Alphabétiquement     [«   »]
δαπάνην 2
δαπάνης 1
Δατάμης 1
δὲ 182
δέ 9
δεδανεικόσι 1
δεδανεισμένος 1
Fréquences     [«    »]
152 καὶ
77 τε
94 τῶν
182 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, De la science économique, livre II

δὲ


Livre, Chap.
[2, 2]   μὲν κάρπιμα χρόνον τινά, τὰ  δὲ   ἄκαρπα ἀεννάως· τά τε θιασωτικὰ
[2, 10]   κομιδῆς ἐκ τοῦ καρποῦ, τοῖς  δὲ   ἄλλοις ἐκ τῶν λειπομένων. ~Ἐφέσιοι
[2, 20]   ὅσοι οἶκοί εἰσιν ὀρφανικοί. Ἀπογραψαμένων  δὲ   ἄλλων τὰ τούτων χρήματα ἀπεχρᾶτο
[2, 30]   καὶ οὐδεμίαν ἐπιστροφὴν ἐποιεῖτο. Τῶν  δὲ   ἀνθρώπων οἰομένων τὸ κήρυγμα μάτην
[2, 20]   ἦγον αὑτοῖς τὰ ἐπιτήδεια· ὁπότε  δὲ   ἀπαλλάττοιντο, εἴ τι περίλοιπον εἴη
[2, 20]   δὲ πάλιν ἱερόθυτα ἐποίουν·  δὲ   ἀπεῖπε θῆλυ μὴ θύειν. Πάλιν
[2, 20]   εἰς διοίκησιν τῆς πόλεως, τὰ  δὲ   ἀπὸ τῆς γῆς καὶ οἰκιῶν
[2, 30]   ἐνιαυτοῦ ὀκτὼ δραχμάς ἀποτίσαι† ἂν  δὲ   ἀποδρᾷ τὸ ἀνδράποδον, κομίζεσθαι τὴν
[2, 1]   γινομένη, οὗ μὲν χρυσίον, οὗ  δὲ   ἀργύριον, οὗ δὲ χαλκός, οὗ
[2, 20]   εἰς τὴν ναυπηγίαν. Οὐκ εὐπορῶν  δὲ   ἀργυρίου νόμισμα ἔκοψε καττιτέρου, καὶ
[2, 10]   ἐκ τῆς Ἑλλάδος κόμην· οἱ  δὲ   ἀσμένως ἔδοσαν ᾔτει, καὶ
[2, 1]   τοίνυν τὴν βασιλικὴν ἴδωμεν. Ἔστι  δὲ   αὕτη δυναμένη μὲν τὸ καθόλου,
[2, 30]   δεκάτην εἶναι τῶν εἰσαγομένων, χρωμένου  δὲ   αὐτῷ οὐθενός, τηρήσας τούς τε
[2, 2]   δεηθείσης τῆς πόλεως χρημάτων, εἰθισμένων  δὲ   αὐτῶν λαμπρῶς ἄγειν Διονύσια, ἐν
[2, 10]   αὐτοῦ αὕτη ἀτείχιστός ἐστιν,  δὲ   βασιλεὺς ἐπ´ αὐτὸν στρατεύει. Ἐκέλευσεν
[2, 30]   σιτηρεσιάσαι αὐτοὺς πλέειν. Οἳ  δὲ   βουλόμενοι ἐπὶ τῶν ἰδίων εἶναι
[2, 2]   τριάκοντα εἶναι πολίτην. Ἐν σιτοδείᾳ  δὲ   γενόμενοι καὶ ἀποροῦντες χρημάτων κατήγαγον
[2, 2]   τὰ ἐκ τοῦ Πόντου. Χρόνου  δὲ   γενομένου τῶν ἐμπόρων ἀγανακτούντων, ἐτέλουν
[2, 20]   τούτῳ μὲν ἐκεῖνον χρᾶσθαι, τοὺς  δὲ   δανείσαντας συστῆσαι τοῖς νομάρχαις ὥστ´
[2, 20]   ἀλλ´ ἀνέγραφον τοὺς ἔχοντας· ὁπότε  δὲ   δεηθεῖεν χρημάτων, ἀπεδίδοσαν ὡς〉 ὀφείλοντες·
[2, 10]   πλείω ἐπηγγέλλοντο καὶ εἰσέφερον. Πάλιν  δὲ〉   δεηθεὶς χρημάτων ἐξεκκλησιάσας τοῖς Μυλασσεῦσιν,
[2, 10]   τοὺς δὲ σιδηροῦς ἐκομίζοντο. Σηλυβριανοὶ  δὲ   δεηθέντες χρημάτων, νόμου ὄντος αὐτοῖς
[2, 2]   τὸ τοῦ πριαμένου ὄνομα. Βυζάντιοι  δὲ   δεηθέντες χρημάτων τὰ τεμένη τὰ
[2, 40]   εἶναι, τῶν δὲ ἡγεμόνων, ὅταν  δὲ   δέηται στρατιωτῶν, ἐκείνων ἑκάστῳ δοὺς
[2, 1]   ἣν οἱ μὲν ἐκφόριον, οἱ  δὲ   δεκάτην προσαγορεύουσιν. Δευτέρα δὲ
[2, 2]   ἔμελλον ἀποδώσειν τὴν τιμήν. Τοῖς  δὲ   δὴ ἐμπόροις καλῶς εἶχε μὴ
[2, 1]   πρὸς ἕνα σκοπὸν οἰκονομεῖν, ἐλαχίστη  δὲ   διὰ τὸ καὶ τὰς προσόδους
[2, 30]   νόμον τὸν τῆς χώρας· ὁπότε  δὲ   διαπορεύοιτο στρατόπεδον ἕτερος ὄχλος
[2, 30]   χρημάτων ἐξεωνοῦντο τοὺς συνειλημμένους.  δὲ   διομολογησάμενος ὑπὲρ ἑκάστου καὶ λαβὼν
[2, 10]   τρέφειν ἕως ἂν ἐπανέλθοι· ὁπότε  δὲ   δοκοίη χρόνος ἱκανὸς εἶναι, αὐτό
[2, 20]   ἕκαστον· οἳ δ´ εἰσήνεγκαν. Διαλιπὼν  δὲ   δύο τρεῖς ἡμέρας, ὡς
[2, 30]   εἰς ἕτερον χωρίον ἀποστέλλειν, παραπομπὴν  δὲ   δώσειν· ἅμα δὲ καὶ αὐτὸς
[2, 10]   καὶ τὰ ὑποζύγια νηστεῦσαι, ὅσον  δὲ   ἐδαπάνα ἕκαστος, τοσοῦτον δοῦναι τοῖς
[2, 20]   ὑπὸ τοῦ Ἑρμείου καθεστηκότας. Ἐπεὶ  δὲ   ἐθάρρησάν τε ἅπαντες καί, εἴ
[2, 20]   ἁθρόα διεδίδοσαν τοῖς στρατιώταις, οἱ  δὲ   εἰσαφικνούμενοι ἦγον αὑτοῖς τὰ ἐπιτήδεια·
[2, 10]   πόλις τοῦ χρέους ἀπηλλάγη. Δεύτερον  δὲ   ἐκ τῶν προσόδων ἐκείνοις τόν
[2, 30]   χρημάτων ἠξίωσεν αὐτοὺς εἰσενέγκαι, κομίσασθαι  δὲ   ἐκ τῶν προσόδων· οἳ δ´
[2, 20]   πρὸς βασιλέα διαλυθῇ. Ἀπ´ οἰκίας  δὲ   ἑκάστης κελεῦσαι ἅπαντας εἰσενέγκαι τάξαντα
[2, 1]   εἰσαγώγιμα, περὶ τὰ ἀναλώματα. Τούτων  δὲ   ἕκαστον. Περὶ μὲν τὸ νόμισμα
[2, 2]   ἐκέλευσε πρὸς αὑτὸν ἀνακομίζειν. Συνελθόντων  δὲ   ἐπὶ τῷ κόψαι ἕτερον χαρακτῆρα,
[2, 20]   ὡς κομιούμενοι τὸν μισθόν.  δὲ   ἔφη δεῖν εἰς Ἀμισὸν ἐλθόντας
[2, 1]   δυναμένη μὲν τὸ καθόλου, εἴδη  δὲ   ἔχουσα τέτταρα· περὶ τὸ〉 νόμισμα,
[2, 20]   τοῦ κεκομμένου νομίσματος ὑπερεῖπεν· οἳ  δὲ   ἐψηφίσαντο καὶ μὴ βουλόμενοι ἕκαστος
[2, 1]   ἀπὸ τῶν ἄλλων ἐγκυκλημάτων. Τρίτη  δὲ   ἀπὸ ἀργυρίου. Χωρὶς δὲ
[2, 1]   ἀπὸ γῆς γινομένη. Δευτέρα  δὲ   ἀπὸ τῶν ἄλλων ἐγκυκλημάτων.
[2, 1]   τε καὶ δεκάτη καλουμένη. Ἕκτη  δὲ   ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἐπικεφάλαιόν
[2, 1]   καὶ ἀγοραίων τελῶν γινομένη. Πέμπτη  δὲ   ἀπὸ τῶν βοσκημάτων, ἐπικαρπία
[2, 1]   οἱ δὲ δεκάτην προσαγορεύουσιν. Δευτέρα  δὲ   ἀπὸ τῶν ἰδίων γινομένη,
[2, 40]   ἰδιωτῶν οὐδεμίαν χρείαν εἶναι, τῶν  δὲ   ἡγεμόνων, ὅταν δὲ δέηται στρατιωτῶν,
[2, 40]   καταλόγους ἐκ τῆς χώρας. Τῶν  δὲ   ἡγεμόνων ὑπολαβόντων χρηματισμὸν αὑτοῖς ἔσεσθαι,
[2, 2]   καὶ τὸ ἄλλο κτῆμα· τοῖς  δὲ   θιασώταις ἕτερα χωρία, τὰ δημόσια
[2, 30]   καὶ προσέταξε θηρεύειν αὐτούς. Οἱ  δὲ   ἱερεῖς, ἵνα μὴ θεὸς
[2, 30]   ἱερέων τὸ πλῆθος καταλυθῆναι. Οἱ  δὲ   ἱερεῖς καὶ ἰδίᾳ ἕκαστος καὶ
[2, 30]   ἔφη ὥστε μετοικίσαι αὐτούς. Οἱ  δὲ〉   ἱερεῖς καὶ οἱ κάτοικοι εἰσενέγκαντες
[2, 30]   αὐτοῖς ἐσομένης τῆς κομιδῆς. Ἐπεὶ  δὲ   καὶ αἱ καταβολαὶ τῶν προσόδων
[2, 10]   εἴη παρὰ τῶν ἑτέρων· οἱ  δὲ   καὶ αὐτοὶ ἔφασαν οὐκ ἐλάττω
[2, 30]   ἀποστέλλειν, παραπομπὴν δὲ δώσειν· ἅμα  δὲ   καὶ αὐτὸς τοῦτο ποιῶν φανερὸς
[2, 1]   δὲ ὁπόσα δύναται γίνεσθαι. Τρίτη  δὲ   καὶ ἀπὸ (τῶν ἐμπορίων.
[2, 1]   ἀπὸ (τῶν ἐμπορίων. Τετάρτη  δὲ   καὶ ἀπὸ τῶν κατὰ
[2, 1]   καὶ ῥᾴστη πολιτική, ἐλαχίστη  δὲ   καὶ ποικιλωτάτη ἰδιωτική. Ἐπικοινωνεῖν
[2, 1]   καὶ ἁπλουστάτη βασιλική, ποικιλωτάτη  δὲ   καὶ ῥᾴστη πολιτική, ἐλαχίστη
[2, 1]   ἀπὸ τῶν ἐγκυκλίων. Τέταρτον  δὲ   καὶ τελευταῖον τὴν ἰδιωτικήν. Αὕτη
[2, 20]   τὸν κόσμον τοῦτο πεποιηκέναι, ἠξίου  δὲ   καὶ τοὺς ἄλλους, μή τι
[2, 30]   λαβὼν τότε μὲν ἀπηλλάγη, εἶτα  δὲ   καταπλεύσας, ἐπεὶ ἦν εὐτρεπῆ αὐτῷ
[2, 20]   τῶν χωρίων κύριοι ἔσεσθαι.  δὲ   Κότυς τοὺς ἀποσταλέντας εἰς φυλακὴν
[2, 1]   Τρίτον δὲ τὴν πολιτικήν. Ταύτης  δὲ   κρατίστη μὲν πρόσοδος ἀπὸ
[2, 20]   πάλιν, οἰόμενοι ἀπολήψεσθαι, εἰσήνεγκαν·  δὲ   λαβὼν εἶχεν εἰς τὴν ναυπηγίαν.
[2, 30]   χώραν αὐτοῖς τὸ ἐμπόριον.  δὲ   λαβὼν τότε μὲν ἀπηλλάγη, εἶτα
[2, 40]   εἶτα ἱμάτια μὲν λευκά, στεφάνους  δὲ   λευκίνους περιετίθει.
[2, 20]   τὸ δέκατον μέρος ποιεῖσθαι, τὰ  δὲ   λοιπὰ αὑτῷ δανεῖσαι ἕως ὁ〉
[2, 2]   μέρος παρὰ ἑκάστου ἔλαβε, τοῖς  δὲ   λοιποῖς ἐκέλευσεν ἐργάζεσθαι. Περιελθόντος δὲ
[2, 1]   πολλὰ ἀλλήλαις ἀναγκαῖόν ἐστιν· ὅσα  δὲ   μάλιστα δι´ αὐτῶν ἑκάστῃ συμβαίνει,
[2, 10]   αὐτοῖς τὰ πράγματα ἐγκλῖναι, αὐτὸς  δὲ   μᾶλλον βούλεσθαι παρὰ τούτων λαβεῖν
[2, 10]   μὲν ἀρχαίου ἀπέκοπτον οὐθέν, ἀεὶ  δὲ   μάτην ἐδαπάνων, νόμισμα ἔκοψαν σιδηροῦν
[2, 1]   βασιλική, σατραπική, πολιτική, ἰδιωτική. Τούτων  δὲ   μεγίστη μὲν καὶ ἁπλουστάτη
[2, 30]   αἰσθόμενος ὅτι εὐώνων ἐπιτετύχηκεν, αὐτῷ  δὲ   μέλλει ἐκτετιμημένα λογίζεσθαι, πρὸς τοὺς
[2, 2]   ἄλλων τῶν τοιουτοτρόπων τὸ τρίτον  δὲ   μέρος τοῦ ἐργαζομένου ἀποτελεῖν ἔταξαν·
[2, 30]   ἄλλοις τόποις σφόδρα, ἐν Αἰγύπτῳ  δὲ   μετρίως, ἀπέκλεισε τὴν ἐξαγωγὴν τοῦ
[2, 20]   ἡμίσεα ἔχειν τὸν λαβόντα· τῷ  δὲ   μὴ ἀνενέγκαντι θάνατον ἔταξε τὸ
[2, 30]   κεκτῆσθαι ἐν τῇ οἰκίᾳ, εἰ  δὲ   μή, ἀποτείσειν ἀργύριον ἐπεκήρυξεν,
[2, 10]   δὲ τῶν σύλων διεδικάσαντο. Τοῖς  δὲ   μὴ δικαίως συληθεῖσιν πόλις
[2, 2]   οἱ πένητες δύνωνται ὑποτιμᾶσθαι· ὅτῳ  δὲ   μὴ ἦν κτῆμα μηθέν, τὸ
[2, 20]   τις ἀργύριον πρὸς αὐτόν· εἰ  δὲ   μή, θάνατον ἔταξε τὸ ἐπιτίμιον.
[2, 2]   οὔτε πρίασθαι παρ´ ἑτέρου· εἰ  δὲ   μή, στέρησις ἦν. Ὄντος δὲ
[2, 20]   παρὰ τῆς θεοῦ γένηται· τὸν  δὲ   μὴ τοῦτο ποιήσαντα ἔνοχον ἔφησεν
[2, 10]   ἐν τῇ χώρᾳ αὐτῶν. Δανεισάντων  δὲ   μισθωσάμενοι πλοῖα ἀπέστειλαν εἰς τὰ
[2, 30]   τὴν ἐξαγωγὴν τοῦ σίτου. Τῶν  δὲ   νομαρχῶν φασκόντων οὐ δυνήσεσθαι τοὺς
[2, 2]   δὲ μή, στέρησις ἦν. Ὄντος  δὲ   νόμου αὐτοῖς μὴ εἶναι πολίτην
[2, 20]   φορεῖν χρυσὸν τὰς γυναῖκας, ὅσον  δὲ   νῦν ἔχουσι δανεῖσαι τῇ πόλει·
[2, 30]   τῶν ἄλλων πολιτῶν ἔφησεν. Ἐπεὶ  δὲ   οἱ ἄλλοι πολῖται εἰσήνεγκαν, ἐκέλευσε
[2, 2]   γένηται, τὸ αὐτὸ τοῦτο. Ἀθηναῖοι  δὲ   οἱ ἐν Ποτιδαίᾳ οἰκοῦντες δεόμενοι
[2, 20]   παραλυθῆναι διὰ τὴν δαπάνην. Ἀκούσαντες  δὲ   (οἱ ἱερεῖς καὶ τὸ ἱερὸν
[2, 20]   θάνατον ἔταξε τὸ ἐπιτίμιον. Ὑπολαβόντες  δὲ   οἱ ναῦται ἀνενεγκόντες τὰ ἡμίσεα
[2, 20]   παραφαινούσας τε ταῦτα ἐβάδιζεν. Ἰδόντες  δὲ   οἱ στρατιῶται καὶ νομίσαντες ἅπαντα
[2, 40]   στρατιώτας, καθάπερ ἐκεῖνος προσέταξε. Διαλιπὼν  δὲ   ὀλίγον χρόνον καὶ συναγαγὼν αὐτοὺς
[2, 1]   ἀργύριον, οὗ δὲ χαλκός, οὗ  δὲ   ὁπόσα δύναται γίνεσθαι. Τρίτη δὲ
[2, 20]   ἄλλον κόσμον οὐκ ὀλίγον. Εἰδὼς  δὲ   ὅτι καὶ οἱ ναῦται πολλὰ
[2, 10]   βασιλεὺς αἰτεῖ τοὺς φόρους, αὐτὸς  δὲ   οὐκ εὐπορεῖται. Κατασκευαστοὶ δ´ ἄνδρες
[2, 20]   ἐκ τῆς πολεμίας αὐτοῖς, νόμισμα  δὲ   οὐκ ἔχων διδόναι, ἀπαιτούμενος δὲ
[2, 20]   καπήλους τοὺς μεταβαλλομένους τι· ἄλλῳ  δὲ   οὐκ ἦν οὐθενὶ οὐθὲν τούτων
[2, 2]   καταλλαγὴν ἀπέδοντο μιᾷ τραπέζῃ, ἑτέρῳ  δὲ   οὐκ ἦν οὐθενὶ οὔτε ἀποδόσθαι
[2, 2]   παρασκευάζοντες καὶ ἱερεῖα πολυτελῆ, ὑπογύου  δὲ   οὔσης ταύτης τῆς ἑορτῆς, ἔπεισεν
[2, 30]   εἶχον, ἔλαβεν ὅσων ἐδεῖτο, ἐκείνους  δὲ   πάλιν εἰς τὸ χωρίον ἀπῆγεν.
[2, 20]   ὅσα δεῖ τῆς ἡμέρας, οἳ  δὲ   πάλιν ἱερόθυτα ἐποίουν· δὲ
[2, 20]   ἔνοχον ἔφησεν ἱεροσυλίας ἔσεσθαι. Ἀνενεγκάντων  δὲ   πάντων εἶχον διά τε
[2, 10]   ἔφασαν οὐκ ἐλάττω δώσειν. Λαβὼν  δὲ   παρ´ ἀμφοτέρων κατήλλαξεν αὐτοὺς πρὸς
[2, 20]   αὐτοὶ ἱερεῖς, ἐδίδοσαν χρήματα. Ἐπεὶ  δὲ   παρὰ πάντων εἰλήφει, προστάξαι αὐτοῖς
[2, 30]   ἀπὸ τῶν ἰδίων ἀπεῖναι.  δὲ   παρὰ τούτων λαβὼν ἐδίδοσαν,
[2, 40]   τὴν σιταρχίαν ἡσυχίαν εἶχον, ἐκεῖνος  δὲ   παραλλάξας ἕνα μῆνα παρὰ τὸν
[2, 20]   εἰς τοὺς στρατιώτας (συναγαγεῖν) οἱ  δὲ   Περίνθιοι οὐκ ἐδίδοσαν αὐτῷ. Ἠξίωσεν
[2, 2]   τιμὴν ἐλάμβανεν ἰδιώτης, τὸ  δὲ   πλέον πόλις, καὶ εὐπόρησε
[2, 10]   ἀλλήλους, ἐπικρατήσαντος τοῦ δήμου, τῶν  δὲ   πλουσίων συνειλημμένων, ὀφείλοντες χρήματα στρατιώταις
[2, 20]   ἀναφέροντας ἀργύριον λαμβάνειν. Περὶ Κέρκυραν  δὲ   πολεμῶν καὶ ἀπόρως διακείμενος καὶ
[2, 10]   τῇ πόλει τὰ δάνεια, τὴν  δὲ   πόλιν ἐκ τῶν προσόδων τοὺς
[2, 20]   ἐκεῖνος διῳκήσατο ἐβούλετο. Σάμον  δὲ   πολιορκῶν τοὺς καρποὺς καὶ τὰ
[2, 30]   ἐπιβαλεῖν αὐτοὶ ἐτάξαντο, χρήματα  δὲ   πολλαπλάσια αὐτὸς ἐλάμβανεν. Πυθοκλῆς Ἀθηναῖος
[2, 30]   δόντες ἀπαλλαγῆναι τῆς λειτουργίας. Οἳ  δὲ   πολλῷ πλέον ὅσον ᾤοντο
[2, 10]   καὶ τὰ λοιπὰ σῴζειν. Εἰσενεχθέντων  δὲ   πολλῶν τὰ μὲν χρήματα εἶχε,
[2, 30]   σῖτον, ἐξαγωγὴν μὲν ἐποίησε, τέλος  δὲ   πολὺ τῷ σίτῳ ἐπέβαλεν, ὥστε
[2, 10]   τῇ πόλει ἐπὶ τόκῳ· γίνεται  δὲ   πολὺς οὗτος καρπὸς ἐν
[2, 20]   αὐτῷ γῆν τριῶν μεδίμνων· τούτου  δὲ   πραχθέντος συνελέγη σίτου πολὺ πλῆθος.
[2, 20]   ἀτόκοις τοῖς χρήμασιν ἀποκεχρημένοι. Πολεμοῦντες  δὲ〉   πρὸς Ὀλυνθίους καὶ δεόμενοι χρημάτων,
[2, 20]   τῷ ἐξηπατῆσθαι, σφάζοντες ἐπώλουν. Ὡς  δὲ   πρὸς τοῦτο ἔταξε σφάζεσθαι ὅσα
[2, 2]   ὀλίγα πρὸς τὴν χρείαν. Λαμψακηνοὶ  δὲ   προσδοκίμων οὐσῶν τριηρῶν πολλῶν πρὸς
[2, 20]   τρεῖς μνᾶς ἀφήσειν αὐτούς. Οἱ  δὲ   Ῥηγῖνοι ὅσα ποτ´ ἦν αὐτοῖς
[2, 10]   ἑκάστῳ πρὸς μέρος διεδίδοσαν, τοὺς  δὲ   σιδηροῦς ἐκομίζοντο. Σηλυβριανοὶ δὲ δεηθέντες
[2, 20]   ἀπὸ τοῦ σώματος ὡσαύτως. Τοῦ  δὲ〉   σίτου τοῦ πωλουμένου χωρὶς τῆς
[2, 10]   ἀπὸ τῶν προσόδων ἀπεδίδου. Κυζικηνοὶ  δὲ   στασιάσαντες πρὸς ἀλλήλους, ἐπικρατήσαντος τοῦ
[2, 10]   βασιλικὰς ἐπώλει τὰς ἐπικαρπίας. Τῶν  δὲ   στρατιωτῶν εἴ τις τελευτήσειε, διαπύλιον
[2, 2]   ἐς νέωτα ἀποδώσειν διπλάσια, ταῦτα  δὲ   συναγαγόντας ἀποδόσθαι. Συνελέγη οὖν αὐτοῖς
[2, 20]   δι´ ἀπορίαν τοῦτο ποιῶν· ἀγοραζόντων  δὲ   Συρακουσίων, ἀπεγράφετο τί ἕκαστος ἀγοράσειεν·
[2, 10]   καὶ βούλεται λαβεῖν, ἀπογράψασθαι. Ἀπογραψαμένων  δὲ   συχνῶν, τὰ πλοῖα τὰ πλέοντα
[2, 1]   ἐκλαβόντι αὐτῷ λυσιτελήσει διατίθεσθαι· περὶ  δὲ   τὰ ἀναλώματα τίνα περιαιρετέον καὶ
[2, 1]   (τίμιον εὔωνον) ποιητέον· περὶ  δὲ   τὰ ἐξαγώγιμα καὶ εἰσαγώγιμα πότε
[2, 20]   πάλιν τὰ ἡμίσεα ἀναφέρειν. Μενδαῖοι  δὲ   τὰ μὲν ἀπὸ λιμένων καὶ
[2, 30]   ὅσουπερ ἐπώλουν τοῖς ἄλλοις, αὐτὸς  δὲ   τάξας τριάκοντα καὶ δύο δραχμὰς
[2, 30]   ἐλοιδόρει μετ´ ὀργῆς προσποιητοῦ. Οἳ  δὲ   ταῦτα ἀκούοντες οὐκ ἔφασαν δεῖν
[2, 10]   πόλιν τούτοις διοικεῖν παραδοῦναι. Ἀκούσαντες  δὲ   ταῦτα εὐθέως τὰ χρήματα οἱ
[2, 20]   ἐπόρισαν ἐκέλευσε χρήματα. Λαβὼν  δὲ   ταῦτα παρ´ αὐτῶν τά τε
[2, 1]   σκοπεῖν αὐτὸ μὴ παρέργως) μάλιστα  δὲ   ταύτῃ, τὸ τἀναλώματα μὴ μείζω
[2, 1]   Δεύτερον δὲ τὴν σατραπικήν. Ἔστι  δὲ   ταύτης εἴδη ἓξ τῶν προσόδων
[2, 1]   τὰ ἀναλώματα βραχέα γίνεσθαι. Αὐτῆς  δὲ   ταύτης κρατίστη μὲν πρόσοδος
[2, 20]   τι κτησαμένους ἀτελεῖς ἔσεσθαι. Πολλῶν  δὲ   ταχὺ κτησαμένων πολλὰ βοσκήματα ὡς
[2, 30]   ἑκατὸν καὶ εἴκοσι ναῦς, τῷ  δὲ   Ταῲ ἑξήκοντα μόνον οὐσῶν χρείας,
[2, 10]   τὰ μὲν χρήματα εἶχε, τὸ  δὲ   τεῖχος οὐκ ἔφη τὸν θεὸν
[2, 30]   αὐτῶν πλῆθός τι ἀργυρίου, τούτοις  δὲ   τὴν κομιδὴν ἔσεσθαι παρὰ τῶν
[2, 1]   τε καὶ χειρωνάξιον προσαγορευομένη. Τρίτον  δὲ   τὴν πολιτικήν. Ταύτης δὲ κρατίστη
[2, 1]   ἀντὶ νομίσματος ὤνια. Δεύτερον  δὲ   τὴν σατραπικήν. Ἔστι δὲ ταύτης
[2, 20]   ἀπεγράφετο τί ἕκαστος ἀγοράσειεν· ἐπεὶ  δὲ   τὴν τιμὴν κατέβαλον, ἐκέλευσε τὸ
[2, 2]   ὂν Ἀθηναίοις ἀδόκιμον ἐποίησε, τάξας  δὲ   τιμὴν ἐκέλευσε πρὸς αὑτὸν ἀνακομίζειν.
[2, 10]   πορίσαντες ὅσα ἐκέλευσεν ἔδωκαν·  δὲ   τοῖς ἑτέροις πάλιν ἔδειξεν
[2, 30]   τῷ δ´ ἐχομένῳ πέντε. Τοῦτον  δὲ   τὸν τρόπον προῆγεν, ἕως εἰς
[2, 30]   τὸν λόγον αὐτῷ δῷ. Ἀφικομένου  δὲ   τοῦ ἀγοραστοῦ ἀπήγγειλαν αὐτῷ τὰ
[2, 20]   θάνατον ἔταξε τὸ ἐπιτίμιον. Ἀνενεχθέντος  δὲ   τοῦ ἀργυρίου, ἐπικόψας χαρακτῆρα ἐξέδωκε
[2, 30]   βουλόμενον ἀπογράφεσθαι ὁπόσου θέλει, τελεῖν  δὲ   τοῦ ἐνιαυτοῦ ὀκτὼ δραχμάς ἀποτίσαι†
[2, 2]   δὲ λοιποῖς ἐκέλευσεν ἐργάζεσθαι. Περιελθόντος  δὲ   τοῦ ἐνιαυτοῦ τὸ αὐτὸ τοῦτο
[2, 10]   τέτταρα τάλαντα τοῦ ἐνιαυτοῦ· ἐπεὶ  δὲ   τοῦ μὲν ἀρχαίου ἀπέκοπτον οὐθέν,
[2, 40]   σιταρχίαν δοῦναι, κατέπλευσεν ἐξεπίτηδες· προπορευομένου  δὲ   τοῦ μηνὸς ἀναπλεύσας διέδωκε τὴν
[2, 30]   τὰ βασίλεια ἐκρέμασεν ἅπαντας, πρὸς  δὲ   τοὺς οἰκείους ἐκέλευσε λέγειν ὅτι
[2, 20]   ἀπέδωκεν ἑκάστῳ εἰσήνεγκαν. Ποιήσας  δὲ   τοῦτο ἀνεκτήσατο τοὺς πολίτας. Εἶτα
[2, 1]   δ´ ἐστί, τούτοις χρηστέον. Μετὰ  δὲ   τοῦτο ποῖαι τῶν προσόδων
[2, 10]   ἐπηγγέλλοντο ὅσον εἰσοίσει ἕκαστος. Τούτων  δὲ   τοῦτο πραξάντων, οἱ εὐπορώτεροι τὰ
[2, 20]   νῦν φρουροῦσι σχῇ ἀποχρήσασθαι. Οἱ  δὲ   τοῦτο ταχέως ἐποίησαν, οἰόμενοι τῶν
[2, 1]   δὲ ἀπὸ ἀργυρίου. Χωρὶς  δὲ   τούτων πάσαις μὲν ἐπικοινωνεῖται
[2, 1]   βοσκημάτων, ἀπὸ τῶν ἄλλων) Αὐτῶν  δὲ   τούτων πρώτη μὲν καὶ κρατίστη
[2, 2]   ἀναθήσειν, (ἐκέλευσεν αὐτοὺς ἀπογράψασθαι. Ἀπογραψαμένων  δὲ   τούτων τὸ δέκατον μέρος παρὰ
[2, 40]   κελεύσας ἐγχέαι ἐκέλευεν ἀφαιρεῖν· ὅσα  δὲ   τῶν ἀγαλμάτων φιάλην εἶχε προτετακότα,
[2, 30]   τοῦτο ποιῶν φανερὸς ἦν. Πεισθέντων  δὲ   τῶν ἀνθρώπων, προαγαγὼν αὐτοὺς τῆς
[2, 20]   κελεῦσαι ἐνέγκαι πρὸς αὑτόν· ἐνεγκάντων  δὲ   τῶν πλείστων, ἐκέλευσε τούτῳ μὲν
[2, 20]   χαλκὸν διεδίδου τοῖς στρατιώταις. Ἀγανακτούντων  δὲ   τῶν στρατιωτῶν ἔφη αὐτοῖς τοὺς
[2, 10]   τοὺς μὲν στρατιώτας ἀπήλλαξαν, ὑπὲρ  δὲ   τῶν σύλων διεδικάσαντο. Τοῖς δὲ
[2, 10]   εἶναι, (ἐν) λιμοῦ γενομένου, ἐκείνοις  δὲ   ὑπάρχοντος σίτου παλαιοῦ, ἐψηφίσαντο τῇ
[2, 20]   σιταρχίαν δωρεὰν αὐτοῖς διδόναι· οἳ  (δὲ   ὑπολαβόντες οὐκ ἄν ποτε προέσθαι
[2, 30]   χρείαν εἶναι καὶ τούτων, ἐκείνοις  δὲ   ὕστερον ἀποδώσειν σὺν τόκῳ. Τῶν
[2, 10]   εὐπορώτεροι τὰ μὲν αἰσχυνόμενοι, τὰ  δὲ   φοβούμενοι πολλῷ τούτων πλείω ἐπηγγέλλοντο
[2, 30]   ἐπιμελητὴν κατὰ χώραν εἴα, τοὺς  δὲ   φόρους πράττεσθαι ἐκέλευεν οὓς αὐτοὶ
[2, 1]   χρυσίον, οὗ δὲ ἀργύριον, οὗ  δὲ   χαλκός, οὗ δὲ ὁπόσα δύναται
[2, 30]   εἶτα οὐκέτι ἔφασαν ἔχειν.  δὲ   Χαρίδημος, ᾤετο χωρίον εὐπορώτατον
[2, 10]   ὑπὲρ αὐτῶν ἔφασαν ποιήσασθαι. Συλλεγέντων  δὲ   χρημάτων συχνῶν, τοὺς μὲν στρατιώτας
[2, 10]   ἐσύλων μετὰ προφάσεως εὐλόγου. Ἔταξαν  δὲ   χρόνον ἐν λόγον ὑπὲρ
[2, 20]   δὲ οὐκ ἔχων διδόναι, ἀπαιτούμενος  δὲ   χρόνου γενομένου οὗ ὤφειλε, τεχνάζει
[2, 20]   παρὰ τῆς θεοῦ δεδανεισμένος. Προελθόντος  δὲ   χρόνου καὶ τῶν γυναικῶν πάλιν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 4/02/2010