HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre XV [fragments]

Liste des contextes (ordre alphabétique)


δ  =  91 formes différentes pour 185 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[15, 3]   φόνων ἅψασθαι πολιτικῶν. ἀφ´ ἧς  δ´   αἰτίας εἰς τούτους ἦλθε τοὺς
[15, 7]   πρόφασιν μὲν ἑτέραν ποιούμενοι, τὸ  δ´   ἀληθὲς ἐπὶ τοὺς ἡμετέρους ἐγνωκότες
[15, 3]   ἐνδοιαστῶς ἀκροωμένων Λατίνων στησόμεθα. ἠναγκασμένοις  δ´   ἀνθρώποις καὶ τὸν ἔσχατον περὶ
[15, 9]   πολέμους ἐπισκοπεῖν ἔσονται θεοί. Μέλλων  δ´   ἀπιέναι τήν τε περιβολὴν κατὰ
[15, 3]   μὲν ἀπολύονται τῶν σημείων, οἱ  δ´   ἀποστέλλονται δίχα τῶν ἄλλων ὁποιδήποτε,
[15, 4]   τε καὶ συμμαχίας ἐκαραδόκουν. οἱ  δ´   ἄρα ὑπισχνοῦντο μὲν αὐτοῖς πλείω
[15, 9]   διδόναι τοῖς πολεμίοις ἐντυχεῖν, εἰ  δ´   αὐτή τι πλημμελοῦσα περὶ τὰ
[15, 5]   ἀπὸ Σαυνιτῶν τὴν πόλιν, σφίσι  δ´   αὐτοῖς γενέσθαι φίλην. Ἔτυχον δὲ
[15, 5]   μήτε τοῖς πράττουσι συνεργοῦντας· μάλιστα  δ´   εἰ δύναιντο θεραπείαις τῶν δυνατῶν
[15, 4]   ἐναντιουμένων, τῶν δὲ συμπροπεμπόντων πολλαὶ  δ´   εἰσὶ δυσχωρίαι κατὰ τὴν ἐκ
[15, 10]   τοὺς καιροὺς τῶν πράξεων, Ῥωμαῖοι  δ´   ἐν ἑτοίμῳ πᾶσαν ἔχοντες παρασκευὴν
[15, 10]   ὅτε μέλλοιεν ἄρχειν πολέμου, Ῥωμαῖοι  δ´   ἐν ὀλίγῳ τὴν Σαυνιτῶν στρατιὰν
[15, 7]   καὶ προθυμίᾳ χρώμενοι παρωρμήσατε, μᾶλλον  δ´   ἠναγκάσατε καὶ τὰς δαπάνας ἐπιχορηγεῖτε
[15, 3]   δή τινας στρατιωτικὰς ἀπέλυσεν οὗτοι  δ´   ἦσαν οἱ πονηρότατοι καὶ οὐχ
[15, 3]   τοῖς Καμπανοῖς αὐτὰς μένειν, τῇ  δ´   οἴκοθεν ἀφιγμένῃ σὺν αὐτῷ δυνάμει
[15, 4]   τὰ ἔργα χωρεῖν ἔγνωσαν. ἐνθυμούμενοι  δ´   ὅτι πολὺ τῆς στρατιᾶς ἐστι
[15, 4]   αὐτοῖς πλείω τῶν ἱκανῶν, ἐπήρκουν  δ´   οὐδὲν ὅτι καὶ λόγου ἄξιον,
[15, 3]   ἀποστελλόμενοι τοὺς ἡγεμόνας καταλιπόντες, ἐστὶ  δ´   οὓς καὶ τῶν ἀγόντων σφᾶς
[15, 9]   τ´ ἀγαθὰς αὐτῇ θεοὺς καὶ  δαίμονας   ἐπὶ νοῦν ἄγειν, καὶ πράξειεν
[15, 7]   μὴ τυχόντες δὲ θεοὺς καὶ  δαίμονας,   οὓς ἐν ταῖς συνθήκαις ὠμόσατε,
[15, 7]   μᾶλλον δ´ ἠναγκάσατε καὶ τὰς  δαπάνας   ἐπιχορηγεῖτε καὶ τὴν πόλιν δι´
[15, 6]   κἀκείνοις ἁπάσας τὰς εἰς πόλεμον  δαπάνας   ἐπιχορηγοῦντες· ἀπωσαμένοις τε τὸ Ῥωμαϊκὸν
[15, 3]   ταῖς αὑτῶν ἀποικίαις κρατεῖσθαι· εἰ  δὲ   ἀγανακτεῖν προσποιούμενοι πολεμίους ἡμᾶς κρίναντες
[15, 3]   ἕως ἂν αὐτὸς ἀφίκηται. τοῖς  δὲ   ἀνδράσιν ἐνθυμουμένοις, ὅτι πάντες οἱ
[15, 3]   τὸν αὐτὸν ἱδρύονται τόπον. ὡς  δὲ   ἅπαξ οὗτοι τὰς παρόδους κατελάβοντο,
[15, 3]   πόνων ἆθλα παρ´ ὀλίγοις. οἱ  δὲ   ἀσθενεῖς τοῖς βίοις καὶ τῶν
[15, 5]   πολλὰ καὶ μεγάλα ἔβλαπτον.  δὲ   βουλὴ τῶν Ῥωμαίων Καμπανῶν πολλάκις
[15, 3]   ἔπεισεν ἅπαντας ταῦτα ὑπολαβεῖν. ἀφικόμενος  δὲ   εἰς τὴν Καμπανίαν μετὰ τῆς
[15, 3]   λυπρὰ μὲν γῆ, πολλαὶ  δὲ   εἰσφοραί, πολέμων δὲ καὶ κακῶν
[15, 7]   τούτων τυχόντες ἀρκούμεθα, μὴ τυχόντες  δὲ   θεοὺς καὶ δαίμονας, οὓς ἐν
[15, 3]   ἑαυτῶν ἐάσομεν ἑκάστοις ἔχειν. Ῥωμαῖοι  δὲ   ἴσως μὲν καὶ κατ´ εὐχὴν
[15, 3]   ταῖς ἄλλαις ἐξένιζον φιλοφροσύναις. πολυτελὴς  δὲ   καὶ ἁβροδίαιτος ἱκανῶς τοῖς Καμπανίαν
[15, 3]   γῆ, πολλαὶ δὲ εἰσφοραί, πολέμων  δὲ   καὶ κακῶν ἀνάπαυσις οὐδεμία, τὰ
[15, 5]   δ´ αὐτοῖς γενέσθαι φίλην. Ἔτυχον  δὲ   κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἀφιγμένοι
[15, 7]   ἡττηθέντες ὑπὸ Ῥωμαίων μάχαις, δεήσει  δὲ   μεγάλῃ καταλυσάμενοι τὸν πόλεμον καὶ
[15, 7]   πάσας τὰς πλεονεξίας παρακαλεῖν· εἰ  δὲ   μὴ πᾶσι δόξαντα ταῦτα ὑμῖν
[15, 6]   Καμπανοὶ κατεῖχον πάνυ πολλήν. Τῶν  δὲ   Νεαπολιτῶν ὅσον μὲν ἦν μέρος
[15, 6]   οὐδὲν ἐξηνέχθη προβούλευμα, εἰς ἑτέραν  δὲ   πάλιν ἕδραν ἀναβληθείσης τῆς περὶ
[15, 7]   δι´ ὑμῶν αὐτῶν ἔχετε. νῦν  δὲ   παρασκευάζεσθε στρατιὰν ἐκ παντὸς ἀγείροντες
[15, 8]   καταστῶμεν εἰς ἀνάγκην πολέμου.  δὲ   παρασκευὴ τῆς στρατιᾶς ἡμῶν ἐστιν
[15, 1]   ὅπως τὸν κόρακα φυλάττοιτο. Ὡς  δὲ   πολὺς ἐγεγόνει τῇ μάχῃ χρόνος,
[15, 7]   ὄνομα μὲν ὑποδυόμενοι συμμάχων, ἔργα  δὲ   πράττοντες πολεμίων, πολλαῖς μὲν ἡττηθέντες
[15, 7]   πειραθῆναι τῶν λόγων.  δὲ   προκαλούμεθα ὑμᾶς, καὶ ὧν τυχόντες
[15, 7]   μὲν πρῶτον πρέσβεις ἔπεμψαν, οἱ  δὲ   προχειρισθέντες ἐκ τῶν βουλευτῶν πρέσβεις
[15, 1]   ὡς ἀπελάσων τὸν ὄρνιν·  δὲ   Ῥωμαῖος ἔτι μετεωρίζοντος τὸ ὅπλον
[15, 1]   καὶ ἀναιρεῖ τὸν Κελτόν.  δὲ   στρατηγὸς Κάμιλλος χρυσέῳ τοῦτον στεφάνῳ
[15, 4]   τῶν μὲν οὐκ ἐναντιουμένων, τῶν  δὲ   συμπροπεμπόντων πολλαὶ δ´ εἰσὶ δυσχωρίαι
[15, 1]   ἐξῄει τῷ Κελτῷ διαγωνίσασθαι. ὡς  δὲ   συνῄεσαν ὁμόσε, κόραξ καθεζόμενος ἐπὶ
[15, 4]   τὰ κράτιστα προῃρημένοις ἐγγένηται, τοῖς  δὲ   τἀναντία δέος. καὶ προελθόντες ἐπέκεινα
[15, 5]   τὴν πρὸς Σαυνίτας φιλίαν. ἐὰν  δὲ   ταύτην ποιήσωνται Ῥωμαῖοι τοῦ πολέμου
[15, 7]   τυχόντες εἰρήνης οἵας ἐβούλεσθε· τὰ  δὲ   τελευταῖα φίλοι γενέσθαι τῆς πόλεως
[15, 3]   ἐδίδοσαν ἀλλήλοις τὸ πιστόν. ἔφθασε  δὲ   τὴν ἐπιχείρησιν αὐτῶν εἰς τοὐμφανὲς
[15, 8]   ἀποσταλῆναι τὴν στρατιὰν ὑμῖν οἱ  δὲ   τὴν ἡγεμονίαν ἔχοντες αὐτῆς πλείονα
[15, 6]   δέωνται, πολλὴν καὶ ἀγαθήν. ~Συναχθείσης  δὲ   τῆς βουλῆς καὶ πολλῶν ῥηθέντων
[15, 3]   ἐν ταῖς πόλεσι καταλιπεῖν. γενόμενος  δὲ   τῆς ἐξουσίας ταύτης κύριος
[15, 8]   πεμφθέντες ὑφ´ ἡμῶν ἀφίκοντο. περὶ  δὲ   τῆς Νεαπολιτῶν πόλεως, ἐν
[15, 8]   ὑμᾶς τῶν Σαυνιτῶν ἠδίκησεν· ἰδιόξενοι  δέ   τινές εἰσιν, ὡς πυνθανόμεθα, καὶ
[15, 6]   ὡς ἀπίστου καὶ δολίου, τελευτῶντες  δὲ   τοῦ λόγου θαυμαστὰς ἐποιοῦντο τοῖς
[15, 8]   ἀπορίαν ἴσως βίου μισθοφόροι. φέρειν  δὲ   τοὺς ὑπηκόους ὑμῶν οὐθὲν δεόμεθα·
[15, 7]   ὑμῶν αὐτοῖς συνάρασθαι πολέμου· ἐν  δὲ   τῷ παρελθόντι ἐνιαυτῷ Νεαπολίτας δεδιότας
[15, 3]   τὴν ἄφεσιν τῆς στρατείας, οὓς  δὲ   τῷ πρεσβευτῇ καὶ τῷ χιλιάρχῳ
[15, 1]   ὄνυξιν ἤμυττε τὰς παρειάς, τοτὲ  δὲ   τῷ ῥύγχει τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔκοπτεν,
[15, 3]   κινδύνου ταῖς πόλεσι καταλειπομένου· δεομένων  δὲ   τῶν Καμπανῶν μὴ καταλιπεῖν αὐτοὺς
[15, 3]   καὶ κακῶν ἀνάπαυσις οὐδεμία, τὰ  δὲ   τῶν κοινῶν πόνων ἆθλα παρ´
[15, 9]   τὰ πρὸς ἀνθρώπους δίκαια, δικασταὶ  δὲ   τῶν μενόντων ἐν ταῖς ὁμολογίαις
[15, 4]   ἐκ τοῦ χρόνου προσλαμβανούσας, τὰς  δὲ   τῶν πολεμίων μακρῷ πλείους γιγνομένας,
[15, 4]   ἦν, ἐλύετο καὶ συνέρρει ~Οἱ  δὲ   τῶν Ῥωμαίων ὕπατοι πᾶσαν τὴν
[15, 3]   καὶ ὄντα ἐν ὁδῷ.  δὲ   ὕπατος ἀπροσδοκήτου καὶ δεινοῦ πράγματος
[15, 7]   οἷς ἡμεῖς ἰσοπολιτείας μετεδώκαμεν. Οὕτω  δὲ   φανερῶς καὶ ἀναισχύντως συγχεόντων ὑμῶν
[15, 6]   συμφορὰς εἰρήνην ἄγειν ἠξίου· τὸ  δὲ   φιλόκαινον καὶ τὰς ἐκ τῆς
[15, 7]   δὲ τῷ παρελθόντι ἐνιαυτῷ Νεαπολίτας  δεδιότας   ἀναδεῖξαι τὸν καθ´ ἡμῶν πόλεμον
[15, 7]   μὲν ἡττηθέντες ὑπὸ Ῥωμαίων μάχαις,  δεήσει   δὲ μεγάλῃ καταλυσάμενοι τὸν πόλεμον
[15, 3]   καὶ πάντες οἱ περίοικοι τοσούτου  δεήσουσι   Καμπανοῖς τιμωροῦντες ἐφ´ ἡμᾶς γε
[15, 4]   πατρίδος ὅπλα ἀναλαβεῖν, τούτους ᾤοντο  δεῖν   πρῶτον ἀποδεῖξαι σωφρονεστέρους, δεινότερον ποιήσαντες
[15, 3]   πολεμίους ἡμᾶς κρίναντες οὐ τοσαῦτα  δεινὰ   διαθήσουσιν, ὅσα πείσονται πρὸς ἡμῶν.
[15, 3]   ἐτόλμων· Τί δὴ καὶ δράσομεν  δεινόν,   ἐὰν Καμπανοὺς ἐκβαλόντες τὰς ἐκείνων
[15, 1]   τοῦ κράνους αὐτοῦ ἐκεκράγει τε  δεινὸν   εἰς τὸν βάρβαρον ὁρῶν καί,
[15, 4]   ᾤοντο δεῖν πρῶτον ἀποδεῖξαι σωφρονεστέρους,  δεινότερον   ποιήσαντες αὐτοῖς τὸν ἀπὸ τῶν
[15, 3]   δὲ ὕπατος ἀπροσδοκήτου καὶ  δεινοῦ   πράγματος ἀκούσας ἔκρινε μὴ δείξειν
[15, 3]   δεινοῦ πράγματος ἀκούσας ἔκρινε μὴ  δείξειν   τὸ πρᾶγμα μηδ´ εἰδέναι δοκεῖν,
[15, 3]   ἴσως μὲν καὶ κατ´ εὐχὴν  δέξονται   τὸ πραχθὲν ἅπασαν ἀξιοῦντες Ἰταλίαν
[15, 8]   δὲ τοὺς ὑπηκόους ὑμῶν οὐθὲν  δεόμεθα·   καὶ γὰρ ἄνευ Φουνδανῶν καὶ
[15, 8]   τῶν ἡμετέρων τινές εἰσιν, τοσούτου  δέομεν   ἀδικεῖν ὑμᾶς, εἴ τινα τοῖς
[15, 3]   ἔτι κινδύνου ταῖς πόλεσι καταλειπομένου·  δεομένων   δὲ τῶν Καμπανῶν μὴ καταλιπεῖν
[15, 3]   τὴν συνωμοσίαν καὶ μετὰ τοῦτο  δέος,   εἰ χωρὶς ἀλλήλων γένοιντο καὶ
[15, 4]   προῃρημένοις ἐγγένηται, τοῖς δὲ τἀναντία  δέος.   καὶ προελθόντες ἐπέκεινα τῆς πόλεως
[15, 3]   ὅσον ἂν ἡμῖν δοκῇ, καὶ  δεσμώτας   ἐκ τῶν ἀγρῶν λύσομεν καὶ
[15, 3]   περὶ αὐτοὺς καρτερά· ἔπειτα τὰ  δεσμωτήρια   ἁπάντων, ὅσα κατὰ τοὺς ἀγροὺς
[15, 8]   πρὸς ὑμᾶς ἐποιησάμεθα ὁμολογίας, ἀλλὰ  δευτέρᾳ   γενεᾷ πρότερον διὰ πολλὰς καὶ
[15, 6]   στράτευμα Κύμην τ´ ἀνασώσειν, ἣν  δευτέρᾳ   γενεᾷ πρότερον ἐξελάσαντες τοὺς Κυμαίους
[15, 8]   δικαιότατος, ὑμεῖς οὐδενὶ δικαίῳ σφετερισάμενοι  δεύτερον   ἔτος ἤδη κατέχετε. τούτων ἡμεῖς
[15, 5]   πέμψουσιν, ἐὰν ἄρα καὶ ταύτης  δέωνται,   πολλὴν καὶ ἀγαθήν. ~Συναχθείσης δὲ
[15, 6]   στρατιάν τε πέμψειν, ὅσης ἂν  δέωνται,   τὴν φυλάξουσαν αὐτῶν τὰ τείχη,
[15, 3]   ὥστε καὶ λέγειν ἐτόλμων· Τί  δὴ   καὶ δράσομεν δεινόν, ἐὰν Καμπανοὺς
[15, 3]   παρανομίας κατάρξαντες καθ´ ἑτέρων. τί  δὴ   καὶ τὸ κωλῦσον ἡμᾶς ἔσται
[15, 2]   νεκροῖς ὁμοίους. Ἔτι θερμῆς τὸ  δὴ   λεγόμενον οὔσης τῆς τοῦ ἀναιρεθέντος
[15, 4]   σκηπτόμενοι κατέτριβον τοὺς χρόνους. ἀπογνόντες  δὴ   τῆς ἐκεῖθεν ἐπικουρίας καὶ τὰς
[15, 3]   τὰ συμβησόμενα ταῖς πόλεσιν. ἀποστείλας  δή   τινας ἅμα τοῖς μηνυταῖς κατασκευαστοὺς
[15, 3]   χιλιάρχῳ παραδοὺς ὡς ἐπὶ χρείας  δή   τινας στρατιωτικὰς ἀπέλυσεν οὗτοι δ´
[15, 4]   ἐν τῷ περὶ στρατηγημάτων καὶ  δημηγοριῶν.   περὶ τοῦ υἱοῦ Μαλλίου τοῦ
[15, 9]   εἰρήνης ὅρκια βουλεύεσθε τὸν Ῥωμαίων  δῆμον   αἰτιάσασθαι. πάντα γὰρ αὐτῷ πέπρακται
[15, 6]   πείθουσι τὴν βουλὴν ἐπὶ τῷ  δήμῳ   ποιῆσαι τὴν τοῦ συμφέροντος αἵρεσιν.
[15, 3]   ἡμῶν. χώραν τε γὰρ αὐτῶν  δῃώσομεν,   ὅσον ἂν ἡμῖν δοκῇ, καὶ
[15, 3]   πρᾶγμα μηδ´ εἰδέναι δοκεῖν, ἀλλὰ  δι´   ἀπάτης τινὸς καὶ στρατηγίας κωλῦσαι
[15, 8]   πόλει βοηθοῦντες καί τινες καὶ  δι´   ἀπορίαν ἴσως βίου μισθοφόροι. φέρειν
[15, 3]   κινδύνους, μικρὰ τῶν πρόσθεν ἀναλαβὼν  δι´   ὀλίγων πειράσομαι διελθεῖν. ἐν τῷ
[15, 5]   γε διαφέρονται πρὸς ἀλλήλους, μὴ  δι´   ὅπλων, ἀλλὰ διὰ λόγων, σύμβολα
[15, 3]   ἔγνωσαν ἐπιχειρεῖν ταῖς πόλεσι καὶ  δι´   ὅρκων ἐδίδοσαν ἀλλήλοις τὸ πιστόν.
[15, 7]   καὶ πρὸς Οὐολούσκους συστάντι, οὓς  δι´   ὑμᾶς ἐχθροὺς ἔχομεν οὐ βουλόμενοι
[15, 7]   δαπάνας ἐπιχορηγεῖτε καὶ τὴν πόλιν  δι´   ὑμῶν αὐτῶν ἔχετε. νῦν δὲ
[15, 5]   ἀποσταλέντες, ἄνδρες ἐπιφανεῖς καὶ πρόξενοι  διὰ   γένους τῶν Νεαπολιτῶν· καὶ ἕτεροι
[15, 5]   ἀλλήλους, μὴ δι´ ὅπλων, ἀλλὰ  διὰ   λόγων, σύμβολα ποιησαμένους πρὸς αὐτούς,
[15, 8]   ὁμολογίας, ἀλλὰ δευτέρᾳ γενεᾷ πρότερον  διὰ   πολλὰς καὶ μεγάλας εὐεργεσίας, οὐθὲν
[15, 6]   πρέσβεις τῶν Ῥωμαίων ἀπράκτους ἀπελθεῖν.  διὰ   ταύτας τὰς αἰτίας βουλὴ
[15, 4]   καί τινα καὶ ποταμόν, ὃς  διὰ   τῆς Κασιλίνων χώρας καὶ πόλεως
[15, 1]   τὸν Οὐαλέριον τὴν μάχαιραν ὡς  διὰ   τῆς προβολῆς εἰς τὰ πλευρὰ
[15, 8]   ἀλλ´ ὡς τὰ ἴδια ἑξόντων  διὰ   φυλακῆς. ἀντιπροκαλούμεθά τε ὑμᾶς, εἰ
[15, 4]   ὄντα τὸ πλάτος, ξυλίνῃ γεφύρᾳ  διαβάντες,   ἣν ἐν τρισὶ κατεσκεύασαν ἡμέραις,
[15, 6]   ἀναβληθείσης τῆς περὶ τῶν πρεσβειῶν  διαγνώσεως,   ἀφικόμενοι κατὰ πλῆθος εἰς τὴν
[15, 1]   τὴν πόλιν, ἐξῄει τῷ Κελτῷ  διαγωνίσασθαι.   ὡς δὲ συνῄεσαν ὁμόσε, κόραξ
[15, 3]   ἡμᾶς κρίναντες οὐ τοσαῦτα δεινὰ  διαθήσουσιν,   ὅσα πείσονται πρὸς ἡμῶν. χώραν
[15, 4]   καὶ θαλάτταις καὶ ποταμοῖς ναυσιπόροις  διακλειόμεναι,   ἃς οὐ ῥᾴδιον ἦν διελθεῖν
[15, 3]   τοῖς ἄγουσιν αὐτοὺς εἰς Ῥώμην  διακομίσαι   καὶ φυλάττειν ἐν ἀδήλοις φυλακαῖς,
[15, 3]   ἄπορον οὐδὲν οὔτ´ ἀντίπαλον. Τοιαῦτα  διαλεγόμενοι   πρὸς ἀλλήλους ὀλίγοι μὲν τὰ
[15, 3]   τῆς συνωμοσίας. ἔπειτα φιλανθρώπως ἑκάστοις  διαλεγόμενος   οὓς μὲν ἀπέλυσε τῶν σημείων,
[15, 5]   τοὺς ὑπηκόους αὐτῶν μήτε  διαλύεσθαι   τὴν πρὸς Σαυνίτας φιλίαν. ἐὰν
[15, 9]   δυναμένη μετὰ λόγου καὶ κρίσεως  διαλῦσαι   τὰς διαφορὰς ἐπὶ τὰ ἔργα
[15, 3]   οἱ τὰ χρέα μὴ δυνάμενοι  διαλῦσαι   τοῖς συμβαλοῦσι καὶ τὴν ἀνάγκην
[15, 4]   ἀπὸ τῶν πολεμίων κίνδυνον. ταῦτα  διανοηθέντες   ἐκκλησίαν συνῆγον, καὶ λέγει Μάλλιος·
[15, 5]   καὶ λαμβάνειν, καί, εἴ γε  διαφέρονται   πρὸς ἀλλήλους, μὴ δι´ ὅπλων,
[15, 3]   αὐτὴν καὶ τοὺς ἄνδρας ἅπαντας  διαφθείραντες   τάς τε γυναῖκας αὐτῶν καὶ
[15, 3]   φιλοξενίαν τῶν ἀνθρώπων ἐλάμβανον, ἔπειτα  διαφθειρόμενοι   τὰς ψυχὰς ὑπὸ τοῦ κόρου
[15, 9]   λόγου καὶ κρίσεως διαλῦσαι τὰς  διαφορὰς   ἐπὶ τὰ ἔργα χωρήσαι, βουλάς
[15, 5]   Ῥωμαίων ἡγεμονίας παρανομεῖν, ἀλλὰ καὶ  διδόναι   τὰ δίκαια καὶ λαμβάνειν, καί,
[15, 9]   νοῦν ἄγειν, καὶ πράξειεν πᾶσι  διδόναι   τοῖς πολεμίοις ἐντυχεῖν, εἰ δ´
[15, 3]   τοὺς ἐν ταῖς φρουραῖς ἀνακαλούμενος  διέκρινεν   ἁπάντων τοὺς μετασχόντας τῆς συνωμοσίας.
[15, 3]   πρόσθεν ἀναλαβὼν δι´ ὀλίγων πειράσομαι  διελθεῖν.   ἐν τῷ παρελθόντι ἐνιαυτῷ τὸν
[15, 4]   διακλειόμεναι, ἃς οὐ ῥᾴδιον ἦν  διελθεῖν   ὑπὸ τῶν πολεμίων προκαταληφθείσας καί
[15, 4]   πᾶσαν τὴν μεταξὺ γῆν ἀδεῶς  διελθόντες   τῶν μὲν οὐκ ἐναντιουμένων, τῶν
[15, 10]   ὀρθοῦν αὐτοῖς μήτε πράξεις. ~Ὡς  διελύθησαν   ἐκ τοῦ συλλόγου καὶ τὰ
[15, 6]   πρῶτον μὲν τὰς ἑαυτῶν εὐεργεσίας  διεξῄεσαν,   ἔπειτα τῆς Ῥωμαίων πόλεως πολλὰ
[15, 4]   ἣν ἐν τρισὶ κατεσκεύασαν ἡμέραις,  διεξῄεσαν,   ἵνα τοῖς μὲν τὰ σφέτερα
[15, 6]   λόγων, οὓς αἵ τε πρεσβεῖαι  διεξῆλθον   καὶ οἱ συναγορεύοντες αὐταῖς, διέστησαν
[15, 3]   εἰ μὴ θεία τις πρόνοια  διεσκέδασε,   δυεῖν κακῶν θάτερον ἂν αὐτῇ
[15, 6]   διεξῆλθον καὶ οἱ συναγορεύοντες αὐταῖς,  διέστησαν   αἱ γνῶμαι τῶν συνέδρων, καὶ
[15, 1]   καλοῦσι τοὺς κόρακας· αὐτός τε  διετέλεσεν   ἐξ ἐκείνου συμβόλῳ κατὰ τοῦ
[15, 2]   ἐπικλύσαι πλούτῳ τὴν ἑκάστου πενίαν.  Διέφθειραν   αὐτῶν ἀκμαζούσας ἤδη σπορολογεῖσθαι τὰς
[15, 9]   ὅσια καὶ τὰ πρὸς ἀνθρώπους  δίκαια,   δικασταὶ δὲ τῶν μενόντων ἐν
[15, 5]   παρανομεῖν, ἀλλὰ καὶ διδόναι τὰ  δίκαια   καὶ λαμβάνειν, καί, εἴ γε
[15, 8]   τε ὑμᾶς, εἰ βούλεσθε τὰ  δίκαια   ποιεῖν, ἐκχωρεῖν Φρεγέλλης, ἣν οὐ
[15, 8]   ἡμῶν, ὅσπερ ἐστὶ νόμος κτήσεως  δικαιότατος,   ὑμεῖς οὐδενὶ δικαίῳ σφετερισάμενοι δεύτερον
[15, 3]   αὐτοὶ πρότερον οὐκ ἐκ τοῦ  δικαίου   κτησάμενοι τὴν γῆν κατέσχον, ἀλλ´
[15, 8]   νόμος κτήσεως δικαιότατος, ὑμεῖς οὐδενὶ  δικαίῳ   σφετερισάμενοι δεύτερον ἔτος ἤδη κατέχετε.
[15, 3]   καὶ τὰ ὅπλα θεῖεν, μὴ  δίκας   ὑπόσχωσιν εἰς Ῥώμην ἀπαχθέντες· συνιόντες
[15, 9]   καὶ τὰ πρὸς ἀνθρώπους δίκαια,  δικασταὶ   δὲ τῶν μενόντων ἐν ταῖς
[15, 3]   περιμάχητον χώραν παρέλαβον· ὥστε σὺν  δίκῃ   πείσονται πᾶν τι ἂν
[15, 7]   παραδοῦναι τοὺς ἄνδρας ἡμῖν ἐπὶ  δίκην.   τούτων τυχόντες ἀρκούμεθα, μὴ τυχόντες
[15, 5]   Μαλλίου τοῦ μονομαχήσαντος. ~ἀλλὰ καὶ  διότι   τοὺς φίλους αὐτῶν Καμπανοὺς πολλὰ
[15, 3]   τῶν σημείων, οἱ δ´ ἀποστέλλονται  δίχα   τῶν ἄλλων ὁποιδήποτε, λογισμὸς εἰσῆλθε
[15, 6]   τὰς ἐκ τῆς ταραχῆς πλεονεξίας  διῶκον   ἐπὶ τὸν πόλεμον συνελάμβανον, καταβοαί
[15, 3]   δείξειν τὸ πρᾶγμα μηδ´ εἰδέναι  δοκεῖν,   ἀλλὰ δι´ ἀπάτης τινὸς καὶ
[15, 3]   αὐτῶν δῃώσομεν, ὅσον ἂν ἡμῖν  δοκῇ,   καὶ δεσμώτας ἐκ τῶν ἀγρῶν
[15, 8]   σωτηρίαν κοινῇ παρεχόμεθα, ὥστ´ αὐτοὶ  δοκοῦμεν   ὑφ´ ὑμῶν ἀδικεῖσθαι μεγάλα. φίλην
[15, 6]   πολλὰ κατηγόρουν, ὡς ἀπίστου καὶ  δολίου,   τελευτῶντες δὲ τοῦ λόγου θαυμαστὰς
[15, 3]   θάτερον ἂν αὐτῇ συνέπεσεν,  δόξαν   αἰσχίστην ἐνεγκεῖν ξενοκτονίας φόνων
[15, 7]   παρακαλεῖν· εἰ δὲ μὴ πᾶσι  δόξαντα   ταῦτα ὑμῖν {ἃ} ἔπραττόν τινες,
[15, 10]   τὰς ἐναντίας ἔσχον ὑπὲρ ἀλλήλων  δόξας   ἀμφότεροι, Σαυνῖται μὲν βραδύτερα τὰ
[15, 3]   λέγειν ἐτόλμων· Τί δὴ καὶ  δράσομεν   δεινόν, ἐὰν Καμπανοὺς ἐκβαλόντες τὰς
[15, 3]   τὸν ἔσχατον περὶ ψυχῆς τρέχουσι  δρόμον   οὔτ´ ἄπορον οὐδὲν οὔτ´ ἀντίπαλον.
[15, 3]   μὴ θεία τις πρόνοια διεσκέδασε,  δυεῖν   κακῶν θάτερον ἂν αὐτῇ συνέπεσεν,
[15, 5]   πράττουσι συνεργοῦντας· μάλιστα δ´ εἰ  δύναιντο   θεραπείαις τῶν δυνατῶν παρασκευάσοντας ἀποστῆναι
[15, 5]   πολεμεῖν, τῇ τ´ οἰκείᾳ πιστεύοντας  δυνάμει   καὶ τῇ παρὰ Σαυνιτῶν ἀφιξομένῃ
[15, 3]   δ´ οἴκοθεν ἀφιγμένῃ σὺν αὐτῷ  δυνάμει   πολεμεῖν πρὸς Σαυνίτας παρασκευάζεται, καὶ
[15, 3]   τὰς ἐν τῇ Ῥώμῃ καταγραφείσας  δυνάμεις   καὶ ὄντα ἐν ὁδῷ.
[15, 4]   ἐπικουρίας καὶ τὰς μὲν ἑαυτῶν  δυνάμεις   ὁρῶντες οὐθὲν ἰσχύος ἐκ τοῦ
[15, 3]   ἐβούλετο μὲν ἁπάσας ἀπάγειν τὰς  δυνάμεις   ὡς οὐθενὸς ἔτι κινδύνου ταῖς
[15, 9]   Ῥωμαίων πόλις καὶ μὴ  δυναμένη   μετὰ λόγου καὶ κρίσεως διαλῦσαι
[15, 3]   μᾶλλον οἱ τὰ χρέα μὴ  δυνάμενοι   διαλῦσαι τοῖς συμβαλοῦσι καὶ τὴν
[15, 6]   μέρος εὔλογον καὶ πρὸ πολλοῦ  δυνάμενον   ὁρᾶν τὰς καταληψομένας τὴν πόλιν
[15, 1]   οὔθ´ ὅπως τὸν ἄνδρα ἀμύνοιτο  δυνάμενον   συμβαλεῖν, οὔθ´ ὅπως τὸν κόρακα
[15, 10]   καὶ περὶ Οὐολούσκους χειμερίζουσα  δύναμις,   ἣν εἶχε Κορνήλιος, ἐντὸς ἦν
[15, 5]   δ´ εἰ δύναιντο θεραπείαις τῶν  δυνατῶν   παρασκευάσοντας ἀποστῆναι μὲν ἀπὸ Σαυνιτῶν
[15, 6]   εἰς τὴν Νεάπολιν Σαυνιτῶν οἱ  δυνατώτατοι   καὶ τοὺς προεστηκότας τῶν κοινῶν
[15, 4]   πολὺ τῆς στρατιᾶς ἐστι τὸ  δυσάγωγον   καὶ ταῖς ἐπιταγαῖς τῶν ἡγεμόνων
[15, 4]   δὲ συμπροπεμπόντων πολλαὶ δ´ εἰσὶ  δυσχωρίαι   κατὰ τὴν ἐκ Ῥώμης εἰς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007