HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre XV [fragments]

Liste des contextes (ordre alphabétique)


α  =  204 formes différentes pour 305 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[15, 7]   πρὶν πειραθῆναι τῶν λόγων.     δὲ προκαλούμεθα ὑμᾶς, καὶ ὧν
[15, 7]   μὴ πᾶσι δόξαντα ταῦτα ὑμῖν  {ἃ}   ἔπραττόν τινες, ἀλλ´ ἀπὸ τῆς
[15, 5]   πέλαγος, μήτ´ αὐτοὺς ἔργα πράττοντας,     μὴ προσήκει Ἕλλησι, μήτε τοῖς
[15, 3]   ἐξένιζον φιλοφροσύναις. πολυτελὴς δὲ καὶ  ἁβροδίαιτος   ἱκανῶς τοῖς Καμπανίαν οἰκοῦσι καὶ
[15, 3]   τὴν ἐπιχείρησιν αὐτῶν εἰς τοὐμφανὲς  ἀγαγοῦσα   μήνυσις, ἣν τῶν συνομοσάντων τινὲς
[15, 9]   τὰ ἔργα χωρήσαι, βουλάς τ´  ἀγαθὰς   αὐτῇ θεοὺς καὶ δαίμονας ἐπὶ
[15, 5]   καὶ ταύτης δέωνται, πολλὴν καὶ  ἀγαθήν.   ~Συναχθείσης δὲ τῆς βουλῆς καὶ
[15, 3]   ψυχὰς ὑπὸ τοῦ κόρου τῶν  ἀγαθῶν   πονηροὺς ὑπολογισμοὺς κατὰ μικρὸν ἐλάμβανον
[15, 6]   πάντων ἐποιήσαντο κοινωνοὺς τῶν ἰδίων  ἀγαθῶν,   χώραν τε προσθήσειν τοῖς Νεαπολίταις,
[15, 3]   αὑτῶν ἀποικίαις κρατεῖσθαι· εἰ δὲ  ἀγανακτεῖν   προσποιούμενοι πολεμίους ἡμᾶς κρίναντες οὐ
[15, 3]   οὖσαν. κατ´ ἀρχὰς μὲν οὖν  ἀγαπητῶς   οἱ φρουροὶ τὴν φιλοξενίαν τῶν
[15, 7]   ἀληθὲς ἐπὶ τοὺς ἡμετέρους ἐγνωκότες  ἄγειν   ἀποίκους· καὶ ἐπὶ ταύτας τὰς
[15, 6]   ἐκ τοῦ πολέμου συμφορὰς εἰρήνην  ἄγειν   ἠξίου· τὸ δὲ φιλόκαινον καὶ
[15, 9]   θεοὺς καὶ δαίμονας ἐπὶ νοῦν  ἄγειν,   καὶ πράξειεν πᾶσι διδόναι τοῖς
[15, 5]   αὐτούς, καὶ τὸ λοιπὸν εἰρήνην  ἄγειν   πρὸς ἅπαντας τοὺς περιοικοῦντας τὸ
[15, 4]   καὶ λόγου ἄξιον, στρατιάν τ´  ἀγείρειν   ἐκ πάσης πόλεως σκηπτόμενοι κατέτριβον
[15, 7]   μαθόντες οἱ Ῥωμαῖοι Σαυνίτας στρατιὰν  ἀγείρειν   τὸ μὲν πρῶτον πρέσβεις ἔπεμψαν,
[15, 7]   δὲ παρασκευάζεσθε στρατιὰν ἐκ παντὸς  ἀγείροντες   τόπου, πρόφασιν μὲν ἑτέραν ποιούμενοι,
[15, 3]   καὶ τὴν οἴκοι πενίαν καὶ  ἀγνωσίαν   ἀσμένως ἀποδιδρασκόντων. Τούτους οἱ Καμπανοὶ
[15, 7]   καὶ τοὺς εἰρηνοδίκας ἐπὶ τοῦτο  ἄγοντες   ἐληλύθαμεν. ~Τοιαῦτα τοῦ Ῥωμαίου λέξαντος
[15, 3]   ἐστὶ δ´ οὓς καὶ τῶν  ἀγόντων   σφᾶς στρατιωτῶν πείσαντες ἀποστῆναι, περὶ
[15, 4]   ἔνθα ὑπομένοντες τὰς παρὰ Σαυνιτῶν  ἀγοράς   τε καὶ συμμαχίας ἐκαραδόκουν. οἱ
[15, 4]   τὴν ἐκ Ῥώμης εἰς Καμπανίαν  ἄγουσαν   ὁδὸν ὄρεσί τε καὶ τέλμασι
[15, 3]   ἀφεῖσθαι τῆς στρατείας ἐντειλάμενος τοῖς  ἄγουσιν   αὐτοὺς εἰς Ῥώμην διακομίσαι καὶ
[15, 3]   δεσμωτήρια ἁπάντων, ὅσα κατὰ τοὺς  ἀγροὺς   ἦν, ἐλύετο καὶ συνέρρει ~Οἱ
[15, 2]   ἐφήρμοττον. ~Ἐπόρθουν τὰς ἐπὶ τῶν  ἀγρῶν   κτήσεις πολλῆς εὐδαιμονίας γεμούσας. Ἀνθρώπους
[15, 3]   δοκῇ, καὶ δεσμώτας ἐκ τῶν  ἀγρῶν   λύσομεν καὶ θεράποντας ἐλευθερώσομεν καὶ
[15, 8]   αὐτοὶ θᾶττον ἐπειχθέντες ἐπὶ τὸν  ἀγῶνα.   τρισὶ γοῦν τέτταρσιν ἡμέραις
[15, 4]   ὕπατοι πᾶσαν τὴν μεταξὺ γῆν  ἀδεῶς   διελθόντες τῶν μὲν οὐκ ἐναντιουμένων,
[15, 3]   Ῥώμην διακομίσαι καὶ φυλάττειν ἐν  ἀδήλοις   φυλακαῖς, χωρίσαντας ἄλλους ἀπ´ ἄλλων,
[15, 9]   ἐποιήσατο τοῖς θεοῖς· εἰ μὲν  ἄδικα   πάσχουσα ὑπὸ Σαυνιτῶν Ῥωμαίων
[15, 8]   ἡμετέρων τινές εἰσιν, τοσούτου δέομεν  ἀδικεῖν   ὑμᾶς, εἴ τινα τοῖς κινδυνεύουσι
[15, 8]   ὥστ´ αὐτοὶ δοκοῦμεν ὑφ´ ὑμῶν  ἀδικεῖσθαι   μεγάλα. φίλην γὰρ ἡμῶν καὶ
[15, 8]   τούτων ἡμεῖς τυχόντες οὐδὲν ὑποληψόμεθα  ἀδικεῖσθαι.   ~Μετὰ τοῦτο παραλαβὼν τὸν λόγον
[15, 7]   τοὺς προβούλους τῶν Σαυνιτῶν ἔλεξαν·  Ἀδικεῖτε,   ἄνδρες Σαυνῖται, παραβαίνοντες τὰς ὁμολογίας,
[15, 8]   πολλὰς καὶ μεγάλας εὐεργεσίας, οὐθὲν  ἀδικηθέντες   ὑμεῖς κατεδουλώσασθε. Οὐ μὴν οὐδὲ
[15, 7]   ἀποίκους· καὶ ἐπὶ ταύτας τὰς  ἀδίκους   πλεονεξίας Φουνδανοὺς παρακαλεῖτε καὶ Φορμιανοὺς
[15, 3]   τὰ δὲ τῶν κοινῶν πόνων  ἆθλα   παρ´ ὀλίγοις. οἱ δὲ ἀσθενεῖς
[15, 6]   καὶ οἱ συναγορεύοντες αὐταῖς, διέστησαν  αἱ   γνῶμαι τῶν συνέδρων, καὶ οἵ
[15, 6]   ῥηθέντων ἐν αὐτῇ λόγων, οὓς  αἵ   τε πρεσβεῖαι διεξῆλθον καὶ οἱ
[15, 2]   ὑπ´ ἀνδρὸς ἐχθροῦ πολιτικῷ σιτίζοντος  αἵματι   τὸν φθόνον. Μοῖραν οὐκ ἐλαχίστην
[15, 6]   δήμῳ ποιῆσαι τὴν τοῦ συμφέροντος  αἵρεσιν.   καὶ παρελθόντες εἰς τὴν ἐκκλησίαν
[15, 10]   ὑπάτους ἀπέστειλαν ἀμφοτέρους· καὶ πρὶν  αἰσθέσθαι   τοὺς πολεμίους τὴν ἔξοδον,
[15, 3]   ἂν αὐτῇ συνέπεσεν, δόξαν  αἰσχίστην   ἐνεγκεῖν ξενοκτονίας φόνων ἅψασθαι
[15, 3]   ἅψασθαι πολιτικῶν. ἀφ´ ἧς δ´  αἰτίας   εἰς τούτους ἦλθε τοὺς κινδύνους,
[15, 6]   ἀπράκτους ἀπελθεῖν. διὰ ταύτας τὰς  αἰτίας   βουλὴ τῶν Ῥωμαίων στρατιὰν
[15, 9]   ὅρκια βουλεύεσθε τὸν Ῥωμαίων δῆμον  αἰτιάσασθαι.   πάντα γὰρ αὐτῷ πέπρακται κατὰ
[15, 8]   πόλεμον συμμαχίας οὐ τὸ κοινὸν  αἴτιον   ἐψηφισάμεθα γὰρ ἀποσταλῆναι τὴν στρατιὰν
[15, 2]   τὴν ἑκάστου πενίαν. Διέφθειραν αὐτῶν  ἀκμαζούσας   ἤδη σπορολογεῖσθαι τὰς ἀρούρας καὶ
[15, 1]   Ῥωμαῖος ἔτι μετεωρίζοντος τὸ ὅπλον  ἀκολουθήσας   κάτωθεν ὑποφέρει τὸ ξίφος καὶ
[15, 3]   ὕπατος ἀπροσδοκήτου καὶ δεινοῦ πράγματος  ἀκούσας   ἔκρινε μὴ δείξειν τὸ πρᾶγμα
[15, 3]   Σαυνιτῶν καὶ τῶν ἔτι ἐνδοιαστῶς  ἀκροωμένων   Λατίνων στησόμεθα. ἠναγκασμένοις δ´ ἀνθρώποις
[15, 9]   προφάσεις κατασκευάζεται τῆς ἔχθρας οὐκ  ἀληθεῖς,   μήτε βουλὰς ὀρθοῦν αὐτοῖς μήτε
[15, 7]   μὲν ἑτέραν ποιούμενοι, τὸ δ´  ἀληθὲς   ἐπὶ τοὺς ἡμετέρους ἐγνωκότες ἄγειν
[15, 7]   ταῦτα ὑμῖν {ἃ} ἔπραττόν τινες,  ἀλλ´   ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν γνώμης, παραδοῦναι
[15, 3]   δικαίου κτησάμενοι τὴν γῆν κατέσχον,  ἀλλ´   ἐπιξενωθέντες Τυρρηνοῖς τοῖς κατοικοῦσιν αὐτὴν
[15, 8]   τοὺς ὑμετέρους ἀποίκους τὰ ἴδια,  ἀλλ´   ὡς τὰ ἴδια ἑξόντων διὰ
[15, 8]   τὰς πρὸς ὑμᾶς ἐποιησάμεθα ὁμολογίας,  ἀλλὰ   δευτέρᾳ γενεᾷ πρότερον διὰ πολλὰς
[15, 3]   τὸ πρᾶγμα μηδ´ εἰδέναι δοκεῖν,  ἀλλὰ   δι´ ἀπάτης τινὸς καὶ στρατηγίας
[15, 5]   πρὸς ἀλλήλους, μὴ δι´ ὅπλων,  ἀλλὰ   διὰ λόγων, σύμβολα ποιησαμένους πρὸς
[15, 5]   τῆς τῶν Ῥωμαίων ἡγεμονίας παρανομεῖν,  ἀλλὰ   καὶ διδόναι τὰ δίκαια καὶ
[15, 5]   τοῦ υἱοῦ Μαλλίου τοῦ μονομαχήσαντος.  ~ἀλλὰ   καὶ διότι τοὺς φίλους αὐτῶν
[15, 6]   μόνον καταγγέλλοντες τοῖς ἰδίοις στρατεύμασιν,  ἀλλὰ   κἀκείνοις ἁπάσας τὰς εἰς πόλεμον
[15, 5]   τινα τὴν ἰσχὺν αὐτῶν καταπεπλῆχθαι,  ἀλλὰ   μένειν γενναίως καὶ ὡς προσῆκεν
[15, 3]   τε ὑπεδέχοντο λαμπραῖς καὶ ταῖς  ἄλλαις   ἐξένιζον φιλοφροσύναις. πολυτελὴς δὲ καὶ
[15, 4]   τῶν ἡγεμόνων ἀπειθές, ὡς ἐν  ἄλλαις   τε πολλαῖς πείραις ἐδήλωσε καὶ
[15, 3]   κατὰ μικρὸν ἐλάμβανον καὶ συνιόντες  ἀλλήλοις   ἔλεγον, ὡς ἀνοήτων ἀνθρώπων ποιήσουσιν
[15, 3]   βούλευμα καὶ πίστεις ἀπορρήτους ἐν  ἀλλήλοις   ποιησάμενοι, οἱ τῆς στρατείας ἀφειμένοι
[15, 3]   πόλεσι καὶ δι´ ὅρκων ἐδίδοσαν  ἀλλήλοις   τὸ πιστόν. ἔφθασε δὲ τὴν
[15, 5]   καί, εἴ γε διαφέρονται πρὸς  ἀλλήλους,   μὴ δι´ ὅπλων, ἀλλὰ διὰ
[15, 3]   οὔτ´ ἀντίπαλον. Τοιαῦτα διαλεγόμενοι πρὸς  ἀλλήλους   ὀλίγοι μὲν τὰ πρῶτα, ἔπειτα
[15, 3]   μετὰ τοῦτο δέος, εἰ χωρὶς  ἀλλήλων   γένοιντο καὶ τὰ ὅπλα θεῖεν,
[15, 10]   πόλεσι, τὰς ἐναντίας ἔσχον ὑπὲρ  ἀλλήλων   δόξας ἀμφότεροι, Σαυνῖται μὲν βραδύτερα
[15, 6]   τὸν πόλεμον συνελάμβανον, καταβοαί τ´  ἀλλήλων   ἐγίνοντο καὶ χειροκρασίαι καὶ προέβη
[15, 3]   φυλάττειν ἐν ἀδήλοις φυλακαῖς, χωρίσαντας  ἄλλους   ἀπ´ ἄλλων, ἕως ἂν αὐτὸς
[15, 7]   Φουνδανοὺς παρακαλεῖτε καὶ Φορμιανοὺς καὶ  ἄλλους   τινάς, οἷς ἡμεῖς ἰσοπολιτείας μετεδώκαμεν.
[15, 3]   ἀδήλοις φυλακαῖς, χωρίσαντας ἄλλους ἀπ´  ἄλλων,   ἕως ἂν αὐτὸς ἀφίκηται. τοῖς
[15, 3]   οἱ δ´ ἀποστέλλονται δίχα τῶν  ἄλλων   ὁποιδήποτε, λογισμὸς εἰσῆλθε περιφανῆ γεγονέναι
[15, 3]   ταῖς πόλεσιν. ἀποστείλας δή τινας  ἅμα   τοῖς μηνυταῖς κατασκευαστοὺς εἰς τὰς
[15, 10]   ἐν ἑτοίμῳ πᾶσαν ἔχοντες παρασκευὴν  ἅμα   τῷ πυθέσθαι τὰς ἀποκρίσεις τόν
[15, 5]   πρόφασιν, μὴ ὀρρωδεῖν, μηδ´ ὡς  ἄμαχόν   τινα τὴν ἰσχὺν αὐτῶν καταπεπλῆχθαι,
[15, 1]   φρενῶν, οὔθ´ ὅπως τὸν ἄνδρα  ἀμύνοιτο   δυνάμενον συμβαλεῖν, οὔθ´ ὅπως τὸν
[15, 10]   ἐναντίας ἔσχον ὑπὲρ ἀλλήλων δόξας  ἀμφότεροι,   Σαυνῖται μὲν βραδύτερα τὰ τῶν
[15, 10]   ἐψηφίσαντο καὶ τοὺς ὑπάτους ἀπέστειλαν  ἀμφοτέρους·   καὶ πρὶν αἰσθέσθαι τοὺς πολεμίους
[15, 3]   πρόνοια διεσκέδασε, δυεῖν κακῶν θάτερον  ἂν   αὐτῇ συνέπεσεν, δόξαν αἰσχίστην
[15, 3]   πόλεις ὕπατον Μάρκον Οὐαλέριον ὅσην  ἂν   αὐτοὶ βουληθῶσι τρέφειν στρατιὰν ἐν
[15, 3]   χωρίσαντας ἄλλους ἀπ´ ἄλλων, ἕως  ἂν   αὐτὸς ἀφίκηται. τοῖς δὲ ἀνδράσιν
[15, 6]   καταστῶσι, στρατιάν τε πέμψειν, ὅσης  ἂν   δέωνται, τὴν φυλάξουσαν αὐτῶν τὰ
[15, 3]   τε γὰρ αὐτῶν δῃώσομεν, ὅσον  ἂν   ἡμῖν δοκῇ, καὶ δεσμώτας ἐκ
[15, 3]   δίκῃ πείσονται πᾶν τι  ἂν   πάθωσιν αὐτοὶ τῆς παρανομίας κατάρξαντες
[15, 3]   μὲν ἀπέλυσε τῶν σημείων, ὡς  ἂν   χαριζόμενος τὴν ἄφεσιν τῆς στρατείας,
[15, 6]   εἰς ἑτέραν δὲ πάλιν ἕδραν  ἀναβληθείσης   τῆς περὶ τῶν πρεσβειῶν διαγνώσεως,
[15, 3]   βίοις καὶ τῶν καθ´ ἡμέραν  ἀναγκαίων   ἀποροῦντες καὶ ἔτι μᾶλλον οἱ
[15, 3]   διαλῦσαι τοῖς συμβαλοῦσι καὶ τὴν  ἀνάγκην   ἀποχρῶσαν εἶναι σύμβουλον τῶν συμφερόντων
[15, 8]   αὑτοῖς ἐσμεν, ἐὰν καταστῶμεν εἰς  ἀνάγκην   πολέμου. δὲ παρασκευὴ τῆς
[15, 7]   τῷ παρελθόντι ἐνιαυτῷ Νεαπολίτας δεδιότας  ἀναδεῖξαι   τὸν καθ´ ἡμῶν πόλεμον ἁπάσῃ
[15, 2]   δὴ λεγόμενον οὔσης τῆς τοῦ  ἀναιρεθέντος   σποδοῦ. Τὸν οἴκτιστον ἀπολεῖται τρόπον
[15, 1]   κάτωθεν ὑποφέρει τὸ ξίφος καὶ  ἀναιρεῖ   τὸν Κελτόν. δὲ στρατηγὸς
[15, 7]   μετεδώκαμεν. Οὕτω δὲ φανερῶς καὶ  ἀναισχύντως   συγχεόντων ὑμῶν τὰ περὶ τῆς
[15, 3]   καὶ τοὺς ἐν ταῖς φρουραῖς  ἀνακαλούμενος   διέκρινεν ἁπάντων τοὺς μετασχόντας τῆς
[15, 3]   ἐπὶ τὸν ἐν Ῥώμῃ βίον  ἀνακάμψουσιν,   ἔνθα λυπρὰ μὲν γῆ,
[15, 4]   καὶ κατὰ τῆς πατρίδος ὅπλα  ἀναλαβεῖν,   τούτους ᾤοντο δεῖν πρῶτον ἀποδεῖξαι
[15, 3]   τοὺς κινδύνους, μικρὰ τῶν πρόσθεν  ἀναλαβὼν   δι´ ὀλίγων πειράσομαι διελθεῖν. ἐν
[15, 3]   Τούτους οἱ Καμπανοὶ ταῖς οἰκίαις  ἀναλαμβάνοντες   τραπέζαις τε ὑπεδέχοντο λαμπραῖς καὶ
[15, 8]   ἡγεμονίαν ἔχοντες αὐτῆς πλείονα χρόνον  ἀναλώσαντες   ἐν τῇ παρασκευῇ, καὶ ὑμεῖς
[15, 3]   εἰσφοραί, πολέμων δὲ καὶ κακῶν  ἀνάπαυσις   οὐδεμία, τὰ δὲ τῶν κοινῶν
[15, 9]   κεφαλῆς εἵλκυσε καὶ τὰς χεῖρας  ἀνασχὼν   εἰς τὸν οὐρανόν, ὡς ἔθος
[15, 6]   τὸ Ῥωμαϊκὸν στράτευμα Κύμην τ´  ἀνασώσειν,   ἣν δευτέρᾳ γενεᾷ πρότερον ἐξελάσαντες
[15, 1]   τῶν φρενῶν, οὔθ´ ὅπως τὸν  ἄνδρα   ἀμύνοιτο δυνάμενον συμβαλεῖν, οὔθ´ ὅπως
[15, 3]   τοῖς κατοικοῦσιν αὐτὴν καὶ τοὺς  ἄνδρας   ἅπαντας διαφθείραντες τάς τε γυναῖκας
[15, 7]   τῆς ἑαυτῶν γνώμης, παραδοῦναι τοὺς  ἄνδρας   ἡμῖν ἐπὶ δίκην. τούτων τυχόντες
[15, 3]   ἂν αὐτὸς ἀφίκηται. τοῖς δὲ  ἀνδράσιν   ἐνθυμουμένοις, ὅτι πάντες οἱ κορυφαιότατοι
[15, 5]   Νεαπολίτας πρέσβεις ὑπὸ Ταραντίνων ἀποσταλέντες,  ἄνδρες   ἐπιφανεῖς καὶ πρόξενοι διὰ γένους
[15, 7]   προβούλους τῶν Σαυνιτῶν ἔλεξαν· Ἀδικεῖτε,  ἄνδρες   Σαυνῖται, παραβαίνοντες τὰς ὁμολογίας, ἃς
[15, 2]   Τὸν οἴκτιστον ἀπολεῖται τρόπον ὑπ´  ἀνδρὸς   ἐχθροῦ πολιτικῷ σιτίζοντος αἵματι τὸν
[15, 2]   πολέμου σώματα καὶ πλὴν ὅσον  ἀνέπνεον   τὰ λοιπὰ νεκροῖς ὁμοίους. Ἔτι
[15, 3]   οἷς ἦν τὸ πλεῖον μέρος  ἀνεστίων   καὶ καταχρέων καὶ τὴν οἴκοι
[15, 1]   κόρακος καὶ τὰς ὄψεις ὀρύττοντος  ἀνέτεινε   τὸν θυρεὸν ὡς ἀπελάσων τὸν
[15, 3]   σύμβουλον τῶν συμφερόντων σφίσιν ἀποφαίνοντες  ἄνευ   τοῦ καλοῦ, οὐδ´ εἰ πάντες
[15, 8]   ὑμῶν οὐθὲν δεόμεθα· καὶ γὰρ  ἄνευ   Φουνδανῶν καὶ Φορμιανῶν ἱκανοὶ βοηθεῖν
[15, 1]   προκαλουμένου τῶν Ῥωμαίων, ὅστις εἴη  ἀνήρ,   Μάρκος Οὐαλέριος, εἷς τῶν χιλιάρχων,
[15, 9]   τὸ κωλῦσόν ἐστιν, οὕτω φανερῶς  ἀνῃρηκότων   ὑμῶν τὰ περὶ τῆς εἰρήνης
[15, 3]   καὶ πολύβοτον καὶ πρὸς ὑγίειαν  ἀνθρώποις   γεωργοῦσιν ἀρίστην οὖσαν. κατ´ ἀρχὰς
[15, 3]   ἀκροωμένων Λατίνων στησόμεθα. ἠναγκασμένοις δ´  ἀνθρώποις   καὶ τὸν ἔσχατον περὶ ψυχῆς
[15, 9]   θεοὺς ὅσια καὶ τὰ πρὸς  ἀνθρώπους   δίκαια, δικασταὶ δὲ τῶν μενόντων
[15, 2]   ἀγρῶν κτήσεις πολλῆς εὐδαιμονίας γεμούσας.  Ἀνθρώπους   πεπονημένους ὑπὸ πολέμου σώματα καὶ
[15, 3]   οἱ φρουροὶ τὴν φιλοξενίαν τῶν  ἀνθρώπων   ἐλάμβανον, ἔπειτα διαφθειρόμενοι τὰς ψυχὰς
[15, 3]   συνιόντες ἀλλήλοις ἔλεγον, ὡς ἀνοήτων  ἀνθρώπων   ποιήσουσιν ἔργον, εἰ τοσαύτην καταλιπόντες
[15, 3]   καὶ συνιόντες ἀλλήλοις ἔλεγον, ὡς  ἀνοήτων   ἀνθρώπων ποιήσουσιν ἔργον, εἰ τοσαύτην
[15, 3]   δρόμον οὔτ´ ἄπορον οὐδὲν οὔτ´  ἀντίπαλον.   Τοιαῦτα διαλεγόμενοι πρὸς ἀλλήλους ὀλίγοι
[15, 8]   τὰ ἴδια ἑξόντων διὰ φυλακῆς.  ἀντιπροκαλούμεθά   τε ὑμᾶς, εἰ βούλεσθε τὰ
[15, 3]   καὶ τρισὶ νικήσασα μάχαις τοὺς  ἀντιταχθέντας   ἐβούλετο μὲν ἁπάσας ἀπάγειν τὰς
[15, 4]   δ´ οὐδὲν ὅτι καὶ λόγου  ἄξιον,   στρατιάν τ´ ἀγείρειν ἐκ πάσης
[15, 7]   ἔστι· πρῶτον μὲν ἀπάγειν ὑμᾶς  ἀξιοῦμεν   τὴν ἀποσταλεῖσαν Νεαπολίταις συμμαχίαν, ἔπειτα
[15, 3]   εὐχὴν δέξονται τὸ πραχθὲν ἅπασαν  ἀξιοῦντες   Ἰταλίαν ταῖς αὑτῶν ἀποικίαις κρατεῖσθαι·
[15, 5]   πρὸς τοὺς Νεαπολίτας ἀποστεῖλαι τοὺς  ἀξιώσοντας   αὐτοὺς μηθὲν εἰς τοὺς ὑπηκόους
[15, 5]   Ἕλληνας ἀσπαζομένων, τἀναντία τοὺς Νεαπολίτας  ἀξιώσοντες   μήτε σύμβολα ποιεῖσθαι πρὸς τοὺς
[15, 3]   ἐν ἀδήλοις φυλακαῖς, χωρίσαντας ἄλλους  ἀπ´   ἄλλων, ἕως ἂν αὐτὸς ἀφίκηται.
[15, 3]   τοὺς ἀντιταχθέντας ἐβούλετο μὲν ἁπάσας  ἀπάγειν   τὰς δυνάμεις ὡς οὐθενὸς ἔτι
[15, 7]   οἰόμεθα, ταῦτα ἔστι· πρῶτον μὲν  ἀπάγειν   ὑμᾶς ἀξιοῦμεν τὴν ἀποσταλεῖσαν Νεαπολίταις
[15, 3]   ἔχοιεν ξενικὴν βοήθειαν, ἔγνω τὸν  ἀπαλλάξαντα   τοῦ πολέμου τὰς πόλεις ὕπατον
[15, 3]   κατοικοῦσιν αὐτὴν καὶ τοὺς ἄνδρας  ἅπαντας   διαφθείραντες τάς τε γυναῖκας αὐτῶν
[15, 3]   πρὸς Σαυνίτας παρασκευάζεται, καὶ ἔπεισεν  ἅπαντας   ταῦτα ὑπολαβεῖν. ἀφικόμενος δὲ εἰς
[15, 5]   τὸ λοιπὸν εἰρήνην ἄγειν πρὸς  ἅπαντας   τοὺς περιοικοῦντας τὸ Τυρρηνικὸν πέλαγος,
[15, 7]   ἕξειν ἐχθροὺς καὶ φίλους. Ὧν  ἁπάντων   ἐπιλαθόμενοι καὶ παρ´ οὐδὲν ἡγησάμενοι
[15, 3]   αὐτοὺς καρτερά· ἔπειτα τὰ δεσμωτήρια  ἁπάντων,   ὅσα κατὰ τοὺς ἀγροὺς ἦν,
[15, 3]   ἐν ταῖς φρουραῖς ἀνακαλούμενος διέκρινεν  ἁπάντων   τοὺς μετασχόντας τῆς συνωμοσίας. ἔπειτα
[15, 3]   αὐτὸν ἱδρύονται τόπον. ὡς δὲ  ἅπαξ   οὗτοι τὰς παρόδους κατελάβοντο, πολλοὶ
[15, 3]   κατ´ εὐχὴν δέξονται τὸ πραχθὲν  ἅπασαν   ἀξιοῦντες Ἰταλίαν ταῖς αὑτῶν ἀποικίαις
[15, 6]   ναυσὶν ἐπιβάτας καὶ τὴν εἰρεσίαν  ἅπασαν   παρέξειν, οὐ μόνον καταγγέλλοντες τοῖς
[15, 3]   μάχαις τοὺς ἀντιταχθέντας ἐβούλετο μὲν  ἁπάσας   ἀπάγειν τὰς δυνάμεις ὡς οὐθενὸς
[15, 6]   τοῖς ἰδίοις στρατεύμασιν, ἀλλὰ κἀκείνοις  ἁπάσας   τὰς εἰς πόλεμον δαπάνας ἐπιχορηγοῦντες·
[15, 7]   ἀναδεῖξαι τὸν καθ´ ἡμῶν πόλεμον  ἁπάσῃ   σπουδῇ καὶ προθυμίᾳ χρώμενοι παρωρμήσατε,
[15, 3]   τὴν Καμπανίαν μετὰ τῆς στρατιᾶς  ἁπάσης   εἰς ἑκάστην παρῄει πόλιν καὶ
[15, 3]   ἐνιαυτῷ τὸν Σαυνιτικὸν πόλεμον ὑπὲρ  ἁπάσης   Καμπανίας τῶν Ῥωμαίων πόλις
[15, 3]   μηδ´ εἰδέναι δοκεῖν, ἀλλὰ δι´  ἀπάτης   τινὸς καὶ στρατηγίας κωλῦσαι τὰ
[15, 3]   μὴ δίκας ὑπόσχωσιν εἰς Ῥώμην  ἀπαχθέντες·   συνιόντες τε κατ´ ὀλίγους ἐσκόπουν,
[15, 4]   καὶ ταῖς ἐπιταγαῖς τῶν ἡγεμόνων  ἀπειθές,   ὡς ἐν ἄλλαις τε πολλαῖς
[15, 3]   καὶ ἄρχοντες τὰς ἐσχάτας τιμωρίας  ἀπειλοῖεν   αὐτοῖς {ἐν} Καμπανοῖς ἔτι μεθήσεσθαι
[15, 1]   ὀρύττοντος ἀνέτεινε τὸν θυρεὸν ὡς  ἀπελάσων   τὸν ὄρνιν· δὲ Ῥωμαῖος
[15, 6]   τοὺς πρέσβεις τῶν Ῥωμαίων ἀπράκτους  ἀπελθεῖν.   διὰ ταύτας τὰς αἰτίας
[15, 3]   φιλανθρώπως ἑκάστοις διαλεγόμενος οὓς μὲν  ἀπέλυσε   τῶν σημείων, ὡς ἂν χαριζόμενος
[15, 3]   ἐπὶ χρείας δή τινας στρατιωτικὰς  ἀπέλυσεν   οὗτοι δ´ ἦσαν οἱ πονηρότατοι
[15, 3]   κατὰ Σαυνιτῶν πόλεμον κλῆρος  ἀπένειμεν,   ἤδη παρειληφότα τὰς ἐν τῇ
[15, 10]   πόλεμον ἐψηφίσαντο καὶ τοὺς ὑπάτους  ἀπέστειλαν   ἀμφοτέρους· καὶ πρὶν αἰσθέσθαι τοὺς
[15, 4]   πόλεως φέρεται, τριάκοντα τῆς Καπύης  ἀπέχοντα   στάδια, Οὐολτοῦρνον ὄνομα, τεττάρων οὐκ
[15, 9]   ἐπισκοπεῖν ἔσονται θεοί. Μέλλων δ´  ἀπιέναι   τήν τε περιβολὴν κατὰ κεφαλῆς
[15, 6]   Ῥωμαίων πόλεως πολλὰ κατηγόρουν, ὡς  ἀπίστου   καὶ δολίου, τελευτῶντες δὲ τοῦ
[15, 5]   τῶν δυνατῶν παρασκευάσοντας ἀποστῆναι μὲν  ἀπὸ   Σαυνιτῶν τὴν πόλιν, σφίσι δ´
[15, 4]   καὶ προελθόντες ἐπέκεινα τῆς πόλεως  ἀπὸ   τετταράκοντα σταδίων Καπύης στρατοπεδεύονται ἐν
[15, 7]   ὑμῖν {ἃ} ἔπραττόν τινες, ἀλλ´  ἀπὸ   τῆς ἑαυτῶν γνώμης, παραδοῦναι τοὺς
[15, 1]   ἐκόσμησεν ἐπωνυμίαν θέμενος αὐτῷ Κορβῖνον  ἀπὸ   τοῦ συναγωνισαμένου κατὰ τὴν μονομαχίαν
[15, 1]   ὢν Οὐαλερίου Ποπλικόλα τοῦ συνελευθερώσαντος  ἀπὸ   τῶν βασιλέων τὴν πόλιν, ἐξῄει
[15, 4]   σωφρονεστέρους, δεινότερον ποιήσαντες αὐτοῖς τὸν  ἀπὸ   τῶν ἡγεμόνων φόβον τὸν
[15, 4]   τῶν ἡγεμόνων φόβον τὸν  ἀπὸ   τῶν πολεμίων κίνδυνον. ταῦτα διανοηθέντες
[15, 4]   πόλεως σκηπτόμενοι κατέτριβον τοὺς χρόνους.  ἀπογνόντες   δὴ τῆς ἐκεῖθεν ἐπικουρίας καὶ
[15, 1]   Μάρκος Οὐαλέριος, εἷς τῶν χιλιάρχων,  ἀπόγονος   ὢν Οὐαλερίου Ποπλικόλα τοῦ συνελευθερώσαντος
[15, 4]   ἀναλαβεῖν, τούτους ᾤοντο δεῖν πρῶτον  ἀποδεῖξαι   σωφρονεστέρους, δεινότερον ποιήσαντες αὐτοῖς τὸν
[15, 3]   οἴκοι πενίαν καὶ ἀγνωσίαν ἀσμένως  ἀποδιδρασκόντων.   Τούτους οἱ Καμπανοὶ ταῖς οἰκίαις
[15, 5]   Ῥωμαίων Καμπανῶν πολλάκις ἐμφανιζόντων καὶ  ἀποδυρομένων   κατὰ τῶν Νεαπολιτῶν, πρέσβεις ἐψηφίσατο
[15, 3]   ἅπασαν ἀξιοῦντες Ἰταλίαν ταῖς αὑτῶν  ἀποικίαις   κρατεῖσθαι· εἰ δὲ ἀγανακτεῖν προσποιούμενοι
[15, 7]   ἐπὶ τοὺς ἡμετέρους ἐγνωκότες ἄγειν  ἀποίκους·   καὶ ἐπὶ ταύτας τὰς ἀδίκους
[15, 8]   οὐχ ὡς ἀφαιρησομένων τοὺς ὑμετέρους  ἀποίκους   τὰ ἴδια, ἀλλ´ ὡς τὰ
[15, 10]   στρατιὰν ἥξειν ἐπὶ τοὺς αὑτῶν  ἀποίκους   Φρεγελλάνους οἰόμενοι. ἔπειτ´ αὐτοῖς τὰ
[15, 7]   μηδεμίαν ἐκπέμπειν στρατιὰν κατὰ τῶν  ἀποίκων   τῶν ἡμετέρων μηδὲ τοὺς ὑπηκόους
[15, 10]   παρασκευὴν ἅμα τῷ πυθέσθαι τὰς  ἀποκρίσεις   τόν τε πόλεμον ἐψηφίσαντο καὶ
[15, 8]   πρόβουλοι τῶν Σαυνιτῶν τοιαύτην ἐξήνεγκαν  ἀπόκρισιν·   Τοῦ μὲν ὀψισμοῦ τῆς ἐπὶ
[15, 2]   τοῦ ἀναιρεθέντος σποδοῦ. Τὸν οἴκτιστον  ἀπολεῖται   τρόπον ὑπ´ ἀνδρὸς ἐχθροῦ πολιτικῷ
[15, 3]   κορυφαιότατοι τῆς συνωμοσίας οἱ μὲν  ἀπολύονται   τῶν σημείων, οἱ δ´ ἀποστέλλονται
[15, 4]   παραχειμασίᾳ, ἀφ´ ἧς εἰς τοσαύτην  ἀπόνοιαν   ἦλθον αὐτῶν τινες, ὥστε καὶ
[15, 3]   ἔλεγον καὶ τελευτῶντες εἰς τοσαύτην  ἀπόνοιαν   ἦλθον, ὥστε καὶ λέγειν ἐτόλμων·
[15, 7]   τὴν ἐπὶ τοῖς παρελθοῦσιν ὀργὴν  ἀποπληρώσειν   οἰόμεθα, ταῦτα ἔστι· πρῶτον μὲν
[15, 8]   βοηθοῦντες καί τινες καὶ δι´  ἀπορίαν   ἴσως βίου μισθοφόροι. φέρειν δὲ
[15, 3]   περὶ ψυχῆς τρέχουσι δρόμον οὔτ´  ἄπορον   οὐδὲν οὔτ´ ἀντίπαλον. Τοιαῦτα διαλεγόμενοι
[15, 3]   καὶ τῶν καθ´ ἡμέραν ἀναγκαίων  ἀποροῦντες   καὶ ἔτι μᾶλλον οἱ τὰ
[15, 3]   ἐπαινέσαντες τὸ βούλευμα καὶ πίστεις  ἀπορρήτους   ἐν ἀλλήλοις ποιησάμενοι, οἱ τῆς
[15, 7]   μὲν ἀπάγειν ὑμᾶς ἀξιοῦμεν τὴν  ἀποσταλεῖσαν   Νεαπολίταις συμμαχίαν, ἔπειτα μηδεμίαν ἐκπέμπειν
[15, 5]   τοὺς Νεαπολίτας πρέσβεις ὑπὸ Ταραντίνων  ἀποσταλέντες,   ἄνδρες ἐπιφανεῖς καὶ πρόξενοι διὰ
[15, 8]   τὸ κοινὸν αἴτιον ἐψηφισάμεθα γὰρ  ἀποσταλῆναι   τὴν στρατιὰν ὑμῖν οἱ δὲ
[15, 3]   ἔπειτα γνώμην τινῶν εἰσηγησαμένων περὶ  ἀποστάσεως,   ἐπαινέσαντες τὸ βούλευμα καὶ πίστεις
[15, 6]   τῶν Ῥωμαίων στρατιὰν ἐπὶ Νεαπολίτας  ἀποστεῖλαι   ἐβουλεύθη. ~Ὅτι μαθόντες οἱ Ῥωμαῖοι
[15, 7]   {ποιοῦντες} πρεσβείαν πρὸς ὑμᾶς ἐκρίναμεν  ἀποστεῖλαι   πρῶτον, καὶ μὴ πρότερον ἄρξαι
[15, 5]   πρέσβεις ἐψηφίσατο πρὸς τοὺς Νεαπολίτας  ἀποστεῖλαι   τοὺς ἀξιώσοντας αὐτοὺς μηθὲν εἰς
[15, 3]   κωλῦσαι τὰ συμβησόμενα ταῖς πόλεσιν.  ἀποστείλας   δή τινας ἅμα τοῖς μηνυταῖς
[15, 3]   τοῦ πρεσβευτοῦ καὶ τῶν χιλιάρχων  ἀποστελλόμενοι   τοὺς ἡγεμόνας καταλιπόντες, ἐστὶ δ´
[15, 3]   ἀπολύονται τῶν σημείων, οἱ δ´  ἀποστέλλονται   δίχα τῶν ἄλλων ὁποιδήποτε, λογισμὸς
[15, 5]   δύναιντο θεραπείαις τῶν δυνατῶν παρασκευάσοντας  ἀποστῆναι   μὲν ἀπὸ Σαυνιτῶν τὴν πόλιν,
[15, 3]   τῶν ἀγόντων σφᾶς στρατιωτῶν πείσαντες  ἀποστῆναι,   περὶ τὸν αὐτὸν ἱδρύονται τόπον.
[15, 3]   εἶναι σύμβουλον τῶν συμφερόντων σφίσιν  ἀποφαίνοντες   ἄνευ τοῦ καλοῦ, οὐδ´ εἰ
[15, 3]   ἐφ´ ἡμᾶς γε στρατεύειν, ὥστε  ἀποχρῆν   ὑπολήψονταί σφισιν, εἰ τὰ ἑαυτῶν
[15, 3]   τοῖς συμβαλοῦσι καὶ τὴν ἀνάγκην  ἀποχρῶσαν   εἶναι σύμβουλον τῶν συμφερόντων σφίσιν
[15, 6]   ὥστε τοὺς πρέσβεις τῶν Ῥωμαίων  ἀπράκτους   ἀπελθεῖν. διὰ ταύτας τὰς αἰτίας
[15, 3]   κίνδυνοι τὴν Ῥώμην χαλεποὶ καὶ  ἀπροσδόκητοι   κατέσχον, οὓς εἰ μὴ θεία
[15, 3]   ἐν ὁδῷ. δὲ ὕπατος  ἀπροσδοκήτου   καὶ δεινοῦ πράγματος ἀκούσας ἔκρινε
[15, 10]   μὲν γὰρ παρασκευαζόμενοι καὶ μέλλοντες  ἀπώλεσαν   τοὺς καιροὺς τῶν πράξεων, Ῥωμαῖοι
[15, 6]   τὰς εἰς πόλεμον δαπάνας ἐπιχορηγοῦντες·  ἀπωσαμένοις   τε τὸ Ῥωμαϊκὸν στράτευμα Κύμην
[15, 5]   ἑαυτῶν, ἣν Ταραντῖνοι πέμψουσιν, ἐὰν  ἄρα   καὶ ταύτης δέωνται, πολλὴν καὶ
[15, 4]   καὶ συμμαχίας ἐκαραδόκουν. οἱ δ´  ἄρα   ὑπισχνοῦντο μὲν αὐτοῖς πλείω τῶν
[15, 3]   Καμπανίας τῶν Ῥωμαίων πόλις  ἀραμένη   καὶ τρισὶ νικήσασα μάχαις τοὺς
[15, 9]   τὸν οὐρανόν, ὡς ἔθος ἐστίν,  ἀρὰς   ἐποιήσατο τοῖς θεοῖς· εἰ μὲν
[15, 3]   καὶ πρὸς ὑγίειαν ἀνθρώποις γεωργοῦσιν  ἀρίστην   οὖσαν. κατ´ ἀρχὰς μὲν οὖν
[15, 7]   ἡμῖν ἐπὶ δίκην. τούτων τυχόντες  ἀρκούμεθα,   μὴ τυχόντες δὲ θεοὺς καὶ
[15, 7]   ἀποστεῖλαι πρῶτον, καὶ μὴ πρότερον  ἄρξαι   τῶν ἔργων πρὶν πειραθῆναι
[15, 2]   αὐτῶν ἀκμαζούσας ἤδη σπορολογεῖσθαι τὰς  ἀρούρας   καὶ τὰ κράτιστα τῆς καρποφόρου
[15, 3]   ἀνθρώποις γεωργοῦσιν ἀρίστην οὖσαν. κατ´  ἀρχὰς   μὲν οὖν ἀγαπητῶς οἱ φρουροὶ
[15, 10]   ἔθος ἐστὶ ποιεῖν, ὅτε μέλλοιεν  ἄρχειν   πολέμου, Ῥωμαῖοι δ´ ἐν ὀλίγῳ
[15, 3]   εἰ πάντες νόμοι τε καὶ  ἄρχοντες   τὰς ἐσχάτας τιμωρίας ἀπειλοῖεν αὐτοῖς
[15, 7]   ἄνδρες Σαυνῖται, παραβαίνοντες τὰς ὁμολογίας,  ἃς   ἐποιήσασθε πρὸς ἡμᾶς, ὄνομα μὲν
[15, 4]   θαλάτταις καὶ ποταμοῖς ναυσιπόροις διακλειόμεναι,  ἃς   οὐ ῥᾴδιον ἦν διελθεῖν ὑπὸ
[15, 3]   ἆθλα παρ´ ὀλίγοις. οἱ δὲ  ἀσθενεῖς   τοῖς βίοις καὶ τῶν καθ´
[15, 3]   τὴν οἴκοι πενίαν καὶ ἀγνωσίαν  ἀσμένως   ἀποδιδρασκόντων. Τούτους οἱ Καμπανοὶ ταῖς
[15, 5]   ὄντων καὶ σφόδρα τοὺς Ἕλληνας  ἀσπαζομένων,   τἀναντία τοὺς Νεαπολίτας ἀξιώσοντες μήτε
[15, 3]   μέν γε καὶ Σιδικῖνοι καὶ  Αὔσονες   καὶ πάντες οἱ περίοικοι τοσούτου
[15, 6]   πρεσβεῖαι διεξῆλθον καὶ οἱ συναγορεύοντες  αὐταῖς,   διέστησαν αἱ γνῶμαι τῶν συνέδρων,
[15, 3]   ἐπειδὴ βουλομένοις ἐστὶ τοῖς Καμπανοῖς  αὐτὰς   μένειν, τῇ δ´ οἴκοθεν ἀφιγμένῃ
[15, 9]   ἔργα χωρήσαι, βουλάς τ´ ἀγαθὰς  αὐτῇ   θεοὺς καὶ δαίμονας ἐπὶ νοῦν
[15, 6]   βουλῆς καὶ πολλῶν ῥηθέντων ἐν  αὐτῇ   λόγων, οὓς αἵ τε πρεσβεῖαι
[15, 3]   διεσκέδασε, δυεῖν κακῶν θάτερον ἂν  αὐτῇ   συνέπεσεν, δόξαν αἰσχίστην ἐνεγκεῖν
[15, 9]   τοῖς πολεμίοις ἐντυχεῖν, εἰ δ´  αὐτή   τι πλημμελοῦσα περὶ τὰ τῆς
[15, 3]   ἀλλ´ ἐπιξενωθέντες Τυρρηνοῖς τοῖς κατοικοῦσιν  αὐτὴν   καὶ τοὺς ἄνδρας ἅπαντας διαφθείραντες
[15, 3]   πόλιν ἐν ἐπιτηδείοις χωρίοις παρ´  αὐτὴν   τὴν ὁδὸν στρατοπεδεύονται. ἔπειθ´ οἱ
[15, 8]   οἱ δὲ τὴν ἡγεμονίαν ἔχοντες  αὐτῆς   πλείονα χρόνον ἀναλώσαντες ἐν τῇ
[15, 3]   ὕπατον Μάρκον Οὐαλέριον ὅσην ἂν  αὐτοὶ   βουληθῶσι τρέφειν στρατιὰν ἐν ταῖς
[15, 8]   εἰς σωτηρίαν κοινῇ παρεχόμεθα, ὥστ´  αὐτοὶ   δοκοῦμεν ὑφ´ ὑμῶν ἀδικεῖσθαι μεγάλα.
[15, 8]   ἐν τῇ παρασκευῇ, καὶ ὑμεῖς  αὐτοὶ   θᾶττον ἐπειχθέντες ἐπὶ τὸν ἀγῶνα.
[15, 3]   ἐκείνων πόλεις κατάσχωμεν; οὗτοι γὰρ  αὐτοὶ   πρότερον οὐκ ἐκ τοῦ δικαίου
[15, 3]   πᾶν τι ἂν πάθωσιν  αὐτοὶ   τῆς παρανομίας κατάρξαντες καθ´ ἑτέρων.
[15, 5]   Σαυνιτῶν τὴν πόλιν, σφίσι δ´  αὐτοῖς   γενέσθαι φίλην. Ἔτυχον δὲ κατὰ
[15, 10]   τῶν Ῥωμαίων ἔσεσθαι νομίζοντες, ὥσπερ  αὐτοῖς   ἔθος ἐστὶ ποιεῖν, ὅτε μέλλοιεν
[15, 3]   ἄρχοντες τὰς ἐσχάτας τιμωρίας ἀπειλοῖεν  αὐτοῖς   {ἐν} Καμπανοῖς ἔτι μεθήσεσθαι τῆς
[15, 9]   οὐκ ἀληθεῖς, μήτε βουλὰς ὀρθοῦν  αὐτοῖς   μήτε πράξεις. ~Ὡς διελύθησαν ἐκ
[15, 3]   τὰς παρόδους κατελάβοντο, πολλοὶ προσῄεσαν  αὐτοῖς   ὁσημέραι, καὶ χεὶρ ἐγένετο περὶ
[15, 3]   ἐλευθερώσομεν καὶ μετὰ τῶν ἐχθίστων  αὐτοῖς   Οὐολούσκων τε καὶ Τυρρηνῶν καὶ
[15, 4]   οἱ δ´ ἄρα ὑπισχνοῦντο μὲν  αὐτοῖς   πλείω τῶν ἱκανῶν, ἐπήρκουν δ´
[15, 7]   οὐ βουλόμενοι τοῦ καθ´ ὑμῶν  αὐτοῖς   συνάρασθαι πολέμου· ἐν δὲ τῷ
[15, 10]   αὑτῶν ἀποίκους Φρεγελλάνους οἰόμενοι. ἔπειτ´  αὐτοῖς   τὰ εἰκότα παθεῖν συνέβη. οἱ
[15, 4]   πρῶτον ἀποδεῖξαι σωφρονεστέρους, δεινότερον ποιήσαντες  αὐτοῖς   τὸν ἀπὸ τῶν ἡγεμόνων φόβον
[15, 8]   Φουνδανῶν καὶ Φορμιανῶν ἱκανοὶ βοηθεῖν  αὑτοῖς   ἐσμεν, ἐὰν καταστῶμεν εἰς ἀνάγκην
[15, 3]   στρατιωτῶν πείσαντες ἀποστῆναι, περὶ τὸν  αὐτὸν   ἱδρύονται τόπον. ὡς δὲ ἅπαξ
[15, 1]   μέλλοι πληγὴν ἐκφέρειν, πηδῶν ἐπ´  αὐτὸν   τοτὲ μὲν τοῖς ὄνυξιν ἤμυττε
[15, 5]   φίλην. Ἔτυχον δὲ κατὰ τὸν  αὐτὸν   χρόνον ἀφιγμένοι πρὸς τοὺς Νεαπολίτας
[15, 3]   ἄλλους ἀπ´ ἄλλων, ἕως ἂν  αὐτὸς   ἀφίκηται. τοῖς δὲ ἀνδράσιν ἐνθυμουμένοις,
[15, 3]   κατασκευαστοὺς εἰς τὰς πόλεις πρὶν  αὐτὸς   ἐλθεῖν, προσεσκεύασε λέγεσθαι πρὸς τοὺς
[15, 1]   οἱ Ῥωμαῖοι καλοῦσι τοὺς κόρακας·  αὐτός   τε διετέλεσεν ἐξ ἐκείνου συμβόλῳ
[15, 1]   κόραξ καθεζόμενος ἐπὶ τοῦ κράνους  αὐτοῦ   ἐκεκράγει τε δεινὸν εἰς τὸν
[15, 1]   κοσμούμενος κόρακι, καὶ ταῖς εἰκόσιν  αὐτοῦ   πάσαις οἱ πλάττοντες καὶ γράφοντες
[15, 3]   τῆς στρατείας ἐντειλάμενος τοῖς ἄγουσιν  αὐτοὺς   εἰς Ῥώμην διακομίσαι καὶ φυλάττειν
[15, 5]   περιοικοῦντας τὸ Τυρρηνικὸν πέλαγος, μήτ´  αὐτοὺς   ἔργα πράττοντας, μὴ προσήκει
[15, 5]   διὰ λόγων, σύμβολα ποιησαμένους πρὸς  αὐτούς,   καὶ τὸ λοιπὸν εἰρήνην ἄγειν
[15, 3]   ὁσημέραι, καὶ χεὶρ ἐγένετο περὶ  αὐτοὺς   καρτερά· ἔπειτα τὰ δεσμωτήρια ἁπάντων,
[15, 5]   τοὺς Νεαπολίτας ἀποστεῖλαι τοὺς ἀξιώσοντας  αὐτοὺς   μηθὲν εἰς τοὺς ὑπηκόους τῆς
[15, 7]   προθυμηθέντες καὶ σύμμαχοι καὶ τοὺς  αὐτοὺς   Ῥωμαίοις ὀμόσαντες ἕξειν ἐχθροὺς καὶ
[15, 3]   δὲ τῶν Καμπανῶν μὴ καταλιπεῖν  αὐτοὺς   συμμάχων ἐρήμους ὡς ἐπιθησομένων σφίσι
[15, 8]   τοῦ Ῥωμαίου λέξαντος βουλευσάμενοι καθ´  αὑτοὺς   οἱ πρόβουλοι τῶν Σαυνιτῶν τοιαύτην
[15, 3]   τῇ δ´ οἴκοθεν ἀφιγμένῃ σὺν  αὐτῷ   δυνάμει πολεμεῖν πρὸς Σαυνίτας παρασκευάζεται,
[15, 1]   τοῦτον στεφάνῳ ἐκόσμησεν ἐπωνυμίαν θέμενος  αὐτῷ   Κορβῖνον ἀπὸ τοῦ συναγωνισαμένου κατὰ
[15, 9]   Ῥωμαίων δῆμον αἰτιάσασθαι. πάντα γὰρ  αὐτῷ   πέπρακται κατὰ τοὺς ἱερούς τε
[15, 1]   τὰ πλευρὰ βάψων, ἔπειτ´ ἐπιπτάντος  αὐτῷ   τοῦ κόρακος καὶ τὰς ὄψεις
[15, 2]   πλούτῳ τὴν ἑκάστου πενίαν. Διέφθειραν  αὐτῶν   ἀκμαζούσας ἤδη σπορολογεῖσθαι τὰς ἀρούρας
[15, 3]   πρὸς ἡμῶν. χώραν τε γὰρ  αὐτῶν   δῃώσομεν, ὅσον ἂν ἡμῖν δοκῇ,
[15, 3]   πιστόν. ἔφθασε δὲ τὴν ἐπιχείρησιν  αὐτῶν   εἰς τοὐμφανὲς ἀγαγοῦσα μήνυσις, ἣν
[15, 7]   καὶ τὴν πόλιν δι´ ὑμῶν  αὐτῶν   ἔχετε. νῦν δὲ παρασκευάζεσθε στρατιὰν
[15, 3]   ἅπαντας διαφθείραντες τάς τε γυναῖκας  αὐτῶν   καὶ τοὺς βίους καὶ τὰς
[15, 5]   ~ἀλλὰ καὶ διότι τοὺς φίλους  αὐτῶν   Καμπανοὺς πολλὰ καὶ μεγάλα ἔβλαπτον.
[15, 5]   ὡς ἄμαχόν τινα τὴν ἰσχὺν  αὐτῶν   καταπεπλῆχθαι, ἀλλὰ μένειν γενναίως καὶ
[15, 5]   τοὺς Ῥωμαίους τοὺς ὑπηκόους  αὐτῶν   μήτε διαλύεσθαι τὴν πρὸς Σαυνίτας
[15, 6]   ὅσης ἂν δέωνται, τὴν φυλάξουσαν  αὐτῶν   τὰ τείχη, καὶ ταῖς ναυσὶν
[15, 4]   ἧς εἰς τοσαύτην ἀπόνοιαν ἦλθον  αὐτῶν   τινες, ὥστε καὶ πόλεσιν ἐπιθέσθαι
[15, 3]   πραχθὲν ἅπασαν ἀξιοῦντες Ἰταλίαν ταῖς  αὑτῶν   ἀποικίαις κρατεῖσθαι· εἰ δὲ ἀγανακτεῖν
[15, 10]   Σαυνιτῶν στρατιὰν ἥξειν ἐπὶ τοὺς  αὑτῶν   ἀποίκους Φρεγελλάνους οἰόμενοι. ἔπειτ´ αὐτοῖς
[15, 3]   ξενοκτονίας φόνων ἅψασθαι πολιτικῶν.  ἀφ´   ἧς δ´ αἰτίας εἰς τούτους
[15, 4]   τελευταῖα ἐν τῇ Καμπανικῇ παραχειμασίᾳ,  ἀφ´   ἧς εἰς τοσαύτην ἀπόνοιαν ἦλθον
[15, 8]   πόλιν ταύτην οὐκ ἔναγχος οὐδ´  ἀφ´   οὗ τὰς πρὸς ὑμᾶς ἐποιησάμεθα
[15, 8]   στρατιᾶς ἡμῶν ἐστιν οὐχ ὡς  ἀφαιρησομένων   τοὺς ὑμετέρους ἀποίκους τὰ ἴδια,
[15, 3]   ἀλλήλοις ποιησάμενοι, οἱ τῆς στρατείας  ἀφειμένοι   περὶ Ταρρακίναν πόλιν ἐν ἐπιτηδείοις
[15, 3]   οἱ πονηρότατοι καὶ οὐχ ὑπομένοντες  ἀφεῖσθαι   τῆς στρατείας ἐντειλάμενος τοῖς ἄγουσιν
[15, 3]   σημείων, ὡς ἂν χαριζόμενος τὴν  ἄφεσιν   τῆς στρατείας, οὓς δὲ τῷ
[15, 3]   αὐτὰς μένειν, τῇ δ´ οἴκοθεν  ἀφιγμένῃ   σὺν αὐτῷ δυνάμει πολεμεῖν πρὸς
[15, 5]   δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον  ἀφιγμένοι   πρὸς τοὺς Νεαπολίτας πρέσβεις ὑπὸ
[15, 3]   ἀπ´ ἄλλων, ἕως ἂν αὐτὸς  ἀφίκηται.   τοῖς δὲ ἀνδράσιν ἐνθυμουμένοις, ὅτι
[15, 6]   τῆς περὶ τῶν πρεσβειῶν διαγνώσεως,  ἀφικόμενοι   κατὰ πλῆθος εἰς τὴν Νεάπολιν
[15, 3]   καὶ ἔπεισεν ἅπαντας ταῦτα ὑπολαβεῖν.  ἀφικόμενος   δὲ εἰς τὴν Καμπανίαν μετὰ
[15, 8]   μάχης οἱ πεμφθέντες ὑφ´ ἡμῶν  ἀφίκοντο.   περὶ δὲ τῆς Νεαπολιτῶν πόλεως,
[15, 5]   δυνάμει καὶ τῇ παρὰ Σαυνιτῶν  ἀφιξομένῃ   βοηθείᾳ, ναυτικήν τ´ ἰσχὺν προσληψομένους
[15, 3]   αἰσχίστην ἐνεγκεῖν ξενοκτονίας φόνων  ἅψασθαι   πολιτικῶν. ἀφ´ ἧς δ´ αἰτίας
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007