Alphabétiquement     [«   »]
καθιστάναι 2
κάθοδον 1
καθόλου 1
καὶ 152
καί 1
καιρὸν 1
Καλέσας 1
Fréquences     [«    »]
72 τὰ
77 τε
94 τῶν
152 καὶ
182 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, De la science économique, livre II

καὶ


Livre, Chap.
[2, 20]   ἔφη αὐτοῖς τοὺς ἐμπόρους τε  καὶ   ἀγοραίους ἅπαντα ὡσαύτως πωλήσειν. Τοῖς
[2, 1]   ἀπὸ τῶν κατὰ γῆν τε  καὶ   ἀγοραίων τελῶν γινομένη. Πέμπτη δὲ
[2, 30]   ἐσομένης τῆς κομιδῆς. Ἐπεὶ δὲ  καὶ   αἱ καταβολαὶ τῶν προσόδων παρῆσαν,
[2, 30]   Ἀποστείλας τέ τινα ἐπ´ ἀγοράσματα  καὶ   αἰσθόμενος ὅτι εὐώνων ἐπιτετύχηκεν, αὐτῷ
[2, 30]   ἠγορακέναι· αὐτὸς οὖν (οὐ) προσέξειν·  καὶ   ἅμα τὴν ἀβελτερίαν αὐτοῦ ἐλοιδόρει
[2, 20]   τινί, λέγων ἐν εἴη,  καὶ   ἀναζεύξας ἐβάδιζεν ἐπ´ αὐτό. Εἶτα,
[2, 20]   τῶν στρατιωτῶν αἰτούντων τοὺς μισθοὺς  καὶ   ἀπειθούντων αὐτῷ καὶ πρὸς τοὺς
[2, 1]   ἰδιωτική. Τούτων δὲ μεγίστη μὲν  καὶ   ἁπλουστάτη βασιλική, ποικιλωτάτη δὲ
[2, 20]   ἅπαντας εἰσενέγκαι τάξαντα δεῖ,  καὶ   ἀπὸ τοῦ σώματος ὡσαύτως. Τοῦ
[2, 30]   ἔφασαν δώσειν τοῦ μὴ ὀχλεῖσθαι  καὶ   ἀπὸ τῶν ἰδίων ἀπεῖναι.
[2, 20]   Τιμόθεος Ἀθηναῖος πολεμῶν πρὸς Ὀλυνθίους  καὶ   ἀπορούμενος ἀργυρίου, κόψας χαλκὸν διεδίδου
[2, 2]   πολίτην. Ἐν σιτοδείᾳ δὲ γενόμενοι  καὶ   ἀποροῦντες χρημάτων κατήγαγον τὰ πλοῖα
[2, 20]   λαμβάνειν. Περὶ Κέρκυραν δὲ πολεμῶν  καὶ   ἀπόρως διακείμενος καὶ τῶν στρατιωτῶν
[2, 10]   σώματος· ἅμα τε οὖν ἐντεῦθεν  καὶ   ἀργύριον ἐλάμβανεν, ἅμα τε οἱ
[2, 20]   τῆς Λευκοθέας ἱεροῦ χρυσίον τε  καὶ   ἀργύριον πολὺ καὶ τὸν ἄλλον
[2, 20]   ἐψηφίσαντο καταλειπομένου ἑνὶ ἑκάστῳ θήλεος  καὶ   ἄρρενος τὰ ἄλλα ἀποδόσθαι τῇ
[2, 10]   παρὰ τῶν ἑτέρων· οἱ δὲ  καὶ   αὐτοὶ ἔφασαν οὐκ ἐλάττω δώσειν.
[2, 30]   παραπομπὴν δὲ δώσειν· ἅμα δὲ  καὶ   αὐτὸς τοῦτο ποιῶν φανερὸς ἦν.
[2, 10]   κάθοδον δοῦναι, ἐψηφίσαντο μίαν ἡμέραν  καὶ   αὐτοὺς καὶ τοὺς οἰκέτας καὶ
[2, 10]   ἔχει κατὰ πόλεως ἰδιώτου  καὶ   βούλεται λαβεῖν, ἀπογράψασθαι. Ἀπογραψαμένων δὲ
[2, 1]   ἀπὸ τῶν βοσκημάτων, ἐπικαρπία τε  καὶ   δεκάτη καλουμένη. Ἕκτη δὲ
[2, 20]   ἀποκεχρημένοι. Πολεμοῦντες δὲ〉 πρὸς Ὀλυνθίους  καὶ   δεόμενοι χρημάτων, ὄντων αὐτοῖς ἀνδραπόδων,
[2, 20]   Ταῲ τῷ Αἰγυπτίων βασιλεῖ ἐκστρατεύοντι  καὶ   δεομένῳ χρημάτων συνεβούλευε τῶν τε
[2, 40]   ~(Κλεομένης· προσπορευομένης τε τῆς νουμηνίας  καὶ   δέον τοῖς στρατιώταις σιταρχίαν δοῦναι,
[2, 20]   εἶχον διά τε τὴν θεὸν  καὶ   δι´ ἐκεῖνον, θύσας τῇ θεῷ
[2, 1]   Εἶτα ἀπὸ τῶν ἐμπορίων  καὶ   διαγωγῶν. Εἶτα ἀπὸ τῶν
[2, 1]   καὶ τῇ προαιρέσει φιλόπονόν τε  καὶ   δίκαιον· τι γὰρ ἂν
[2, 30]   ἄλλοις, αὐτὸς δὲ τάξας τριάκοντα  καὶ   δύο δραχμὰς τοῦ σίτου τιμὴν
[2, 30]   τοὺς ἄγοντας† καὶ ἰδίᾳ ἀποδημοῦντας,  καὶ   δῶρα πολλὰ ἀναγόμενα, τὴν δεκάτην
[2, 30]   ᾤετο χωρίον εὐπορώτατον εἶναι, ἐκέλευσεν  (καὶ)   εἴ τι νόμισμα ἔχουσιν
[2, 30]   πληρωμάτων τε κατειλεγμένων εἰς ἑκατὸν  καὶ   εἴκοσι ναῦς, τῷ δὲ Ταῲ
[2, 20]   παρ´ αὑτοῖς ἕκαστοι βουλόμενοι εἶναι  καὶ   εἶναι αὐτοὶ ἱερεῖς, ἐδίδοσαν χρήματα.
[2, 20]   ἐκέλευσεν εἰς μὲν τὸ ἱερὸν  καὶ   εἰς αὑτὸν τῆς δαπάνης ἧς
[2, 1]   ποιητέον· περὶ δὲ τὰ ἐξαγώγιμα  καὶ   εἰσαγώγιμα πότε καὶ τίνα παρὰ
[2, 10]   φοβούμενοι πολλῷ τούτων πλείω ἐπηγγέλλοντο  καὶ   εἰσέφερον. Πάλιν δὲ〉 δεηθεὶς χρημάτων
[2, 30]   αὐτὸν τῇ ἀληθείᾳ τοῦτο ποιεῖν,  καὶ   ἕκαστος βουλόμενος τό τε ἱερὸν
[2, 20]   ὀβολόν. Ἀπό τε〉 τῶν πλοίων  καὶ   ἐργαστηρίων καὶ τῶν ἄλλην τινὰ
[2, 30]   προαγαγὼν αὐτοὺς τῆς πόλεως μικρὸν  καὶ   ἐρευνήσας εἶχον, ἔλαβεν ὅσων
[2, 10]   προϊεμένων αὐτοῖς οὐδὲν διὰ τὸ  καὶ   ἔτι ὀφείλειν, ἐψηφίσαντο τὸν βουλόμενον
[2, 2]   τὸ δὲ πλέον πόλις,  καὶ   εὐπόρησε χρημάτων. Ἡρακλεῶται πέμποντες ναῦς
[2, 20]   οὖν ἐπὶ τὰ ἐμπόρια ἀπέδοτο  καὶ   εὐπόρησε χρημάτων. Κότυς Θρᾷξ παρὰ
[2, 40]   ἀγαλμάτων φάσκων αὐτὸς καὶ κουφότερα  καὶ   εὐωδέστερα δοῦναι· εἶτα ἱμάτια μὲν
[2, 1]   ὁπόσα δύναται γίνεσθαι. Τρίτη δὲ  καὶ   ἀπὸ (τῶν ἐμπορίων. Τετάρτη
[2, 1]   ἀπὸ (τῶν ἐμπορίων. Τετάρτη δὲ  καὶ   ἀπὸ τῶν κατὰ γῆν
[2, 10]   τὰς καθ´ ἡμέραν χρείας ἀναλίσκειν  καὶ   πόλις τοῦ χρέους ἀπηλλάγη.
[2, 30]   τεχνίτας κλητοὺς ἄλλους τοὺς ἄγοντας†  καὶ   ἰδίᾳ ἀποδημοῦντας, καὶ δῶρα πολλὰ
[2, 30]   πλῆθος καταλυθῆναι. Οἱ δὲ ἱερεῖς  καὶ   ἰδίᾳ ἕκαστος καὶ κοινῇ τὰ
[2, 2]   πολλὰ ἀνήλισκον ἐξ ἐνιαυτοῦ παρασκευάζοντες  καὶ   ἱερεῖα πολυτελῆ, ὑπογύου δὲ οὔσης
[2, 20]   ἐγγύους καθιστάναι τοῦ τρίτου μέρους  καὶ   καθ´ ὁπόσον ἕκαστος δύνηται πείθειν.
[2, 20]   ποιήσας ἔφησεν ἑωρακέναι τὴν Δήμητραν,  καὶ   κελεύειν τὸν τῶν γυναικῶν κόσμον
[2, 30]   δὲ ἱερεῖς καὶ ἰδίᾳ ἕκαστος  καὶ   κοινῇ τὰ ἱερὰ χρήματα ἐδίδοσαν,
[2, 40]   περιῄρει τῶν ἀγαλμάτων φάσκων αὐτὸς  καὶ   κουφότερα καὶ εὐωδέστερα δοῦναι· εἶτα
[2, 1]   Αὐτῶν δὲ τούτων πρώτη μὲν  καὶ   κρατίστη ἀπὸ τῆς γῆς·
[2, 30]   δὲ διομολογησάμενος ὑπὲρ ἑκάστου  καὶ   λαβὼν τὰ ὁμολογηθέντα ἀπέδωκεν ἑκάστοις
[2, 20]   Οἱ μὲν οὖν ταξίαρχοί τε  καὶ   λοχαγοὶ ἀγοράζοντες ἁθρόα διεδίδοσαν τοῖς
[2, 2]   ἁλατοπωλίαν· τῶν τ´ ἐργαζομένων θαυματοποιῶν  καὶ   μάντεων καὶ φαρμακοπωλῶν καὶ τῶν
[2, 10]   πολίταις κατιδὼν οὔσας δίκας πολλὰς  καὶ   μεγάλας, ἐκ πολλοῦ χρόνου ἀδικίας
[2, 20]   νομίσματος ὑπερεῖπεν· οἳ δὲ ἐψηφίσαντο  καὶ   μὴ βουλόμενοι ἕκαστος ἂν
[2, 30]   τὸ αὐτοῦ εἶναι τὸ ἐμπόριον  καὶ   μὴ ἐκεῖ. Ἐπεὶ δ´ οὐκ
[2, 20]   ἐβάδιζεν. Ἰδόντες δὲ οἱ στρατιῶται  καὶ   νομίσαντες ἅπαντα εἶναι ἄργυρον τὰ
[2, 2]   χοίνικα κριθῶν καὶ πυρῶν ἑτέραν  καὶ   ὀβολόν, καὶ ὅτῳ ἂν παιδάριον
[2, 20]   ἦν αὐτοῖς ἀποκεκρυμμένα ἐμφανῆ ἐποίουν  καὶ   οἱ ἄποροι παρὰ τῶν εὐπορωτέρων
[2, 30]   μετοικίσαι αὐτούς. Οἱ δὲ〉 ἱερεῖς  καὶ   οἱ κάτοικοι εἰσενέγκαντες χρήματα ἔδωκαν
[2, 20]   οὐκ ὀλίγον. Εἰδὼς δὲ ὅτι  καὶ   οἱ ναῦται πολλὰ ἔχουσιν, κήρυγμα
[2, 20]   τὰ δὲ ἀπὸ τῆς γῆς  καὶ   οἰκιῶν τέλη οὐκ ἔπραττον, ἀλλ´
[2, 2]   θιασωτικὰ καὶ τὰ πατριωτικὰ ὡσαύτως·  καὶ   ὅσα ἐν χωρίοις ἰδιωτικοῖς ἦν·
[2, 2]   καὶ πυρῶν ἑτέραν καὶ ὀβολόν,  καὶ   ὅτῳ ἂν παιδάριον γένηται, τὸ
[2, 10]   τε〉 στρατιώταις μισθὸν εἴκοσι τάλαντα  καὶ   οὐ δυνάμενοι, τόκον ἔφερον τοῖς
[2, 30]   ἀποτείσειν ἀργύριον ἐπεκήρυξεν, ἠμέλει  καὶ   οὐδεμίαν ἐπιστροφὴν ἐποιεῖτο. Τῶν δὲ
[2, 30]   ὅσον ἠδύναντο χρυσίον ἔδοσαν αὐτῷ  καὶ   οὕτως ἐπαύσατο. Ἀλεξάνδρου τε〉 τοῦ
[2, 10]   μετ´ ἐπιτιμίων ἐφ´ αὑτὸν ποιούμενος  καὶ   παρ´ ἑκατέρων ἀργύριον δι´ ἑτέρων
[2, 20]   οἱ ἄποροι παρὰ τῶν εὐπορωτέρων  καὶ   παρὰ τῶν ξένων δανειζόμενοι ἐπόρισαν
[2, 1]   ῥᾴστη πολιτική, ἐλαχίστη δὲ  καὶ   ποικιλωτάτη ἰδιωτική. Ἐπικοινωνεῖν μὲν
[2, 1]   τῶν νῦν ἀναλουμένων τίνα τε  καὶ   πόσα περιαιρεθέντα τὰ〉 ὅλα μηθὲν
[2, 1]   δὲ τὰ ἀναλώματα τίνα περιαιρετέον  καὶ   πότε, καὶ πότερον δοτέον νόμισμα
[2, 1]   μὲν τὸ νόμισμα λέγω ποῖον  καὶ   πότε (τίμιον εὔωνον) ποιητέον·
[2, 1]   ἀναλώματα τίνα περιαιρετέον καὶ πότε,  καὶ   πότερον δοτέον νόμισμα εἰς τὰς
[2, 30]   καὶ στρατιώτας οὐκ ὀλίγους (τε)  καὶ   πρέσβεις καὶ τεχνίτας κλητοὺς ἄλλους
[2, 20]   τοὺς μισθοὺς καὶ ἀπειθούντων αὐτῷ  καὶ   πρὸς τοὺς ὑπεναντίους φασκόντων ἀποπορεύεσθαι,
[2, 30]   πρότερος ἀδικηθεὶς ἀμύνεσθαι τοὺς κροκοδείλους,  καὶ   προσέταξε θηρεύειν αὐτούς. Οἱ δὲ
[2, 30]   (προέγραψε τῶν Καρῶν τοὺς εὐπορωτάτους  καὶ   προσέταττεν αὐτοῖς δεῖ παρασκευάζειν.
[2, 1]   πάσαις μὲν ἐπικοινωνεῖται ταῖς οἰκονομίαις  (καὶ   προσήκει σκοπεῖν αὐτὸ μὴ παρέργως)
[2, 30]   ἔλαβε παρὰ τοῦτο, ἠβούλετο,  καὶ   προσόν. παρ´ ἑκάστης Εὐαίσης Σύρος
[2, 2]   τοῦ ἀποθανόντος φέρειν χοίνικα κριθῶν  καὶ   πυρῶν ἑτέραν καὶ ὀβολόν, καὶ
[2, 1]   ἁπλουστάτη βασιλική, ποικιλωτάτη δὲ  καὶ   ῥᾴστη πολιτική, ἐλαχίστη δὲ
[2, 30]   τε σατράπας ἅπαντας προσδοκίμους ὄντας  καὶ   στρατιώτας οὐκ ὀλίγους (τε) καὶ
[2, 40]   προσέταξε. Διαλιπὼν δὲ ὀλίγον χρόνον  καὶ   συναγαγὼν αὐτοὺς οὔτε αὐλητὴν ἄνευ
[2, 20]   δὲ ἀργυρίου νόμισμα ἔκοψε καττιτέρου,  καὶ   συναγαγὼν ἐκκλησίαν πολλὰ τοῦ κεκομμένου
[2, 2]   οὖν ὧν ἦν τὰ κτήματα  καὶ   συνελέγη χρήματα οὕτω συχνά. Τό
[2, 10]   δὲ ἀσμένως ἔδοσαν ᾔτει,  καὶ   συνελέγη χρήματα πολλὰ ἀπὸ ὄχλου
[2, 1]   διὰ τὸ καὶ τὰς προσόδους  καὶ   τὰ ἀναλώματα βραχέα γίνεσθαι. Αὐτῆς
[2, 20]   τ´ ἐκ τῆς χώρας ὤνια  καὶ   τὰ ἐκ τῶν λειῶν ἀγόμενα·
[2, 20]   Σάμον δὲ πολιορκῶν τοὺς καρποὺς  καὶ   τὰ ἐπὶ τῶν ἀγρῶν ἀπεδίδοτο
[2, 10]   φάσκων αὐτοὺς τοῖς νῦν εἰσενεχθεῖσι  καὶ   τὰ λοιπὰ σῴζειν. Εἰσενεχθέντων δὲ
[2, 1]   οὖν περὶ τὰς οἰκονομίας τε  καὶ   τὰ μέρη τὰ τούτων εἰρήκαμεν·
[2, 2]   ἄκαρπα ἀεννάως· τά τε θιασωτικὰ  καὶ   τὰ πατριωτικὰ ὡσαύτως· καὶ ὅσα
[2, 10]   μᾶλλον βούλεσθαι παρὰ τούτων λαβεῖν  καὶ   τὰ περὶ τὴν πόλιν τούτοις
[2, 2]   δημοσίας ὁδοὺς καὶ τοὺς ἀναβαθμοὺς  καὶ   τὰ προφράγματα καὶ τὰς θύρας
[2, 10]   καὶ αὐτοὺς καὶ τοὺς οἰκέτας  καὶ   τὰ ὑποζύγια νηστεῦσαι, ὅσον δὲ
[2, 20]   κομίσασθαι. Μέντωρ Ῥόδιος Ἑρμείαν συλλαβὼν  καὶ   τὰ χωρία αὐτοῦ κατασχὼν τοὺς
[2, 10]   Τότε δὴ παράβολον πολλῶν δικῶν  καὶ   τὰς ἐκκλήτους μετ´ ἐπιτιμίων ἐφ´
[2, 2]   τοὺς ἀναβαθμοὺς καὶ τὰ προφράγματα  καὶ   τὰς θύρας τὰς ἀνοιγομένας ἔξω
[2, 1]   οἰκονομεῖν, ἐλαχίστη δὲ διὰ τὸ  καὶ   τὰς προσόδους καὶ τὰ ἀναλώματα
[2, 30]   οἱ ἄλλοι πολῖται εἰσήνεγκαν, ἐκέλευσε  καὶ   ταῦτα αὑτῷ δανεῖσαι (ἐν χρόνῳ)
[2, 1]   ἀπὸ τῶν ἐγκυκλίων. Τέταρτον δὲ  καὶ   τελευταῖον τὴν ἰδιωτικήν. Αὕτη δέ
[2, 30]   οὐκ ὀλίγους (τε) καὶ πρέσβεις  καὶ   τεχνίτας κλητοὺς ἄλλους τοὺς ἄγοντας†
[2, 1]   καὶ τῇ φύσει εὐφυῆ εἶναι  καὶ   τῇ προαιρέσει φιλόπονόν τε καὶ
[2, 1]   ἂν πραγματεύηται, μὴ ἀπείρως ἔχειν,  καὶ   τῇ φύσει εὐφυῆ εἶναι καὶ
[2, 2]   τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον  καὶ   τὴν ἄλλην ἀγοράν, χρόνου διισταμένου
[2, 10]   εἶναι, αὐτό τε τὸ τραφὲν  καὶ   τὴν ἐπικαρπίαν λογισάμενος ἀπῄτει. Τῶν
[2, 2]   καὶ τῆς θαλάττης τὴν ἁλιείαν·  καὶ   τὴν τῶν ἁλῶν ἁλατοπωλίαν· τῶν
[2, 2]   ἐν οἷς ἐπώλει τίς τι·  καὶ   τῆς θαλάττης τὴν ἁλιείαν· καὶ
[2, 1]   τὰ ἐξαγώγιμα καὶ εἰσαγώγιμα πότε  καὶ   τίνα παρὰ τῶν σατραπῶν ἐν
[2, 2]   ὠνοῦντο γὰρ πολλοῦ ὧν ἦν  καὶ   τὸ ἄλλο κτῆμα· τοῖς δὲ
[2, 10]   τοῖς δεδανεικόσι καταφέρειν, ἕως ἂν  καὶ   τὸ ἀρχαῖον εὐπορήσωσιν. Μαύσωλος
[2, 2]   συνηγόρασαν τόν τε σῖτον πάντα  καὶ   τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον
[2, 30]   οἰκίσαι πόλιν πρὸς τῇ Φάρῳ  καὶ   τὸ ἐμπόριον τὸ πρότερον ὂν
[2, 20]   δαπάνην. Ἀκούσαντες δὲ (οἱ ἱερεῖς  καὶ   τὸ ἱερὸν παρ´ αὑτοῖς ἕκαστοι
[2, 20]   τὴν δραχμὴν δύο δυναμένην δραχμὰς  καὶ   τό τε ὀφειλόμενον πρότερον ἀνήνεγκαν
[2, 20]   χρυσίον τε καὶ ἀργύριον πολὺ  καὶ   τὸν ἄλλον κόσμον οὐκ ὀλίγον.
[2, 2]   σῖτον πάντα καὶ τὸ ἔλαιον  καὶ   τὸν οἶνον καὶ τὴν ἄλλην
[2, 10]   μόσχον, ἀπογραψάμενος τὸν δόντα  καὶ   τὸν χρόνον, ἀπαγαγόντα εἰς οἶκον
[2, 2]   προσέταξαν τοῖς ἀγοραίοις πωλεῖν ἑξάδραχμον,  καὶ   τοῦ ἐλαίου τὸν χοᾶ ὄντα
[2, 20]   κόσμον τοῦτο πεποιηκέναι, ἠξίου δὲ  καὶ   τοὺς ἄλλους, μή τι μήνιμα
[2, 2]   ὑπερῴων εἰς τὰς δημοσίας ὁδοὺς  καὶ   τοὺς ἀναβαθμοὺς καὶ τὰ προφράγματα
[2, 20]   ταλάντων, προεκήρυξεν ὠνεῖσθαι τὸν βουλόμενον  καὶ   τοὺς ἐγγύους καθιστάναι τοῦ τρίτου
[2, 20]   ἐν τῷ στρατοπέδῳ αὐτὸς εἶχε  καὶ   τοὺς καπήλους τοὺς μεταβαλλομένους τι·
[2, 30]   τὸν Κάνωβον πρὸς τοὺς ἱερεῖς  καὶ   τοὺς κτήματα ἔχοντας ἐκεῖ ἐπὶ
[2, 30]   παρ´ αὐτῷ παρῃρεῖτο τὰς σιταρχίας  καὶ   τοὺς μισθοὺς ἓξ ἡμερῶν τὸν
[2, 10]   ἐψηφίσαντο μίαν ἡμέραν καὶ αὐτοὺς  καὶ   τοὺς οἰκέτας καὶ τὰ ὑποζύγια
[2, 40]   (τὰ ἱμάτια) τά τε χρυσᾶ  (καὶ   τοὺς στεφάνους) περιῄρει τῶν ἀγαλμάτων
[2, 30]   ἔφησεν ἐπ´ αὐτῷ χρείαν εἶναι  καὶ   τούτων, ἐκείνοις δὲ ὕστερον ἀποδώσειν
[2, 2]   χοᾶ ὄντα δραχμῶν τριῶν〉 τεττάρων  καὶ   τριωβόλου, τοῦ τε οἴνου καὶ
[2, 30]   δ´ ἐκείνοις τε βουλόμενος ἐνδείξασθαι  καὶ   τῷ Κλεομένει, ἀνήνεγκε τὰς τιμὰς
[2, 20]   τε〉 τῶν πλοίων καὶ ἐργαστηρίων  καὶ   τῶν ἄλλην τινὰ ἐργασίαν παρεχόντων
[2, 20]   δὲ τὰ μὲν ἀπὸ λιμένων  καὶ   τῶν ἄλλων τελῶν αὐτοῖς προσπορευόμενα
[2, 2]   ἀνακείμενα, ἐπώλει τοῖς τε φυγάσι  καὶ   τῶν ἄλλων τῷ βουλομένῳ ὥστ´
[2, 2]   θαυματοποιῶν καὶ μάντεων καὶ φαρμακοπωλῶν  καὶ   τῶν ἄλλων τῶν τοιουτοτρόπων τὸ
[2, 2]   καὶ τριωβόλου, τοῦ τε οἴνου  καὶ   τῶν ἄλλων ὡσαύτως. Τὴν μὲν
[2, 20]   θεοῦ δεδανεισμένος. Προελθόντος δὲ χρόνου  καὶ   τῶν γυναικῶν πάλιν φορουσῶν, ἐκέλευσε
[2, 30]   οὖν καὶ τῶν ἱερῶν τινα  καὶ   τῶν ἱερέων τὸ πλῆθος καταλυθῆναι.
[2, 20]   συνεβούλευε τῶν τε ἱερῶν τινα  καὶ   τῶν ἱερέων τὸ πλῆθος φάναι
[2, 30]   εἰς τὰ ἱερά· δεῖν οὖν  καὶ   τῶν ἱερῶν τινα καὶ τῶν
[2, 10]   στασιασμὸν τῆς χώρας ἀργοῦ γενομένης  καὶ   τῶν μετοίκων οὐ προϊεμένων αὐτοῖς
[2, 20]   δὲ πολεμῶν καὶ ἀπόρως διακείμενος  καὶ   τῶν στρατιωτῶν αἰτούντων τοὺς μισθοὺς
[2, 20]   τὸν πόλεμον ἀνηλωμένα χρήματα κομισάμενος  καὶ   ὑπὲρ ἑκάστου σώματος τρεῖς μνᾶς
[2, 2]   τ´ ἐργαζομένων θαυματοποιῶν καὶ μάντεων  καὶ   φαρμακοπωλῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν
[2, 20]   Ἀμισὸν ὁδὸς πολλῶν τε ἡμερῶν  καὶ   χειμέριος. Τὸν δὴ χρόνον τοῦτον
[2, 1]   ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἐπικεφάλαιόν τε  καὶ   χειρωνάξιον προσαγορευομένη. Τρίτον δὲ τὴν
[2, 30]   χρημάτων Διονύσια ἔφασκε μέλλειν ἄγειν  καὶ   χοραγοὺς (προέγραψε τῶν Καρῶν τοὺς
[2, 30]   τῶν οἰκείων ἔπραττον ὑπὲρ ἑκάστου  καὶ   χρημάτων ἐξεωνοῦντο τοὺς συνειλημμένους.
[2, 20]   τῆς τιμῆς διδόναι τὸν πωλοῦντα  καὶ   ὠνούμενον ἀπὸ τῆς ἀρτάβης τὸν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 4/02/2010