Alphabétiquement     [«   »]
Τυρρηνίαν 1
τῷ 23
Τῶν 8
τῶν 94
ὑγρῶν 1
ὗν 1
ὑπ´ 1
Fréquences     [«    »]
72 τὰ
77 τε
62 τοὺς
94 τῶν
152 καὶ
182 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, De la science économique, livre II

τῶν


Livre, Chap.
[2, 40]   χρυσᾶ (καὶ τοὺς στεφάνους) περιῄρει  τῶν   ἀγαλμάτων φάσκων αὐτὸς καὶ κουφότερα
[2, 40]   ἐγχέαι ἐκέλευεν ἀφαιρεῖν· ὅσα δὲ  τῶν   ἀγαλμάτων φιάλην εἶχε προτετακότα, εἴπας
[2, 20]   τοὺς καρποὺς καὶ τὰ ἐπὶ  τῶν   ἀγρῶν ἀπεδίδοτο αὐτοῖς τοῖς Σαμίοις,
[2, 20]   τῶν πλοίων καὶ ἐργαστηρίων καὶ  τῶν   ἄλλην τινὰ ἐργασίαν παρεχόντων τῆς
[2, 1]   ἀπὸ τελῶν, ἀπὸ βοσκημάτων, ἀπὸ  τῶν   ἄλλων) Αὐτῶν δὲ τούτων πρώτη
[2, 1]   γινομένη. Δευτέρα δὲ ἀπὸ  τῶν   ἄλλων ἐγκυκλημάτων. Τρίτη δὲ
[2, 30]   δὲ τὴν κομιδὴν ἔσεσθαι παρὰ  τῶν   ἄλλων πολιτῶν ἔφησεν. Ἐπεὶ δὲ
[2, 20]   τὰ μὲν ἀπὸ λιμένων καὶ  τῶν   ἄλλων τελῶν αὐτοῖς προσπορευόμενα (ἐχρῶντο)
[2, 2]   ἐπώλει τοῖς τε φυγάσι καὶ  τῶν   ἄλλων τῷ βουλομένῳ ὥστ´ ἐπιγραφῆναι
[2, 2]   καὶ μάντεων καὶ φαρμακοπωλῶν καὶ  τῶν   ἄλλων τῶν τοιουτοτρόπων τὸ τρίτον
[2, 2]   τριωβόλου, τοῦ τε οἴνου καὶ  τῶν   ἄλλων ὡσαύτως. Τὴν μὲν οὖν
[2, 2]   πρὸς αὐτούς, ὄντος τοῦ〉 μεδίμνου  τῶν   ἀλφίτων τετραδράχμου, προσέταξαν τοῖς ἀγοραίοις
[2, 2]   θαλάττης τὴν ἁλιείαν· καὶ τὴν  τῶν   ἁλῶν ἁλατοπωλίαν· τῶν τ´ ἐργαζομένων
[2, 1]   οἷαί (τινες) τε〉 κατασκευασθῆναι,  τῶν   ἀναλωμάτων τῶν νῦν ἀναλουμένων τίνα
[2, 1]   καλουμένη. Ἕκτη δὲ ἀπὸ  τῶν   ἀνθρώπων, ἐπικεφάλαιόν τε καὶ χειρωνάξιον
[2, 30]   ποιῶν φανερὸς ἦν. Πεισθέντων δὲ  τῶν   ἀνθρώπων, προαγαγὼν αὐτοὺς τῆς πόλεως
[2, 20]   αὐτῷ χρήματα τρόπον τοιοῦτον. Ἐκέλευσε  τῶν   ἀνθρώπων ὧν ἦρχε προστάξαι κατασπεῖραι
[2, 1]   γινομένη. Πέμπτη δὲ ἀπὸ  τῶν   βοσκημάτων, ἐπικαρπία τε καὶ δεκάτη
[2, 20]   τὴν Δήμητραν, καὶ κελεύειν τὸν  τῶν   γυναικῶν κόσμον εἰς τὸ ἱερὸν
[2, 20]   δεδανεισμένος. Προελθόντος δὲ χρόνου καὶ  τῶν   γυναικῶν πάλιν φορουσῶν, ἐκέλευσε τὴν
[2, 40]   μὲν ἰδιωτῶν οὐδεμίαν χρείαν εἶναι,  τῶν   δὲ ἡγεμόνων, ὅταν δὲ δέηται
[2, 10]   πρὸς ἀλλήλους, ἐπικρατήσαντος τοῦ δήμου,  τῶν   δὲ πλουσίων συνειλημμένων, ὀφείλοντες χρήματα
[2, 1]   καὶ διαγωγῶν. Εἶτα ἀπὸ  τῶν   ἐγκυκλίων. Τέταρτον δὲ καὶ τελευταῖον
[2, 20]   δεῖν ταλαντιαίους καθιστάναι τοὺς ἐγγύους  τῶν   εἴκοσι ταλάντων, προεκήρυξεν ὠνεῖσθαι τὸν
[2, 30]   ἐν Βαβυλωνίᾳ παλαιοῦ δεκάτην εἶναι  τῶν   εἰσαγομένων, χρωμένου δὲ αὐτῷ οὐθενός,
[2, 1]   χώρᾳ γινομένη. Εἶτα ἀπὸ  τῶν   ἐμπορίων καὶ διαγωγῶν. Εἶτα
[2, 1]   Τρίτη δὲ καὶ ἀπὸ  (τῶν   ἐμπορίων. Τετάρτη δὲ καὶ
[2, 2]   τοῦ Πόντου. Χρόνου δὲ γενομένου  τῶν   ἐμπόρων ἀγανακτούντων, ἐτέλουν αὐτοῖς τόκους
[2, 2]   τυράννους, οὐκ εὐπορούμενοι χρημάτων, παρὰ  τῶν   ἐμπόρων συνηγόρασαν τόν τε σῖτον
[2, 1]   τῶν προσόδων (ἀπὸ γῆς, ἀπὸ  τῶν   ἐν τῇ χώρᾳ ἰδίων γινομένων,
[2, 20]   τῇ πόλει· τῶν τε κιόνων  τῶν   ἐν τῷ νεῷ τάξαντες ἀργύριον
[2, 20]   προελθὼν εἰς αὐτὸ ἔλαβεν ἐκ  τῶν   ἐνόντων ἱερῶν ὅσος ἐνῆν κοῖλος
[2, 30]   οὐσῶν χρείας, προστάξαι τοῖς ἐκ  τῶν   ἑξήκοντα νεῶν αὐτοῦ τῶν ὑπομενουσῶν
[2, 20]   ὥστε συνέβαινεν εὐπορεῖσθαι τοὺς στρατιώτας  τῶν   ἐπιτηδείων. Δατάμης Πέρσης ἔχων στρατιώτας
[2, 10]   ἔδειξεν εἰληφὼς εἴη παρὰ  τῶν   ἑτέρων· οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ
[2, 20]   ἐποίουν καὶ οἱ ἄποροι παρὰ  τῶν   εὐπορωτέρων καὶ παρὰ τῶν ξένων
[2, 30]   παρ´ αὑτοῦ ἐπώλει τὰ ἐκ  τῶν   θησαυρῶν. ~(Κλεομένης· προσπορευομένης τε τῆς
[2, 30]   τοῦ μὴ ὀχλεῖσθαι καὶ ἀπὸ  τῶν   ἰδίων ἀπεῖναι. δὲ παρὰ
[2, 1]   προσαγορεύουσιν. Δευτέρα δὲ ἀπὸ  τῶν   ἰδίων γινομένη, οὗ μὲν χρυσίον,
[2, 30]   πλέειν. Οἳ δὲ βουλόμενοι ἐπὶ  τῶν   ἰδίων εἶναι ἔδωκαν προσέταξεν.
[2, 1]   κρατίστη μὲν πρόσοδος ἀπὸ  τῶν   ἰδίων ἐν τῇ χώρᾳ γινομένη.
[2, 10]   ἐψηφίσαντο παρ´ οἷς ἔλαιόν ἐστι  τῶν   ἰδιωτῶν, δανεῖσαι τῇ πόλει ἐπὶ
[2, 30]   ἐκ τῶν Λαυρείων παραλαμβάνειν παρὰ  τῶν   ἰδιωτῶν τὴν πόλιν, ὥσπερ ἐπώλουν,
[2, 30]   καὶ τῶν ἱερῶν τινα καὶ  τῶν   ἱερέων τὸ πλῆθος καταλυθῆναι. Οἱ
[2, 20]   τῶν τε ἱερῶν τινα καὶ  τῶν   ἱερέων τὸ πλῆθος φάναι πρὸς
[2, 30]   τὰ ἱερά· δεῖν οὖν καὶ  τῶν   ἱερῶν τινα καὶ τῶν ἱερέων
[2, 30]   μέλλειν ἄγειν καὶ χοραγοὺς (προέγραψε  τῶν   Καρῶν τοὺς εὐπορωτάτους καὶ προσέταττεν
[2, 1]   Τετάρτη δὲ καὶ ἀπὸ  τῶν   κατὰ γῆν τε καὶ ἀγοραίων
[2, 30]   συνεβούλευσε τὸν μόλυβδον τὸν ἐκ  τῶν   Λαυρείων παραλαμβάνειν παρὰ τῶν ἰδιωτῶν
[2, 10]   καρποῦ, τοῖς δὲ ἄλλοις ἐκ  τῶν   λειπομένων. ~Ἐφέσιοι δεηθέντες χρημάτων νόμον
[2, 20]   χώρας ὤνια καὶ τὰ ἐκ  τῶν   λειῶν ἀγόμενα· ὃς δ´ ἂν
[2, 40]   στρατιώταις μισθὸν συγκαλέσας ἔφησεν αὑτῷ  τῶν   μὲν ἰδιωτῶν οὐδεμίαν χρείαν εἶναι,
[2, 1]   τι γὰρ ἂν ἀπῇ τούτων  τῶν   μερῶν, πολλὰ διαμαρτήσεται περὶ τὴν
[2, 10]   τῆς χώρας ἀργοῦ γενομένης καὶ  τῶν   μετοίκων οὐ προϊεμένων αὐτοῖς οὐδὲν
[2, 20]   πρὸς αὐτόν, ἡσυχίαν εἶχον ὑπὲρ  τῶν   μισθῶν ἕως ἐκεῖνος διῳκήσατο
[2, 2]   τε〉 ταμίαν ἐπέστησαν ἐφ´ ἑκάστῃ  τῶν   νεῶν. Ἀφικομένων δ´ εἰς τὴν
[2, 30]   Σύρος Αἰγύπτου σατραπεύων, ἀφίστασθαι μελλόντων  τῶν   νομαρχῶν ἀπ´ αὐτοῦ αἰσθόμενος, καλέσας
[2, 1]   τε〉 κατασκευασθῆναι, τῶν ἀναλωμάτων  τῶν   νῦν ἀναλουμένων τίνα τε καὶ
[2, 20]   παρὰ τῶν εὐπορωτέρων καὶ παρὰ  τῶν   ξένων δανειζόμενοι ἐπόρισαν ἐκέλευσε
[2, 30]   ἐν φυλακῇ εἰσιν. Ἕκαστος οὖν  τῶν   οἰκείων ἔπραττον ὑπὲρ ἑκάστου καὶ
[2, 30]   δ´ ἔρευναν ἐξαίφνης ποιησάμενος  τῶν   οἰκιῶν, παρ´ οἷς εὗρεν ὅπλον
[2, 30]   θεὸς κροκόδειλος, ἡρπάσθη τις  τῶν   παίδων αὐτοῦ. Καλέσας οὖν τοὺς
[2, 20]   ἱερὸν ἀποκομίζειν· αὐτὸς μὲν οὖν  τῶν   παρ´ αὑτῷ γυναικῶν τὸν κόσμον
[2, 20]   ἐνέγκαι πρὸς αὑτόν· ἐνεγκάντων δὲ  τῶν   πλείστων, ἐκέλευσε τούτῳ μὲν ἐκεῖνον
[2, 20]   ἀρτάβης τὸν ὀβολόν. Ἀπό τε〉  τῶν   πλοίων καὶ ἐργαστηρίων καὶ τῶν
[2, 10]   διαλῦσαι. Ἀνήγγειλαν οὖν, εἴ τις  τῶν   πολιτῶν μετοίκων σῦλον ἔχει
[2, 20]   Ἠξίωσεν οὖν αὐτοὺς ἄνδρας γε  τῶν   πολιτῶν φρουροὺς δοῦναι εἰς χωρία
[2, 20]   ἅπαντα ἔλαβε. Δανεισάμενός τε παρὰ  τῶν   πολιτῶν χρήματα ἐπ´ ἀποδόσει, ὡς
[2, 10]   δικαίως συληθεῖσιν πόλις ἀπὸ  τῶν   προσόδων ἀπεδίδου. Κυζικηνοὶ δὲ στασιάσαντες
[2, 1]   Ἔστι δὲ ταύτης εἴδη ἓξ  τῶν   προσόδων (ἀπὸ γῆς, ἀπὸ τῶν
[2, 1]   ταύτῃ, τὸ τἀναλώματα μὴ μείζω  τῶν   προσόδων γίνεσθαι. Ἐπεὶ τοίνυν τὰς
[2, 10]   χρέους ἀπηλλάγη. Δεύτερον δὲ ἐκ  τῶν   προσόδων ἐκείνοις τόν τε τόκον
[2, 1]   χρηστέον. Μετὰ δὲ τοῦτο ποῖαι  τῶν   προσόδων τὸ παράπαν οὐκ
[2, 30]   αὐτοὺς εἰσενέγκαι, κομίσασθαι δὲ ἐκ  τῶν   προσόδων· οἳ δ´ εἰσήνεγκαν ὡς
[2, 30]   Ἐπεὶ δὲ καὶ αἱ καταβολαὶ  τῶν   προσόδων παρῆσαν, ἔφησεν ἐπ´ αὐτῷ
[2, 10]   δάνεια, τὴν δὲ πόλιν ἐκ  τῶν   προσόδων τοὺς τόκους τοῖς δεδανεικόσι
[2, 1]   τούτων εἰρήκαμεν· ὅσα δέ τινες  τῶν   πρότερον πεπράγασιν εἰς πόρον χρημάτων,
[2, 10]   ὃν προέθηκε, μηκέτι ἔσεσθαι ὑπὲρ  τῶν   προτέρων ἐγκλημάτων κρίσεις. Τότε δὴ
[2, 1]   εἰσαγώγιμα πότε καὶ τίνα παρὰ  τῶν   σατραπῶν ἐν τῇ ταγῇ ἐκλαβόντι
[2, 20]   πολεμῶν καὶ ἀπόρως διακείμενος καὶ  τῶν   στρατιωτῶν αἰτούντων τοὺς μισθοὺς καὶ
[2, 20]   διεδίδου τοῖς στρατιώταις. Ἀγανακτούντων δὲ  τῶν   στρατιωτῶν ἔφη αὐτοῖς τοὺς ἐμπόρους
[2, 10]   μὲν στρατιώτας ἀπήλλαξαν, ὑπὲρ δὲ  τῶν   σύλων διεδικάσαντο. Τοῖς δὲ μὴ
[2, 2]   καὶ τὴν τῶν ἁλῶν ἁλατοπωλίαν·  τῶν   τ´ ἐργαζομένων θαυματοποιῶν καὶ μάντεων
[2, 20]   ἐκστρατεύοντι καὶ δεομένῳ χρημάτων συνεβούλευε  τῶν   τε ἱερῶν τινα καὶ τῶν
[2, 20]   νῦν ἔχουσι δανεῖσαι τῇ πόλει·  τῶν   τε κιόνων τῶν ἐν τῷ
[2, 2]   μέρος τοῦ ἐργαζομένου ἀποτελεῖν ἔταξαν·  τῶν   τε νομισμάτων τὴν καταλλαγὴν ἀπέδοντο
[2, 1]   οἰκονομεῖν μέλλοντά τι κατὰ τρόπον  τῶν   τε τόπων, περὶ οὓς ἂν
[2, 2]   καὶ φαρμακοπωλῶν καὶ τῶν ἄλλων  τῶν   τοιουτοτρόπων τὸ τρίτον δὲ μέρος
[2, 20]   μέτρον ἔλαττον μέδιμνον, μηδὲ  τῶν   ὑγρῶν μηθὲν ἔλαττον μετρητήν.
[2, 2]   κτῆμα. Ἱππίας Ἀθηναῖος τὰ ὑπερέχοντα  τῶν   ὑπερῴων εἰς τὰς δημοσίας ὁδοὺς
[2, 30]   ἐκ τῶν ἑξήκοντα νεῶν αὐτοῦ  τῶν   ὑπομενουσῶν τοὺς πλέοντας εἰς δίμηνον
[2, 20]   συστῆσαι τοῖς νομάρχαις ὥστ´ ἐκ  τῶν   φόρων αὐτοῖς ἀποδοῦναι. Ἰφικράτης Ἀθηναῖος,
[2, 10]   χρημάτων, ὁρῶν στάσεις οὔσας δύο  τῶν   Φωκαίων, λόγους ἐποιήσατο (πρὸς τὴν
[2, 20]   δὲ τοῦτο ταχέως ἐποίησαν, οἰόμενοι  τῶν   χωρίων κύριοι ἔσεσθαι. δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 4/02/2010