Alphabétiquement     [«   »]
τότε 2
Τότε 1
Τοῦ 2
τοῦ 40
Τούς 3
τοὺς 62
τούς 5
Fréquences     [«    »]
33 αὐτοῖς
39 μὲν
40 τῆς
40 τοῦ
41 ἐν
41 τὴν
44 εἰς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, De la science économique, livre II

τοῦ


Livre, Chap.
[2, 30]   λόγον αὐτῷ δῷ. Ἀφικομένου δὲ  τοῦ   ἀγοραστοῦ ἀπήγγειλαν αὐτῷ τὰ παρὰ
[2, 30]   ἐκτετιμημένα λογίζεσθαι, πρὸς τοὺς συνήθεις  τοῦ   ἀγοραστοῦ ἔλεγεν ὅτι ἀκηκοὼς εἴη
[2, 2]   Ἀθηνᾶς τῆς ἐν ἀκροπόλει ὑπὲρ  τοῦ   ἀποθανόντος φέρειν χοίνικα κριθῶν καὶ
[2, 20]   ἔταξε τὸ ἐπιτίμιον. Ἀνενεχθέντος δὲ  τοῦ   ἀργυρίου, ἐπικόψας χαρακτῆρα ἐξέδωκε τὴν
[2, 30]   καὶ οὕτως ἐπαύσατο. Ἀλεξάνδρου τε〉  τοῦ   βασιλέως ἐντειλαμένου αὐτῷ οἰκίσαι πόλιν
[2, 30]   στρατόπεδον ἕτερος ὄχλος ἄνευ  τοῦ   βασιλέως, πέμψας τινὰ παρ´ αὑτοῦ
[2, 2]   ἐψηφίσαντο τὸ τρίτον μέρος εἰσφέροντα  τοῦ   δανείου τὸν βουλόμενον κυρίως ἔχειν
[2, 10]   δὲ στασιάσαντες πρὸς ἀλλήλους, ἐπικρατήσαντος  τοῦ   δήμου, τῶν δὲ πλουσίων συνειλημμένων,
[2, 20]   καταβαλεῖν εἴων ἐπιγράφεσθαι τὸ ὄνομα  τοῦ   δόντος τὸ ἀργύριον ὡς ἀνατεθεικότος.
[2, 40]   ἀναπλεύσας διέδωκε τὴν σιταρχίαν, εἶτα  τοῦ   εἰσιόντος μηνὸς διέλιπεν ἕως τῆς
[2, 10]   ἧκε σῖτος, ὑποθήκης γενομένης τῆς  τοῦ   ἐλαίου τιμῆς. Ὀφείλοντές τε〉 στρατιώταις
[2, 2]   τοῖς ἀγοραίοις πωλεῖν ἑξάδραχμον, καὶ  τοῦ   ἐλαίου τὸν χοᾶ ὄντα δραχμῶν
[2, 20]   Καλλίστρατος Ἀθηναῖος〉 ἐν Μακεδονίᾳ πωλουμένου  τοῦ   ἐλλιμενίου ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ
[2, 10]   ἔφερον τοῖς ἡγεμόσι τέτταρα τάλαντα  τοῦ   ἐνιαυτοῦ· ἐπεὶ δὲ τοῦ μὲν
[2, 30]   ἀπογράφεσθαι ὁπόσου θέλει, τελεῖν δὲ  τοῦ   ἐνιαυτοῦ ὀκτὼ δραχμάς ἀποτίσαι† ἂν
[2, 2]   λοιποῖς ἐκέλευσεν ἐργάζεσθαι. Περιελθόντος δὲ  τοῦ   ἐνιαυτοῦ τὸ αὐτὸ τοῦτο ἐποίησεν,
[2, 2]   τοιουτοτρόπων τὸ τρίτον δὲ μέρος  τοῦ   ἐργαζομένου ἀποτελεῖν ἔταξαν· τῶν τε
[2, 20]   εἴασε κατὰ χώραν τοὺς ὑπὸ  τοῦ   Ἑρμείου καθεστηκότας. Ἐπεὶ δὲ ἐθάρρησάν
[2, 30]   ἐμπόριον τὸ πρότερον ὂν ἐπὶ  τοῦ   Κανώβου ἐνταῦθα ποιῆσαι, καταπλεύσας εἰς
[2, 10]   αὐτοῖς ἐσομένης τῆς κομιδῆς ἐκ  τοῦ   καρποῦ, τοῖς δὲ ἄλλοις ἐκ
[2, 20]   καττιτέρου, καὶ συναγαγὼν ἐκκλησίαν πολλὰ  τοῦ   κεκομμένου νομίσματος ὑπερεῖπεν· οἳ δὲ
[2, 30]   ἀγοραστοῦ ἀπήγγειλαν αὐτῷ τὰ παρὰ  τοῦ   Κλεομένους· δ´ ἐκείνοις τε
[2, 2]   τριηρῶν πολλῶν πρὸς αὐτούς, ὄντος  τοῦ〉   μεδίμνου τῶν ἀλφίτων τετραδράχμου, προσέταξαν
[2, 10]   τάλαντα τοῦ ἐνιαυτοῦ· ἐπεὶ δὲ  τοῦ   μὲν ἀρχαίου ἀπέκοπτον οὐθέν, ἀεὶ
[2, 30]   ὅσον ᾤοντο ἀναλώσειν ἔφασαν δώσειν  τοῦ   μὴ ὀχλεῖσθαι καὶ ἀπὸ τῶν
[2, 40]   δοῦναι, κατέπλευσεν ἐξεπίτηδες· προπορευομένου δὲ  τοῦ   μηνὸς ἀναπλεύσας διέδωκε τὴν σιταρχίαν,
[2, 2]   κατήγαγον τὰ πλοῖα τὰ ἐκ  τοῦ   Πόντου. Χρόνου δὲ γενομένου τῶν
[2, 2]   τῷ βουλομένῳ ὥστ´ ἐπιγραφῆναι τὸ  τοῦ   πριαμένου ὄνομα. Βυζάντιοι δὲ δεηθέντες
[2, 20]   σώματος ὡσαύτως. Τοῦ δὲ〉 σίτου  τοῦ   πωλουμένου χωρὶς τῆς τιμῆς διδόναι
[2, 30]   τάξας τριάκοντα καὶ δύο δραχμὰς  τοῦ   σίτου τιμὴν οὕτως ἐπώλει. Τούς
[2, 30]   δὲ μετρίως, ἀπέκλεισε τὴν ἐξαγωγὴν  τοῦ   σίτου. Τῶν δὲ νομαρχῶν φασκόντων
[2, 10]   τις τελευτήσειε, διαπύλιον ἀπῄτει δραχμὴν  τοῦ   σώματος· ἅμα τε οὖν ἐντεῦθεν
[2, 20]   τάξαντα δεῖ, καὶ ἀπὸ  τοῦ   σώματος ὡσαύτως. Τοῦ δὲ〉 σίτου
[2, 2]   δραχμῶν τριῶν〉 τεττάρων καὶ τριωβόλου,  τοῦ   τε οἴνου καὶ τῶν ἄλλων
[2, 20]   πλεύσας ναυσὶν ἑκατόν, ἔλαβεν ἐκ  τοῦ   τῆς Λευκοθέας ἱεροῦ χρυσίον τε
[2, 30]   αὐτῷ οἱ νομάρχαι οἱ ἐκ  τοῦ   τόπου τούτου ἔφασαν βούλεσθαι πλείω
[2, 20]   βουλόμενον καὶ τοὺς ἐγγύους καθιστάναι  τοῦ   τρίτου μέρους καὶ καθ´ ὁπόσον
[2, 10]   χρείας ἀναλίσκειν καὶ πόλις  τοῦ   χρέους ἀπηλλάγη. Δεύτερον δὲ ἐκ
[2, 30]   ἐξαιρεσίμους λέγων. Τόν τε πρὸ  τοῦ   χρόνον διδοὺς τοῖς στρατιώταις τῇ
[2, 20]   ἐπ´ αὐτό. Εἶτα, ὡς ἐγγὺς  τοῦ   χωρίου ἐγένετο, προελθὼν εἰς αὐτὸ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 4/02/2010