HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre XV [fragments]

Liste des contextes (ordre alphabétique)


η  =  31 formes différentes pour 74 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[15, 3]   κακῶν θάτερον ἂν αὐτῇ συνέπεσεν,     δόξαν αἰσχίστην ἐνεγκεῖν ξενοκτονίας
[15, 7]   πρότερον ἄρξαι τῶν ἔργων πρὶν     πειραθῆναι τῶν λόγων. δὲ
[15, 8]   ἐπὶ τὸν ἀγῶνα. τρισὶ γοῦν     τέτταρσιν ἡμέραις ὕστερον τῆς μάχης
[15, 4]   τὸν ἀπὸ τῶν ἡγεμόνων φόβον     τὸν ἀπὸ τῶν πολεμίων κίνδυνον.
[15, 5]   σύμβολα ποιεῖσθαι πρὸς τοὺς Ῥωμαίους     τοὺς ὑπηκόους αὐτῶν μήτε διαλύεσθαι
[15, 3]   δόξαν αἰσχίστην ἐνεγκεῖν ξενοκτονίας     φόνων ἅψασθαι πολιτικῶν. ἀφ´ ἧς
[15, 6]   ἀπελθεῖν. διὰ ταύτας τὰς αἰτίας     βουλὴ τῶν Ῥωμαίων στρατιὰν ἐπὶ
[15, 3]   βίον ἀνακάμψουσιν, ἔνθα λυπρὰ μὲν     γῆ, πολλαὶ δὲ εἰσφοραί, πολέμων
[15, 5]   Καμπανοὺς πολλὰ καὶ μεγάλα ἔβλαπτον.     δὲ βουλὴ τῶν Ῥωμαίων Καμπανῶν
[15, 8]   ἐὰν καταστῶμεν εἰς ἀνάγκην πολέμου.     δὲ παρασκευὴ τῆς στρατιᾶς ἡμῶν
[15, 10]   τε νεωστὶ καταγραφεῖσα καὶ     περὶ Οὐολούσκους χειμερίζουσα δύναμις, ἣν
[15, 9]   μὲν ἄδικα πάσχουσα ὑπὸ Σαυνιτῶν     Ῥωμαίων πόλις καὶ μὴ δυναμένη
[15, 3]   Σαυνιτικὸν πόλεμον ὑπὲρ ἁπάσης Καμπανίας     τῶν Ῥωμαίων πόλις ἀραμένη καὶ
[15, 10]   αἰσθέσθαι τοὺς πολεμίους τὴν ἔξοδον,     τε νεωστὶ καταγραφεῖσα καὶ
[15, 8]   δὲ τῆς Νεαπολιτῶν πόλεως, ἐν     τῶν ἡμετέρων τινές εἰσιν, τοσούτου
[15, 3]   καὶ τῶν χιλιάρχων ἀποστελλόμενοι τοὺς  ἡγεμόνας   καταλιπόντες, ἐστὶ δ´ οὓς καὶ
[15, 8]   στρατιὰν ὑμῖν οἱ δὲ τὴν  ἡγεμονίαν   ἔχοντες αὐτῆς πλείονα χρόνον ἀναλώσαντες
[15, 5]   τοὺς ὑπηκόους τῆς τῶν Ῥωμαίων  ἡγεμονίας   παρανομεῖν, ἀλλὰ καὶ διδόναι τὰ
[15, 4]   δυσάγωγον καὶ ταῖς ἐπιταγαῖς τῶν  ἡγεμόνων   ἀπειθές, ὡς ἐν ἄλλαις τε
[15, 4]   ποιήσαντες αὐτοῖς τὸν ἀπὸ τῶν  ἡγεμόνων   φόβον τὸν ἀπὸ τῶν
[15, 7]   ἁπάντων ἐπιλαθόμενοι καὶ παρ´ οὐδὲν  ἡγησάμενοι   τοὺς ὅρκους ἐγκατελείπετε μὲν ἡμᾶς
[15, 8]   οὐδενὶ δικαίῳ σφετερισάμενοι δεύτερον ἔτος  ἤδη   κατέχετε. τούτων ἡμεῖς τυχόντες οὐδὲν
[15, 3]   Σαυνιτῶν πόλεμον κλῆρος ἀπένειμεν,  ἤδη   παρειληφότα τὰς ἐν τῇ Ῥώμῃ
[15, 2]   ἑκάστου πενίαν. Διέφθειραν αὐτῶν ἀκμαζούσας  ἤδη   σπορολογεῖσθαι τὰς ἀρούρας καὶ τὰ
[15, 8]   τὸ κοινὸν ὑμᾶς τῶν Σαυνιτῶν  ἠδίκησεν·   ἰδιόξενοι δέ τινές εἰσιν, ὡς
[15, 3]   ἧς δ´ αἰτίας εἰς τούτους  ἦλθε   τοὺς κινδύνους, μικρὰ τῶν πρόσθεν
[15, 4]   ἀφ´ ἧς εἰς τοσαύτην ἀπόνοιαν  ἦλθον   αὐτῶν τινες, ὥστε καὶ πόλεσιν
[15, 3]   καὶ τελευτῶντες εἰς τοσαύτην ἀπόνοιαν  ἦλθον,   ὥστε καὶ λέγειν ἐτόλμων· Τί
[15, 3]   τοσούτου δεήσουσι Καμπανοῖς τιμωροῦντες ἐφ´  ἡμᾶς   γε στρατεύειν, ὥστε ἀποχρῆν ὑπολήψονταί
[15, 7]   ἡγησάμενοι τοὺς ὅρκους ἐγκατελείπετε μὲν  ἡμᾶς   ἐν τῷ πρὸς Λατίνους πολέμῳ
[15, 3]   τί δὴ καὶ τὸ κωλῦσον  ἡμᾶς   ἔσται ταῦτα μέχρι τοῦ παντὸς
[15, 3]   εἰ δὲ ἀγανακτεῖν προσποιούμενοι πολεμίους  ἡμᾶς   κρίναντες οὐ τοσαῦτα δεινὰ διαθήσουσιν,
[15, 7]   τὰς ὁμολογίας, ἃς ἐποιήσασθε πρὸς  ἡμᾶς,   ὄνομα μὲν ὑποδυόμενοι συμμάχων, ἔργα
[15, 7]   Φορμιανοὺς καὶ ἄλλους τινάς, οἷς  ἡμεῖς   ἰσοπολιτείας μετεδώκαμεν. Οὕτω δὲ φανερῶς
[15, 8]   δεύτερον ἔτος ἤδη κατέχετε. τούτων  ἡμεῖς   τυχόντες οὐδὲν ὑποληψόμεθα ἀδικεῖσθαι. ~Μετὰ
[15, 4]   διαβάντες, ἣν ἐν τρισὶ κατεσκεύασαν  ἡμέραις,   διεξῄεσαν, ἵνα τοῖς μὲν τὰ
[15, 8]   ἀγῶνα. τρισὶ γοῦν τέτταρσιν  ἡμέραις   ὕστερον τῆς μάχης οἱ πεμφθέντες
[15, 3]   τοῖς βίοις καὶ τῶν καθ´  ἡμέραν   ἀναγκαίων ἀποροῦντες καὶ ἔτι μᾶλλον
[15, 6]   φρονεῖν. ἐκείνην μὲν οὖν τὴν  ἡμέραν   οὐδὲν ἐξηνέχθη προβούλευμα, εἰς ἑτέραν
[15, 7]   τὸ δ´ ἀληθὲς ἐπὶ τοὺς  ἡμετέρους   ἐγνωκότες ἄγειν ἀποίκους· καὶ ἐπὶ
[15, 7]   στρατιὰν κατὰ τῶν ἀποίκων τῶν  ἡμετέρων   μηδὲ τοὺς ὑπηκόους ἐπὶ πάσας
[15, 8]   Νεαπολιτῶν πόλεως, ἐν τῶν  ἡμετέρων   τινές εἰσιν, τοσούτου δέομεν ἀδικεῖν
[15, 3]   γὰρ αὐτῶν δῃώσομεν, ὅσον ἂν  ἡμῖν   δοκῇ, καὶ δεσμώτας ἐκ τῶν
[15, 7]   ἑαυτῶν γνώμης, παραδοῦναι τοὺς ἄνδρας  ἡμῖν   ἐπὶ δίκην. τούτων τυχόντες ἀρκούμεθα,
[15, 1]   αὐτὸν τοτὲ μὲν τοῖς ὄνυξιν  ἤμυττε   τὰς παρειάς, τοτὲ δὲ τῷ
[15, 8]   τῆς μάχης οἱ πεμφθέντες ὑφ´  ἡμῶν   ἀφίκοντο. περὶ δὲ τῆς Νεαπολιτῶν
[15, 8]   δὲ παρασκευὴ τῆς στρατιᾶς  ἡμῶν   ἐστιν οὐχ ὡς ἀφαιρησομένων τοὺς
[15, 8]   ὑμῶν ἀδικεῖσθαι μεγάλα. φίλην γὰρ  ἡμῶν   καὶ σύμμαχον οὖσαν τὴν πόλιν
[15, 8]   οὐ πρὸ πολλοῦ πολέμῳ κρατησάντων  ἡμῶν,   ὅσπερ ἐστὶ νόμος κτήσεως δικαιότατος,
[15, 7]   Νεαπολίτας δεδιότας ἀναδεῖξαι τὸν καθ´  ἡμῶν   πόλεμον ἁπάσῃ σπουδῇ καὶ προθυμίᾳ
[15, 7]   τελευταῖα φίλοι γενέσθαι τῆς πόλεως  ἡμῶν   προθυμηθέντες καὶ σύμμαχοι καὶ τοὺς
[15, 3]   δεινὰ διαθήσουσιν, ὅσα πείσονται πρὸς  ἡμῶν.   χώραν τε γὰρ αὐτῶν δῃώσομεν,
[15, 3]   ταύτης κύριος ὕπατος, ὅσοις  ἦν   βουλομένοις ὀψώνια καὶ μισθοὺς φέρεσθαι
[15, 4]   ναυσιπόροις διακλειόμεναι, ἃς οὐ ῥᾴδιον  ἦν   διελθεῖν ὑπὸ τῶν πολεμίων προκαταληφθείσας
[15, 3]   ἁπάντων, ὅσα κατὰ τοὺς ἀγροὺς  ἦν,   ἐλύετο καὶ συνέρρει ~Οἱ δὲ
[15, 6]   Τῶν δὲ Νεαπολιτῶν ὅσον μὲν  ἦν   μέρος εὔλογον καὶ πρὸ πολλοῦ
[15, 3]   καὶ νῦν ἐστι καὶ τότε  ἦν   βίος καὶ πάντα τὸν
[15, 3]   ἐν ταῖς πόλεσιν· ἐν οἷς  ἦν   τὸ πλεῖον μέρος ἀνεστίων καὶ
[15, 10]   δύναμις, ἣν εἶχε Κορνήλιος, ἐντὸς  ἦν   τῶν Σαυνιτικῶν ὅρων.
[15, 6]   Ῥωμαϊκὸν στράτευμα Κύμην τ´ ἀνασώσειν,  ἣν   δευτέρᾳ γενεᾷ πρότερον ἐξελάσαντες τοὺς
[15, 10]   περὶ Οὐολούσκους χειμερίζουσα δύναμις,  ἣν   εἶχε Κορνήλιος, ἐντὸς ἦν τῶν
[15, 4]   τὸ πλάτος, ξυλίνῃ γεφύρᾳ διαβάντες,  ἣν   ἐν τρισὶ κατεσκεύασαν ἡμέραις, διεξῄεσαν,
[15, 8]   τὰ δίκαια ποιεῖν, ἐκχωρεῖν Φρεγέλλης,  ἣν   οὐ πρὸ πολλοῦ πολέμῳ κρατησάντων
[15, 5]   ἰσχὺν προσληψομένους ἔξω τῆς ἑαυτῶν,  ἣν   Ταραντῖνοι πέμψουσιν, ἐὰν ἄρα καὶ
[15, 3]   αὐτῶν εἰς τοὐμφανὲς ἀγαγοῦσα μήνυσις,  ἣν   τῶν συνομοσάντων τινὲς ἐποιήσαντο πρὸς
[15, 7]   προθυμίᾳ χρώμενοι παρωρμήσατε, μᾶλλον δ´  ἠναγκάσατε   καὶ τὰς δαπάνας ἐπιχορηγεῖτε καὶ
[15, 3]   ἔτι ἐνδοιαστῶς ἀκροωμένων Λατίνων στησόμεθα.  ἠναγκασμένοις   δ´ ἀνθρώποις καὶ τὸν ἔσχατον
[15, 10]   ἐν ὀλίγῳ τὴν Σαυνιτῶν στρατιὰν  ἥξειν   ἐπὶ τοὺς αὑτῶν ἀποίκους Φρεγελλάνους
[15, 6]   τοῦ πολέμου συμφορὰς εἰρήνην ἄγειν  ἠξίου·   τὸ δὲ φιλόκαινον καὶ τὰς
[15, 3]   φόνων ἅψασθαι πολιτικῶν. ἀφ´  ἧς   δ´ αἰτίας εἰς τούτους ἦλθε
[15, 4]   ἐν τῇ Καμπανικῇ παραχειμασίᾳ, ἀφ´  ἧς   εἰς τοσαύτην ἀπόνοιαν ἦλθον αὐτῶν
[15, 6]   τε προσθήσειν τοῖς Νεαπολίταις, ἐξ  ἧς   οἱ Καμπανοὶ κατεῖχον πάνυ πολλήν.
[15, 3]   τινας στρατιωτικὰς ἀπέλυσεν οὗτοι δ´  ἦσαν   οἱ πονηρότατοι καὶ οὐχ ὑπομένοντες
[15, 7]   δὲ πράττοντες πολεμίων, πολλαῖς μὲν  ἡττηθέντες   ὑπὸ Ῥωμαίων μάχαις, δεήσει δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007