HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre XV [fragments]

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ε  =  189 formes différentes pour 334 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[15, 5]   τῆς ἑαυτῶν, ἣν Ταραντῖνοι πέμψουσιν,  ἐὰν   ἄρα καὶ ταύτης δέωνται, πολλὴν
[15, 5]   διαλύεσθαι τὴν πρὸς Σαυνίτας φιλίαν.  ἐὰν   δὲ ταύτην ποιήσωνται Ῥωμαῖοι τοῦ
[15, 6]   θαυμαστὰς ἐποιοῦντο τοῖς Νεαπολίταις ὑποσχέσεις,  ἐὰν   εἰς τὸν πόλεμον καταστῶσι, στρατιάν
[15, 3]   Τί δὴ καὶ δράσομεν δεινόν,  ἐὰν   Καμπανοὺς ἐκβαλόντες τὰς ἐκείνων πόλεις
[15, 8]   Φορμιανῶν ἱκανοὶ βοηθεῖν αὑτοῖς ἐσμεν,  ἐὰν   καταστῶμεν εἰς ἀνάγκην πολέμου.
[15, 3]   ὑπολήψονταί σφισιν, εἰ τὰ ἑαυτῶν  ἐάσομεν   ἑκάστοις ἔχειν. Ῥωμαῖοι δὲ ἴσως
[15, 7]   ἔπραττόν τινες, ἀλλ´ ἀπὸ τῆς  ἑαυτῶν   γνώμης, παραδοῦναι τοὺς ἄνδρας ἡμῖν
[15, 4]   ἐκεῖθεν ἐπικουρίας καὶ τὰς μὲν  ἑαυτῶν   δυνάμεις ὁρῶντες οὐθὲν ἰσχύος ἐκ
[15, 3]   ἀποχρῆν ὑπολήψονταί σφισιν, εἰ τὰ  ἑαυτῶν   ἐάσομεν ἑκάστοις ἔχειν. Ῥωμαῖοι δὲ
[15, 6]   τὴν ἐκκλησίαν πρῶτον μὲν τὰς  ἑαυτῶν   εὐεργεσίας διεξῄεσαν, ἔπειτα τῆς Ῥωμαίων
[15, 5]   τ´ ἰσχὺν προσληψομένους ἔξω τῆς  ἑαυτῶν,   ἣν Ταραντῖνοι πέμψουσιν, ἐὰν ἄρα
[15, 10]   τὰ λεχθέντα ἐδήλωσαν ἑκάτεροι ταῖς  ἑαυτῶν   πόλεσι, τὰς ἐναντίας ἔσχον ὑπὲρ
[15, 8]   τῶν Νεαπολιτῶν οἱ κατὰ τὴν  ἑαυτῶν   προαίρεσιν τῇ πόλει βοηθοῦντες καί
[15, 5]   αὐτῶν Καμπανοὺς πολλὰ καὶ μεγάλα  ἔβλαπτον.   δὲ βουλὴ τῶν Ῥωμαίων
[15, 7]   πόλεμον καὶ τυχόντες εἰρήνης οἵας  ἐβούλεσθε·   τὰ δὲ τελευταῖα φίλοι γενέσθαι
[15, 3]   τρισὶ νικήσασα μάχαις τοὺς ἀντιταχθέντας  ἐβούλετο   μὲν ἁπάσας ἀπάγειν τὰς δυνάμεις
[15, 6]   Ῥωμαίων στρατιὰν ἐπὶ Νεαπολίτας ἀποστεῖλαι  ἐβουλεύθη.   ~Ὅτι μαθόντες οἱ Ῥωμαῖοι Σαυνίτας
[15, 4]   θάρσος ὡς τὰ κράτιστα προῃρημένοις  ἐγγένηται,   τοῖς δὲ τἀναντία δέος. καὶ
[15, 1]   κόρακα φυλάττοιτο. Ὡς δὲ πολὺς  ἐγεγόνει   τῇ μάχῃ χρόνος, μὲν
[15, 3]   προσῄεσαν αὐτοῖς ὁσημέραι, καὶ χεὶρ  ἐγένετο   περὶ αὐτοὺς καρτερά· ἔπειτα τὰ
[15, 6]   πόλεμον συνελάμβανον, καταβοαί τ´ ἀλλήλων  ἐγίνοντο   καὶ χειροκρασίαι καὶ προέβη τὸ
[15, 7]   παρ´ οὐδὲν ἡγησάμενοι τοὺς ὅρκους  ἐγκατελείπετε   μὲν ἡμᾶς ἐν τῷ πρὸς
[15, 3]   παραχειμασίαις, ὅτι τὰς μὲν φρουρὰς  ἔγνω   καταλιπεῖν ἐν ταῖς πόλεσι τὰς
[15, 3]   εἰ μηδεμίαν ἔχοιεν ξενικὴν βοήθειαν,  ἔγνω   τὸν ἀπαλλάξαντα τοῦ πολέμου τὰς
[15, 7]   δ´ ἀληθὲς ἐπὶ τοὺς ἡμετέρους  ἐγνωκότες   ἄγειν ἀποίκους· καὶ ἐπὶ ταύτας
[15, 4]   γιγνομένας, ἐπὶ τὰ ἔργα χωρεῖν  ἔγνωσαν.   ἐνθυμούμενοι δ´ ὅτι πολὺ τῆς
[15, 3]   μὲν τὰ πρῶτα, ἔπειτα πλείους  ἔγνωσαν   ἐπιχειρεῖν ταῖς πόλεσι καὶ δι´
[15, 10]   τοῦ συλλόγου καὶ τὰ λεχθέντα  ἐδήλωσαν   ἑκάτεροι ταῖς ἑαυτῶν πόλεσι, τὰς
[15, 4]   ἐν ἄλλαις τε πολλαῖς πείραις  ἐδήλωσε   καὶ τὰ τελευταῖα ἐν τῇ
[15, 3]   ταῖς πόλεσι καὶ δι´ ὅρκων  ἐδίδοσαν   ἀλλήλοις τὸ πιστόν. ἔφθασε δὲ
[15, 6]   γε χαριέστατοι τὰ τῶν Ῥωμαίων  ἔδοξαν   φρονεῖν. ἐκείνην μὲν οὖν τὴν
[15, 6]   προβούλευμα, εἰς ἑτέραν δὲ πάλιν  ἕδραν   ἀναβληθείσης τῆς περὶ τῶν πρεσβειῶν
[15, 10]   Ῥωμαίων ἔσεσθαι νομίζοντες, ὥσπερ αὐτοῖς  ἔθος   ἐστὶ ποιεῖν, ὅτε μέλλοιεν ἄρχειν
[15, 9]   ἀνασχὼν εἰς τὸν οὐρανόν, ὡς  ἔθος   ἐστίν, ἀρὰς ἐποιήσατο τοῖς θεοῖς·
[15, 8]   διὰ φυλακῆς. ἀντιπροκαλούμεθά τε ὑμᾶς,  εἰ   βούλεσθε τὰ δίκαια ποιεῖν, ἐκχωρεῖν
[15, 9]   πᾶσι διδόναι τοῖς πολεμίοις ἐντυχεῖν,  εἰ   δ´ αὐτή τι πλημμελοῦσα περὶ
[15, 3]   Ἰταλίαν ταῖς αὑτῶν ἀποικίαις κρατεῖσθαι·  εἰ   δὲ ἀγανακτεῖν προσποιούμενοι πολεμίους ἡμᾶς
[15, 7]   ἐπὶ πάσας τὰς πλεονεξίας παρακαλεῖν·  εἰ   δὲ μὴ πᾶσι δόξαντα ταῦτα
[15, 5]   τοῖς πράττουσι συνεργοῦντας· μάλιστα δ´  εἰ   δύναιντο θεραπείαις τῶν δυνατῶν παρασκευάσοντας
[15, 9]   ἐστίν, ἀρὰς ἐποιήσατο τοῖς θεοῖς·  εἰ   μὲν ἄδικα πάσχουσα ὑπὸ Σαυνιτῶν
[15, 3]   χαλεποὶ καὶ ἀπροσδόκητοι κατέσχον, οὓς  εἰ   μὴ θεία τις πρόνοια διεσκέδασε,
[15, 3]   ὡς ἐπιθησομένων σφίσι τῶν Σαυνιτῶν,  εἰ   μηδεμίαν ἔχοιεν ξενικὴν βοήθειαν, ἔγνω
[15, 3]   ἀποφαίνοντες ἄνευ τοῦ καλοῦ, οὐδ´  εἰ   πάντες νόμοι τε καὶ ἄρχοντες
[15, 3]   στρατεύειν, ὥστε ἀποχρῆν ὑπολήψονταί σφισιν,  εἰ   τὰ ἑαυτῶν ἐάσομεν ἑκάστοις ἔχειν.
[15, 3]   ὡς ἀνοήτων ἀνθρώπων ποιήσουσιν ἔργον,  εἰ   τοσαύτην καταλιπόντες εὐδαιμονίαν ἐπὶ τὸν
[15, 3]   συνωμοσίαν καὶ μετὰ τοῦτο δέος,  εἰ   χωρὶς ἀλλήλων γένοιντο καὶ τὰ
[15, 5]   τὰ δίκαια καὶ λαμβάνειν, καί,  εἴ   γε διαφέρονται πρὸς ἀλλήλους, μὴ
[15, 8]   εἰσιν, τοσούτου δέομεν ἀδικεῖν ὑμᾶς,  εἴ   τινα τοῖς κινδυνεύουσι βοήθειαν εἰς
[15, 3]   μὴ δείξειν τὸ πρᾶγμα μηδ´  εἰδέναι   δοκεῖν, ἀλλὰ δι´ ἀπάτης τινὸς
[15, 1]   μονομαχίαν προκαλουμένου τῶν Ῥωμαίων, ὅστις  εἴη   ἀνήρ, Μάρκος Οὐαλέριος, εἷς τῶν
[15, 1]   κράνους κοσμούμενος κόρακι, καὶ ταῖς  εἰκόσιν   αὐτοῦ πάσαις οἱ πλάττοντες καὶ
[15, 10]   Φρεγελλάνους οἰόμενοι. ἔπειτ´ αὐτοῖς τὰ  εἰκότα   παθεῖν συνέβη. οἱ μὲν γὰρ
[15, 9]   τήν τε περιβολὴν κατὰ κεφαλῆς  εἵλκυσε   καὶ τὰς χεῖρας ἀνασχὼν εἰς
[15, 3]   συμβαλοῦσι καὶ τὴν ἀνάγκην ἀποχρῶσαν  εἶναι   σύμβουλον τῶν συμφερόντων σφίσιν ἀποφαίνοντες
[15, 9]   λόγον τῶν Ῥωμαίων εἰρηνοδίκης  εἶπεν·   Οὐθὲν ἔτι τὸ κωλῦσόν ἐστιν,
[15, 6]   ταῖς ναυσὶν ἐπιβάτας καὶ τὴν  εἰρεσίαν   ἅπασαν παρέξειν, οὐ μόνον καταγγέλλοντες
[15, 6]   πόλιν ἐκ τοῦ πολέμου συμφορὰς  εἰρήνην   ἄγειν ἠξίου· τὸ δὲ φιλόκαινον
[15, 5]   πρὸς αὐτούς, καὶ τὸ λοιπὸν  εἰρήνην   ἄγειν πρὸς ἅπαντας τοὺς περιοικοῦντας
[15, 7]   καταλυσάμενοι τὸν πόλεμον καὶ τυχόντες  εἰρήνης   οἵας ἐβούλεσθε· τὰ δὲ τελευταῖα
[15, 9]   ἀνῃρηκότων ὑμῶν τὰ περὶ τῆς  εἰρήνης   ὅρκια βουλεύεσθε τὸν Ῥωμαίων δῆμον
[15, 7]   συνθήκαις ὠμόσατε, μαρτυρόμεθα, καὶ τοὺς  εἰρηνοδίκας   ἐπὶ τοῦτο ἄγοντες ἐληλύθαμεν. ~Τοιαῦτα
[15, 9]   τὸν λόγον τῶν Ῥωμαίων  εἰρηνοδίκης   εἶπεν· Οὐθὲν ἔτι τὸ κωλῦσόν
[15, 8]   βοηθεῖν αὑτοῖς ἐσμεν, ἐὰν καταστῶμεν  εἰς   ἀνάγκην πολέμου. δὲ παρασκευὴ
[15, 3]   Καμπανίαν μετὰ τῆς στρατιᾶς ἁπάσης  εἰς   ἑκάστην παρῄει πόλιν καὶ τοὺς
[15, 6]   τὴν ἡμέραν οὐδὲν ἐξηνέχθη προβούλευμα,  εἰς   ἑτέραν δὲ πάλιν ἕδραν ἀναβληθείσης
[15, 4]   δυσχωρίαι κατὰ τὴν ἐκ Ῥώμης  εἰς   Καμπανίαν ἄγουσαν ὁδὸν ὄρεσί τε
[15, 6]   χειροκρασίαι καὶ προέβη τὸ νεῖκος  εἰς   λίθων βολάς, καὶ τελευτῶντες ἐκράτησαν
[15, 1]   τῇ Ῥώμῃ καί τινος βασιλέως  εἰς   μονομαχίαν προκαλουμένου τῶν Ῥωμαίων, ὅστις
[15, 6]   στρατεύμασιν, ἀλλὰ κἀκείνοις ἁπάσας τὰς  εἰς   πόλεμον δαπάνας ἐπιχορηγοῦντες· ἀπωσαμένοις τε
[15, 3]   ὅπλα θεῖεν, μὴ δίκας ὑπόσχωσιν  εἰς   Ῥώμην ἀπαχθέντες· συνιόντες τε κατ´
[15, 3]   στρατείας ἐντειλάμενος τοῖς ἄγουσιν αὐτοὺς  εἰς   Ῥώμην διακομίσαι καὶ φυλάττειν ἐν
[15, 8]   εἴ τινα τοῖς κινδυνεύουσι βοήθειαν  εἰς   σωτηρίαν κοινῇ παρεχόμεθα, ὥστ´ αὐτοὶ
[15, 1]   μάχαιραν ὡς διὰ τῆς προβολῆς  εἰς   τὰ πλευρὰ βάψων, ἔπειτ´ ἐπιπτάντος
[15, 3]   τινας ἅμα τοῖς μηνυταῖς κατασκευαστοὺς  εἰς   τὰς πόλεις πρὶν αὐτὸς ἐλθεῖν,
[15, 6]   τοῦ συμφέροντος αἵρεσιν. καὶ παρελθόντες  εἰς   τὴν ἐκκλησίαν πρῶτον μὲν τὰς
[15, 3]   ἅπαντας ταῦτα ὑπολαβεῖν. ἀφικόμενος δὲ  εἰς   τὴν Καμπανίαν μετὰ τῆς στρατιᾶς
[15, 6]   πρεσβειῶν διαγνώσεως, ἀφικόμενοι κατὰ πλῆθος  εἰς   τὴν Νεάπολιν Σαυνιτῶν οἱ δυνατώτατοι
[15, 1]   κράνους αὐτοῦ ἐκεκράγει τε δεινὸν  εἰς   τὸν βάρβαρον ὁρῶν καί, ὁπότε
[15, 9]   εἵλκυσε καὶ τὰς χεῖρας ἀνασχὼν  εἰς   τὸν οὐρανόν, ὡς ἔθος ἐστίν,
[15, 6]   ἐποιοῦντο τοῖς Νεαπολίταις ὑποσχέσεις, ἐὰν  εἰς   τὸν πόλεμον καταστῶσι, στρατιάν τε
[15, 4]   τῇ Καμπανικῇ παραχειμασίᾳ, ἀφ´ ἧς  εἰς   τοσαύτην ἀπόνοιαν ἦλθον αὐτῶν τινες,
[15, 3]   παρούσης εὐδαιμονίας ἔλεγον καὶ τελευτῶντες  εἰς   τοσαύτην ἀπόνοιαν ἦλθον, ὥστε καὶ
[15, 3]   ἔφθασε δὲ τὴν ἐπιχείρησιν αὐτῶν  εἰς   τοὐμφανὲς ἀγαγοῦσα μήνυσις, ἣν τῶν
[15, 5]   ἀποστεῖλαι τοὺς ἀξιώσοντας αὐτοὺς μηθὲν  εἰς   τοὺς ὑπηκόους τῆς τῶν Ῥωμαίων
[15, 3]   πολιτικῶν. ἀφ´ ἧς δ´ αἰτίας  εἰς   τούτους ἦλθε τοὺς κινδύνους, μικρὰ
[15, 1]   ὅστις εἴη ἀνήρ, Μάρκος Οὐαλέριος,  εἷς   τῶν χιλιάρχων, ἀπόγονος ὢν Οὐαλερίου
[15, 3]   χρὴ πράττειν. ἔπειτα γνώμην τινῶν  εἰσηγησαμένων   περὶ ἀποστάσεως, ἐπαινέσαντες τὸ βούλευμα
[15, 3]   δίχα τῶν ἄλλων ὁποιδήποτε, λογισμὸς  εἰσῆλθε   περιφανῆ γεγονέναι σφῶν τὴν συνωμοσίαν
[15, 4]   τῶν δὲ συμπροπεμπόντων πολλαὶ δ´  εἰσὶ   δυσχωρίαι κατὰ τὴν ἐκ Ῥώμης
[15, 8]   ἐν τῶν ἡμετέρων τινές  εἰσιν,   τοσούτου δέομεν ἀδικεῖν ὑμᾶς, εἴ
[15, 8]   Σαυνιτῶν ἠδίκησεν· ἰδιόξενοι δέ τινές  εἰσιν,   ὡς πυνθανόμεθα, καὶ φίλοι τῶν
[15, 3]   μὲν γῆ, πολλαὶ δὲ  εἰσφοραί,   πολέμων δὲ καὶ κακῶν ἀνάπαυσις
[15, 10]   περὶ Οὐολούσκους χειμερίζουσα δύναμις, ἣν  εἶχε   Κορνήλιος, ἐντὸς ἦν τῶν Σαυνιτικῶν
[15, 7]   ἔχετε. νῦν δὲ παρασκευάζεσθε στρατιὰν  ἐκ   παντὸς ἀγείροντες τόπου, πρόφασιν μὲν
[15, 4]   λόγου ἄξιον, στρατιάν τ´ ἀγείρειν  ἐκ   πάσης πόλεως σκηπτόμενοι κατέτριβον τοὺς
[15, 4]   δ´ εἰσὶ δυσχωρίαι κατὰ τὴν  ἐκ   Ῥώμης εἰς Καμπανίαν ἄγουσαν ὁδὸν
[15, 6]   τὸ δὲ φιλόκαινον καὶ τὰς  ἐκ   τῆς ταραχῆς πλεονεξίας διῶκον ἐπὶ
[15, 3]   οὗτοι γὰρ αὐτοὶ πρότερον οὐκ  ἐκ   τοῦ δικαίου κτησάμενοι τὴν γῆν
[15, 6]   ὁρᾶν τὰς καταληψομένας τὴν πόλιν  ἐκ   τοῦ πολέμου συμφορὰς εἰρήνην ἄγειν
[15, 10]   αὐτοῖς μήτε πράξεις. ~Ὡς διελύθησαν  ἐκ   τοῦ συλλόγου καὶ τὰ λεχθέντα
[15, 4]   ἑαυτῶν δυνάμεις ὁρῶντες οὐθὲν ἰσχύος  ἐκ   τοῦ χρόνου προσλαμβανούσας, τὰς δὲ
[15, 3]   ἂν ἡμῖν δοκῇ, καὶ δεσμώτας  ἐκ   τῶν ἀγρῶν λύσομεν καὶ θεράποντας
[15, 7]   πρέσβεις ἔπεμψαν, οἱ δὲ προχειρισθέντες  ἐκ   τῶν βουλευτῶν πρέσβεις ἐλθόντες ἐπὶ
[15, 4]   Σαυνιτῶν ἀγοράς τε καὶ συμμαχίας  ἐκαραδόκουν.   οἱ δ´ ἄρα ὑπισχνοῦντο μὲν
[15, 3]   μετὰ τῆς στρατιᾶς ἁπάσης εἰς  ἑκάστην   παρῄει πόλιν καὶ τοὺς ἐν
[15, 3]   μετασχόντας τῆς συνωμοσίας. ἔπειτα φιλανθρώπως  ἑκάστοις   διαλεγόμενος οὓς μὲν ἀπέλυσε τῶν
[15, 3]   σφισιν, εἰ τὰ ἑαυτῶν ἐάσομεν  ἑκάστοις   ἔχειν. Ῥωμαῖοι δὲ ἴσως μὲν
[15, 2]   χαριζόμενος, ὥστ´ ἐπικλύσαι πλούτῳ τὴν  ἑκάστου   πενίαν. Διέφθειραν αὐτῶν ἀκμαζούσας ἤδη
[15, 10]   συλλόγου καὶ τὰ λεχθέντα ἐδήλωσαν  ἑκάτεροι   ταῖς ἑαυτῶν πόλεσι, τὰς ἐναντίας
[15, 3]   καὶ δράσομεν δεινόν, ἐὰν Καμπανοὺς  ἐκβαλόντες   τὰς ἐκείνων πόλεις κατάσχωμεν; οὗτοι
[15, 4]   τοὺς χρόνους. ἀπογνόντες δὴ τῆς  ἐκεῖθεν   ἐπικουρίας καὶ τὰς μὲν ἑαυτῶν
[15, 6]   τὰ τῶν Ῥωμαίων ἔδοξαν φρονεῖν.  ἐκείνην   μὲν οὖν τὴν ἡμέραν οὐδὲν
[15, 1]   κόρακας· αὐτός τε διετέλεσεν ἐξ  ἐκείνου   συμβόλῳ κατὰ τοῦ κράνους κοσμούμενος
[15, 3]   δεινόν, ἐὰν Καμπανοὺς ἐκβαλόντες τὰς  ἐκείνων   πόλεις κατάσχωμεν; οὗτοι γὰρ αὐτοὶ
[15, 1]   καθεζόμενος ἐπὶ τοῦ κράνους αὐτοῦ  ἐκεκράγει   τε δεινὸν εἰς τὸν βάρβαρον
[15, 6]   αἵρεσιν. καὶ παρελθόντες εἰς τὴν  ἐκκλησίαν   πρῶτον μὲν τὰς ἑαυτῶν εὐεργεσίας
[15, 4]   τῶν πολεμίων κίνδυνον. ταῦτα διανοηθέντες  ἐκκλησίαν   συνῆγον, καὶ λέγει Μάλλιος· {ζήτει
[15, 1]   δὲ τῷ ῥύγχει τοὺς ὀφθαλμοὺς  ἔκοπτεν,   ὥστε τὸν Κελτὸν ἔξω γενέσθαι
[15, 1]   στρατηγὸς Κάμιλλος χρυσέῳ τοῦτον στεφάνῳ  ἐκόσμησεν   ἐπωνυμίαν θέμενος αὐτῷ Κορβῖνον ἀπὸ
[15, 7]   ἀποσταλεῖσαν Νεαπολίταις συμμαχίαν, ἔπειτα μηδεμίαν  ἐκπέμπειν   στρατιὰν κατὰ τῶν ἀποίκων τῶν
[15, 6]   οὓς οἱ Νεαπολῖται τῆς πατρίδος  ἐκπεσόντας   ὑπεδέξαντο καὶ πάντων ἐποιήσαντο κοινωνοὺς
[15, 6]   εἰς λίθων βολάς, καὶ τελευτῶντες  ἐκράτησαν   οἱ κακίους τῶν κρειττόνων, ὥστε
[15, 7]   ὅρκια, {ποιοῦντες} πρεσβείαν πρὸς ὑμᾶς  ἐκρίναμεν   ἀποστεῖλαι πρῶτον, καὶ μὴ πρότερον
[15, 3]   ἀπροσδοκήτου καὶ δεινοῦ πράγματος ἀκούσας  ἔκρινε   μὴ δείξειν τὸ πρᾶγμα μηδ´
[15, 1]   ὁρῶν καί, ὁπότε μέλλοι πληγὴν  ἐκφέρειν,   πηδῶν ἐπ´ αὐτὸν τοτὲ μὲν
[15, 8]   εἰ βούλεσθε τὰ δίκαια ποιεῖν,  ἐκχωρεῖν   Φρεγέλλης, ἣν οὐ πρὸ πολλοῦ
[15, 3]   φρουροὶ τὴν φιλοξενίαν τῶν ἀνθρώπων  ἐλάμβανον,   ἔπειτα διαφθειρόμενοι τὰς ψυχὰς ὑπὸ
[15, 3]   ἀγαθῶν πονηροὺς ὑπολογισμοὺς κατὰ μικρὸν  ἐλάμβανον   καὶ συνιόντες ἀλλήλοις ἔλεγον, ὡς
[15, 4]   στάδια, Οὐολτοῦρνον ὄνομα, τεττάρων οὐκ  ἐλάττω   πλέθρων ὄντα τὸ πλάτος, ξυλίνῃ
[15, 2]   αἵματι τὸν φθόνον. Μοῖραν οὐκ  ἐλαχίστην   τῶν ὠφελειῶν τοῖς στρατιώταις χαριζόμενος,
[15, 3]   ἔτι μεθήσεσθαι τῆς παρούσης εὐδαιμονίας  ἔλεγον   καὶ τελευτῶντες εἰς τοσαύτην ἀπόνοιαν
[15, 3]   μικρὸν ἐλάμβανον καὶ συνιόντες ἀλλήλοις  ἔλεγον,   ὡς ἀνοήτων ἀνθρώπων ποιήσουσιν ἔργον,
[15, 7]   ἐπὶ τοὺς προβούλους τῶν Σαυνιτῶν  ἔλεξαν·   Ἀδικεῖτε, ἄνδρες Σαυνῖται, παραβαίνοντες τὰς
[15, 3]   τῶν ἀγρῶν λύσομεν καὶ θεράποντας  ἐλευθερώσομεν   καὶ μετὰ τῶν ἐχθίστων αὐτοῖς
[15, 7]   τοὺς εἰρηνοδίκας ἐπὶ τοῦτο ἄγοντες  ἐληλύθαμεν.   ~Τοιαῦτα τοῦ Ῥωμαίου λέξαντος βουλευσάμενοι
[15, 3]   εἰς τὰς πόλεις πρὶν αὐτὸς  ἐλθεῖν,   προσεσκεύασε λέγεσθαι πρὸς τοὺς ἐν
[15, 7]   προχειρισθέντες ἐκ τῶν βουλευτῶν πρέσβεις  ἐλθόντες   ἐπὶ τοὺς προβούλους τῶν Σαυνιτῶν
[15, 5]   ὁμόρων ὄντων καὶ σφόδρα τοὺς  Ἕλληνας   ἀσπαζομένων, τἀναντία τοὺς Νεαπολίτας ἀξιώσοντες
[15, 5]   ἔργα πράττοντας, μὴ προσήκει  Ἕλλησι,   μήτε τοῖς πράττουσι συνεργοῦντας· μάλιστα
[15, 5]   μένειν γενναίως καὶ ὡς προσῆκεν  Ἕλλησι   πολεμεῖν, τῇ τ´ οἰκείᾳ πιστεύοντας
[15, 3]   ὅσα κατὰ τοὺς ἀγροὺς ἦν,  ἐλύετο   καὶ συνέρρει ~Οἱ δὲ τῶν
[15, 2]   καὶ τὰ κράτιστα τῆς καρποφόρου  ἐλωβήσαντο.   ~Ὅτι Κοίντου Σερουιλίου τὸ τρίτον
[15, 5]   βουλὴ τῶν Ῥωμαίων Καμπανῶν πολλάκις  ἐμφανιζόντων   καὶ ἀποδυρομένων κατὰ τῶν Νεαπολιτῶν,
[15, 3]   εἰς Ῥώμην διακομίσαι καὶ φυλάττειν  ἐν   ἀδήλοις φυλακαῖς, χωρίσαντας ἄλλους ἀπ´
[15, 4]   ἐπιταγαῖς τῶν ἡγεμόνων ἀπειθές, ὡς  ἐν   ἄλλαις τε πολλαῖς πείραις ἐδήλωσε
[15, 3]   τὸ βούλευμα καὶ πίστεις ἀπορρήτους  ἐν   ἀλλήλοις ποιησάμενοι, οἱ τῆς στρατείας
[15, 6]   τῆς βουλῆς καὶ πολλῶν ῥηθέντων  ἐν   αὐτῇ λόγων, οὓς αἵ τε
[15, 7]   καθ´ ὑμῶν αὐτοῖς συνάρασθαι πολέμου·  ἐν   δὲ τῷ παρελθόντι ἐνιαυτῷ Νεαπολίτας
[15, 3]   στρατείας ἀφειμένοι περὶ Ταρρακίναν πόλιν  ἐν   ἐπιτηδείοις χωρίοις παρ´ αὐτὴν τὴν
[15, 10]   καιροὺς τῶν πράξεων, Ῥωμαῖοι δ´  ἐν   ἑτοίμῳ πᾶσαν ἔχοντες παρασκευὴν ἅμα
[15, 8]   περὶ δὲ τῆς Νεαπολιτῶν πόλεως,  ἐν   τῶν ἡμετέρων τινές εἰσιν,
[15, 3]   τὰς ἐσχάτας τιμωρίας ἀπειλοῖεν αὐτοῖς  {ἐν}   Καμπανοῖς ἔτι μεθήσεσθαι τῆς παρούσης
[15, 3]   Ῥώμῃ καταγραφείσας δυνάμεις καὶ ὄντα  ἐν   ὁδῷ. δὲ ὕπατος ἀπροσδοκήτου
[15, 3]   τούτους καθίστησιν ἐν ταῖς πόλεσιν·  ἐν   οἷς ἦν τὸ πλεῖον μέρος
[15, 10]   μέλλοιεν ἄρχειν πολέμου, Ῥωμαῖοι δ´  ἐν   ὀλίγῳ τὴν Σαυνιτῶν στρατιὰν ἥξειν
[15, 3]   τοσαύτην καταλιπόντες εὐδαιμονίαν ἐπὶ τὸν  ἐν   Ῥώμῃ βίον ἀνακάμψουσιν, ἔνθα λυπρὰ
[15, 9]   δίκαια, δικασταὶ δὲ τῶν μενόντων  ἐν   ταῖς ὁμολογίαις οἱ λαχόντες πολέμους
[15, 3]   ἐλθεῖν, προσεσκεύασε λέγεσθαι πρὸς τοὺς  ἐν   ταῖς παραχειμασίαις, ὅτι τὰς μὲν
[15, 3]   ἂν αὐτοὶ βουληθῶσι τρέφειν στρατιὰν  ἐν   ταῖς πόλεσι καταλιπεῖν. γενόμενος δὲ
[15, 3]   τὰς μὲν φρουρὰς ἔγνω καταλιπεῖν  ἐν   ταῖς πόλεσι τὰς τότε οὔσας,
[15, 3]   φέρεσθαι τῆς φυλακῆς, τούτους καθίστησιν  ἐν   ταῖς πόλεσιν· ἐν οἷς ἦν
[15, 7]   δὲ θεοὺς καὶ δαίμονας, οὓς  ἐν   ταῖς συνθήκαις ὠμόσατε, μαρτυρόμεθα, καὶ
[15, 3]   ἑκάστην παρῄει πόλιν καὶ τοὺς  ἐν   ταῖς φρουραῖς ἀνακαλούμενος διέκρινεν ἁπάντων
[15, 4]   πείραις ἐδήλωσε καὶ τὰ τελευταῖα  ἐν   τῇ Καμπανικῇ παραχειμασίᾳ, ἀφ´ ἧς
[15, 8]   ἔχοντες αὐτῆς πλείονα χρόνον ἀναλώσαντες  ἐν   τῇ παρασκευῇ, καὶ ὑμεῖς αὐτοὶ
[15, 3]   κλῆρος ἀπένειμεν, ἤδη παρειληφότα τὰς  ἐν   τῇ Ῥώμῃ καταγραφείσας δυνάμεις καὶ
[15, 4]   πλάτος, ξυλίνῃ γεφύρᾳ διαβάντες, ἣν  ἐν   τρισὶ κατεσκεύασαν ἡμέραις, διεξῄεσαν, ἵνα
[15, 3]   ἀναλαβὼν δι´ ὀλίγων πειράσομαι διελθεῖν.  ἐν   τῷ παρελθόντι ἐνιαυτῷ τὸν Σαυνιτικὸν
[15, 4]   συνῆγον, καὶ λέγει Μάλλιος· {ζήτει  ἐν   τῷ περὶ στρατηγημάτων καὶ δημηγοριῶν.
[15, 7]   τοὺς ὅρκους ἐγκατελείπετε μὲν ἡμᾶς  ἐν   τῷ πρὸς Λατίνους πολέμῳ καὶ
[15, 4]   ἀπὸ τετταράκοντα σταδίων Καπύης στρατοπεδεύονται  ἐν   ὑψηλῷ τόπῳ θέντες τὸν χάρακα,
[15, 8]   οὖσαν τὴν πόλιν ταύτην οὐκ  ἔναγχος   οὐδ´ ἀφ´ οὗ τὰς πρὸς
[15, 10]   ἑκάτεροι ταῖς ἑαυτῶν πόλεσι, τὰς  ἐναντίας   ἔσχον ὑπὲρ ἀλλήλων δόξας ἀμφότεροι,
[15, 4]   ἀδεῶς διελθόντες τῶν μὲν οὐκ  ἐναντιουμένων,   τῶν δὲ συμπροπεμπόντων πολλαὶ δ´
[15, 3]   καὶ Σαυνιτῶν καὶ τῶν ἔτι  ἐνδοιαστῶς   ἀκροωμένων Λατίνων στησόμεθα. ἠναγκασμένοις δ´
[15, 3]   αὐτῇ συνέπεσεν, δόξαν αἰσχίστην  ἐνεγκεῖν   ξενοκτονίας φόνων ἅψασθαι πολιτικῶν.
[15, 3]   τὸν ἐν Ῥώμῃ βίον ἀνακάμψουσιν,  ἔνθα   λυπρὰ μὲν γῆ, πολλαὶ
[15, 4]   ὑψηλῷ τόπῳ θέντες τὸν χάρακα,  ἔνθα   ὑπομένοντες τὰς παρὰ Σαυνιτῶν ἀγοράς
[15, 4]   ἐπὶ τὰ ἔργα χωρεῖν ἔγνωσαν.  ἐνθυμούμενοι   δ´ ὅτι πολὺ τῆς στρατιᾶς
[15, 3]   αὐτὸς ἀφίκηται. τοῖς δὲ ἀνδράσιν  ἐνθυμουμένοις,   ὅτι πάντες οἱ κορυφαιότατοι τῆς
[15, 7]   πολέμου· ἐν δὲ τῷ παρελθόντι  ἐνιαυτῷ   Νεαπολίτας δεδιότας ἀναδεῖξαι τὸν καθ´
[15, 3]   πειράσομαι διελθεῖν. ἐν τῷ παρελθόντι  ἐνιαυτῷ   τὸν Σαυνιτικὸν πόλεμον ὑπὲρ ἁπάσης
[15, 3]   οὐχ ὑπομένοντες ἀφεῖσθαι τῆς στρατείας  ἐντειλάμενος   τοῖς ἄγουσιν αὐτοὺς εἰς Ῥώμην
[15, 10]   χειμερίζουσα δύναμις, ἣν εἶχε Κορνήλιος,  ἐντὸς   ἦν τῶν Σαυνιτικῶν ὅρων.
[15, 9]   πράξειεν πᾶσι διδόναι τοῖς πολεμίοις  ἐντυχεῖν,   εἰ δ´ αὐτή τι πλημμελοῦσα
[15, 1]   τοὺς κόρακας· αὐτός τε διετέλεσεν  ἐξ   ἐκείνου συμβόλῳ κατὰ τοῦ κράνους
[15, 6]   χώραν τε προσθήσειν τοῖς Νεαπολίταις,  ἐξ   ἧς οἱ Καμπανοὶ κατεῖχον πάνυ
[15, 7]   καὶ τοὺς αὐτοὺς Ῥωμαίοις ὀμόσαντες  ἕξειν   ἐχθροὺς καὶ φίλους. Ὧν ἁπάντων
[15, 6]   ἀνασώσειν, ἣν δευτέρᾳ γενεᾷ πρότερον  ἐξελάσαντες   τοὺς Κυμαίους Καμπανοὶ κατέσχον, καὶ
[15, 3]   ὑπεδέχοντο λαμπραῖς καὶ ταῖς ἄλλαις  ἐξένιζον   φιλοφροσύναις. πολυτελὴς δὲ καὶ ἁβροδίαιτος
[15, 1]   ἀπὸ τῶν βασιλέων τὴν πόλιν,  ἐξῄει   τῷ Κελτῷ διαγωνίσασθαι. ὡς δὲ
[15, 8]   οἱ πρόβουλοι τῶν Σαυνιτῶν τοιαύτην  ἐξήνεγκαν   ἀπόκρισιν· Τοῦ μὲν ὀψισμοῦ τῆς
[15, 6]   μὲν οὖν τὴν ἡμέραν οὐδὲν  ἐξηνέχθη   προβούλευμα, εἰς ἑτέραν δὲ πάλιν
[15, 10]   πρὶν αἰσθέσθαι τοὺς πολεμίους τὴν  ἔξοδον,   τε νεωστὶ καταγραφεῖσα καὶ
[15, 8]   ἴδια, ἀλλ´ ὡς τὰ ἴδια  ἑξόντων   διὰ φυλακῆς. ἀντιπροκαλούμεθά τε ὑμᾶς,
[15, 3]   πόλεσι καταλιπεῖν. γενόμενος δὲ τῆς  ἐξουσίας   ταύτης κύριος ὕπατος, ὅσοις
[15, 1]   ὀφθαλμοὺς ἔκοπτεν, ὥστε τὸν Κελτὸν  ἔξω   γενέσθαι τῶν φρενῶν, οὔθ´ ὅπως
[15, 5]   βοηθείᾳ, ναυτικήν τ´ ἰσχὺν προσληψομένους  ἔξω   τῆς ἑαυτῶν, ἣν Ταραντῖνοι πέμψουσιν,
[15, 1]   ὁπότε μέλλοι πληγὴν ἐκφέρειν, πηδῶν  ἐπ´   αὐτὸν τοτὲ μὲν τοῖς ὄνυξιν
[15, 3]   γνώμην τινῶν εἰσηγησαμένων περὶ ἀποστάσεως,  ἐπαινέσαντες   τὸ βούλευμα καὶ πίστεις ἀπορρήτους
[15, 3]   ταῖς πόλεσι τὰς τότε οὔσας,  ἐπειδὴ   βουλομένοις ἐστὶ τοῖς Καμπανοῖς αὐτὰς
[15, 3]   παρ´ αὐτὴν τὴν ὁδὸν στρατοπεδεύονται.  ἔπειθ´   οἱ μετὰ τοῦ πρεσβευτοῦ καὶ
[15, 3]   πολεμεῖν πρὸς Σαυνίτας παρασκευάζεται, καὶ  ἔπεισεν   ἅπαντας ταῦτα ὑπολαβεῖν. ἀφικόμενος δὲ
[15, 10]   τοὺς αὑτῶν ἀποίκους Φρεγελλάνους οἰόμενοι.  ἔπειτ´   αὐτοῖς τὰ εἰκότα παθεῖν συνέβη.
[15, 1]   προβολῆς εἰς τὰ πλευρὰ βάψων,  ἔπειτ´   ἐπιπτάντος αὐτῷ τοῦ κόρακος καὶ
[15, 3]   ὀλίγους ἐσκόπουν, τί χρὴ πράττειν.  ἔπειτα   γνώμην τινῶν εἰσηγησαμένων περὶ ἀποστάσεως,
[15, 3]   τὴν φιλοξενίαν τῶν ἀνθρώπων ἐλάμβανον,  ἔπειτα   διαφθειρόμενοι τὰς ψυχὰς ὑπὸ τοῦ
[15, 7]   ἀξιοῦμεν τὴν ἀποσταλεῖσαν Νεαπολίταις συμμαχίαν,  ἔπειτα   μηδεμίαν ἐκπέμπειν στρατιὰν κατὰ τῶν
[15, 3]   ἀλλήλους ὀλίγοι μὲν τὰ πρῶτα,  ἔπειτα   πλείους ἔγνωσαν ἐπιχειρεῖν ταῖς πόλεσι
[15, 3]   χεὶρ ἐγένετο περὶ αὐτοὺς καρτερά·  ἔπειτα   τὰ δεσμωτήρια ἁπάντων, ὅσα κατὰ
[15, 6]   μὲν τὰς ἑαυτῶν εὐεργεσίας διεξῄεσαν,  ἔπειτα   τῆς Ῥωμαίων πόλεως πολλὰ κατηγόρουν,
[15, 3]   ἁπάντων τοὺς μετασχόντας τῆς συνωμοσίας.  ἔπειτα   φιλανθρώπως ἑκάστοις διαλεγόμενος οὓς μὲν
[15, 8]   παρασκευῇ, καὶ ὑμεῖς αὐτοὶ θᾶττον  ἐπειχθέντες   ἐπὶ τὸν ἀγῶνα. τρισὶ γοῦν
[15, 4]   δὲ τἀναντία δέος. καὶ προελθόντες  ἐπέκεινα   τῆς πόλεως ἀπὸ τετταράκοντα σταδίων
[15, 7]   ἀγείρειν τὸ μὲν πρῶτον πρέσβεις  ἔπεμψαν,   οἱ δὲ προχειρισθέντες ἐκ τῶν
[15, 4]   μὲν αὐτοῖς πλείω τῶν ἱκανῶν,  ἐπήρκουν   δ´ οὐδὲν ὅτι καὶ λόγου
[15, 7]   γνώμης, παραδοῦναι τοὺς ἄνδρας ἡμῖν  ἐπὶ   δίκην. τούτων τυχόντες ἀρκούμεθα, μὴ
[15, 6]   βουλὴ τῶν Ῥωμαίων στρατιὰν  ἐπὶ   Νεαπολίτας ἀποστεῖλαι ἐβουλεύθη. ~Ὅτι μαθόντες
[15, 9]   ἀγαθὰς αὐτῇ θεοὺς καὶ δαίμονας  ἐπὶ   νοῦν ἄγειν, καὶ πράξειεν πᾶσι
[15, 7]   τῶν ἡμετέρων μηδὲ τοὺς ὑπηκόους  ἐπὶ   πάσας τὰς πλεονεξίας παρακαλεῖν· εἰ
[15, 4]   τῶν πολεμίων μακρῷ πλείους γιγνομένας,  ἐπὶ   τὰ ἔργα χωρεῖν ἔγνωσαν. ἐνθυμούμενοι
[15, 9]   καὶ κρίσεως διαλῦσαι τὰς διαφορὰς  ἐπὶ   τὰ ἔργα χωρήσαι, βουλάς τ´
[15, 6]   Κυμαίους Καμπανοὶ κατέσχον, καὶ συγκατάξειν  ἐπὶ   τὰ σφέτερα τοὺς περιόντας ἔτι
[15, 7]   ἡμετέρους ἐγνωκότες ἄγειν ἀποίκους· καὶ  ἐπὶ   ταύτας τὰς ἀδίκους πλεονεξίας Φουνδανοὺς
[15, 1]   καὶ γράφοντες τοῦτο τὸ ζῷον  ἐπὶ   τὴν κεφαλὴν ἐφήρμοττον. ~Ἐπόρθουν τὰς
[15, 7]   ὑμᾶς, καὶ ὧν τυχόντες τὴν  ἐπὶ   τοῖς παρελθοῦσιν ὀργὴν ἀποπληρώσειν οἰόμεθα,
[15, 8]   καὶ ὑμεῖς αὐτοὶ θᾶττον ἐπειχθέντες  ἐπὶ   τὸν ἀγῶνα. τρισὶ γοῦν
[15, 3]   ἔργον, εἰ τοσαύτην καταλιπόντες εὐδαιμονίαν  ἐπὶ   τὸν ἐν Ῥώμῃ βίον ἀνακάμψουσιν,
[15, 8]   ἀπόκρισιν· Τοῦ μὲν ὀψισμοῦ τῆς  ἐπὶ   τὸν κατὰ Λατίνων πόλεμον συμμαχίας
[15, 1]   χρόνος, μὲν Κελτὸς φέρων  ἐπὶ   τὸν Οὐαλέριον τὴν μάχαιραν ὡς
[15, 6]   ἐκ τῆς ταραχῆς πλεονεξίας διῶκον  ἐπὶ   τὸν πόλεμον συνελάμβανον, καταβοαί τ´
[15, 1]   δὲ συνῄεσαν ὁμόσε, κόραξ καθεζόμενος  ἐπὶ   τοῦ κράνους αὐτοῦ ἐκεκράγει τε
[15, 10]   ὀλίγῳ τὴν Σαυνιτῶν στρατιὰν ἥξειν  ἐπὶ   τοὺς αὑτῶν ἀποίκους Φρεγελλάνους οἰόμενοι.
[15, 7]   ἑτέραν ποιούμενοι, τὸ δ´ ἀληθὲς  ἐπὶ   τοὺς ἡμετέρους ἐγνωκότες ἄγειν ἀποίκους·
[15, 7]   ἐκ τῶν βουλευτῶν πρέσβεις ἐλθόντες  ἐπὶ   τοὺς προβούλους τῶν Σαυνιτῶν ἔλεξαν·
[15, 7]   ὠμόσατε, μαρτυρόμεθα, καὶ τοὺς εἰρηνοδίκας  ἐπὶ   τοῦτο ἄγοντες ἐληλύθαμεν. ~Τοιαῦτα τοῦ
[15, 6]   τισὶν οἰκειωσάμενοι πείθουσι τὴν βουλὴν  ἐπὶ   τῷ δήμῳ ποιῆσαι τὴν τοῦ
[15, 2]   τὴν κεφαλὴν ἐφήρμοττον. ~Ἐπόρθουν τὰς  ἐπὶ   τῶν ἀγρῶν κτήσεις πολλῆς εὐδαιμονίας
[15, 3]   καὶ τῷ χιλιάρχῳ παραδοὺς ὡς  ἐπὶ   χρείας δή τινας στρατιωτικὰς ἀπέλυσεν
[15, 6]   τὰ τείχη, καὶ ταῖς ναυσὶν  ἐπιβάτας   καὶ τὴν εἰρεσίαν ἅπασαν παρέξειν,
[15, 4]   αὐτῶν τινες, ὥστε καὶ πόλεσιν  ἐπιθέσθαι   καὶ τὸν ὕπατον καταλιπεῖν καὶ
[15, 3]   καταλιπεῖν αὐτοὺς συμμάχων ἐρήμους ὡς  ἐπιθησομένων   σφίσι τῶν Σαυνιτῶν, εἰ μηδεμίαν
[15, 2]   ὠφελειῶν τοῖς στρατιώταις χαριζόμενος, ὥστ´  ἐπικλύσαι   πλούτῳ τὴν ἑκάστου πενίαν. Διέφθειραν
[15, 4]   χρόνους. ἀπογνόντες δὴ τῆς ἐκεῖθεν  ἐπικουρίας   καὶ τὰς μὲν ἑαυτῶν δυνάμεις
[15, 7]   ἐχθροὺς καὶ φίλους. Ὧν ἁπάντων  ἐπιλαθόμενοι   καὶ παρ´ οὐδὲν ἡγησάμενοι τοὺς
[15, 3]   κτησάμενοι τὴν γῆν κατέσχον, ἀλλ´  ἐπιξενωθέντες   Τυρρηνοῖς τοῖς κατοικοῦσιν αὐτὴν καὶ
[15, 1]   εἰς τὰ πλευρὰ βάψων, ἔπειτ´  ἐπιπτάντος   αὐτῷ τοῦ κόρακος καὶ τὰς
[15, 9]   ταῖς ὁμολογίαις οἱ λαχόντες πολέμους  ἐπισκοπεῖν   ἔσονται θεοί. Μέλλων δ´ ἀπιέναι
[15, 1]   ~Τῶν Κελτῶν  ἐπιστρατευσάντων   τῇ Ῥώμῃ καί τινος βασιλέως
[15, 4]   ἐστι τὸ δυσάγωγον καὶ ταῖς  ἐπιταγαῖς   τῶν ἡγεμόνων ἀπειθές, ὡς ἐν
[15, 3]   ἀφειμένοι περὶ Ταρρακίναν πόλιν ἐν  ἐπιτηδείοις   χωρίοις παρ´ αὐτὴν τὴν ὁδὸν
[15, 5]   πρέσβεις ὑπὸ Ταραντίνων ἀποσταλέντες, ἄνδρες  ἐπιφανεῖς   καὶ πρόξενοι διὰ γένους τῶν
[15, 3]   τὰ πρῶτα, ἔπειτα πλείους ἔγνωσαν  ἐπιχειρεῖν   ταῖς πόλεσι καὶ δι´ ὅρκων
[15, 3]   τὸ πιστόν. ἔφθασε δὲ τὴν  ἐπιχείρησιν   αὐτῶν εἰς τοὐμφανὲς ἀγαγοῦσα μήνυσις,
[15, 7]   δ´ ἠναγκάσατε καὶ τὰς δαπάνας  ἐπιχορηγεῖτε   καὶ τὴν πόλιν δι´ ὑμῶν
[15, 6]   ἁπάσας τὰς εἰς πόλεμον δαπάνας  ἐπιχορηγοῦντες·   ἀπωσαμένοις τε τὸ Ῥωμαϊκὸν στράτευμα
[15, 8]   ἀφ´ οὗ τὰς πρὸς ὑμᾶς  ἐποιησάμεθα   ὁμολογίας, ἀλλὰ δευτέρᾳ γενεᾷ πρότερον
[15, 6]   πατρίδος ἐκπεσόντας ὑπεδέξαντο καὶ πάντων  ἐποιήσαντο   κοινωνοὺς τῶν ἰδίων ἀγαθῶν, χώραν
[15, 3]   μήνυσις, ἣν τῶν συνομοσάντων τινὲς  ἐποιήσαντο   πρὸς τὸν ἕτερον τῶν ὑπάτων
[15, 7]   Σαυνῖται, παραβαίνοντες τὰς ὁμολογίας, ἃς  ἐποιήσασθε   πρὸς ἡμᾶς, ὄνομα μὲν ὑποδυόμενοι
[15, 9]   οὐρανόν, ὡς ἔθος ἐστίν, ἀρὰς  ἐποιήσατο   τοῖς θεοῖς· εἰ μὲν ἄδικα
[15, 6]   τελευτῶντες δὲ τοῦ λόγου θαυμαστὰς  ἐποιοῦντο   τοῖς Νεαπολίταις ὑποσχέσεις, ἐὰν εἰς
[15, 2]   ζῷον ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἐφήρμοττον.  ~Ἐπόρθουν   τὰς ἐπὶ τῶν ἀγρῶν κτήσεις
[15, 7]   πᾶσι δόξαντα ταῦτα ὑμῖν {ἃ}  ἔπραττόν   τινες, ἀλλ´ ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν
[15, 1]   Κάμιλλος χρυσέῳ τοῦτον στεφάνῳ ἐκόσμησεν  ἐπωνυμίαν   θέμενος αὐτῷ Κορβῖνον ἀπὸ τοῦ
[15, 7]   ἡμᾶς, ὄνομα μὲν ὑποδυόμενοι συμμάχων,  ἔργα   δὲ πράττοντες πολεμίων, πολλαῖς μὲν
[15, 5]   τὸ Τυρρηνικὸν πέλαγος, μήτ´ αὐτοὺς  ἔργα   πράττοντας, μὴ προσήκει Ἕλλησι,
[15, 4]   μακρῷ πλείους γιγνομένας, ἐπὶ τὰ  ἔργα   χωρεῖν ἔγνωσαν. ἐνθυμούμενοι δ´ ὅτι
[15, 9]   διαλῦσαι τὰς διαφορὰς ἐπὶ τὰ  ἔργα   χωρήσαι, βουλάς τ´ ἀγαθὰς αὐτῇ
[15, 3]   ἔλεγον, ὡς ἀνοήτων ἀνθρώπων ποιήσουσιν  ἔργον,   εἰ τοσαύτην καταλιπόντες εὐδαιμονίαν ἐπὶ
[15, 8]   μὴν οὐδὲ τούτῳ γε τῷ  ἔργῳ   τὸ κοινὸν ὑμᾶς τῶν Σαυνιτῶν
[15, 7]   καὶ μὴ πρότερον ἄρξαι τῶν  ἔργων   πρὶν πειραθῆναι τῶν λόγων.
[15, 3]   Καμπανῶν μὴ καταλιπεῖν αὐτοὺς συμμάχων  ἐρήμους   ὡς ἐπιθησομένων σφίσι τῶν Σαυνιτῶν,
[15, 10]   μὲν βραδύτερα τὰ τῶν Ῥωμαίων  ἔσεσθαι   νομίζοντες, ὥσπερ αὐτοῖς ἔθος ἐστὶ
[15, 3]   ἀπαχθέντες· συνιόντες τε κατ´ ὀλίγους  ἐσκόπουν,   τί χρὴ πράττειν. ἔπειτα γνώμην
[15, 8]   καὶ Φορμιανῶν ἱκανοὶ βοηθεῖν αὑτοῖς  ἐσμεν,   ἐὰν καταστῶμεν εἰς ἀνάγκην πολέμου.
[15, 9]   ὁμολογίαις οἱ λαχόντες πολέμους ἐπισκοπεῖν  ἔσονται   θεοί. Μέλλων δ´ ἀπιέναι τήν
[15, 3]   δὴ καὶ τὸ κωλῦσον ἡμᾶς  ἔσται   ταῦτα μέχρι τοῦ παντὸς χρόνου
[15, 3]   βίος καὶ πάντα τὸν λοιπὸν  ἔσται   χρόνον, πολύκαρπόν τε πεδιάδα καὶ
[15, 3]   χιλιάρχων ἀποστελλόμενοι τοὺς ἡγεμόνας καταλιπόντες,  ἐστὶ   δ´ οὓς καὶ τῶν ἀγόντων
[15, 3]   τοῖς Καμπανίαν οἰκοῦσι καὶ νῦν  ἐστι   καὶ τότε ἦν βίος
[15, 8]   πολλοῦ πολέμῳ κρατησάντων ἡμῶν, ὅσπερ  ἐστὶ   νόμος κτήσεως δικαιότατος, ὑμεῖς οὐδενὶ
[15, 10]   ἔσεσθαι νομίζοντες, ὥσπερ αὐτοῖς ἔθος  ἐστὶ   ποιεῖν, ὅτε μέλλοιεν ἄρχειν πολέμου,
[15, 4]   δ´ ὅτι πολὺ τῆς στρατιᾶς  ἐστι   τὸ δυσάγωγον καὶ ταῖς ἐπιταγαῖς
[15, 3]   τὰς τότε οὔσας, ἐπειδὴ βουλομένοις  ἐστὶ   τοῖς Καμπανοῖς αὐτὰς μένειν, τῇ
[15, 7]   παρελθοῦσιν ὀργὴν ἀποπληρώσειν οἰόμεθα, ταῦτα  ἔστι·   πρῶτον μὲν ἀπάγειν ὑμᾶς ἀξιοῦμεν
[15, 9]   εἰς τὸν οὐρανόν, ὡς ἔθος  ἐστίν,   ἀρὰς ἐποιήσατο τοῖς θεοῖς· εἰ
[15, 9]   εἶπεν· Οὐθὲν ἔτι τὸ κωλῦσόν  ἐστιν,   οὕτω φανερῶς ἀνῃρηκότων ὑμῶν τὰ
[15, 8]   δὲ παρασκευὴ τῆς στρατιᾶς ἡμῶν  ἐστιν   οὐχ ὡς ἀφαιρησομένων τοὺς ὑμετέρους
[15, 3]   νόμοι τε καὶ ἄρχοντες τὰς  ἐσχάτας   τιμωρίας ἀπειλοῖεν αὐτοῖς {ἐν} Καμπανοῖς
[15, 3]   ἠναγκασμένοις δ´ ἀνθρώποις καὶ τὸν  ἔσχατον   περὶ ψυχῆς τρέχουσι δρόμον οὔτ´
[15, 10]   ταῖς ἑαυτῶν πόλεσι, τὰς ἐναντίας  ἔσχον   ὑπὲρ ἀλλήλων δόξας ἀμφότεροι, Σαυνῖται
[15, 6]   ἡμέραν οὐδὲν ἐξηνέχθη προβούλευμα, εἰς  ἑτέραν   δὲ πάλιν ἕδραν ἀναβληθείσης τῆς
[15, 7]   παντὸς ἀγείροντες τόπου, πρόφασιν μὲν  ἑτέραν   ποιούμενοι, τὸ δ´ ἀληθὲς ἐπὶ
[15, 5]   διὰ γένους τῶν Νεαπολιτῶν· καὶ  ἕτεροι   ὑπὸ Νωλάνων ὁμόρων ὄντων καὶ
[15, 3]   συνομοσάντων τινὲς ἐποιήσαντο πρὸς τὸν  ἕτερον   τῶν ὑπάτων Μάρκιον, τὸν
[15, 3]   αὐτοὶ τῆς παρανομίας κατάρξαντες καθ´  ἑτέρων.   τί δὴ καὶ τὸ κωλῦσον
[15, 3]   Τυρρηνῶν καὶ Σαυνιτῶν καὶ τῶν  ἔτι   ἐνδοιαστῶς ἀκροωμένων Λατίνων στησόμεθα. ἠναγκασμένοις
[15, 2]   ἀνέπνεον τὰ λοιπὰ νεκροῖς ὁμοίους.  Ἔτι   θερμῆς τὸ δὴ λεγόμενον οὔσης
[15, 3]   ἀπάγειν τὰς δυνάμεις ὡς οὐθενὸς  ἔτι   κινδύνου ταῖς πόλεσι καταλειπομένου· δεομένων
[15, 6]   ἐπὶ τὰ σφέτερα τοὺς περιόντας  ἔτι   Κυμαίων, οὓς οἱ Νεαπολῖται τῆς
[15, 3]   καθ´ ἡμέραν ἀναγκαίων ἀποροῦντες καὶ  ἔτι   μᾶλλον οἱ τὰ χρέα μὴ
[15, 3]   τιμωρίας ἀπειλοῖεν αὐτοῖς {ἐν} Καμπανοῖς  ἔτι   μεθήσεσθαι τῆς παρούσης εὐδαιμονίας ἔλεγον
[15, 1]   τὸν ὄρνιν· δὲ Ῥωμαῖος  ἔτι   μετεωρίζοντος τὸ ὅπλον ἀκολουθήσας κάτωθεν
[15, 9]   τῶν Ῥωμαίων εἰρηνοδίκης εἶπεν· Οὐθὲν  ἔτι   τὸ κωλῦσόν ἐστιν, οὕτω φανερῶς
[15, 10]   τῶν πράξεων, Ῥωμαῖοι δ´ ἐν  ἑτοίμῳ   πᾶσαν ἔχοντες παρασκευὴν ἅμα τῷ
[15, 3]   ἀπόνοιαν ἦλθον, ὥστε καὶ λέγειν  ἐτόλμων·   Τί δὴ καὶ δράσομεν δεινόν,
[15, 8]   ὑμεῖς οὐδενὶ δικαίῳ σφετερισάμενοι δεύτερον  ἔτος   ἤδη κατέχετε. τούτων ἡμεῖς τυχόντες
[15, 5]   σφίσι δ´ αὐτοῖς γενέσθαι φίλην.  Ἔτυχον   δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον
[15, 3]   ποιήσουσιν ἔργον, εἰ τοσαύτην καταλιπόντες  εὐδαιμονίαν   ἐπὶ τὸν ἐν Ῥώμῃ βίον
[15, 2]   ἐπὶ τῶν ἀγρῶν κτήσεις πολλῆς  εὐδαιμονίας   γεμούσας. Ἀνθρώπους πεπονημένους ὑπὸ πολέμου
[15, 3]   Καμπανοῖς ἔτι μεθήσεσθαι τῆς παρούσης  εὐδαιμονίας   ἔλεγον καὶ τελευτῶντες εἰς τοσαύτην
[15, 6]   ἐκκλησίαν πρῶτον μὲν τὰς ἑαυτῶν  εὐεργεσίας   διεξῄεσαν, ἔπειτα τῆς Ῥωμαίων πόλεως
[15, 8]   πρότερον διὰ πολλὰς καὶ μεγάλας  εὐεργεσίας,   οὐθὲν ἀδικηθέντες ὑμεῖς κατεδουλώσασθε. Οὐ
[15, 6]   Νεαπολιτῶν ὅσον μὲν ἦν μέρος  εὔλογον   καὶ πρὸ πολλοῦ δυνάμενον ὁρᾶν
[15, 3]   δὲ ἴσως μὲν καὶ κατ´  εὐχὴν   δέξονται τὸ πραχθὲν ἅπασαν ἀξιοῦντες
[15, 3]   περίοικοι τοσούτου δεήσουσι Καμπανοῖς τιμωροῦντες  ἐφ´   ἡμᾶς γε στρατεύειν, ὥστε ἀποχρῆν
[15, 1]   τὸ ζῷον ἐπὶ τὴν κεφαλὴν  ἐφήρμοττον.   ~Ἐπόρθουν τὰς ἐπὶ τῶν ἀγρῶν
[15, 3]   ὅρκων ἐδίδοσαν ἀλλήλοις τὸ πιστόν.  ἔφθασε   δὲ τὴν ἐπιχείρησιν αὐτῶν εἰς
[15, 3]   εἰ τὰ ἑαυτῶν ἐάσομεν ἑκάστοις  ἔχειν.   Ῥωμαῖοι δὲ ἴσως μὲν καὶ
[15, 7]   τὴν πόλιν δι´ ὑμῶν αὐτῶν  ἔχετε.   νῦν δὲ παρασκευάζεσθε στρατιὰν ἐκ
[15, 3]   θεράποντας ἐλευθερώσομεν καὶ μετὰ τῶν  ἐχθίστων   αὐτοῖς Οὐολούσκων τε καὶ Τυρρηνῶν
[15, 9]   φιλίας ὅρκια προφάσεις κατασκευάζεται τῆς  ἔχθρας   οὐκ ἀληθεῖς, μήτε βουλὰς ὀρθοῦν
[15, 2]   οἴκτιστον ἀπολεῖται τρόπον ὑπ´ ἀνδρὸς  ἐχθροῦ   πολιτικῷ σιτίζοντος αἵματι τὸν φθόνον.
[15, 7]   Οὐολούσκους συστάντι, οὓς δι´ ὑμᾶς  ἐχθροὺς   ἔχομεν οὐ βουλόμενοι τοῦ καθ´
[15, 7]   τοὺς αὐτοὺς Ῥωμαίοις ὀμόσαντες ἕξειν  ἐχθροὺς   καὶ φίλους. Ὧν ἁπάντων ἐπιλαθόμενοι
[15, 3]   σφίσι τῶν Σαυνιτῶν, εἰ μηδεμίαν  ἔχοιεν   ξενικὴν βοήθειαν, ἔγνω τὸν ἀπαλλάξαντα
[15, 7]   συστάντι, οὓς δι´ ὑμᾶς ἐχθροὺς  ἔχομεν   οὐ βουλόμενοι τοῦ καθ´ ὑμῶν
[15, 8]   ὑμῖν οἱ δὲ τὴν ἡγεμονίαν  ἔχοντες   αὐτῆς πλείονα χρόνον ἀναλώσαντες ἐν
[15, 10]   Ῥωμαῖοι δ´ ἐν ἑτοίμῳ πᾶσαν  ἔχοντες   παρασκευὴν ἅμα τῷ πυθέσθαι τὰς
[15, 8]   συμμαχίας οὐ τὸ κοινὸν αἴτιον  ἐψηφισάμεθα   γὰρ ἀποσταλῆναι τὴν στρατιὰν ὑμῖν
[15, 10]   τὰς ἀποκρίσεις τόν τε πόλεμον  ἐψηφίσαντο   καὶ τοὺς ὑπάτους ἀπέστειλαν ἀμφοτέρους·
[15, 5]   ἀποδυρομένων κατὰ τῶν Νεαπολιτῶν, πρέσβεις  ἐψηφίσατο   πρὸς τοὺς Νεαπολίτας ἀποστεῖλαι τοὺς
[15, 3]   φυλακαῖς, χωρίσαντας ἄλλους ἀπ´ ἄλλων,  ἕως   ἂν αὐτὸς ἀφίκηται. τοῖς δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007