνοι  πέμψουσιν,   ἐὰν ἄρα καὶ ταύτης δέωνται,
[15, 2]   ὥστ´ ἐπικλύσαι πλούτῳ τὴν ἑκάστου  πενίαν.   Διέφθειραν αὐτῶν ἀκμαζούσας ἤδη σπορολογεῖσθαι
[15, 3]   καὶ καταχρέων καὶ τὴν οἴκοι  πενίαν   καὶ ἀγνωσίαν ἀσμένως ἀποδιδρασκόντων. Τούτους
[15, 2]   κτήσεις πολλῆς εὐδαιμονίας γεμούσας. Ἀνθρώπους  πεπονημένους   ὑπὸ πολέμου σώματα καὶ πλὴν
[15, 9]   δῆμον αἰτιάσασθαι. πάντα γὰρ αὐτῷ  πέπρακται   κατὰ τοὺς ἱερούς τε καὶ
[15, 3]   πράττειν. ἔπειτα γνώμην τινῶν εἰσηγησαμένων  περὶ   ἀποστάσεως, ἐπαινέσαντες τὸ βούλευμα καὶ
[15, 3]   αὐτοῖς ὁσημέραι, καὶ χεὶρ ἐγένετο  περὶ   αὐτοὺς καρτερά· ἔπειτα τὰ δεσμωτήρια
[15, 8]   οἱ πεμφθέντες ὑφ´ ἡμῶν ἀφίκοντο.  περὶ   δὲ τῆς Νεαπολιτῶν πόλεως, ἐν
[15, 10]   τε νεωστὶ καταγραφεῖσα καὶ  περὶ   Οὐολούσκους χειμερίζουσα δύναμις, ἣν εἶχε
[15, 4]   λέγει Μάλλιος· {ζήτει ἐν τῷ  περὶ   στρατηγημάτων καὶ δημηγοριῶν. περὶ τοῦ
[15, 9]   εἰ δ´ αὐτή τι πλημμελοῦσα  περὶ   τὰ τῆς φιλίας ὅρκια προφάσεις
[15, 3]   ποιησάμενοι, οἱ τῆς στρατείας ἀφειμένοι  περὶ   Ταρρακίναν πόλιν ἐν ἐπιτηδείοις χωρίοις
[15, 9]   οὕτω φανερῶς ἀνῃρηκότων ὑμῶν τὰ  περὶ   τῆς εἰρήνης ὅρκια βουλεύεσθε τὸν
[15, 7]   καὶ ἀναισχύντως συγχεόντων ὑμῶν τὰ  περὶ   τῆς φιλίας καὶ συμμαχίας ὅρκια,
[15, 3]   ἀγόντων σφᾶς στρατιωτῶν πείσαντες ἀποστῆναι,  περὶ   τὸν αὐτὸν ἱδρύονται τόπον. ὡς
[15, 4]   τῷ περὶ στρατηγημάτων καὶ δημηγοριῶν.  περὶ   τοῦ υἱοῦ Μαλλίου τοῦ μονομαχήσαντος.
[15, 6]   δὲ πάλιν ἕδραν ἀναβληθείσης τῆς  περὶ   τῶν πρεσβειῶν διαγνώσεως, ἀφικόμενοι κατὰ
[15, 3]   δ´ ἀνθρώποις καὶ τὸν ἔσχατον  περὶ   ψυχῆς τρέχουσι δρόμον οὔτ´ ἄπορον
[15, 9]   Μέλλων δ´ ἀπιέναι τήν τε  περιβολὴν   κατὰ κεφαλῆς εἵλκυσε καὶ τὰς
[15, 3]   καὶ τὰς πόλεις καὶ τὴν  περιμάχητον   χώραν παρέλαβον· ὥστε σὺν δίκῃ
[15, 3]   καὶ Αὔσονες καὶ πάντες οἱ  περίοικοι   τοσούτου δεήσουσι Καμπανοῖς τιμωροῦντες ἐφ´
[15, 5]   εἰρήνην ἄγειν πρὸς ἅπαντας τοὺς  περιοικοῦντας   τὸ Τυρρηνικὸν πέλαγος, μήτ´ αὐτοὺς
[15, 6]   συγκατάξειν ἐπὶ τὰ σφέτερα τοὺς  περιόντας   ἔτι Κυμαίων, οὓς οἱ Νεαπολῖται
[15, 3]   τῶν ἄλλων ὁποιδήποτε, λογισμὸς εἰσῆλθε  περιφανῆ   γεγονέναι σφῶν τὴν συνωμοσίαν καὶ
[15, 1]   καί, ὁπότε μέλλοι πληγὴν ἐκφέρειν,  πηδῶν   ἐπ´ αὐτὸν τοτὲ μὲν τοῖς
[15, 3]   ἀποστάσεως, ἐπαινέσαντες τὸ βούλευμα καὶ  πίστεις   ἀπορρήτους ἐν ἀλλήλοις ποιησάμενοι, οἱ
[15, 5]   Ἕλλησι πολεμεῖν, τῇ τ´ οἰκείᾳ  πιστεύοντας   δυνάμει καὶ τῇ παρὰ Σαυνιτῶν
[15, 3]   δι´ ὅρκων ἐδίδοσαν ἀλλήλοις τὸ  πιστόν.   ἔφθασε δὲ τὴν ἐπιχείρησιν αὐτῶν
[15, 4]   οὐκ ἐλάττω πλέθρων ὄντα τὸ  πλάτος,   ξυλίνῃ γεφύρᾳ διαβάντες, ἣν ἐν
[15, 1]   ταῖς εἰκόσιν αὐτοῦ πάσαις οἱ  πλάττοντες   καὶ γράφοντες τοῦτο τὸ ζῷον
[15, 4]   Οὐολτοῦρνον ὄνομα, τεττάρων οὐκ ἐλάττω  πλέθρων   ὄντα τὸ πλάτος, ξυλίνῃ γεφύρᾳ
[15, 3]   πόλεσιν· ἐν οἷς ἦν τὸ  πλεῖον   μέρος ἀνεστίων καὶ καταχρέων καὶ
[15, 8]   δὲ τὴν ἡγεμονίαν ἔχοντες αὐτῆς  πλείονα   χρόνον ἀναλώσαντες ἐν τῇ παρασκευῇ,
[15, 4]   τὰς δὲ τῶν πολεμίων μακρῷ  πλείους   γιγνομένας, ἐπὶ τὰ ἔργα χωρεῖν
[15, 3]   ὀλίγοι μὲν τὰ πρῶτα, ἔπειτα  πλείους   ἔγνωσαν ἐπιχειρεῖν ταῖς πόλεσι καὶ
[15, 4]   δ´ ἄρα ὑπισχνοῦντο μὲν αὐτοῖς  πλείω   τῶν ἱκανῶν, ἐπήρκουν δ´ οὐδὲν
[15, 6]   καὶ τὰς ἐκ τῆς ταραχῆς  πλεονεξίας   διῶκον ἐπὶ τὸν πόλεμον συνελάμβανον,
[15, 7]   τοὺς ὑπηκόους ἐπὶ πάσας τὰς  πλεονεξίας   παρακαλεῖν· εἰ δὲ μὴ πᾶσι
[15, 7]   καὶ ἐπὶ ταύτας τὰς ἀδίκους  πλεονεξίας   Φουνδανοὺς παρακαλεῖτε καὶ Φορμιανοὺς καὶ
[15, 1]   διὰ τῆς προβολῆς εἰς τὰ  πλευρὰ   βάψων, ἔπειτ´ ἐπιπτάντος αὐτῷ τοῦ
[15, 1]   βάρβαρον ὁρῶν καί, ὁπότε μέλλοι  πληγὴν   ἐκφέρειν, πηδῶν ἐπ´ αὐτὸν τοτὲ
[15, 6]   τῶν πρεσβειῶν διαγνώσεως, ἀφικόμενοι κατὰ  πλῆθος   εἰς τὴν Νεάπολιν Σαυνιτῶν οἱ
[15, 9]   ἐντυχεῖν, εἰ δ´ αὐτή τι  πλημμελοῦσα   περὶ τὰ τῆς φιλίας ὅρκια
[15, 2]   πεπονημένους ὑπὸ πολέμου σώματα καὶ  πλὴν   ὅσον ἀνέπνεον τὰ λοιπὰ νεκροῖς
[15, 2]   τοῖς στρατιώταις χαριζόμενος, ὥστ´ ἐπικλύσαι  πλούτῳ   τὴν ἑκάστου πενίαν. Διέφθειραν αὐτῶν
[15, 8]   ὑμᾶς, εἰ βούλεσθε τὰ δίκαια  ποιεῖν,   ἐκχωρεῖν Φρεγέλλης, ἣν οὐ πρὸ
[15, 10]   νομίζοντες, ὥσπερ αὐτοῖς ἔθος ἐστὶ  ποιεῖν,   ὅτε μέλλοιεν ἄρχειν πολέμου, Ῥωμαῖοι
[15, 5]   τοὺς Νεαπολίτας ἀξιώσοντες μήτε σύμβολα  ποιεῖσθαι   πρὸς τοὺς Ῥωμαίους τοὺς
[15, 6]   τὴν βουλὴν ἐπὶ τῷ δήμῳ  ποιῆσαι   τὴν τοῦ συμφέροντος αἵρεσιν. καὶ
[15, 3]   καὶ πίστεις ἀπορρήτους ἐν ἀλλήλοις  ποιησάμενοι,   οἱ τῆς στρατείας ἀφειμένοι περὶ
[15, 5]   ὅπλων, ἀλλὰ διὰ λόγων, σύμβολα  ποιησαμένους   πρὸς αὐτούς, καὶ τὸ λοιπὸν
[15, 4]   δεῖν πρῶτον ἀποδεῖξαι σωφρονεστέρους, δεινότερον  ποιήσαντες   αὐτοῖς τὸν ἀπὸ τῶν ἡγεμόνων
[15, 3]   ἀλλήλοις ἔλεγον, ὡς ἀνοήτων ἀνθρώπων  ποιήσουσιν   ἔργον, εἰ τοσαύτην καταλιπόντες εὐδαιμονίαν
[15, 5]   Σαυνίτας φιλίαν. ἐὰν δὲ ταύτην  ποιήσωνται   Ῥωμαῖοι τοῦ πολέμου τὴν πρόφασιν,
[15, 7]   ἀγείροντες τόπου, πρόφασιν μὲν ἑτέραν  ποιούμενοι,   τὸ δ´ ἀληθὲς ἐπὶ τοὺς
[15, 7]   τῆς φιλίας καὶ συμμαχίας ὅρκια,  {ποιοῦντες}   πρεσβείαν πρὸς ὑμᾶς ἐκρίναμεν ἀποστεῖλαι
[15, 8]   κατὰ τὴν ἑαυτῶν προαίρεσιν τῇ  πόλει   βοηθοῦντες καί τινες καὶ δι´
[15, 3]   καὶ τοὺς βίους καὶ τὰς  πόλεις   καὶ τὴν περιμάχητον χώραν παρέλαβον·
[15, 3]   ἐὰν Καμπανοὺς ἐκβαλόντες τὰς ἐκείνων  πόλεις   κατάσχωμεν; οὗτοι γὰρ αὐτοὶ πρότερον
[15, 3]   τοῖς μηνυταῖς κατασκευαστοὺς εἰς τὰς  πόλεις   πρὶν αὐτὸς ἐλθεῖν, προσεσκεύασε λέγεσθαι
[15, 3]   τὸν ἀπαλλάξαντα τοῦ πολέμου τὰς  πόλεις   ὕπατον Μάρκον Οὐαλέριον ὅσην ἂν
[15, 3]   οἴκοθεν ἀφιγμένῃ σὺν αὐτῷ δυνάμει  πολεμεῖν   πρὸς Σαυνίτας παρασκευάζεται, καὶ ἔπεισεν
[15, 5]   γενναίως καὶ ὡς προσῆκεν Ἕλλησι  πολεμεῖν,   τῇ τ´ οἰκείᾳ πιστεύοντας δυνάμει
[15, 9]   καὶ πράξειεν πᾶσι διδόναι τοῖς  πολεμίοις   ἐντυχεῖν, εἰ δ´ αὐτή τι
[15, 3]   κρατεῖσθαι· εἰ δὲ ἀγανακτεῖν προσποιούμενοι  πολεμίους   ἡμᾶς κρίναντες οὐ τοσαῦτα δεινὰ
[15, 10]   ἀμφοτέρους· καὶ πρὶν αἰσθέσθαι τοὺς  πολεμίους   τὴν ἔξοδον, τε νεωστὶ
[15, 4]   φόβον τὸν ἀπὸ τῶν  πολεμίων   κίνδυνον. ταῦτα διανοηθέντες ἐκκλησίαν συνῆγον,
[15, 4]   χρόνου προσλαμβανούσας, τὰς δὲ τῶν  πολεμίων   μακρῷ πλείους γιγνομένας, ἐπὶ τὰ
[15, 7]   ὑποδυόμενοι συμμάχων, ἔργα δὲ πράττοντες  πολεμίων,   πολλαῖς μὲν ἡττηθέντες ὑπὸ Ῥωμαίων
[15, 4]   ῥᾴδιον ἦν διελθεῖν ὑπὸ τῶν  πολεμίων   προκαταληφθείσας καί τινα καὶ ποταμόν,
[15, 7]   δεδιότας ἀναδεῖξαι τὸν καθ´ ἡμῶν  πόλεμον   ἁπάσῃ σπουδῇ καὶ προθυμίᾳ χρώμενοι
[15, 6]   ἀλλὰ κἀκείνοις ἁπάσας τὰς εἰς  πόλεμον   δαπάνας ἐπιχορηγοῦντες· ἀπωσαμένοις τε τὸ
[15, 10]   πυθέσθαι τὰς ἀποκρίσεις τόν τε  πόλεμον   ἐψηφίσαντο καὶ τοὺς ὑπάτους ἀπέστειλαν
[15, 7]   δεήσει δὲ μεγάλῃ καταλυσάμενοι τὸν  πόλεμον   καὶ τυχόντες εἰρήνης οἵας ἐβούλεσθε·
[15, 6]   Νεαπολίταις ὑποσχέσεις, ἐὰν εἰς τὸν  πόλεμον   καταστῶσι, στρατιάν τε πέμψειν, ὅσης
[15, 3]   Μάρκιον, τὸν κατὰ Σαυνιτῶν  πόλεμον   κλῆρος ἀπένειμεν, ἤδη παρειληφότα
[15, 8]   τῆς ἐπὶ τὸν κατὰ Λατίνων  πόλεμον   συμμαχίας οὐ τὸ κοινὸν αἴτιον
[15, 6]   ταραχῆς πλεονεξίας διῶκον ἐπὶ τὸν  πόλεμον   συνελάμβανον, καταβοαί τ´ ἀλλήλων ἐγίνοντο
[15, 3]   τῷ παρελθόντι ἐνιαυτῷ τὸν Σαυνιτικὸν  πόλεμον   ὑπὲρ ἁπάσης Καμπανίας τῶν
[15, 7]   τοῦ καθ´ ὑμῶν αὐτοῖς συνάρασθαι  πολέμου·   ἐν δὲ τῷ παρελθόντι ἐνιαυτῷ
[15, 8]   ἐσμεν, ἐὰν καταστῶμεν εἰς ἀνάγκην  πολέμου.   δὲ παρασκευὴ τῆς στρατιᾶς
[15, 10]   ἐστὶ ποιεῖν, ὅτε μέλλοιεν ἄρχειν  πολέμου,   Ῥωμαῖοι δ´ ἐν ὀλίγῳ τὴν
[15, 6]   καταληψομένας τὴν πόλιν ἐκ τοῦ  πολέμου   συμφορὰς εἰρήνην ἄγειν ἠξίου· τὸ
[15, 2]   εὐδαιμονίας γεμούσας. Ἀνθρώπους πεπονημένους ὑπὸ  πολέμου   σώματα καὶ πλὴν ὅσον ἀνέπνεον
[15, 3]   βοήθειαν, ἔγνω τὸν ἀπαλλάξαντα τοῦ  πολέμου   τὰς πόλεις ὕπατον Μάρκον Οὐαλέριον
[15, 5]   δὲ ταύτην ποιήσωνται Ῥωμαῖοι τοῦ  πολέμου   τὴν πρόφασιν, μὴ ὀρρωδεῖν, μηδ´
[15, 9]   ἐν ταῖς ὁμολογίαις οἱ λαχόντες  πολέμους   ἐπισκοπεῖν ἔσονται θεοί. Μέλλων δ´
[15, 7]   ἡμᾶς ἐν τῷ πρὸς Λατίνους  πολέμῳ   καὶ πρὸς Οὐολούσκους συστάντι, οὓς
[15, 8]   Φρεγέλλης, ἣν οὐ πρὸ πολλοῦ  πολέμῳ   κρατησάντων ἡμῶν, ὅσπερ ἐστὶ νόμος
[15, 3]   γῆ, πολλαὶ δὲ εἰσφοραί,  πολέμων   δὲ καὶ κακῶν ἀνάπαυσις οὐδεμία,
[15, 3]   ἔπειτα πλείους ἔγνωσαν ἐπιχειρεῖν ταῖς  πόλεσι   καὶ δι´ ὅρκων ἐδίδοσαν ἀλλήλοις
[15, 3]   ὡς οὐθενὸς ἔτι κινδύνου ταῖς  πόλεσι   καταλειπομένου· δεομένων δὲ τῶν Καμπανῶν
[15, 3]   βουληθῶσι τρέφειν στρατιὰν ἐν ταῖς  πόλεσι   καταλιπεῖν. γενόμενος δὲ τῆς ἐξουσίας
[15, 10]   λεχθέντα ἐδήλωσαν ἑκάτεροι ταῖς ἑαυτῶν  πόλεσι,   τὰς ἐναντίας ἔσχον ὑπὲρ ἀλλήλων
[15, 3]   φρουρὰς ἔγνω καταλιπεῖν ἐν ταῖς  πόλεσι   τὰς τότε οὔσας, ἐπειδὴ βουλομένοις
[15, 3]   στρατηγίας κωλῦσαι τὰ συμβησόμενα ταῖς  πόλεσιν.   ἀποστείλας δή τινας ἅμα τοῖς
[15, 3]   φυλακῆς, τούτους καθίστησιν ἐν ταῖς  πόλεσιν·   ἐν οἷς ἦν τὸ πλεῖον
[15, 4]   ἦλθον αὐτῶν τινες, ὥστε καὶ  πόλεσιν   ἐπιθέσθαι καὶ τὸν ὕπατον καταλιπεῖν
[15, 4]   δέος. καὶ προελθόντες ἐπέκεινα τῆς  πόλεως   ἀπὸ τετταράκοντα σταδίων Καπύης στρατοπεδεύονται
[15, 8]   ἀφίκοντο. περὶ δὲ τῆς Νεαπολιτῶν  πόλεως,   ἐν τῶν ἡμετέρων τινές
[15, 7]   δὲ τελευταῖα φίλοι γενέσθαι τῆς  πόλεως   ἡμῶν προθυμηθέντες καὶ σύμμαχοι καὶ
[15, 6]   εὐεργεσίας διεξῄεσαν, ἔπειτα τῆς Ῥωμαίων  πόλεως   πολλὰ κατηγόρουν, ὡς ἀπίστου καὶ
[15, 4]   στρατιάν τ´ ἀγείρειν ἐκ πάσης  πόλεως   σκηπτόμενοι κατέτριβον τοὺς χρόνους. ἀπογνόντες
[15, 4]   διὰ τῆς Κασιλίνων χώρας καὶ  πόλεως   φέρεται, τριάκοντα τῆς Καπύης ἀπέχοντα
[15, 7]   τὰς δαπάνας ἐπιχορηγεῖτε καὶ τὴν  πόλιν   δι´ ὑμῶν αὐτῶν ἔχετε. νῦν
[15, 6]   δυνάμενον ὁρᾶν τὰς καταληψομένας τὴν  πόλιν   ἐκ τοῦ πολέμου συμφορὰς εἰρήνην
[15, 3]   τῆς στρατείας ἀφειμένοι περὶ Ταρρακίναν  πόλιν   ἐν ἐπιτηδείοις χωρίοις παρ´ αὐτὴν
[15, 1]   συνελευθερώσαντος ἀπὸ τῶν βασιλέων τὴν  πόλιν,   ἐξῄει τῷ Κελτῷ διαγωνίσασθαι. ὡς
[15, 3]   στρατιᾶς ἁπάσης εἰς ἑκάστην παρῄει  πόλιν   καὶ τοὺς ἐν ταῖς φρουραῖς
[15, 5]   ἀποστῆναι μὲν ἀπὸ Σαυνιτῶν τὴν  πόλιν,   σφίσι δ´ αὐτοῖς γενέσθαι φίλην.
[15, 8]   ἡμῶν καὶ σύμμαχον οὖσαν τὴν  πόλιν   ταύτην οὐκ ἔναγχος οὐδ´ ἀφ´
[15, 3]   ἁπάσης Καμπανίας τῶν Ῥωμαίων  πόλις   ἀραμένη καὶ τρισὶ νικήσασα μάχαις
[15, 9]   πάσχουσα ὑπὸ Σαυνιτῶν Ῥωμαίων  πόλις   καὶ μὴ δυναμένη μετὰ λόγου
[15, 2]   ἀπολεῖται τρόπον ὑπ´ ἀνδρὸς ἐχθροῦ  πολιτικῷ   σιτίζοντος αἵματι τὸν φθόνον. Μοῖραν
[15, 3]   ἐνεγκεῖν ξενοκτονίας φόνων ἅψασθαι  πολιτικῶν.   ἀφ´ ἧς δ´ αἰτίας εἰς
[15, 5]   διότι τοὺς φίλους αὐτῶν Καμπανοὺς  πολλὰ   καὶ μεγάλα ἔβλαπτον. δὲ
[15, 6]   διεξῄεσαν, ἔπειτα τῆς Ῥωμαίων πόλεως  πολλὰ   κατηγόρουν, ὡς ἀπίστου καὶ δολίου,
[15, 4]   οὐκ ἐναντιουμένων, τῶν δὲ συμπροπεμπόντων  πολλαὶ   δ´ εἰσὶ δυσχωρίαι κατὰ τὴν
[15, 3]   ἔνθα λυπρὰ μὲν γῆ,  πολλαὶ   δὲ εἰσφοραί, πολέμων δὲ καὶ
[15, 7]   συμμάχων, ἔργα δὲ πράττοντες πολεμίων,  πολλαῖς   μὲν ἡττηθέντες ὑπὸ Ῥωμαίων μάχαις,
[15, 4]   ἀπειθές, ὡς ἐν ἄλλαις τε  πολλαῖς   πείραις ἐδήλωσε καὶ τὰ τελευταῖα
[15, 5]   δὲ βουλὴ τῶν Ῥωμαίων Καμπανῶν  πολλάκις   ἐμφανιζόντων καὶ ἀποδυρομένων κατὰ τῶν
[15, 8]   ἀλλὰ δευτέρᾳ γενεᾷ πρότερον διὰ  πολλὰς   καὶ μεγάλας εὐεργεσίας, οὐθὲν ἀδικηθέντες
[15, 5]   ἐὰν ἄρα καὶ ταύτης δέωνται,  πολλὴν   καὶ ἀγαθήν. ~Συναχθείσης δὲ τῆς
[15, 6]   ἧς οἱ Καμπανοὶ κατεῖχον πάνυ  πολλήν.   Τῶν δὲ Νεαπολιτῶν ὅσον μὲν
[15, 2]   τὰς ἐπὶ τῶν ἀγρῶν κτήσεις  πολλῆς   εὐδαιμονίας γεμούσας. Ἀνθρώπους πεπονημένους ὑπὸ
[15, 3]   ἅπαξ οὗτοι τὰς παρόδους κατελάβοντο,  πολλοὶ   προσῄεσαν αὐτοῖς ὁσημέραι, καὶ χεὶρ
[15, 6]   ἦν μέρος εὔλογον καὶ πρὸ  πολλοῦ   δυνάμενον ὁρᾶν τὰς καταληψομένας τὴν
[15, 8]   ἐκχωρεῖν Φρεγέλλης, ἣν οὐ πρὸ  πολλοῦ   πολέμῳ κρατησάντων ἡμῶν, ὅσπερ ἐστὶ
[15, 6]   ~Συναχθείσης δὲ τῆς βουλῆς καὶ  πολλῶν   ῥηθέντων ἐν αὐτῇ λόγων, οὓς
[15, 4]   χωρεῖν ἔγνωσαν. ἐνθυμούμενοι δ´ ὅτι  πολὺ   τῆς στρατιᾶς ἐστι τὸ δυσάγωγον
[15, 3]   χρόνον, πολύκαρπόν τε πεδιάδα καὶ  πολύβοτον   καὶ πρὸς ὑγίειαν ἀνθρώποις γεωργοῦσιν
[15, 3]   πάντα τὸν λοιπὸν ἔσται χρόνον,  πολύκαρπόν   τε πεδιάδα καὶ πολύβοτον καὶ
[15, 1]   τὸν κόρακα φυλάττοιτο. Ὡς δὲ  πολὺς   ἐγεγόνει τῇ μάχῃ χρόνος,
[15, 3]   καὶ ταῖς ἄλλαις ἐξένιζον φιλοφροσύναις.  πολυτελὴς   δὲ καὶ ἁβροδίαιτος ἱκανῶς τοῖς
[15, 3]   ἀπέλυσεν οὗτοι δ´ ἦσαν οἱ  πονηρότατοι   καὶ οὐχ ὑπομένοντες ἀφεῖσθαι τῆς
[15, 3]   ὑπὸ τοῦ κόρου τῶν ἀγαθῶν  πονηροὺς   ὑπολογισμοὺς κατὰ μικρὸν ἐλάμβανον καὶ
[15, 3]   οὐδεμία, τὰ δὲ τῶν κοινῶν  πόνων   ἆθλα παρ´ ὀλίγοις. οἱ δὲ
[15, 1]   τῶν χιλιάρχων, ἀπόγονος ὢν Οὐαλερίου  Ποπλικόλα   τοῦ συνελευθερώσαντος ἀπὸ τῶν βασιλέων
[15, 4]   καὶ τέλμασι καὶ θαλάτταις καὶ  ποταμοῖς   ναυσιπόροις διακλειόμεναι, ἃς οὐ ῥᾴδιον
[15, 4]   πολεμίων προκαταληφθείσας καί τινα καὶ  ποταμόν,   ὃς διὰ τῆς Κασιλίνων χώρας
[15, 3]   ἀκούσας ἔκρινε μὴ δείξειν τὸ  πρᾶγμα   μηδ´ εἰδέναι δοκεῖν, ἀλλὰ δι´
[15, 3]   δὲ ὕπατος ἀπροσδοκήτου καὶ δεινοῦ  πράγματος   ἀκούσας ἔκρινε μὴ δείξειν τὸ
[15, 9]   δαίμονας ἐπὶ νοῦν ἄγειν, καὶ  πράξειεν   πᾶσι διδόναι τοῖς πολεμίοις ἐντυχεῖν,
[15, 9]   μήτε βουλὰς ὀρθοῦν αὐτοῖς μήτε  πράξεις.   ~Ὡς διελύθησαν ἐκ τοῦ συλλόγου
[15, 10]   μέλλοντες ἀπώλεσαν τοὺς καιροὺς τῶν  πράξεων,   Ῥωμαῖοι δ´ ἐν ἑτοίμῳ πᾶσαν
[15, 3]   κατ´ ὀλίγους ἐσκόπουν, τί χρὴ  πράττειν.   ἔπειτα γνώμην τινῶν εἰσηγησαμένων περὶ
[15, 5]   Τυρρηνικὸν πέλαγος, μήτ´ αὐτοὺς ἔργα  πράττοντας,   μὴ προσήκει Ἕλλησι, μήτε
[15, 7]   μὲν ὑποδυόμενοι συμμάχων, ἔργα δὲ  πράττοντες   πολεμίων, πολλαῖς μὲν ἡττηθέντες ὑπὸ
[15, 5]   μὴ προσήκει Ἕλλησι, μήτε τοῖς  πράττουσι   συνεργοῦντας· μάλιστα δ´ εἰ δύναιντο
[15, 3]   καὶ κατ´ εὐχὴν δέξονται τὸ  πραχθὲν   ἅπασαν ἀξιοῦντες Ἰταλίαν ταῖς αὑτῶν
[15, 6]   αὐτῇ λόγων, οὓς αἵ τε  πρεσβεῖαι   διεξῆλθον καὶ οἱ συναγορεύοντες αὐταῖς,
[15, 7]   φιλίας καὶ συμμαχίας ὅρκια, {ποιοῦντες}  πρεσβείαν   πρὸς ὑμᾶς ἐκρίναμεν ἀποστεῖλαι πρῶτον,
[15, 7]   δὲ προχειρισθέντες ἐκ τῶν βουλευτῶν  πρέσβεις   ἐλθόντες ἐπὶ τοὺς προβούλους τῶν
[15, 7]   στρατιὰν ἀγείρειν τὸ μὲν πρῶτον  πρέσβεις   ἔπεμψαν, οἱ δὲ προχειρισθέντες ἐκ
[15, 5]   καὶ ἀποδυρομένων κατὰ τῶν Νεαπολιτῶν,  πρέσβεις   ἐψηφίσατο πρὸς τοὺς Νεαπολίτας ἀποστεῖλαι
[15, 6]   κακίους τῶν κρειττόνων, ὥστε τοὺς  πρέσβεις   τῶν Ῥωμαίων ἀπράκτους ἀπελθεῖν. διὰ
[15, 5]   χρόνον ἀφιγμένοι πρὸς τοὺς Νεαπολίτας  πρέσβεις   ὑπὸ Ταραντίνων ἀποσταλέντες, ἄνδρες ἐπιφανεῖς
[15, 6]   ἕδραν ἀναβληθείσης τῆς περὶ τῶν  πρεσβειῶν   διαγνώσεως, ἀφικόμενοι κατὰ πλῆθος εἰς
[15, 3]   τῆς στρατείας, οὓς δὲ τῷ  πρεσβευτῇ   καὶ τῷ χιλιάρχῳ παραδοὺς ὡς
[15, 3]   στρατοπεδεύονται. ἔπειθ´ οἱ μετὰ τοῦ  πρεσβευτοῦ   καὶ τῶν χιλιάρχων ἀποστελλόμενοι τοὺς
[15, 10]   τοὺς ὑπάτους ἀπέστειλαν ἀμφοτέρους· καὶ  πρὶν   αἰσθέσθαι τοὺς πολεμίους τὴν ἔξοδον,
[15, 3]   μηνυταῖς κατασκευαστοὺς εἰς τὰς πόλεις  πρὶν   αὐτὸς ἐλθεῖν, προσεσκεύασε λέγεσθαι πρὸς
[15, 7]   μὴ πρότερον ἄρξαι τῶν ἔργων  πρὶν   πειραθῆναι τῶν λόγων.
[15, 6]   μὲν ἦν μέρος εὔλογον καὶ  πρὸ   πολλοῦ δυνάμενον ὁρᾶν τὰς καταληψομένας
[15, 8]   ποιεῖν, ἐκχωρεῖν Φρεγέλλης, ἣν οὐ  πρὸ   πολλοῦ πολέμῳ κρατησάντων ἡμῶν, ὅσπερ
[15, 8]   Νεαπολιτῶν οἱ κατὰ τὴν ἑαυτῶν  προαίρεσιν   τῇ πόλει βοηθοῦντες καί τινες
[15, 1]   τὴν μάχαιραν ὡς διὰ τῆς  προβολῆς   εἰς τὰ πλευρὰ βάψων, ἔπειτ´
[15, 6]   οὖν τὴν ἡμέραν οὐδὲν ἐξηνέχθη  προβούλευμα,   εἰς ἑτέραν δὲ πάλιν ἕδραν
[15, 8]   λέξαντος βουλευσάμενοι καθ´ αὑτοὺς οἱ  πρόβουλοι   τῶν Σαυνιτῶν τοιαύτην ἐξήνεγκαν ἀπόκρισιν·
[15, 7]   βουλευτῶν πρέσβεις ἐλθόντες ἐπὶ τοὺς  προβούλους   τῶν Σαυνιτῶν ἔλεξαν· Ἀδικεῖτε, ἄνδρες
[15, 6]   ἀλλήλων ἐγίνοντο καὶ χειροκρασίαι καὶ  προέβη   τὸ νεῖκος εἰς λίθων βολάς,
[15, 4]   τοῖς δὲ τἀναντία δέος. καὶ  προελθόντες   ἐπέκεινα τῆς πόλεως ἀπὸ τετταράκοντα
[15, 6]   Σαυνιτῶν οἱ δυνατώτατοι καὶ τοὺς  προεστηκότας   τῶν κοινῶν θεραπείαις τισὶν οἰκειωσάμενοι
[15, 4]   Καμπανοῖς θάρσος ὡς τὰ κράτιστα  προῃρημένοις   ἐγγένηται, τοῖς δὲ τἀναντία δέος.
[15, 7]   φίλοι γενέσθαι τῆς πόλεως ἡμῶν  προθυμηθέντες   καὶ σύμμαχοι καὶ τοὺς αὐτοὺς
[15, 7]   ἡμῶν πόλεμον ἁπάσῃ σπουδῇ καὶ  προθυμίᾳ   χρώμενοι παρωρμήσατε, μᾶλλον δ´ ἠναγκάσατε
[15, 7]   πειραθῆναι τῶν λόγων. δὲ  προκαλούμεθα   ὑμᾶς, καὶ ὧν τυχόντες τὴν
[15, 1]   καί τινος βασιλέως εἰς μονομαχίαν  προκαλουμένου   τῶν Ῥωμαίων, ὅστις εἴη ἀνήρ,
[15, 4]   ἦν διελθεῖν ὑπὸ τῶν πολεμίων  προκαταληφθείσας   καί τινα καὶ ποταμόν, ὃς
[15, 3]   οὓς εἰ μὴ θεία τις  πρόνοια   διεσκέδασε, δυεῖν κακῶν θάτερον ἂν
[15, 5]   Ταραντίνων ἀποσταλέντες, ἄνδρες ἐπιφανεῖς καὶ  πρόξενοι   διὰ γένους τῶν Νεαπολιτῶν· καὶ
[15, 5]   λαμβάνειν, καί, εἴ γε διαφέρονται  πρὸς   ἀλλήλους, μὴ δι´ ὅπλων, ἀλλὰ
[15, 3]   οὐδὲν οὔτ´ ἀντίπαλον. Τοιαῦτα διαλεγόμενοι  πρὸς   ἀλλήλους ὀλίγοι μὲν τὰ πρῶτα,
[15, 9]   τοὺς θεοὺς ὅσια καὶ τὰ  πρὸς   ἀνθρώπους δίκαια, δικασταὶ δὲ τῶν
[15, 5]   καὶ τὸ λοιπὸν εἰρήνην ἄγειν  πρὸς   ἅπαντας τοὺς περιοικοῦντας τὸ Τυρρηνικὸν
[15, 5]   ἀλλὰ διὰ λόγων, σύμβολα ποιησαμένους  πρὸς   αὐτούς, καὶ τὸ λοιπὸν εἰρήνην
[15, 7]   παραβαίνοντες τὰς ὁμολογίας, ἃς ἐποιήσασθε  πρὸς   ἡμᾶς, ὄνομα μὲν ὑποδυόμενοι συμμάχων,
[15, 3]   τοσαῦτα δεινὰ διαθήσουσιν, ὅσα πείσονται  πρὸς   ἡμῶν. χώραν τε γὰρ αὐτῶν
[15, 7]   ἐγκατελείπετε μὲν ἡμᾶς ἐν τῷ  πρὸς   Λατίνους πολέμῳ καὶ πρὸς Οὐολούσκους
[15, 7]   τῷ πρὸς Λατίνους πολέμῳ καὶ  πρὸς   Οὐολούσκους συστάντι, οὓς δι´ ὑμᾶς
[15, 3]   ἀφιγμένῃ σὺν αὐτῷ δυνάμει πολεμεῖν  πρὸς   Σαυνίτας παρασκευάζεται, καὶ ἔπεισεν ἅπαντας
[15, 5]   ὑπηκόους αὐτῶν μήτε διαλύεσθαι τὴν  πρὸς   Σαυνίτας φιλίαν. ἐὰν δὲ ταύτην
[15, 3]   ἣν τῶν συνομοσάντων τινὲς ἐποιήσαντο  πρὸς   τὸν ἕτερον τῶν ὑπάτων Μάρκιον,
[15, 3]   πρὶν αὐτὸς ἐλθεῖν, προσεσκεύασε λέγεσθαι  πρὸς   τοὺς ἐν ταῖς παραχειμασίαις, ὅτι
[15, 9]   καὶ πατρίους νόμους, τά τε  πρὸς   τοὺς θεοὺς ὅσια καὶ τὰ
[15, 5]   κατὰ τῶν Νεαπολιτῶν, πρέσβεις ἐψηφίσατο  πρὸς   τοὺς Νεαπολίτας ἀποστεῖλαι τοὺς ἀξιώσοντας
[15, 5]   κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἀφιγμένοι  πρὸς   τοὺς Νεαπολίτας πρέσβεις ὑπὸ Ταραντίνων
[15, 5]   Νεαπολίτας ἀξιώσοντες μήτε σύμβολα ποιεῖσθαι  πρὸς   τοὺς Ῥωμαίους τοὺς ὑπηκόους
[15, 3]   τε πεδιάδα καὶ πολύβοτον καὶ  πρὸς   ὑγίειαν ἀνθρώποις γεωργοῦσιν ἀρίστην οὖσαν.
[15, 7]   καὶ συμμαχίας ὅρκια, {ποιοῦντες} πρεσβείαν  πρὸς   ὑμᾶς ἐκρίναμεν ἀποστεῖλαι πρῶτον, καὶ
[15, 8]   ἔναγχος οὐδ´ ἀφ´ οὗ τὰς  πρὸς   ὑμᾶς ἐποιησάμεθα ὁμολογίας, ἀλλὰ δευτέρᾳ
[15, 3]   τὰς πόλεις πρὶν αὐτὸς ἐλθεῖν,  προσεσκεύασε   λέγεσθαι πρὸς τοὺς ἐν ταῖς
[15, 3]   οὗτοι τὰς παρόδους κατελάβοντο, πολλοὶ  προσῄεσαν   αὐτοῖς ὁσημέραι, καὶ χεὶρ ἐγένετο
[15, 5]   αὐτοὺς ἔργα πράττοντας, μὴ  προσήκει   Ἕλλησι, μήτε τοῖς πράττουσι συνεργοῦντας·
[15, 5]   ἀλλὰ μένειν γενναίως καὶ ὡς  προσῆκεν   Ἕλλησι πολεμεῖν, τῇ τ´ οἰκείᾳ
[15, 3]   ἦλθε τοὺς κινδύνους, μικρὰ τῶν  πρόσθεν   ἀναλαβὼν δι´ ὀλίγων πειράσομαι διελθεῖν.
[15, 6]   τῶν ἰδίων ἀγαθῶν, χώραν τε  προσθήσειν   τοῖς Νεαπολίταις, ἐξ ἧς οἱ
[15, 4]   οὐθὲν ἰσχύος ἐκ τοῦ χρόνου  προσλαμβανούσας,   τὰς δὲ τῶν πολεμίων μακρῷ
[15, 5]   ἀφιξομένῃ βοηθείᾳ, ναυτικήν τ´ ἰσχὺν  προσληψομένους   ἔξω τῆς ἑαυτῶν, ἣν Ταραντῖνοι
[15, 3]   ἀποικίαις κρατεῖσθαι· εἰ δὲ ἀγανακτεῖν  προσποιούμενοι   πολεμίους ἡμᾶς κρίναντες οὐ τοσαῦτα
[15, 7]   ἐκρίναμεν ἀποστεῖλαι πρῶτον, καὶ μὴ  πρότερον   ἄρξαι τῶν ἔργων πρὶν
[15, 8]   ἐποιησάμεθα ὁμολογίας, ἀλλὰ δευτέρᾳ γενεᾷ  πρότερον   διὰ πολλὰς καὶ μεγάλας εὐεργεσίας,
[15, 6]   τ´ ἀνασώσειν, ἣν δευτέρᾳ γενεᾷ  πρότερον   ἐξελάσαντες τοὺς Κυμαίους Καμπανοὶ κατέσχον,
[15, 3]   πόλεις κατάσχωμεν; οὗτοι γὰρ αὐτοὶ  πρότερον   οὐκ ἐκ τοῦ δικαίου κτησάμενοι
[15, 9]   περὶ τὰ τῆς φιλίας ὅρκια  προφάσεις   κατασκευάζεται τῆς ἔχθρας οὐκ ἀληθεῖς,
[15, 7]   στρατιὰν ἐκ παντὸς ἀγείροντες τόπου,  πρόφασιν   μὲν ἑτέραν ποιούμενοι, τὸ δ´
[15, 5]   ποιήσωνται Ῥωμαῖοι τοῦ πολέμου τὴν  πρόφασιν,   μὴ ὀρρωδεῖν, μηδ´ ὡς ἄμαχόν
[15, 7]   πρῶτον πρέσβεις ἔπεμψαν, οἱ δὲ  προχειρισθέντες   ἐκ τῶν βουλευτῶν πρέσβεις ἐλθόντες
[15, 3]   πρὸς ἀλλήλους ὀλίγοι μὲν τὰ  πρῶτα,   ἔπειτα πλείους ἔγνωσαν ἐπιχειρεῖν ταῖς
[15, 4]   ὅπλα ἀναλαβεῖν, τούτους ᾤοντο δεῖν  πρῶτον   ἀποδεῖξαι σωφρονεστέρους, δεινότερον ποιήσαντες αὐτοῖς
[15, 7]   πρεσβείαν πρὸς ὑμᾶς ἐκρίναμεν ἀποστεῖλαι  πρῶτον,   καὶ μὴ πρότερον ἄρξαι τῶν
[15, 7]   ὀργὴν ἀποπληρώσειν οἰόμεθα, ταῦτα ἔστι·  πρῶτον   μὲν ἀπάγειν ὑμᾶς ἀξιοῦμεν τὴν
[15, 6]   καὶ παρελθόντες εἰς τὴν ἐκκλησίαν  πρῶτον   μὲν τὰς ἑαυτῶν εὐεργεσίας διεξῄεσαν,
[15, 7]   Σαυνίτας στρατιὰν ἀγείρειν τὸ μὲν  πρῶτον   πρέσβεις ἔπεμψαν, οἱ δὲ προχειρισθέντες
[15, 10]   πᾶσαν ἔχοντες παρασκευὴν ἅμα τῷ  πυθέσθαι   τὰς ἀποκρίσεις τόν τε πόλεμον
[15, 8]   ἰδιόξενοι δέ τινές εἰσιν, ὡς  πυνθανόμεθα,   καὶ φίλοι τῶν Νεαπολιτῶν οἱ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007