HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre XV [fragments]

Liste des contextes (ordre alphabétique)


τ  =  83 formes différentes pour 507 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[15, 9]   ἐπὶ τὰ ἔργα χωρήσαι, βουλάς  τ´   ἀγαθὰς αὐτῇ θεοὺς καὶ δαίμονας
[15, 4]   ὅτι καὶ λόγου ἄξιον, στρατιάν  τ´   ἀγείρειν ἐκ πάσης πόλεως σκηπτόμενοι
[15, 6]   ἐπὶ τὸν πόλεμον συνελάμβανον, καταβοαί  τ´   ἀλλήλων ἐγίνοντο καὶ χειροκρασίαι καὶ
[15, 6]   τε τὸ Ῥωμαϊκὸν στράτευμα Κύμην  τ´   ἀνασώσειν, ἣν δευτέρᾳ γενεᾷ πρότερον
[15, 5]   παρὰ Σαυνιτῶν ἀφιξομένῃ βοηθείᾳ, ναυτικήν  τ´   ἰσχὺν προσληψομένους ἔξω τῆς ἑαυτῶν,
[15, 5]   ὡς προσῆκεν Ἕλλησι πολεμεῖν, τῇ  τ´   οἰκείᾳ πιστεύοντας δυνάμει καὶ τῇ
[15, 7]   καὶ τυχόντες εἰρήνης οἵας ἐβούλεσθε·  τὰ   δὲ τελευταῖα φίλοι γενέσθαι τῆς
[15, 3]   δὲ καὶ κακῶν ἀνάπαυσις οὐδεμία,  τὰ   δὲ τῶν κοινῶν πόνων ἆθλα
[15, 3]   ἐγένετο περὶ αὐτοὺς καρτερά· ἔπειτα  τὰ   δεσμωτήρια ἁπάντων, ὅσα κατὰ τοὺς
[15, 5]   ἡγεμονίας παρανομεῖν, ἀλλὰ καὶ διδόναι  τὰ   δίκαια καὶ λαμβάνειν, καί, εἴ
[15, 8]   ἀντιπροκαλούμεθά τε ὑμᾶς, εἰ βούλεσθε  τὰ   δίκαια ποιεῖν, ἐκχωρεῖν Φρεγέλλης, ἣν
[15, 3]   ὥστε ἀποχρῆν ὑπολήψονταί σφισιν, εἰ  τὰ   ἑαυτῶν ἐάσομεν ἑκάστοις ἔχειν. Ῥωμαῖοι
[15, 10]   ἀποίκους Φρεγελλάνους οἰόμενοι. ἔπειτ´ αὐτοῖς  τὰ   εἰκότα παθεῖν συνέβη. οἱ μὲν
[15, 4]   πολεμίων μακρῷ πλείους γιγνομένας, ἐπὶ  τὰ   ἔργα χωρεῖν ἔγνωσαν. ἐνθυμούμενοι δ´
[15, 9]   κρίσεως διαλῦσαι τὰς διαφορὰς ἐπὶ  τὰ   ἔργα χωρήσαι, βουλάς τ´ ἀγαθὰς
[15, 8]   ὡς ἀφαιρησομένων τοὺς ὑμετέρους ἀποίκους  τὰ   ἴδια, ἀλλ´ ὡς τὰ ἴδια
[15, 8]   ἀποίκους τὰ ἴδια, ἀλλ´ ὡς  τὰ   ἴδια ἑξόντων διὰ φυλακῆς. ἀντιπροκαλούμεθά
[15, 4]   σφέτερα φρονοῦσι Καμπανοῖς θάρσος ὡς  τὰ   κράτιστα προῃρημένοις ἐγγένηται, τοῖς δὲ
[15, 2]   ἤδη σπορολογεῖσθαι τὰς ἀρούρας καὶ  τὰ   κράτιστα τῆς καρποφόρου ἐλωβήσαντο. ~Ὅτι
[15, 10]   διελύθησαν ἐκ τοῦ συλλόγου καὶ  τὰ   λεχθέντα ἐδήλωσαν ἑκάτεροι ταῖς ἑαυτῶν
[15, 2]   σώματα καὶ πλὴν ὅσον ἀνέπνεον  τὰ   λοιπὰ νεκροῖς ὁμοίους. Ἔτι θερμῆς
[15, 3]   εἰ χωρὶς ἀλλήλων γένοιντο καὶ  τὰ   ὅπλα θεῖεν, μὴ δίκας ὑπόσχωσιν
[15, 9]   ἐστιν, οὕτω φανερῶς ἀνῃρηκότων ὑμῶν  τὰ   περὶ τῆς εἰρήνης ὅρκια βουλεύεσθε
[15, 7]   φανερῶς καὶ ἀναισχύντως συγχεόντων ὑμῶν  τὰ   περὶ τῆς φιλίας καὶ συμμαχίας
[15, 1]   ὡς διὰ τῆς προβολῆς εἰς  τὰ   πλευρὰ βάψων, ἔπειτ´ ἐπιπτάντος αὐτῷ
[15, 9]   πρὸς τοὺς θεοὺς ὅσια καὶ  τὰ   πρὸς ἀνθρώπους δίκαια, δικασταὶ δὲ
[15, 3]   διαλεγόμενοι πρὸς ἀλλήλους ὀλίγοι μὲν  τὰ   πρῶτα, ἔπειτα πλείους ἔγνωσαν ἐπιχειρεῖν
[15, 3]   ἀπάτης τινὸς καὶ στρατηγίας κωλῦσαι  τὰ   συμβησόμενα ταῖς πόλεσιν. ἀποστείλας δή
[15, 6]   Καμπανοὶ κατέσχον, καὶ συγκατάξειν ἐπὶ  τὰ   σφέτερα τοὺς περιόντας ἔτι Κυμαίων,
[15, 4]   ἡμέραις, διεξῄεσαν, ἵνα τοῖς μὲν  τὰ   σφέτερα φρονοῦσι Καμπανοῖς θάρσος ὡς
[15, 9]   ἱερούς τε καὶ πατρίους νόμους,  τά   τε πρὸς τοὺς θεοὺς ὅσια
[15, 6]   ἂν δέωνται, τὴν φυλάξουσαν αὐτῶν  τὰ   τείχη, καὶ ταῖς ναυσὶν ἐπιβάτας
[15, 4]   τε πολλαῖς πείραις ἐδήλωσε καὶ  τὰ   τελευταῖα ἐν τῇ Καμπανικῇ παραχειμασίᾳ,
[15, 9]   δ´ αὐτή τι πλημμελοῦσα περὶ  τὰ   τῆς φιλίας ὅρκια προφάσεις κατασκευάζεται
[15, 6]   συνέδρων, καὶ οἵ γε χαριέστατοι  τὰ   τῶν Ῥωμαίων ἔδοξαν φρονεῖν. ἐκείνην
[15, 10]   δόξας ἀμφότεροι, Σαυνῖται μὲν βραδύτερα  τὰ   τῶν Ῥωμαίων ἔσεσθαι νομίζοντες, ὥσπερ
[15, 3]   ἀποροῦντες καὶ ἔτι μᾶλλον οἱ  τὰ   χρέα μὴ δυνάμενοι διαλῦσαι τοῖς
[15, 3]   μέχρι τοῦ παντὸς χρόνου καρποῦσθαι  τἀγαθά;   Σαυνῖται μέν γε καὶ Σιδικῖνοι
[15, 3]   τραπέζαις τε ὑπεδέχοντο λαμπραῖς καὶ  ταῖς   ἄλλαις ἐξένιζον φιλοφροσύναις. πολυτελὴς δὲ
[15, 3]   τὸ πραχθὲν ἅπασαν ἀξιοῦντες Ἰταλίαν  ταῖς   αὑτῶν ἀποικίαις κρατεῖσθαι· εἰ δὲ
[15, 10]   καὶ τὰ λεχθέντα ἐδήλωσαν ἑκάτεροι  ταῖς   ἑαυτῶν πόλεσι, τὰς ἐναντίας ἔσχον
[15, 1]   τοῦ κράνους κοσμούμενος κόρακι, καὶ  ταῖς   εἰκόσιν αὐτοῦ πάσαις οἱ πλάττοντες
[15, 4]   στρατιᾶς ἐστι τὸ δυσάγωγον καὶ  ταῖς   ἐπιταγαῖς τῶν ἡγεμόνων ἀπειθές, ὡς
[15, 6]   φυλάξουσαν αὐτῶν τὰ τείχη, καὶ  ταῖς   ναυσὶν ἐπιβάτας καὶ τὴν εἰρεσίαν
[15, 3]   ἀσμένως ἀποδιδρασκόντων. Τούτους οἱ Καμπανοὶ  ταῖς   οἰκίαις ἀναλαμβάνοντες τραπέζαις τε ὑπεδέχοντο
[15, 9]   δικασταὶ δὲ τῶν μενόντων ἐν  ταῖς   ὁμολογίαις οἱ λαχόντες πολέμους ἐπισκοπεῖν
[15, 3]   προσεσκεύασε λέγεσθαι πρὸς τοὺς ἐν  ταῖς   παραχειμασίαις, ὅτι τὰς μὲν φρουρὰς
[15, 3]   πρῶτα, ἔπειτα πλείους ἔγνωσαν ἐπιχειρεῖν  ταῖς   πόλεσι καὶ δι´ ὅρκων ἐδίδοσαν
[15, 3]   δυνάμεις ὡς οὐθενὸς ἔτι κινδύνου  ταῖς   πόλεσι καταλειπομένου· δεομένων δὲ τῶν
[15, 3]   αὐτοὶ βουληθῶσι τρέφειν στρατιὰν ἐν  ταῖς   πόλεσι καταλιπεῖν. γενόμενος δὲ τῆς
[15, 3]   μὲν φρουρὰς ἔγνω καταλιπεῖν ἐν  ταῖς   πόλεσι τὰς τότε οὔσας, ἐπειδὴ
[15, 3]   καὶ στρατηγίας κωλῦσαι τὰ συμβησόμενα  ταῖς   πόλεσιν. ἀποστείλας δή τινας ἅμα
[15, 3]   τῆς φυλακῆς, τούτους καθίστησιν ἐν  ταῖς   πόλεσιν· ἐν οἷς ἦν τὸ
[15, 7]   θεοὺς καὶ δαίμονας, οὓς ἐν  ταῖς   συνθήκαις ὠμόσατε, μαρτυρόμεθα, καὶ τοὺς
[15, 3]   παρῄει πόλιν καὶ τοὺς ἐν  ταῖς   φρουραῖς ἀνακαλούμενος διέκρινεν ἁπάντων τοὺς
[15, 4]   κράτιστα προῃρημένοις ἐγγένηται, τοῖς δὲ  τἀναντία   δέος. καὶ προελθόντες ἐπέκεινα τῆς
[15, 5]   καὶ σφόδρα τοὺς Ἕλληνας ἀσπαζομένων,  τἀναντία   τοὺς Νεαπολίτας ἀξιώσοντες μήτε σύμβολα
[15, 5]   προσληψομένους ἔξω τῆς ἑαυτῶν, ἣν  Ταραντῖνοι   πέμψουσιν, ἐὰν ἄρα καὶ ταύτης
[15, 5]   πρὸς τοὺς Νεαπολίτας πρέσβεις ὑπὸ  Ταραντίνων   ἀποσταλέντες, ἄνδρες ἐπιφανεῖς καὶ πρόξενοι
[15, 6]   φιλόκαινον καὶ τὰς ἐκ τῆς  ταραχῆς   πλεονεξίας διῶκον ἐπὶ τὸν πόλεμον
[15, 3]   οἱ τῆς στρατείας ἀφειμένοι περὶ  Ταρρακίναν   πόλιν ἐν ἐπιτηδείοις χωρίοις παρ´
[15, 7]   ἄγειν ἀποίκους· καὶ ἐπὶ ταύτας  τὰς   ἀδίκους πλεονεξίας Φουνδανοὺς παρακαλεῖτε καὶ
[15, 6]   Ῥωμαίων ἀπράκτους ἀπελθεῖν. διὰ ταύτας  τὰς   αἰτίας βουλὴ τῶν Ῥωμαίων
[15, 10]   ἔχοντες παρασκευὴν ἅμα τῷ πυθέσθαι  τὰς   ἀποκρίσεις τόν τε πόλεμον ἐψηφίσαντο
[15, 2]   Διέφθειραν αὐτῶν ἀκμαζούσας ἤδη σπορολογεῖσθαι  τὰς   ἀρούρας καὶ τὰ κράτιστα τῆς
[15, 7]   παρωρμήσατε, μᾶλλον δ´ ἠναγκάσατε καὶ  τὰς   δαπάνας ἐπιχορηγεῖτε καὶ τὴν πόλιν
[15, 4]   ἰσχύος ἐκ τοῦ χρόνου προσλαμβανούσας,  τὰς   δὲ τῶν πολεμίων μακρῷ πλείους
[15, 9]   μετὰ λόγου καὶ κρίσεως διαλῦσαι  τὰς   διαφορὰς ἐπὶ τὰ ἔργα χωρήσαι,
[15, 3]   ἀντιταχθέντας ἐβούλετο μὲν ἁπάσας ἀπάγειν  τὰς   δυνάμεις ὡς οὐθενὸς ἔτι κινδύνου
[15, 6]   εἰς τὴν ἐκκλησίαν πρῶτον μὲν  τὰς   ἑαυτῶν εὐεργεσίας διεξῄεσαν, ἔπειτα τῆς
[15, 6]   ἰδίοις στρατεύμασιν, ἀλλὰ κἀκείνοις ἁπάσας  τὰς   εἰς πόλεμον δαπάνας ἐπιχορηγοῦντες· ἀπωσαμένοις
[15, 6]   ἠξίου· τὸ δὲ φιλόκαινον καὶ  τὰς   ἐκ τῆς ταραχῆς πλεονεξίας διῶκον
[15, 3]   δράσομεν δεινόν, ἐὰν Καμπανοὺς ἐκβαλόντες  τὰς   ἐκείνων πόλεις κατάσχωμεν; οὗτοι γὰρ
[15, 3]   κλῆρος ἀπένειμεν, ἤδη παρειληφότα  τὰς   ἐν τῇ Ῥώμῃ καταγραφείσας δυνάμεις
[15, 10]   ἐδήλωσαν ἑκάτεροι ταῖς ἑαυτῶν πόλεσι,  τὰς   ἐναντίας ἔσχον ὑπὲρ ἀλλήλων δόξας
[15, 2]   ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἐφήρμοττον. ~Ἐπόρθουν  τὰς   ἐπὶ τῶν ἀγρῶν κτήσεις πολλῆς
[15, 3]   πάντες νόμοι τε καὶ ἄρχοντες  τὰς   ἐσχάτας τιμωρίας ἀπειλοῖεν αὐτοῖς {ἐν}
[15, 6]   καὶ πρὸ πολλοῦ δυνάμενον ὁρᾶν  τὰς   καταληψομένας τὴν πόλιν ἐκ τοῦ
[15, 4]   δὴ τῆς ἐκεῖθεν ἐπικουρίας καὶ  τὰς   μὲν ἑαυτῶν δυνάμεις ὁρῶντες οὐθὲν
[15, 3]   τοὺς ἐν ταῖς παραχειμασίαις, ὅτι  τὰς   μὲν φρουρὰς ἔγνω καταλιπεῖν ἐν
[15, 7]   ἔλεξαν· Ἀδικεῖτε, ἄνδρες Σαυνῖται, παραβαίνοντες  τὰς   ὁμολογίας, ἃς ἐποιήσασθε πρὸς ἡμᾶς,
[15, 1]   ἐπιπτάντος αὐτῷ τοῦ κόρακος καὶ  τὰς   ὄψεις ὀρύττοντος ἀνέτεινε τὸν θυρεὸν
[15, 4]   θέντες τὸν χάρακα, ἔνθα ὑπομένοντες  τὰς   παρὰ Σαυνιτῶν ἀγοράς τε καὶ
[15, 1]   τοτὲ μὲν τοῖς ὄνυξιν ἤμυττε  τὰς   παρειάς, τοτὲ δὲ τῷ ῥύγχει
[15, 3]   τόπον. ὡς δὲ ἅπαξ οὗτοι  τὰς   παρόδους κατελάβοντο, πολλοὶ προσῄεσαν αὐτοῖς
[15, 7]   μηδὲ τοὺς ὑπηκόους ἐπὶ πάσας  τὰς   πλεονεξίας παρακαλεῖν· εἰ δὲ μὴ
[15, 3]   αὐτῶν καὶ τοὺς βίους καὶ  τὰς   πόλεις καὶ τὴν περιμάχητον χώραν
[15, 3]   ἅμα τοῖς μηνυταῖς κατασκευαστοὺς εἰς  τὰς   πόλεις πρὶν αὐτὸς ἐλθεῖν, προσεσκεύασε
[15, 3]   ἔγνω τὸν ἀπαλλάξαντα τοῦ πολέμου  τὰς   πόλεις ὕπατον Μάρκον Οὐαλέριον ὅσην
[15, 8]   οὐκ ἔναγχος οὐδ´ ἀφ´ οὗ  τὰς   πρὸς ὑμᾶς ἐποιησάμεθα ὁμολογίας, ἀλλὰ
[15, 3]   καὶ τοὺς ἄνδρας ἅπαντας διαφθείραντες  τάς   τε γυναῖκας αὐτῶν καὶ τοὺς
[15, 3]   ἔγνω καταλιπεῖν ἐν ταῖς πόλεσι  τὰς   τότε οὔσας, ἐπειδὴ βουλομένοις ἐστὶ
[15, 9]   περιβολὴν κατὰ κεφαλῆς εἵλκυσε καὶ  τὰς   χεῖρας ἀνασχὼν εἰς τὸν οὐρανόν,
[15, 3]   τῶν ἀνθρώπων ἐλάμβανον, ἔπειτα διαφθειρόμενοι  τὰς   ψυχὰς ὑπὸ τοῦ κόρου τῶν
[15, 4]   τὸν ἀπὸ τῶν πολεμίων κίνδυνον.  ταῦτα   διανοηθέντες ἐκκλησίαν συνῆγον, καὶ λέγει
[15, 7]   τοῖς παρελθοῦσιν ὀργὴν ἀποπληρώσειν οἰόμεθα,  ταῦτα   ἔστι· πρῶτον μὲν ἀπάγειν ὑμᾶς
[15, 3]   καὶ τὸ κωλῦσον ἡμᾶς ἔσται  ταῦτα   μέχρι τοῦ παντὸς χρόνου καρποῦσθαι
[15, 7]   εἰ δὲ μὴ πᾶσι δόξαντα  ταῦτα   ὑμῖν {ἃ} ἔπραττόν τινες, ἀλλ´
[15, 3]   Σαυνίτας παρασκευάζεται, καὶ ἔπεισεν ἅπαντας  ταῦτα   ὑπολαβεῖν. ἀφικόμενος δὲ εἰς τὴν
[15, 7]   ἐγνωκότες ἄγειν ἀποίκους· καὶ ἐπὶ  ταύτας   τὰς ἀδίκους πλεονεξίας Φουνδανοὺς παρακαλεῖτε
[15, 6]   τῶν Ῥωμαίων ἀπράκτους ἀπελθεῖν. διὰ  ταύτας   τὰς αἰτίας βουλὴ τῶν
[15, 8]   καὶ σύμμαχον οὖσαν τὴν πόλιν  ταύτην   οὐκ ἔναγχος οὐδ´ ἀφ´ οὗ
[15, 5]   πρὸς Σαυνίτας φιλίαν. ἐὰν δὲ  ταύτην   ποιήσωνται Ῥωμαῖοι τοῦ πολέμου τὴν
[15, 5]   Ταραντῖνοι πέμψουσιν, ἐὰν ἄρα καὶ  ταύτης   δέωνται, πολλὴν καὶ ἀγαθήν. ~Συναχθείσης
[15, 3]   καταλιπεῖν. γενόμενος δὲ τῆς ἐξουσίας  ταύτης   κύριος ὕπατος, ὅσοις ἦν
[15, 3]   ὅσα πείσονται πρὸς ἡμῶν. χώραν  τε   γὰρ αὐτῶν δῃώσομεν, ὅσον ἂν
[15, 3]   τοὺς ἄνδρας ἅπαντας διαφθείραντες τάς  τε   γυναῖκας αὐτῶν καὶ τοὺς βίους
[15, 1]   ἐπὶ τοῦ κράνους αὐτοῦ ἐκεκράγει  τε   δεινὸν εἰς τὸν βάρβαρον ὁρῶν
[15, 1]   Ῥωμαῖοι καλοῦσι τοὺς κόρακας· αὐτός  τε   διετέλεσεν ἐξ ἐκείνου συμβόλῳ κατὰ
[15, 3]   καλοῦ, οὐδ´ εἰ πάντες νόμοι  τε   καὶ ἄρχοντες τὰς ἐσχάτας τιμωρίας
[15, 9]   αὐτῷ πέπρακται κατὰ τοὺς ἱερούς  τε   καὶ πατρίους νόμους, τά τε
[15, 4]   ὑπομένοντες τὰς παρὰ Σαυνιτῶν ἀγοράς  τε   καὶ συμμαχίας ἐκαραδόκουν. οἱ δ´
[15, 4]   εἰς Καμπανίαν ἄγουσαν ὁδὸν ὄρεσί  τε   καὶ τέλμασι καὶ θαλάτταις καὶ
[15, 3]   μετὰ τῶν ἐχθίστων αὐτοῖς Οὐολούσκων  τε   καὶ Τυρρηνῶν καὶ Σαυνιτῶν καὶ
[15, 3]   ὑπόσχωσιν εἰς Ῥώμην ἀπαχθέντες· συνιόντες  τε   κατ´ ὀλίγους ἐσκόπουν, τί χρὴ
[15, 10]   τοὺς πολεμίους τὴν ἔξοδον,  τε   νεωστὶ καταγραφεῖσα καὶ περὶ
[15, 3]   τὸν λοιπὸν ἔσται χρόνον, πολύκαρπόν  τε   πεδιάδα καὶ πολύβοτον καὶ πρὸς
[15, 6]   εἰς τὸν πόλεμον καταστῶσι, στρατιάν  τε   πέμψειν, ὅσης ἂν δέωνται, τὴν
[15, 9]   θεοί. Μέλλων δ´ ἀπιέναι τήν  τε   περιβολὴν κατὰ κεφαλῆς εἵλκυσε καὶ
[15, 10]   τῷ πυθέσθαι τὰς ἀποκρίσεις τόν  τε   πόλεμον ἐψηφίσαντο καὶ τοὺς ὑπάτους
[15, 4]   ἡγεμόνων ἀπειθές, ὡς ἐν ἄλλαις  τε   πολλαῖς πείραις ἐδήλωσε καὶ τὰ
[15, 6]   ἐν αὐτῇ λόγων, οὓς αἵ  τε   πρεσβεῖαι διεξῆλθον καὶ οἱ συναγορεύοντες
[15, 9]   τε καὶ πατρίους νόμους, τά  τε   πρὸς τοὺς θεοὺς ὅσια καὶ
[15, 6]   κοινωνοὺς τῶν ἰδίων ἀγαθῶν, χώραν  τε   προσθήσειν τοῖς Νεαπολίταις, ἐξ ἧς
[15, 6]   εἰς πόλεμον δαπάνας ἐπιχορηγοῦντες· ἀπωσαμένοις  τε   τὸ Ῥωμαϊκὸν στράτευμα Κύμην τ´
[15, 8]   ἴδια ἑξόντων διὰ φυλακῆς. ἀντιπροκαλούμεθά  τε   ὑμᾶς, εἰ βούλεσθε τὰ δίκαια
[15, 3]   Καμπανοὶ ταῖς οἰκίαις ἀναλαμβάνοντες τραπέζαις  τε   ὑπεδέχοντο λαμπραῖς καὶ ταῖς ἄλλαις
[15, 6]   δέωνται, τὴν φυλάξουσαν αὐτῶν τὰ  τείχη,   καὶ ταῖς ναυσὶν ἐπιβάτας καὶ
[15, 4]   πολλαῖς πείραις ἐδήλωσε καὶ τὰ  τελευταῖα   ἐν τῇ Καμπανικῇ παραχειμασίᾳ, ἀφ´
[15, 7]   εἰρήνης οἵας ἐβούλεσθε· τὰ δὲ  τελευταῖα   φίλοι γενέσθαι τῆς πόλεως ἡμῶν
[15, 6]   κατηγόρουν, ὡς ἀπίστου καὶ δολίου,  τελευτῶντες   δὲ τοῦ λόγου θαυμαστὰς ἐποιοῦντο
[15, 3]   τῆς παρούσης εὐδαιμονίας ἔλεγον καὶ  τελευτῶντες   εἰς τοσαύτην ἀπόνοιαν ἦλθον, ὥστε
[15, 6]   νεῖκος εἰς λίθων βολάς, καὶ  τελευτῶντες   ἐκράτησαν οἱ κακίους τῶν κρειττόνων,
[15, 4]   ἄγουσαν ὁδὸν ὄρεσί τε καὶ  τέλμασι   καὶ θαλάτταις καὶ ποταμοῖς ναυσιπόροις
[15, 4]   προελθόντες ἐπέκεινα τῆς πόλεως ἀπὸ  τετταράκοντα   σταδίων Καπύης στρατοπεδεύονται ἐν ὑψηλῷ
[15, 8]   τὸν ἀγῶνα. τρισὶ γοῦν  τέτταρσιν   ἡμέραις ὕστερον τῆς μάχης οἱ
[15, 4]   Καπύης ἀπέχοντα στάδια, Οὐολτοῦρνον ὄνομα,  τεττάρων   οὐκ ἐλάττω πλέθρων ὄντα τὸ
[15, 3]   ἐστὶ τοῖς Καμπανοῖς αὐτὰς μένειν,  τῇ   δ´ οἴκοθεν ἀφιγμένῃ σὺν αὐτῷ
[15, 4]   ἐδήλωσε καὶ τὰ τελευταῖα ἐν  τῇ   Καμπανικῇ παραχειμασίᾳ, ἀφ´ ἧς εἰς
[15, 1]   φυλάττοιτο. Ὡς δὲ πολὺς ἐγεγόνει  τῇ   μάχῃ χρόνος, μὲν Κελτὸς
[15, 5]   τ´ οἰκείᾳ πιστεύοντας δυνάμει καὶ  τῇ   παρὰ Σαυνιτῶν ἀφιξομένῃ βοηθείᾳ, ναυτικήν
[15, 8]   αὐτῆς πλείονα χρόνον ἀναλώσαντες ἐν  τῇ   παρασκευῇ, καὶ ὑμεῖς αὐτοὶ θᾶττον
[15, 8]   οἱ κατὰ τὴν ἑαυτῶν προαίρεσιν  τῇ   πόλει βοηθοῦντες καί τινες καὶ
[15, 1]   ~Τῶν Κελτῶν ἐπιστρατευσάντων  τῇ   Ῥώμῃ καί τινος βασιλέως εἰς
[15, 3]   ἀπένειμεν, ἤδη παρειληφότα τὰς ἐν  τῇ   Ῥώμῃ καταγραφείσας δυνάμεις καὶ ὄντα
[15, 5]   καὶ ὡς προσῆκεν Ἕλλησι πολεμεῖν,  τῇ   τ´ οἰκείᾳ πιστεύοντας δυνάμει καὶ
[15, 3]   δυνάμενοι διαλῦσαι τοῖς συμβαλοῦσι καὶ  τὴν   ἀνάγκην ἀποχρῶσαν εἶναι σύμβουλον τῶν
[15, 7]   πρῶτον μὲν ἀπάγειν ὑμᾶς ἀξιοῦμεν  τὴν   ἀποσταλεῖσαν Νεαπολίταις συμμαχίαν, ἔπειτα μηδεμίαν
[15, 3]   τῶν σημείων, ὡς ἂν χαριζόμενος  τὴν   ἄφεσιν τῆς στρατείας, οὓς δὲ
[15, 6]   κοινῶν θεραπείαις τισὶν οἰκειωσάμενοι πείθουσι  τὴν   βουλὴν ἐπὶ τῷ δήμῳ ποιῆσαι
[15, 3]   οὐκ ἐκ τοῦ δικαίου κτησάμενοι  τὴν   γῆν κατέσχον, ἀλλ´ ἐπιξενωθέντες Τυρρηνοῖς
[15, 8]   φίλοι τῶν Νεαπολιτῶν οἱ κατὰ  τὴν   ἑαυτῶν προαίρεσιν τῇ πόλει βοηθοῦντες
[15, 6]   καὶ ταῖς ναυσὶν ἐπιβάτας καὶ  τὴν   εἰρεσίαν ἅπασαν παρέξειν, οὐ μόνον
[15, 4]   πολλαὶ δ´ εἰσὶ δυσχωρίαι κατὰ  τὴν   ἐκ Ῥώμης εἰς Καμπανίαν ἄγουσαν
[15, 2]   στρατιώταις χαριζόμενος, ὥστ´ ἐπικλύσαι πλούτῳ  τὴν   ἑκάστου πενίαν. Διέφθειραν αὐτῶν ἀκμαζούσας
[15, 6]   συμφέροντος αἵρεσιν. καὶ παρελθόντες εἰς  τὴν   ἐκκλησίαν πρῶτον μὲν τὰς ἑαυτῶν
[15, 10]   καὶ πρὶν αἰσθέσθαι τοὺς πολεμίους  τὴν   ἔξοδον, τε νεωστὶ καταγραφεῖσα
[15, 7]   προκαλούμεθα ὑμᾶς, καὶ ὧν τυχόντες  τὴν   ἐπὶ τοῖς παρελθοῦσιν ὀργὴν ἀποπληρώσειν
[15, 3]   ἀλλήλοις τὸ πιστόν. ἔφθασε δὲ  τὴν   ἐπιχείρησιν αὐτῶν εἰς τοὐμφανὲς ἀγαγοῦσα
[15, 8]   τὴν στρατιὰν ὑμῖν οἱ δὲ  τὴν   ἡγεμονίαν ἔχοντες αὐτῆς πλείονα χρόνον
[15, 6]   ἔδοξαν φρονεῖν. ἐκείνην μὲν οὖν  τὴν   ἡμέραν οὐδὲν ἐξηνέχθη προβούλευμα, εἰς
[15, 5]   ὀρρωδεῖν, μηδ´ ὡς ἄμαχόν τινα  τὴν   ἰσχὺν αὐτῶν καταπεπλῆχθαι, ἀλλὰ μένειν
[15, 3]   ταῦτα ὑπολαβεῖν. ἀφικόμενος δὲ εἰς  τὴν   Καμπανίαν μετὰ τῆς στρατιᾶς ἁπάσης
[15, 1]   γράφοντες τοῦτο τὸ ζῷον ἐπὶ  τὴν   κεφαλὴν ἐφήρμοττον. ~Ἐπόρθουν τὰς ἐπὶ
[15, 1]   Κελτὸς φέρων ἐπὶ τὸν Οὐαλέριον  τὴν   μάχαιραν ὡς διὰ τῆς προβολῆς
[15, 4]   δὲ τῶν Ῥωμαίων ὕπατοι πᾶσαν  τὴν   μεταξὺ γῆν ἀδεῶς διελθόντες τῶν
[15, 1]   Κορβῖνον ἀπὸ τοῦ συναγωνισαμένου κατὰ  τὴν   μονομαχίαν ζῴου· κόρβους γὰρ οἱ
[15, 6]   διαγνώσεως, ἀφικόμενοι κατὰ πλῆθος εἰς  τὴν   Νεάπολιν Σαυνιτῶν οἱ δυνατώτατοι καὶ
[15, 3]   ἐν ἐπιτηδείοις χωρίοις παρ´ αὐτὴν  τὴν   ὁδὸν στρατοπεδεύονται. ἔπειθ´ οἱ μετὰ
[15, 3]   μέρος ἀνεστίων καὶ καταχρέων καὶ  τὴν   οἴκοι πενίαν καὶ ἀγνωσίαν ἀσμένως
[15, 3]   βίους καὶ τὰς πόλεις καὶ  τὴν   περιμάχητον χώραν παρέλαβον· ὥστε σὺν
[15, 7]   καὶ τὰς δαπάνας ἐπιχορηγεῖτε καὶ  τὴν   πόλιν δι´ ὑμῶν αὐτῶν ἔχετε.
[15, 6]   πολλοῦ δυνάμενον ὁρᾶν τὰς καταληψομένας  τὴν   πόλιν ἐκ τοῦ πολέμου συμφορὰς
[15, 1]   τοῦ συνελευθερώσαντος ἀπὸ τῶν βασιλέων  τὴν   πόλιν, ἐξῄει τῷ Κελτῷ διαγωνίσασθαι.
[15, 5]   παρασκευάσοντας ἀποστῆναι μὲν ἀπὸ Σαυνιτῶν  τὴν   πόλιν, σφίσι δ´ αὐτοῖς γενέσθαι
[15, 8]   γὰρ ἡμῶν καὶ σύμμαχον οὖσαν  τὴν   πόλιν ταύτην οὐκ ἔναγχος οὐδ´
[15, 5]   τοὺς ὑπηκόους αὐτῶν μήτε διαλύεσθαι  τὴν   πρὸς Σαυνίτας φιλίαν. ἐὰν δὲ
[15, 5]   ταύτην ποιήσωνται Ῥωμαῖοι τοῦ πολέμου  τὴν   πρόφασιν, μὴ ὀρρωδεῖν, μηδ´ ὡς
[15, 3]   Γαίου Μαρκίου Ῥουτίλου ὑπατευόντων κίνδυνοι  τὴν   Ῥώμην χαλεποὶ καὶ ἀπροσδόκητοι κατέσχον,
[15, 10]   πολέμου, Ῥωμαῖοι δ´ ἐν ὀλίγῳ  τὴν   Σαυνιτῶν στρατιὰν ἥξειν ἐπὶ τοὺς
[15, 8]   κοινὸν αἴτιον ἐψηφισάμεθα γὰρ ἀποσταλῆναι  τὴν   στρατιὰν ὑμῖν οἱ δὲ τὴν
[15, 3]   λογισμὸς εἰσῆλθε περιφανῆ γεγονέναι σφῶν  τὴν   συνωμοσίαν καὶ μετὰ τοῦτο δέος,
[15, 9]   ἔσονται θεοί. Μέλλων δ´ ἀπιέναι  τήν   τε περιβολὴν κατὰ κεφαλῆς εἵλκυσε
[15, 6]   βουλὴν ἐπὶ τῷ δήμῳ ποιῆσαι  τὴν   τοῦ συμφέροντος αἵρεσιν. καὶ παρελθόντες
[15, 3]   μὲν οὖν ἀγαπητῶς οἱ φρουροὶ  τὴν   φιλοξενίαν τῶν ἀνθρώπων ἐλάμβανον, ἔπειτα
[15, 6]   τε πέμψειν, ὅσης ἂν δέωνται,  τὴν   φυλάξουσαν αὐτῶν τὰ τείχη, καὶ
[15, 6]   πολλὴν καὶ ἀγαθήν. ~Συναχθείσης δὲ  τῆς   βουλῆς καὶ πολλῶν ῥηθέντων ἐν
[15, 7]   {ἃ} ἔπραττόν τινες, ἀλλ´ ἀπὸ  τῆς   ἑαυτῶν γνώμης, παραδοῦναι τοὺς ἄνδρας
[15, 5]   ναυτικήν τ´ ἰσχὺν προσληψομένους ἔξω  τῆς   ἑαυτῶν, ἣν Ταραντῖνοι πέμψουσιν, ἐὰν
[15, 9]   φανερῶς ἀνῃρηκότων ὑμῶν τὰ περὶ  τῆς   εἰρήνης ὅρκια βουλεύεσθε τὸν Ῥωμαίων
[15, 4]   κατέτριβον τοὺς χρόνους. ἀπογνόντες δὴ  τῆς   ἐκεῖθεν ἐπικουρίας καὶ τὰς μὲν
[15, 3]   ταῖς πόλεσι καταλιπεῖν. γενόμενος δὲ  τῆς   ἐξουσίας ταύτης κύριος ὕπατος,
[15, 8]   ἐξήνεγκαν ἀπόκρισιν· Τοῦ μὲν ὀψισμοῦ  τῆς   ἐπὶ τὸν κατὰ Λατίνων πόλεμον
[15, 9]   τῆς φιλίας ὅρκια προφάσεις κατασκευάζεται  τῆς   ἔχθρας οὐκ ἀληθεῖς, μήτε βουλὰς
[15, 4]   χώρας καὶ πόλεως φέρεται, τριάκοντα  τῆς   Καπύης ἀπέχοντα στάδια, Οὐολτοῦρνον ὄνομα,
[15, 2]   τὰς ἀρούρας καὶ τὰ κράτιστα  τῆς   καρποφόρου ἐλωβήσαντο. ~Ὅτι Κοίντου Σερουιλίου
[15, 4]   τινα καὶ ποταμόν, ὃς διὰ  τῆς   Κασιλίνων χώρας καὶ πόλεως φέρεται,
[15, 8]   γοῦν τέτταρσιν ἡμέραις ὕστερον  τῆς   μάχης οἱ πεμφθέντες ὑφ´ ἡμῶν
[15, 8]   ὑφ´ ἡμῶν ἀφίκοντο. περὶ δὲ  τῆς   Νεαπολιτῶν πόλεως, ἐν τῶν
[15, 3]   τι ἂν πάθωσιν αὐτοὶ  τῆς   παρανομίας κατάρξαντες καθ´ ἑτέρων. τί
[15, 3]   αὐτοῖς {ἐν} Καμπανοῖς ἔτι μεθήσεσθαι  τῆς   παρούσης εὐδαιμονίας ἔλεγον καὶ τελευτῶντες
[15, 6]   ἔτι Κυμαίων, οὓς οἱ Νεαπολῖται  τῆς   πατρίδος ἐκπεσόντας ὑπεδέξαντο καὶ πάντων
[15, 4]   τὸν ὕπατον καταλιπεῖν καὶ κατὰ  τῆς   πατρίδος ὅπλα ἀναλαβεῖν, τούτους ᾤοντο
[15, 6]   ἑτέραν δὲ πάλιν ἕδραν ἀναβληθείσης  τῆς   περὶ τῶν πρεσβειῶν διαγνώσεως, ἀφικόμενοι
[15, 4]   τἀναντία δέος. καὶ προελθόντες ἐπέκεινα  τῆς   πόλεως ἀπὸ τετταράκοντα σταδίων Καπύης
[15, 7]   τὰ δὲ τελευταῖα φίλοι γενέσθαι  τῆς   πόλεως ἡμῶν προθυμηθέντες καὶ σύμμαχοι
[15, 1]   Οὐαλέριον τὴν μάχαιραν ὡς διὰ  τῆς   προβολῆς εἰς τὰ πλευρὰ βάψων,
[15, 6]   τὰς ἑαυτῶν εὐεργεσίας διεξῄεσαν, ἔπειτα  τῆς   Ῥωμαίων πόλεως πολλὰ κατηγόρουν, ὡς
[15, 3]   ἀπορρήτους ἐν ἀλλήλοις ποιησάμενοι, οἱ  τῆς   στρατείας ἀφειμένοι περὶ Ταρρακίναν πόλιν
[15, 3]   πονηρότατοι καὶ οὐχ ὑπομένοντες ἀφεῖσθαι  τῆς   στρατείας ἐντειλάμενος τοῖς ἄγουσιν αὐτοὺς
[15, 3]   ὡς ἂν χαριζόμενος τὴν ἄφεσιν  τῆς   στρατείας, οὓς δὲ τῷ πρεσβευτῇ
[15, 3]   δὲ εἰς τὴν Καμπανίαν μετὰ  τῆς   στρατιᾶς ἁπάσης εἰς ἑκάστην παρῄει
[15, 4]   ἔγνωσαν. ἐνθυμούμενοι δ´ ὅτι πολὺ  τῆς   στρατιᾶς ἐστι τὸ δυσάγωγον καὶ
[15, 8]   ἀνάγκην πολέμου. δὲ παρασκευὴ  τῆς   στρατιᾶς ἡμῶν ἐστιν οὐχ ὡς
[15, 3]   ἀνακαλούμενος διέκρινεν ἁπάντων τοὺς μετασχόντας  τῆς   συνωμοσίας. ἔπειτα φιλανθρώπως ἑκάστοις διαλεγόμενος
[15, 3]   ἐνθυμουμένοις, ὅτι πάντες οἱ κορυφαιότατοι  τῆς   συνωμοσίας οἱ μὲν ἀπολύονται τῶν
[15, 6]   δὲ φιλόκαινον καὶ τὰς ἐκ  τῆς   ταραχῆς πλεονεξίας διῶκον ἐπὶ τὸν
[15, 2]   θερμῆς τὸ δὴ λεγόμενον οὔσης  τῆς   τοῦ ἀναιρεθέντος σποδοῦ. Τὸν οἴκτιστον
[15, 5]   αὐτοὺς μηθὲν εἰς τοὺς ὑπηκόους  τῆς   τῶν Ῥωμαίων ἡγεμονίας παρανομεῖν, ἀλλὰ
[15, 7]   ἀναισχύντως συγχεόντων ὑμῶν τὰ περὶ  τῆς   φιλίας καὶ συμμαχίας ὅρκια, {ποιοῦντες}
[15, 9]   αὐτή τι πλημμελοῦσα περὶ τὰ  τῆς   φιλίας ὅρκια προφάσεις κατασκευάζεται τῆς
[15, 3]   βουλομένοις ὀψώνια καὶ μισθοὺς φέρεσθαι  τῆς   φυλακῆς, τούτους καθίστησιν ἐν ταῖς
[15, 3]   σὺν δίκῃ πείσονται πᾶν  τι   ἂν πάθωσιν αὐτοὶ τῆς παρανομίας
[15, 3]   ἦλθον, ὥστε καὶ λέγειν ἐτόλμων·  Τί   δὴ καὶ δράσομεν δεινόν, ἐὰν
[15, 3]   τῆς παρανομίας κατάρξαντες καθ´ ἑτέρων.  τί   δὴ καὶ τὸ κωλῦσον ἡμᾶς
[15, 9]   πολεμίοις ἐντυχεῖν, εἰ δ´ αὐτή  τι   πλημμελοῦσα περὶ τὰ τῆς φιλίας
[15, 3]   συνιόντες τε κατ´ ὀλίγους ἐσκόπουν,  τί   χρὴ πράττειν. ἔπειτα γνώμην τινῶν
[15, 3]   τε καὶ ἄρχοντες τὰς ἐσχάτας  τιμωρίας   ἀπειλοῖεν αὐτοῖς {ἐν} Καμπανοῖς ἔτι
[15, 3]   οἱ περίοικοι τοσούτου δεήσουσι Καμπανοῖς  τιμωροῦντες   ἐφ´ ἡμᾶς γε στρατεύειν, ὥστε
[15, 4]   ὑπὸ τῶν πολεμίων προκαταληφθείσας καί  τινα   καὶ ποταμόν, ὃς διὰ τῆς
[15, 5]   μὴ ὀρρωδεῖν, μηδ´ ὡς ἄμαχόν  τινα   τὴν ἰσχὺν αὐτῶν καταπεπλῆχθαι, ἀλλὰ
[15, 8]   τοσούτου δέομεν ἀδικεῖν ὑμᾶς, εἴ  τινα   τοῖς κινδυνεύουσι βοήθειαν εἰς σωτηρίαν
[15, 3]   συμβησόμενα ταῖς πόλεσιν. ἀποστείλας δή  τινας   ἅμα τοῖς μηνυταῖς κατασκευαστοὺς εἰς
[15, 7]   παρακαλεῖτε καὶ Φορμιανοὺς καὶ ἄλλους  τινάς,   οἷς ἡμεῖς ἰσοπολιτείας μετεδώκαμεν. Οὕτω
[15, 3]   παραδοὺς ὡς ἐπὶ χρείας δή  τινας   στρατιωτικὰς ἀπέλυσεν οὗτοι δ´ ἦσαν
[15, 7]   δόξαντα ταῦτα ὑμῖν {ἃ} ἔπραττόν  τινες,   ἀλλ´ ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν γνώμης,
[15, 8]   πόλεως, ἐν τῶν ἡμετέρων  τινές   εἰσιν, τοσούτου δέομεν ἀδικεῖν ὑμᾶς,
[15, 8]   τῶν Σαυνιτῶν ἠδίκησεν· ἰδιόξενοι δέ  τινές   εἰσιν, ὡς πυνθανόμεθα, καὶ φίλοι
[15, 3]   ἀγαγοῦσα μήνυσις, ἣν τῶν συνομοσάντων  τινὲς   ἐποιήσαντο πρὸς τὸν ἕτερον τῶν
[15, 8]   προαίρεσιν τῇ πόλει βοηθοῦντες καί  τινες   καὶ δι´ ἀπορίαν ἴσως βίου
[15, 4]   εἰς τοσαύτην ἀπόνοιαν ἦλθον αὐτῶν  τινες,   ὥστε καὶ πόλεσιν ἐπιθέσθαι καὶ
[15, 1]   Κελτῶν ἐπιστρατευσάντων τῇ Ῥώμῃ καί  τινος   βασιλέως εἰς μονομαχίαν προκαλουμένου τῶν
[15, 3]   εἰδέναι δοκεῖν, ἀλλὰ δι´ ἀπάτης  τινὸς   καὶ στρατηγίας κωλῦσαι τὰ συμβησόμενα
[15, 3]   τί χρὴ πράττειν. ἔπειτα γνώμην  τινῶν   εἰσηγησαμένων περὶ ἀποστάσεως, ἐπαινέσαντες τὸ
[15, 3]   κατέσχον, οὓς εἰ μὴ θεία  τις   πρόνοια διεσκέδασε, δυεῖν κακῶν θάτερον
[15, 6]   τοὺς προεστηκότας τῶν κοινῶν θεραπείαις  τισὶν   οἰκειωσάμενοι πείθουσι τὴν βουλὴν ἐπὶ
[15, 3]   τινῶν εἰσηγησαμένων περὶ ἀποστάσεως, ἐπαινέσαντες  τὸ   βούλευμα καὶ πίστεις ἀπορρήτους ἐν
[15, 7]   τόπου, πρόφασιν μὲν ἑτέραν ποιούμενοι,  τὸ   δ´ ἀληθὲς ἐπὶ τοὺς ἡμετέρους
[15, 6]   πολέμου συμφορὰς εἰρήνην ἄγειν ἠξίου·  τὸ   δὲ φιλόκαινον καὶ τὰς ἐκ
[15, 2]   λοιπὰ νεκροῖς ὁμοίους. Ἔτι θερμῆς  τὸ   δὴ λεγόμενον οὔσης τῆς τοῦ
[15, 4]   ὅτι πολὺ τῆς στρατιᾶς ἐστι  τὸ   δυσάγωγον καὶ ταῖς ἐπιταγαῖς τῶν
[15, 1]   οἱ πλάττοντες καὶ γράφοντες τοῦτο  τὸ   ζῷον ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἐφήρμοττον.
[15, 8]   κατὰ Λατίνων πόλεμον συμμαχίας οὐ  τὸ   κοινὸν αἴτιον ἐψηφισάμεθα γὰρ ἀποσταλῆναι
[15, 8]   οὐδὲ τούτῳ γε τῷ ἔργῳ  τὸ   κοινὸν ὑμᾶς τῶν Σαυνιτῶν ἠδίκησεν·
[15, 9]   Ῥωμαίων εἰρηνοδίκης εἶπεν· Οὐθὲν ἔτι  τὸ   κωλῦσόν ἐστιν, οὕτω φανερῶς ἀνῃρηκότων
[15, 3]   καθ´ ἑτέρων. τί δὴ καὶ  τὸ   κωλῦσον ἡμᾶς ἔσται ταῦτα μέχρι
[15, 5]   σύμβολα ποιησαμένους πρὸς αὐτούς, καὶ  τὸ   λοιπὸν εἰρήνην ἄγειν πρὸς ἅπαντας
[15, 7]   οἱ Ῥωμαῖοι Σαυνίτας στρατιὰν ἀγείρειν  τὸ   μὲν πρῶτον πρέσβεις ἔπεμψαν, οἱ
[15, 6]   ἐγίνοντο καὶ χειροκρασίαι καὶ προέβη  τὸ   νεῖκος εἰς λίθων βολάς, καὶ
[15, 1]   τὸ ὅπλον ἀκολουθήσας κάτωθεν ὑποφέρει  τὸ   ξίφος καὶ ἀναιρεῖ τὸν Κελτόν.
[15, 1]   δὲ Ῥωμαῖος ἔτι μετεωρίζοντος  τὸ   ὅπλον ἀκολουθήσας κάτωθεν ὑποφέρει τὸ
[15, 3]   καὶ δι´ ὅρκων ἐδίδοσαν ἀλλήλοις  τὸ   πιστόν. ἔφθασε δὲ τὴν ἐπιχείρησιν
[15, 4]   τεττάρων οὐκ ἐλάττω πλέθρων ὄντα  τὸ   πλάτος, ξυλίνῃ γεφύρᾳ διαβάντες, ἣν
[15, 3]   ταῖς πόλεσιν· ἐν οἷς ἦν  τὸ   πλεῖον μέρος ἀνεστίων καὶ καταχρέων
[15, 3]   πράγματος ἀκούσας ἔκρινε μὴ δείξειν  τὸ   πρᾶγμα μηδ´ εἰδέναι δοκεῖν, ἀλλὰ
[15, 3]   μὲν καὶ κατ´ εὐχὴν δέξονται  τὸ   πραχθὲν ἅπασαν ἀξιοῦντες Ἰταλίαν ταῖς
[15, 6]   πόλεμον δαπάνας ἐπιχορηγοῦντες· ἀπωσαμένοις τε  τὸ   Ῥωμαϊκὸν στράτευμα Κύμην τ´ ἀνασώσειν,
[15, 3]   καρποφόρου ἐλωβήσαντο. ~Ὅτι Κοίντου Σερουιλίου  τὸ   τρίτον {ὑπατεύοντος} καὶ Γαίου Μαρκίου
[15, 5]   ἄγειν πρὸς ἅπαντας τοὺς περιοικοῦντας  τὸ   Τυρρηνικὸν πέλαγος, μήτ´ αὐτοὺς ἔργα
[15, 3]   οὔτ´ ἄπορον οὐδὲν οὔτ´ ἀντίπαλον.  Τοιαῦτα   διαλεγόμενοι πρὸς ἀλλήλους ὀλίγοι μὲν
[15, 8]   εἰρηνοδίκας ἐπὶ τοῦτο ἄγοντες ἐληλύθαμεν.  ~Τοιαῦτα   τοῦ Ῥωμαίου λέξαντος βουλευσάμενοι καθ´
[15, 8]   αὑτοὺς οἱ πρόβουλοι τῶν Σαυνιτῶν  τοιαύτην   ἐξήνεγκαν ἀπόκρισιν· Τοῦ μὲν ὀψισμοῦ
[15, 3]   ὑπομένοντες ἀφεῖσθαι τῆς στρατείας ἐντειλάμενος  τοῖς   ἄγουσιν αὐτοὺς εἰς Ῥώμην διακομίσαι
[15, 3]   παρ´ ὀλίγοις. οἱ δὲ ἀσθενεῖς  τοῖς   βίοις καὶ τῶν καθ´ ἡμέραν
[15, 3]   ἄλλων, ἕως ἂν αὐτὸς ἀφίκηται.  τοῖς   δὲ ἀνδράσιν ἐνθυμουμένοις, ὅτι πάντες
[15, 4]   ὡς τὰ κράτιστα προῃρημένοις ἐγγένηται,  τοῖς   δὲ τἀναντία δέος. καὶ προελθόντες
[15, 9]   ὡς ἔθος ἐστίν, ἀρὰς ἐποιήσατο  τοῖς   θεοῖς· εἰ μὲν ἄδικα πάσχουσα
[15, 6]   ἅπασαν παρέξειν, οὐ μόνον καταγγέλλοντες  τοῖς   ἰδίοις στρατεύμασιν, ἀλλὰ κἀκείνοις ἁπάσας
[15, 3]   πολυτελὴς δὲ καὶ ἁβροδίαιτος ἱκανῶς  τοῖς   Καμπανίαν οἰκοῦσι καὶ νῦν ἐστι
[15, 3]   τότε οὔσας, ἐπειδὴ βουλομένοις ἐστὶ  τοῖς   Καμπανοῖς αὐτὰς μένειν, τῇ δ´
[15, 3]   γῆν κατέσχον, ἀλλ´ ἐπιξενωθέντες Τυρρηνοῖς  τοῖς   κατοικοῦσιν αὐτὴν καὶ τοὺς ἄνδρας
[15, 8]   δέομεν ἀδικεῖν ὑμᾶς, εἴ τινα  τοῖς   κινδυνεύουσι βοήθειαν εἰς σωτηρίαν κοινῇ
[15, 4]   τρισὶ κατεσκεύασαν ἡμέραις, διεξῄεσαν, ἵνα  τοῖς   μὲν τὰ σφέτερα φρονοῦσι Καμπανοῖς
[15, 3]   πόλεσιν. ἀποστείλας δή τινας ἅμα  τοῖς   μηνυταῖς κατασκευαστοὺς εἰς τὰς πόλεις
[15, 6]   ἰδίων ἀγαθῶν, χώραν τε προσθήσειν  τοῖς   Νεαπολίταις, ἐξ ἧς οἱ Καμπανοὶ
[15, 6]   δὲ τοῦ λόγου θαυμαστὰς ἐποιοῦντο  τοῖς   Νεαπολίταις ὑποσχέσεις, ἐὰν εἰς τὸν
[15, 1]   πηδῶν ἐπ´ αὐτὸν τοτὲ μὲν  τοῖς   ὄνυξιν ἤμυττε τὰς παρειάς, τοτὲ
[15, 7]   καὶ ὧν τυχόντες τὴν ἐπὶ  τοῖς   παρελθοῦσιν ὀργὴν ἀποπληρώσειν οἰόμεθα, ταῦτα
[15, 9]   ἄγειν, καὶ πράξειεν πᾶσι διδόναι  τοῖς   πολεμίοις ἐντυχεῖν, εἰ δ´ αὐτή
[15, 5]   μὴ προσήκει Ἕλλησι, μήτε  τοῖς   πράττουσι συνεργοῦντας· μάλιστα δ´ εἰ
[15, 2]   Μοῖραν οὐκ ἐλαχίστην τῶν ὠφελειῶν  τοῖς   στρατιώταις χαριζόμενος, ὥστ´ ἐπικλύσαι πλούτῳ
[15, 3]   τὰ χρέα μὴ δυνάμενοι διαλῦσαι  τοῖς   συμβαλοῦσι καὶ τὴν ἀνάγκην ἀποχρῶσαν
[15, 8]   ὑμεῖς αὐτοὶ θᾶττον ἐπειχθέντες ἐπὶ  τὸν   ἀγῶνα. τρισὶ γοῦν τέτταρσιν
[15, 1]   γενέσθαι τῶν φρενῶν, οὔθ´ ὅπως  τὸν   ἄνδρα ἀμύνοιτο δυνάμενον συμβαλεῖν, οὔθ´
[15, 3]   μηδεμίαν ἔχοιεν ξενικὴν βοήθειαν, ἔγνω  τὸν   ἀπαλλάξαντα τοῦ πολέμου τὰς πόλεις
[15, 4]   ἀποδεῖξαι σωφρονεστέρους, δεινότερον ποιήσαντες αὐτοῖς  τὸν   ἀπὸ τῶν ἡγεμόνων φόβον
[15, 4]   ἀπὸ τῶν ἡγεμόνων φόβον  τὸν   ἀπὸ τῶν πολεμίων κίνδυνον. ταῦτα
[15, 3]   σφᾶς στρατιωτῶν πείσαντες ἀποστῆναι, περὶ  τὸν   αὐτὸν ἱδρύονται τόπον. ὡς δὲ
[15, 5]   γενέσθαι φίλην. Ἔτυχον δὲ κατὰ  τὸν   αὐτὸν χρόνον ἀφιγμένοι πρὸς τοὺς
[15, 1]   αὐτοῦ ἐκεκράγει τε δεινὸν εἰς  τὸν   βάρβαρον ὁρῶν καί, ὁπότε μέλλοι
[15, 3]   εἰ τοσαύτην καταλιπόντες εὐδαιμονίαν ἐπὶ  τὸν   ἐν Ῥώμῃ βίον ἀνακάμψουσιν, ἔνθα
[15, 3]   στησόμεθα. ἠναγκασμένοις δ´ ἀνθρώποις καὶ  τὸν   ἔσχατον περὶ ψυχῆς τρέχουσι δρόμον
[15, 3]   τῶν συνομοσάντων τινὲς ἐποιήσαντο πρὸς  τὸν   ἕτερον τῶν ὑπάτων Μάρκιον,
[15, 1]   καὶ τὰς ὄψεις ὀρύττοντος ἀνέτεινε  τὸν   θυρεὸν ὡς ἀπελάσων τὸν ὄρνιν·
[15, 7]   παρελθόντι ἐνιαυτῷ Νεαπολίτας δεδιότας ἀναδεῖξαι  τὸν   καθ´ ἡμῶν πόλεμον ἁπάσῃ σπουδῇ
[15, 8]   Τοῦ μὲν ὀψισμοῦ τῆς ἐπὶ  τὸν   κατὰ Λατίνων πόλεμον συμμαχίας οὐ
[15, 3]   ἕτερον τῶν ὑπάτων Μάρκιον,  τὸν   κατὰ Σαυνιτῶν πόλεμον κλῆρος
[15, 1]   ῥύγχει τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔκοπτεν, ὥστε  τὸν   Κελτὸν ἔξω γενέσθαι τῶν φρενῶν,
[15, 1]   ὑποφέρει τὸ ξίφος καὶ ἀναιρεῖ  τὸν   Κελτόν. δὲ στρατηγὸς Κάμιλλος
[15, 1]   ἀμύνοιτο δυνάμενον συμβαλεῖν, οὔθ´ ὅπως  τὸν   κόρακα φυλάττοιτο. Ὡς δὲ πολὺς
[15, 9]   ὑποληψόμεθα ἀδικεῖσθαι. ~Μετὰ τοῦτο παραλαβὼν  τὸν   λόγον τῶν Ῥωμαίων εἰρηνοδίκης
[15, 3]   ἦν βίος καὶ πάντα  τὸν   λοιπὸν ἔσται χρόνον, πολύκαρπόν τε
[15, 2]   οὔσης τῆς τοῦ ἀναιρεθέντος σποδοῦ.  Τὸν   οἴκτιστον ἀπολεῖται τρόπον ὑπ´ ἀνδρὸς
[15, 1]   ἀνέτεινε τὸν θυρεὸν ὡς ἀπελάσων  τὸν   ὄρνιν· δὲ Ῥωμαῖος ἔτι
[15, 1]   μὲν Κελτὸς φέρων ἐπὶ  τὸν   Οὐαλέριον τὴν μάχαιραν ὡς διὰ
[15, 9]   καὶ τὰς χεῖρας ἀνασχὼν εἰς  τὸν   οὐρανόν, ὡς ἔθος ἐστίν, ἀρὰς
[15, 7]   μάχαις, δεήσει δὲ μεγάλῃ καταλυσάμενοι  τὸν   πόλεμον καὶ τυχόντες εἰρήνης οἵας
[15, 6]   τοῖς Νεαπολίταις ὑποσχέσεις, ἐὰν εἰς  τὸν   πόλεμον καταστῶσι, στρατιάν τε πέμψειν,
[15, 6]   τῆς ταραχῆς πλεονεξίας διῶκον ἐπὶ  τὸν   πόλεμον συνελάμβανον, καταβοαί τ´ ἀλλήλων
[15, 9]   περὶ τῆς εἰρήνης ὅρκια βουλεύεσθε  τὸν   Ῥωμαίων δῆμον αἰτιάσασθαι. πάντα γὰρ
[15, 3]   διελθεῖν. ἐν τῷ παρελθόντι ἐνιαυτῷ  τὸν   Σαυνιτικὸν πόλεμον ὑπὲρ ἁπάσης Καμπανίας
[15, 10]   ἅμα τῷ πυθέσθαι τὰς ἀποκρίσεις  τόν   τε πόλεμον ἐψηφίσαντο καὶ τοὺς
[15, 4]   ὥστε καὶ πόλεσιν ἐπιθέσθαι καὶ  τὸν   ὕπατον καταλιπεῖν καὶ κατὰ τῆς
[15, 2]   ἀνδρὸς ἐχθροῦ πολιτικῷ σιτίζοντος αἵματι  τὸν   φθόνον. Μοῖραν οὐκ ἐλαχίστην τῶν
[15, 4]   στρατοπεδεύονται ἐν ὑψηλῷ τόπῳ θέντες  τὸν   χάρακα, ἔνθα ὑπομένοντες τὰς παρὰ
[15, 3]   ἀποστῆναι, περὶ τὸν αὐτὸν ἱδρύονται  τόπον.   ὡς δὲ ἅπαξ οὗτοι τὰς
[15, 7]   παρασκευάζεσθε στρατιὰν ἐκ παντὸς ἀγείροντες  τόπου,   πρόφασιν μὲν ἑτέραν ποιούμενοι, τὸ
[15, 4]   σταδίων Καπύης στρατοπεδεύονται ἐν ὑψηλῷ  τόπῳ   θέντες τὸν χάρακα, ἔνθα ὑπομένοντες
[15, 3]   προσποιούμενοι πολεμίους ἡμᾶς κρίναντες οὐ  τοσαῦτα   δεινὰ διαθήσουσιν, ὅσα πείσονται πρὸς
[15, 4]   Καμπανικῇ παραχειμασίᾳ, ἀφ´ ἧς εἰς  τοσαύτην   ἀπόνοιαν ἦλθον αὐτῶν τινες, ὥστε
[15, 3]   εὐδαιμονίας ἔλεγον καὶ τελευτῶντες εἰς  τοσαύτην   ἀπόνοιαν ἦλθον, ὥστε καὶ λέγειν
[15, 3]   ἀνοήτων ἀνθρώπων ποιήσουσιν ἔργον, εἰ  τοσαύτην   καταλιπόντες εὐδαιμονίαν ἐπὶ τὸν ἐν
[15, 3]   Αὔσονες καὶ πάντες οἱ περίοικοι  τοσούτου   δεήσουσι Καμπανοῖς τιμωροῦντες ἐφ´ ἡμᾶς
[15, 8]   τῶν ἡμετέρων τινές εἰσιν,  τοσούτου   δέομεν ἀδικεῖν ὑμᾶς, εἴ τινα
[15, 1]   τοῖς ὄνυξιν ἤμυττε τὰς παρειάς,  τοτὲ   δὲ τῷ ῥύγχει τοὺς ὀφθαλμοὺς
[15, 3]   οἰκοῦσι καὶ νῦν ἐστι καὶ  τότε   ἦν βίος καὶ πάντα
[15, 1]   πληγὴν ἐκφέρειν, πηδῶν ἐπ´ αὐτὸν  τοτὲ   μὲν τοῖς ὄνυξιν ἤμυττε τὰς
[15, 3]   καταλιπεῖν ἐν ταῖς πόλεσι τὰς  τότε   οὔσας, ἐπειδὴ βουλομένοις ἐστὶ τοῖς
[15, 2]   τὸ δὴ λεγόμενον οὔσης τῆς  τοῦ   ἀναιρεθέντος σποδοῦ. Τὸν οἴκτιστον ἀπολεῖται
[15, 3]   γὰρ αὐτοὶ πρότερον οὐκ ἐκ  τοῦ   δικαίου κτησάμενοι τὴν γῆν κατέσχον,
[15, 7]   ὑμᾶς ἐχθροὺς ἔχομεν οὐ βουλόμενοι  τοῦ   καθ´ ὑμῶν αὐτοῖς συνάρασθαι πολέμου·
[15, 3]   τῶν συμφερόντων σφίσιν ἀποφαίνοντες ἄνευ  τοῦ   καλοῦ, οὐδ´ εἰ πάντες νόμοι
[15, 1]   πλευρὰ βάψων, ἔπειτ´ ἐπιπτάντος αὐτῷ  τοῦ   κόρακος καὶ τὰς ὄψεις ὀρύττοντος
[15, 3]   ἔπειτα διαφθειρόμενοι τὰς ψυχὰς ὑπὸ  τοῦ   κόρου τῶν ἀγαθῶν πονηροὺς ὑπολογισμοὺς
[15, 1]   συνῄεσαν ὁμόσε, κόραξ καθεζόμενος ἐπὶ  τοῦ   κράνους αὐτοῦ ἐκεκράγει τε δεινὸν
[15, 1]   διετέλεσεν ἐξ ἐκείνου συμβόλῳ κατὰ  τοῦ   κράνους κοσμούμενος κόρακι, καὶ ταῖς
[15, 6]   ἀπίστου καὶ δολίου, τελευτῶντες δὲ  τοῦ   λόγου θαυμαστὰς ἐποιοῦντο τοῖς Νεαπολίταις
[15, 8]   τῶν Σαυνιτῶν τοιαύτην ἐξήνεγκαν ἀπόκρισιν·  Τοῦ   μὲν ὀψισμοῦ τῆς ἐπὶ τὸν
[15, 4]   δημηγοριῶν. περὶ τοῦ υἱοῦ Μαλλίου  τοῦ   μονομαχήσαντος. ~ἀλλὰ καὶ διότι τοὺς
[15, 3]   κωλῦσον ἡμᾶς ἔσται ταῦτα μέχρι  τοῦ   παντὸς χρόνου καρποῦσθαι τἀγαθά; Σαυνῖται
[15, 6]   τὰς καταληψομένας τὴν πόλιν ἐκ  τοῦ   πολέμου συμφορὰς εἰρήνην ἄγειν ἠξίου·
[15, 3]   ξενικὴν βοήθειαν, ἔγνω τὸν ἀπαλλάξαντα  τοῦ   πολέμου τὰς πόλεις ὕπατον Μάρκον
[15, 5]   ἐὰν δὲ ταύτην ποιήσωνται Ῥωμαῖοι  τοῦ   πολέμου τὴν πρόφασιν, μὴ ὀρρωδεῖν,
[15, 3]   ὁδὸν στρατοπεδεύονται. ἔπειθ´ οἱ μετὰ  τοῦ   πρεσβευτοῦ καὶ τῶν χιλιάρχων ἀποστελλόμενοι
[15, 8]   ἐπὶ τοῦτο ἄγοντες ἐληλύθαμεν. ~Τοιαῦτα  τοῦ   Ῥωμαίου λέξαντος βουλευσάμενοι καθ´ αὑτοὺς
[15, 10]   μήτε πράξεις. ~Ὡς διελύθησαν ἐκ  τοῦ   συλλόγου καὶ τὰ λεχθέντα ἐδήλωσαν
[15, 6]   ἐπὶ τῷ δήμῳ ποιῆσαι τὴν  τοῦ   συμφέροντος αἵρεσιν. καὶ παρελθόντες εἰς
[15, 1]   ἐπωνυμίαν θέμενος αὐτῷ Κορβῖνον ἀπὸ  τοῦ   συναγωνισαμένου κατὰ τὴν μονομαχίαν ζῴου·
[15, 1]   χιλιάρχων, ἀπόγονος ὢν Οὐαλερίου Ποπλικόλα  τοῦ   συνελευθερώσαντος ἀπὸ τῶν βασιλέων τὴν
[15, 4]   περὶ στρατηγημάτων καὶ δημηγοριῶν. περὶ  τοῦ   υἱοῦ Μαλλίου τοῦ μονομαχήσαντος. ~ἀλλὰ
[15, 4]   δυνάμεις ὁρῶντες οὐθὲν ἰσχύος ἐκ  τοῦ   χρόνου προσλαμβανούσας, τὰς δὲ τῶν
[15, 3]   δὲ τὴν ἐπιχείρησιν αὐτῶν εἰς  τοὐμφανὲς   ἀγαγοῦσα μήνυσις, ἣν τῶν συνομοσάντων
[15, 3]   τὰ δεσμωτήρια ἁπάντων, ὅσα κατὰ  τοὺς   ἀγροὺς ἦν, ἐλύετο καὶ συνέρρει
[15, 3]   Τυρρηνοῖς τοῖς κατοικοῦσιν αὐτὴν καὶ  τοὺς   ἄνδρας ἅπαντας διαφθείραντες τάς τε
[15, 7]   ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν γνώμης, παραδοῦναι  τοὺς   ἄνδρας ἡμῖν ἐπὶ δίκην. τούτων
[15, 3]   ἀραμένη καὶ τρισὶ νικήσασα μάχαις  τοὺς   ἀντιταχθέντας ἐβούλετο μὲν ἁπάσας ἀπάγειν
[15, 5]   ἐψηφίσατο πρὸς τοὺς Νεαπολίτας ἀποστεῖλαι  τοὺς   ἀξιώσοντας αὐτοὺς μηθὲν εἰς τοὺς
[15, 7]   ἡμῶν προθυμηθέντες καὶ σύμμαχοι καὶ  τοὺς   αὐτοὺς Ῥωμαίοις ὀμόσαντες ἕξειν ἐχθροὺς
[15, 10]   τὴν Σαυνιτῶν στρατιὰν ἥξειν ἐπὶ  τοὺς   αὑτῶν ἀποίκους Φρεγελλάνους οἰόμενοι. ἔπειτ´
[15, 3]   τάς τε γυναῖκας αὐτῶν καὶ  τοὺς   βίους καὶ τὰς πόλεις καὶ
[15, 7]   ταῖς συνθήκαις ὠμόσατε, μαρτυρόμεθα, καὶ  τοὺς   εἰρηνοδίκας ἐπὶ τοῦτο ἄγοντες ἐληλύθαμεν.
[15, 5]   Νωλάνων ὁμόρων ὄντων καὶ σφόδρα  τοὺς   Ἕλληνας ἀσπαζομένων, τἀναντία τοὺς Νεαπολίτας
[15, 3]   αὐτὸς ἐλθεῖν, προσεσκεύασε λέγεσθαι πρὸς  τοὺς   ἐν ταῖς παραχειμασίαις, ὅτι τὰς
[15, 3]   εἰς ἑκάστην παρῄει πόλιν καὶ  τοὺς   ἐν ταῖς φρουραῖς ἀνακαλούμενος διέκρινεν
[15, 3]   πρεσβευτοῦ καὶ τῶν χιλιάρχων ἀποστελλόμενοι  τοὺς   ἡγεμόνας καταλιπόντες, ἐστὶ δ´ οὓς
[15, 7]   ποιούμενοι, τὸ δ´ ἀληθὲς ἐπὶ  τοὺς   ἡμετέρους ἐγνωκότες ἄγειν ἀποίκους· καὶ
[15, 9]   πατρίους νόμους, τά τε πρὸς  τοὺς   θεοὺς ὅσια καὶ τὰ πρὸς
[15, 9]   πάντα γὰρ αὐτῷ πέπρακται κατὰ  τοὺς   ἱερούς τε καὶ πατρίους νόμους,
[15, 10]   γὰρ παρασκευαζόμενοι καὶ μέλλοντες ἀπώλεσαν  τοὺς   καιροὺς τῶν πράξεων, Ῥωμαῖοι δ´
[15, 3]   δ´ αἰτίας εἰς τούτους ἦλθε  τοὺς   κινδύνους, μικρὰ τῶν πρόσθεν ἀναλαβὼν
[15, 1]   κόρβους γὰρ οἱ Ῥωμαῖοι καλοῦσι  τοὺς   κόρακας· αὐτός τε διετέλεσεν ἐξ
[15, 6]   ἣν δευτέρᾳ γενεᾷ πρότερον ἐξελάσαντες  τοὺς   Κυμαίους Καμπανοὶ κατέσχον, καὶ συγκατάξειν
[15, 3]   ταῖς φρουραῖς ἀνακαλούμενος διέκρινεν ἁπάντων  τοὺς   μετασχόντας τῆς συνωμοσίας. ἔπειτα φιλανθρώπως
[15, 5]   σφόδρα τοὺς Ἕλληνας ἀσπαζομένων, τἀναντία  τοὺς   Νεαπολίτας ἀξιώσοντες μήτε σύμβολα ποιεῖσθαι
[15, 5]   τῶν Νεαπολιτῶν, πρέσβεις ἐψηφίσατο πρὸς  τοὺς   Νεαπολίτας ἀποστεῖλαι τοὺς ἀξιώσοντας αὐτοὺς
[15, 5]   τὸν αὐτὸν χρόνον ἀφιγμένοι πρὸς  τοὺς   Νεαπολίτας πρέσβεις ὑπὸ Ταραντίνων ἀποσταλέντες,
[15, 7]   ἐπιλαθόμενοι καὶ παρ´ οὐδὲν ἡγησάμενοι  τοὺς   ὅρκους ἐγκατελείπετε μὲν ἡμᾶς ἐν
[15, 1]   παρειάς, τοτὲ δὲ τῷ ῥύγχει  τοὺς   ὀφθαλμοὺς ἔκοπτεν, ὥστε τὸν Κελτὸν
[15, 5]   λοιπὸν εἰρήνην ἄγειν πρὸς ἅπαντας  τοὺς   περιοικοῦντας τὸ Τυρρηνικὸν πέλαγος, μήτ´
[15, 6]   καὶ συγκατάξειν ἐπὶ τὰ σφέτερα  τοὺς   περιόντας ἔτι Κυμαίων, οὓς οἱ
[15, 10]   ἀπέστειλαν ἀμφοτέρους· καὶ πρὶν αἰσθέσθαι  τοὺς   πολεμίους τὴν ἔξοδον, τε
[15, 6]   οἱ κακίους τῶν κρειττόνων, ὥστε  τοὺς   πρέσβεις τῶν Ῥωμαίων ἀπράκτους ἀπελθεῖν.
[15, 7]   τῶν βουλευτῶν πρέσβεις ἐλθόντες ἐπὶ  τοὺς   προβούλους τῶν Σαυνιτῶν ἔλεξαν· Ἀδικεῖτε,
[15, 6]   Νεάπολιν Σαυνιτῶν οἱ δυνατώτατοι καὶ  τοὺς   προεστηκότας τῶν κοινῶν θεραπείαις τισὶν
[15, 5]   ἀξιώσοντες μήτε σύμβολα ποιεῖσθαι πρὸς  τοὺς   Ῥωμαίους τοὺς ὑπηκόους αὐτῶν
[15, 8]   ἡμῶν ἐστιν οὐχ ὡς ἀφαιρησομένων  τοὺς   ὑμετέρους ἀποίκους τὰ ἴδια, ἀλλ´
[15, 10]   τόν τε πόλεμον ἐψηφίσαντο καὶ  τοὺς   ὑπάτους ἀπέστειλαν ἀμφοτέρους· καὶ πρὶν
[15, 5]   ποιεῖσθαι πρὸς τοὺς Ῥωμαίους  τοὺς   ὑπηκόους αὐτῶν μήτε διαλύεσθαι τὴν
[15, 7]   τῶν ἀποίκων τῶν ἡμετέρων μηδὲ  τοὺς   ὑπηκόους ἐπὶ πάσας τὰς πλεονεξίας
[15, 5]   τοὺς ἀξιώσοντας αὐτοὺς μηθὲν εἰς  τοὺς   ὑπηκόους τῆς τῶν Ῥωμαίων ἡγεμονίας
[15, 8]   ἴσως βίου μισθοφόροι. φέρειν δὲ  τοὺς   ὑπηκόους ὑμῶν οὐθὲν δεόμεθα· καὶ
[15, 5]   τοῦ μονομαχήσαντος. ~ἀλλὰ καὶ διότι  τοὺς   φίλους αὐτῶν Καμπανοὺς πολλὰ καὶ
[15, 4]   ἐκ πάσης πόλεως σκηπτόμενοι κατέτριβον  τοὺς   χρόνους. ἀπογνόντες δὴ τῆς ἐκεῖθεν
[15, 7]   μαρτυρόμεθα, καὶ τοὺς εἰρηνοδίκας ἐπὶ  τοῦτο   ἄγοντες ἐληλύθαμεν. ~Τοιαῦτα τοῦ Ῥωμαίου
[15, 3]   σφῶν τὴν συνωμοσίαν καὶ μετὰ  τοῦτο   δέος, εἰ χωρὶς ἀλλήλων γένοιντο
[15, 9]   τυχόντες οὐδὲν ὑποληψόμεθα ἀδικεῖσθαι. ~Μετὰ  τοῦτο   παραλαβὼν τὸν λόγον τῶν
[15, 1]   πάσαις οἱ πλάττοντες καὶ γράφοντες  τοῦτο   τὸ ζῷον ἐπὶ τὴν κεφαλὴν
[15, 1]   δὲ στρατηγὸς Κάμιλλος χρυσέῳ  τοῦτον   στεφάνῳ ἐκόσμησεν ἐπωνυμίαν θέμενος αὐτῷ
[15, 3]   ἀφ´ ἧς δ´ αἰτίας εἰς  τούτους   ἦλθε τοὺς κινδύνους, μικρὰ τῶν
[15, 3]   καὶ μισθοὺς φέρεσθαι τῆς φυλακῆς,  τούτους   καθίστησιν ἐν ταῖς πόλεσιν· ἐν
[15, 3]   πενίαν καὶ ἀγνωσίαν ἀσμένως ἀποδιδρασκόντων.  Τούτους   οἱ Καμπανοὶ ταῖς οἰκίαις ἀναλαμβάνοντες
[15, 4]   κατὰ τῆς πατρίδος ὅπλα ἀναλαβεῖν,  τούτους   ᾤοντο δεῖν πρῶτον ἀποδεῖξαι σωφρονεστέρους,
[15, 8]   ὑμεῖς κατεδουλώσασθε. Οὐ μὴν οὐδὲ  τούτῳ   γε τῷ ἔργῳ τὸ κοινὸν
[15, 8]   σφετερισάμενοι δεύτερον ἔτος ἤδη κατέχετε.  τούτων   ἡμεῖς τυχόντες οὐδὲν ὑποληψόμεθα ἀδικεῖσθαι.
[15, 7]   τοὺς ἄνδρας ἡμῖν ἐπὶ δίκην.  τούτων   τυχόντες ἀρκούμεθα, μὴ τυχόντες δὲ
[15, 3]   οἱ Καμπανοὶ ταῖς οἰκίαις ἀναλαμβάνοντες  τραπέζαις   τε ὑπεδέχοντο λαμπραῖς καὶ ταῖς
[15, 3]   Οὐαλέριον ὅσην ἂν αὐτοὶ βουληθῶσι  τρέφειν   στρατιὰν ἐν ταῖς πόλεσι καταλιπεῖν.
[15, 3]   καὶ τὸν ἔσχατον περὶ ψυχῆς  τρέχουσι   δρόμον οὔτ´ ἄπορον οὐδὲν οὔτ´
[15, 4]   Κασιλίνων χώρας καὶ πόλεως φέρεται,  τριάκοντα   τῆς Καπύης ἀπέχοντα στάδια, Οὐολτοῦρνον
[15, 8]   θᾶττον ἐπειχθέντες ἐπὶ τὸν ἀγῶνα.  τρισὶ   γοῦν τέτταρσιν ἡμέραις ὕστερον
[15, 4]   ξυλίνῃ γεφύρᾳ διαβάντες, ἣν ἐν  τρισὶ   κατεσκεύασαν ἡμέραις, διεξῄεσαν, ἵνα τοῖς
[15, 3]   τῶν Ῥωμαίων πόλις ἀραμένη καὶ  τρισὶ   νικήσασα μάχαις τοὺς ἀντιταχθέντας ἐβούλετο
[15, 3]   ἐλωβήσαντο. ~Ὅτι Κοίντου Σερουιλίου τὸ  τρίτον   {ὑπατεύοντος} καὶ Γαίου Μαρκίου Ῥουτίλου
[15, 2]   ἀναιρεθέντος σποδοῦ. Τὸν οἴκτιστον ἀπολεῖται  τρόπον   ὑπ´ ἀνδρὸς ἐχθροῦ πολιτικῷ σιτίζοντος
[15, 5]   πρὸς ἅπαντας τοὺς περιοικοῦντας τὸ  Τυρρηνικὸν   πέλαγος, μήτ´ αὐτοὺς ἔργα πράττοντας,
[15, 3]   τὴν γῆν κατέσχον, ἀλλ´ ἐπιξενωθέντες  Τυρρηνοῖς   τοῖς κατοικοῦσιν αὐτὴν καὶ τοὺς
[15, 3]   ἐχθίστων αὐτοῖς Οὐολούσκων τε καὶ  Τυρρηνῶν   καὶ Σαυνιτῶν καὶ τῶν ἔτι
[15, 7]   ἄνδρας ἡμῖν ἐπὶ δίκην. τούτων  τυχόντες   ἀρκούμεθα, μὴ τυχόντες δὲ θεοὺς
[15, 7]   δίκην. τούτων τυχόντες ἀρκούμεθα, μὴ  τυχόντες   δὲ θεοὺς καὶ δαίμονας, οὓς
[15, 7]   μεγάλῃ καταλυσάμενοι τὸν πόλεμον καὶ  τυχόντες   εἰρήνης οἵας ἐβούλεσθε· τὰ δὲ
[15, 8]   ἔτος ἤδη κατέχετε. τούτων ἡμεῖς  τυχόντες   οὐδὲν ὑποληψόμεθα ἀδικεῖσθαι. ~Μετὰ τοῦτο
[15, 7]   δὲ προκαλούμεθα ὑμᾶς, καὶ ὧν  τυχόντες   τὴν ἐπὶ τοῖς παρελθοῦσιν ὀργὴν
[15, 6]   οἰκειωσάμενοι πείθουσι τὴν βουλὴν ἐπὶ  τῷ   δήμῳ ποιῆσαι τὴν τοῦ συμφέροντος
[15, 8]   Οὐ μὴν οὐδὲ τούτῳ γε  τῷ   ἔργῳ τὸ κοινὸν ὑμᾶς τῶν
[15, 1]   τῶν βασιλέων τὴν πόλιν, ἐξῄει  τῷ   Κελτῷ διαγωνίσασθαι. ὡς δὲ