HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre XV [fragments]

Liste des contextes (ordre alphabétique)


μ  =  53 formes différentes pour 107 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[15, 7]   ἐπὶ Νεαπολίτας ἀποστεῖλαι ἐβουλεύθη. ~Ὅτι  μαθόντες   οἱ Ῥωμαῖοι Σαυνίτας στρατιὰν ἀγείρειν
[15, 4]   προσλαμβανούσας, τὰς δὲ τῶν πολεμίων  μακρῷ   πλείους γιγνομένας, ἐπὶ τὰ ἔργα
[15, 5]   Ἕλλησι, μήτε τοῖς πράττουσι συνεργοῦντας·  μάλιστα   δ´ εἰ δύναιντο θεραπείαις τῶν
[15, 4]   διανοηθέντες ἐκκλησίαν συνῆγον, καὶ λέγει  Μάλλιος·   {ζήτει ἐν τῷ περὶ στρατηγημάτων
[15, 4]   καὶ δημηγοριῶν. περὶ τοῦ υἱοῦ  Μαλλίου   τοῦ μονομαχήσαντος. ~ἀλλὰ καὶ διότι
[15, 7]   σπουδῇ καὶ προθυμίᾳ χρώμενοι παρωρμήσατε,  μᾶλλον   δ´ ἠναγκάσατε καὶ τὰς δαπάνας
[15, 3]   ἡμέραν ἀναγκαίων ἀποροῦντες καὶ ἔτι  μᾶλλον   οἱ τὰ χρέα μὴ δυνάμενοι
[15, 3]   πρὸς τὸν ἕτερον τῶν ὑπάτων  Μάρκιον,   τὸν κατὰ Σαυνιτῶν πόλεμον
[15, 3]   τὸ τρίτον {ὑπατεύοντος} καὶ Γαίου  Μαρκίου   Ῥουτίλου ὑπατευόντων κίνδυνοι τὴν Ῥώμην
[15, 3]   τοῦ πολέμου τὰς πόλεις ὕπατον  Μάρκον   Οὐαλέριον ὅσην ἂν αὐτοὶ βουληθῶσι
[15, 1]   τῶν Ῥωμαίων, ὅστις εἴη ἀνήρ,  Μάρκος   Οὐαλέριος, εἷς τῶν χιλιάρχων, ἀπόγονος
[15, 7]   οὓς ἐν ταῖς συνθήκαις ὠμόσατε,  μαρτυρόμεθα,   καὶ τοὺς εἰρηνοδίκας ἐπὶ τοῦτο
[15, 1]   φέρων ἐπὶ τὸν Οὐαλέριον τὴν  μάχαιραν   ὡς διὰ τῆς προβολῆς εἰς
[15, 7]   πολλαῖς μὲν ἡττηθέντες ὑπὸ Ῥωμαίων  μάχαις,   δεήσει δὲ μεγάλῃ καταλυσάμενοι τὸν
[15, 3]   πόλις ἀραμένη καὶ τρισὶ νικήσασα  μάχαις   τοὺς ἀντιταχθέντας ἐβούλετο μὲν ἁπάσας
[15, 1]   Ὡς δὲ πολὺς ἐγεγόνει τῇ  μάχῃ   χρόνος, μὲν Κελτὸς φέρων
[15, 8]   τέτταρσιν ἡμέραις ὕστερον τῆς  μάχης   οἱ πεμφθέντες ὑφ´ ἡμῶν ἀφίκοντο.
[15, 5]   φίλους αὐτῶν Καμπανοὺς πολλὰ καὶ  μεγάλα   ἔβλαπτον. δὲ βουλὴ τῶν
[15, 8]   αὐτοὶ δοκοῦμεν ὑφ´ ὑμῶν ἀδικεῖσθαι  μεγάλα.   φίλην γὰρ ἡμῶν καὶ σύμμαχον
[15, 8]   γενεᾷ πρότερον διὰ πολλὰς καὶ  μεγάλας   εὐεργεσίας, οὐθὲν ἀδικηθέντες ὑμεῖς κατεδουλώσασθε.
[15, 7]   ὑπὸ Ῥωμαίων μάχαις, δεήσει δὲ  μεγάλῃ   καταλυσάμενοι τὸν πόλεμον καὶ τυχόντες
[15, 3]   ἀπειλοῖεν αὐτοῖς {ἐν} Καμπανοῖς ἔτι  μεθήσεσθαι   τῆς παρούσης εὐδαιμονίας ἔλεγον καὶ
[15, 1]   τὸν βάρβαρον ὁρῶν καί, ὁπότε  μέλλοι   πληγὴν ἐκφέρειν, πηδῶν ἐπ´ αὐτὸν
[15, 10]   αὐτοῖς ἔθος ἐστὶ ποιεῖν, ὅτε  μέλλοιεν   ἄρχειν πολέμου, Ῥωμαῖοι δ´ ἐν
[15, 10]   οἱ μὲν γὰρ παρασκευαζόμενοι καὶ  μέλλοντες   ἀπώλεσαν τοὺς καιροὺς τῶν πράξεων,
[15, 9]   λαχόντες πολέμους ἐπισκοπεῖν ἔσονται θεοί.  Μέλλων   δ´ ἀπιέναι τήν τε περιβολὴν
[15, 9]   ἀρὰς ἐποιήσατο τοῖς θεοῖς· εἰ  μὲν   ἄδικα πάσχουσα ὑπὸ Σαυνιτῶν
[15, 7]   ἀποπληρώσειν οἰόμεθα, ταῦτα ἔστι· πρῶτον  μὲν   ἀπάγειν ὑμᾶς ἀξιοῦμεν τὴν ἀποσταλεῖσαν
[15, 3]   νικήσασα μάχαις τοὺς ἀντιταχθέντας ἐβούλετο  μὲν   ἁπάσας ἀπάγειν τὰς δυνάμεις ὡς
[15, 3]   ἔπειτα φιλανθρώπως ἑκάστοις διαλεγόμενος οὓς  μὲν   ἀπέλυσε τῶν σημείων, ὡς ἂν
[15, 5]   θεραπείαις τῶν δυνατῶν παρασκευάσοντας ἀποστῆναι  μὲν   ἀπὸ Σαυνιτῶν τὴν πόλιν, σφίσι
[15, 3]   οἱ κορυφαιότατοι τῆς συνωμοσίας οἱ  μὲν   ἀπολύονται τῶν σημείων, οἱ δ´
[15, 4]   ἐκαραδόκουν. οἱ δ´ ἄρα ὑπισχνοῦντο  μὲν   αὐτοῖς πλείω τῶν ἱκανῶν, ἐπήρκουν
[15, 10]   ὑπὲρ ἀλλήλων δόξας ἀμφότεροι, Σαυνῖται  μὲν   βραδύτερα τὰ τῶν Ῥωμαίων ἔσεσθαι
[15, 10]   τὰ εἰκότα παθεῖν συνέβη. οἱ  μὲν   γὰρ παρασκευαζόμενοι καὶ μέλλοντες ἀπώλεσαν
[15, 3]   παντὸς χρόνου καρποῦσθαι τἀγαθά; Σαυνῖται  μέν   γε καὶ Σιδικῖνοι καὶ Αὔσονες
[15, 4]   τῆς ἐκεῖθεν ἐπικουρίας καὶ τὰς  μὲν   ἑαυτῶν δυνάμεις ὁρῶντες οὐθὲν ἰσχύος
[15, 7]   ἐκ παντὸς ἀγείροντες τόπου, πρόφασιν  μὲν   ἑτέραν ποιούμενοι, τὸ δ´ ἀληθὲς
[15, 3]   Ῥώμῃ βίον ἀνακάμψουσιν, ἔνθα λυπρὰ  μὲν   γῆ, πολλαὶ δὲ εἰσφοραί,
[15, 7]   οὐδὲν ἡγησάμενοι τοὺς ὅρκους ἐγκατελείπετε  μὲν   ἡμᾶς ἐν τῷ πρὸς Λατίνους
[15, 6]   πολλήν. Τῶν δὲ Νεαπολιτῶν ὅσον  μὲν   ἦν μέρος εὔλογον καὶ πρὸ
[15, 7]   ἔργα δὲ πράττοντες πολεμίων, πολλαῖς  μὲν   ἡττηθέντες ὑπὸ Ῥωμαίων μάχαις, δεήσει
[15, 3]   ἑκάστοις ἔχειν. Ῥωμαῖοι δὲ ἴσως  μὲν   καὶ κατ´ εὐχὴν δέξονται τὸ
[15, 1]   ἐγεγόνει τῇ μάχῃ χρόνος,  μὲν   Κελτὸς φέρων ἐπὶ τὸν Οὐαλέριον
[15, 4]   μεταξὺ γῆν ἀδεῶς διελθόντες τῶν  μὲν   οὐκ ἐναντιουμένων, τῶν δὲ συμπροπεμπόντων
[15, 3]   γεωργοῦσιν ἀρίστην οὖσαν. κατ´ ἀρχὰς  μὲν   οὖν ἀγαπητῶς οἱ φρουροὶ τὴν
[15, 6]   τῶν Ῥωμαίων ἔδοξαν φρονεῖν. ἐκείνην  μὲν   οὖν τὴν ἡμέραν οὐδὲν ἐξηνέχθη
[15, 8]   Σαυνιτῶν τοιαύτην ἐξήνεγκαν ἀπόκρισιν· Τοῦ  μὲν   ὀψισμοῦ τῆς ἐπὶ τὸν κατὰ
[15, 7]   Ῥωμαῖοι Σαυνίτας στρατιὰν ἀγείρειν τὸ  μὲν   πρῶτον πρέσβεις ἔπεμψαν, οἱ δὲ
[15, 3]   Τοιαῦτα διαλεγόμενοι πρὸς ἀλλήλους ὀλίγοι  μὲν   τὰ πρῶτα, ἔπειτα πλείους ἔγνωσαν
[15, 4]   κατεσκεύασαν ἡμέραις, διεξῄεσαν, ἵνα τοῖς  μὲν   τὰ σφέτερα φρονοῦσι Καμπανοῖς θάρσος
[15, 6]   παρελθόντες εἰς τὴν ἐκκλησίαν πρῶτον  μὲν   τὰς ἑαυτῶν εὐεργεσίας διεξῄεσαν, ἔπειτα
[15, 1]   ἐκφέρειν, πηδῶν ἐπ´ αὐτὸν τοτὲ  μὲν   τοῖς ὄνυξιν ἤμυττε τὰς παρειάς,
[15, 7]   ἃς ἐποιήσασθε πρὸς ἡμᾶς, ὄνομα  μὲν   ὑποδυόμενοι συμμάχων, ἔργα δὲ πράττοντες
[15, 3]   ἐν ταῖς παραχειμασίαις, ὅτι τὰς  μὲν   φρουρὰς ἔγνω καταλιπεῖν ἐν ταῖς
[15, 5]   τὴν ἰσχὺν αὐτῶν καταπεπλῆχθαι, ἀλλὰ  μένειν   γενναίως καὶ ὡς προσῆκεν Ἕλλησι
[15, 3]   βουλομένοις ἐστὶ τοῖς Καμπανοῖς αὐτὰς  μένειν,   τῇ δ´ οἴκοθεν ἀφιγμένῃ σὺν
[15, 9]   ἀνθρώπους δίκαια, δικασταὶ δὲ τῶν  μενόντων   ἐν ταῖς ὁμολογίαις οἱ λαχόντες
[15, 3]   ἐν οἷς ἦν τὸ πλεῖον  μέρος   ἀνεστίων καὶ καταχρέων καὶ τὴν
[15, 6]   δὲ Νεαπολιτῶν ὅσον μὲν ἦν  μέρος   εὔλογον καὶ πρὸ πολλοῦ δυνάμενον
[15, 9]   Ῥωμαίων πόλις καὶ μὴ δυναμένη  μετὰ   λόγου καὶ κρίσεως διαλῦσαι τὰς
[15, 3]   ἀφικόμενος δὲ εἰς τὴν Καμπανίαν  μετὰ   τῆς στρατιᾶς ἁπάσης εἰς ἑκάστην
[15, 3]   τὴν ὁδὸν στρατοπεδεύονται. ἔπειθ´ οἱ  μετὰ   τοῦ πρεσβευτοῦ καὶ τῶν χιλιάρχων
[15, 3]   γεγονέναι σφῶν τὴν συνωμοσίαν καὶ  μετὰ   τοῦτο δέος, εἰ χωρὶς ἀλλήλων
[15, 9]   ἡμεῖς τυχόντες οὐδὲν ὑποληψόμεθα ἀδικεῖσθαι.  ~Μετὰ   τοῦτο παραλαβὼν τὸν λόγον
[15, 3]   λύσομεν καὶ θεράποντας ἐλευθερώσομεν καὶ  μετὰ   τῶν ἐχθίστων αὐτοῖς Οὐολούσκων τε
[15, 4]   τῶν Ῥωμαίων ὕπατοι πᾶσαν τὴν  μεταξὺ   γῆν ἀδεῶς διελθόντες τῶν μὲν
[15, 3]   φρουραῖς ἀνακαλούμενος διέκρινεν ἁπάντων τοὺς  μετασχόντας   τῆς συνωμοσίας. ἔπειτα φιλανθρώπως ἑκάστοις
[15, 7]   ἄλλους τινάς, οἷς ἡμεῖς ἰσοπολιτείας  μετεδώκαμεν.   Οὕτω δὲ φανερῶς καὶ ἀναισχύντως
[15, 1]   ὄρνιν· δὲ Ῥωμαῖος ἔτι  μετεωρίζοντος   τὸ ὅπλον ἀκολουθήσας κάτωθεν ὑποφέρει
[15, 3]   τὸ κωλῦσον ἡμᾶς ἔσται ταῦτα  μέχρι   τοῦ παντὸς χρόνου καρποῦσθαι τἀγαθά;
[15, 3]   καὶ δεινοῦ πράγματος ἀκούσας ἔκρινε  μὴ   δείξειν τὸ πρᾶγμα μηδ´ εἰδέναι
[15, 5]   εἴ γε διαφέρονται πρὸς ἀλλήλους,  μὴ   δι´ ὅπλων, ἀλλὰ διὰ λόγων,
[15, 3]   γένοιντο καὶ τὰ ὅπλα θεῖεν,  μὴ   δίκας ὑπόσχωσιν εἰς Ῥώμην ἀπαχθέντες·
[15, 9]   Σαυνιτῶν Ῥωμαίων πόλις καὶ  μὴ   δυναμένη μετὰ λόγου καὶ κρίσεως
[15, 3]   ἔτι μᾶλλον οἱ τὰ χρέα  μὴ   δυνάμενοι διαλῦσαι τοῖς συμβαλοῦσι καὶ
[15, 3]   καὶ ἀπροσδόκητοι κατέσχον, οὓς εἰ  μὴ   θεία τις πρόνοια διεσκέδασε, δυεῖν
[15, 3]   καταλειπομένου· δεομένων δὲ τῶν Καμπανῶν  μὴ   καταλιπεῖν αὐτοὺς συμμάχων ἐρήμους ὡς
[15, 5]   Ῥωμαῖοι τοῦ πολέμου τὴν πρόφασιν,  μὴ   ὀρρωδεῖν, μηδ´ ὡς ἄμαχόν τινα
[15, 7]   τὰς πλεονεξίας παρακαλεῖν· εἰ δὲ  μὴ   πᾶσι δόξαντα ταῦτα ὑμῖν {ἃ}
[15, 5]   μήτ´ αὐτοὺς ἔργα πράττοντας,  μὴ   προσήκει Ἕλλησι, μήτε τοῖς πράττουσι
[15, 7]   ὑμᾶς ἐκρίναμεν ἀποστεῖλαι πρῶτον, καὶ  μὴ   πρότερον ἄρξαι τῶν ἔργων πρὶν
[15, 7]   ἐπὶ δίκην. τούτων τυχόντες ἀρκούμεθα,  μὴ   τυχόντες δὲ θεοὺς καὶ δαίμονας,
[15, 3]   ἔκρινε μὴ δείξειν τὸ πρᾶγμα  μηδ´   εἰδέναι δοκεῖν, ἀλλὰ δι´ ἀπάτης
[15, 5]   πολέμου τὴν πρόφασιν, μὴ ὀρρωδεῖν,  μηδ´   ὡς ἄμαχόν τινα τὴν ἰσχὺν
[15, 7]   κατὰ τῶν ἀποίκων τῶν ἡμετέρων  μηδὲ   τοὺς ὑπηκόους ἐπὶ πάσας τὰς
[15, 7]   τὴν ἀποσταλεῖσαν Νεαπολίταις συμμαχίαν, ἔπειτα  μηδεμίαν   ἐκπέμπειν στρατιὰν κατὰ τῶν ἀποίκων
[15, 3]   ἐπιθησομένων σφίσι τῶν Σαυνιτῶν, εἰ  μηδεμίαν   ἔχοιεν ξενικὴν βοήθειαν, ἔγνω τὸν
[15, 5]   Νεαπολίτας ἀποστεῖλαι τοὺς ἀξιώσοντας αὐτοὺς  μηθὲν   εἰς τοὺς ὑπηκόους τῆς τῶν
[15, 8]   οὐθὲν ἀδικηθέντες ὑμεῖς κατεδουλώσασθε. Οὐ  μὴν   οὐδὲ τούτῳ γε τῷ ἔργῳ
[15, 3]   ἐπιχείρησιν αὐτῶν εἰς τοὐμφανὲς ἀγαγοῦσα  μήνυσις,   ἣν τῶν συνομοσάντων τινὲς ἐποιήσαντο
[15, 3]   ἀποστείλας δή τινας ἅμα τοῖς  μηνυταῖς   κατασκευαστοὺς εἰς τὰς πόλεις πρὶν
[15, 5]   τοὺς περιοικοῦντας τὸ Τυρρηνικὸν πέλαγος,  μήτ´   αὐτοὺς ἔργα πράττοντας, μὴ
[15, 9]   κατασκευάζεται τῆς ἔχθρας οὐκ ἀληθεῖς,  μήτε   βουλὰς ὀρθοῦν αὐτοῖς μήτε πράξεις.
[15, 5]   Ῥωμαίους τοὺς ὑπηκόους αὐτῶν  μήτε   διαλύεσθαι τὴν πρὸς Σαυνίτας φιλίαν.
[15, 9]   ἀληθεῖς, μήτε βουλὰς ὀρθοῦν αὐτοῖς  μήτε   πράξεις. ~Ὡς διελύθησαν ἐκ τοῦ
[15, 5]   ἀσπαζομένων, τἀναντία τοὺς Νεαπολίτας ἀξιώσοντες  μήτε   σύμβολα ποιεῖσθαι πρὸς τοὺς Ῥωμαίους
[15, 5]   πράττοντας, μὴ προσήκει Ἕλλησι,  μήτε   τοῖς πράττουσι συνεργοῦντας· μάλιστα δ´
[15, 3]   εἰς τούτους ἦλθε τοὺς κινδύνους,  μικρὰ   τῶν πρόσθεν ἀναλαβὼν δι´ ὀλίγων
[15, 3]   τῶν ἀγαθῶν πονηροὺς ὑπολογισμοὺς κατὰ  μικρὸν   ἐλάμβανον καὶ συνιόντες ἀλλήλοις ἔλεγον,
[15, 3]   ὅσοις ἦν βουλομένοις ὀψώνια καὶ  μισθοὺς   φέρεσθαι τῆς φυλακῆς, τούτους καθίστησιν
[15, 8]   καὶ δι´ ἀπορίαν ἴσως βίου  μισθοφόροι.   φέρειν δὲ τοὺς ὑπηκόους ὑμῶν
[15, 2]   πολιτικῷ σιτίζοντος αἵματι τὸν φθόνον.  Μοῖραν   οὐκ ἐλαχίστην τῶν ὠφελειῶν τοῖς
[15, 4]   περὶ τοῦ υἱοῦ Μαλλίου τοῦ  μονομαχήσαντος.   ~ἀλλὰ καὶ διότι τοὺς φίλους
[15, 1]   ἀπὸ τοῦ συναγωνισαμένου κατὰ τὴν  μονομαχίαν   ζῴου· κόρβους γὰρ οἱ Ῥωμαῖοι
[15, 1]   Ῥώμῃ καί τινος βασιλέως εἰς  μονομαχίαν   προκαλουμένου τῶν Ῥωμαίων, ὅστις εἴη
[15, 6]   τὴν εἰρεσίαν ἅπασαν παρέξειν, οὐ  μόνον   καταγγέλλοντες τοῖς ἰδίοις στρατεύμασιν, ἀλλὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007