Alphabétiquement     [«   »]
μελλόντων 1
μέλλων 1
Μέμνων 1
μὲν 39
Μενδαῖοι 1
μέντοι 1
Μέντωρ 1
Fréquences     [«    »]
33 αὐτοῖς
31 τοῖς
31 χρημάτων
39 μὲν
40 τῆς
40 τοῦ
41 ἐν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, De la science économique, livre II

μὲν


Livre, Chap.
[2, 10]   τοῦτο πραξάντων, οἱ εὐπορώτεροι τὰ  μὲν   αἰσχυνόμενοι, τὰ δὲ φοβούμενοι πολλῷ
[2, 20]   ἐκκλησίαν συναγαγὼν εἶπε διότι δικαίως  μὲν   ἂν ἐξανδραποδισθεῖεν ὑπ´ αὐτοῦ, νῦν
[2, 30]   ἐμπόριον. δὲ λαβὼν τότε  μὲν   ἀπηλλάγη, εἶτα δὲ καταπλεύσας, ἐπεὶ
[2, 20]   ἡμίσεα ἀναφέρειν. Μενδαῖοι δὲ τὰ  μὲν   ἀπὸ λιμένων καὶ τῶν ἄλλων
[2, 10]   δεηθέντες χρημάτων ἐψηφίσαντο τοὺς (ὀφείλοντας  μὲν   ἀποδοῦναι τῇ πόλει τὰ δάνεια,
[2, 10]   τοῦ ἐνιαυτοῦ· ἐπεὶ δὲ τοῦ  μὲν   ἀρχαίου ἀπέκοπτον οὐθέν, ἀεὶ δὲ
[2, 1]   ἰδιωτικήν. Αὕτη δέ ἐστιν ἀνώμαλος  μὲν   διὰ τὸ δεῖν μὴ πρὸς
[2, 2]   τῆς ἑορτῆς, ἔπεισεν αὐτοὺς τῷ  μὲν   Διονύσῳ εὔξασθαι ἐς νέωτα ἀποδώσειν
[2, 20]   δὲ τῶν πλείστων, ἐκέλευσε τούτῳ  μὲν   ἐκεῖνον χρᾶσθαι, τοὺς δὲ δανείσαντας
[2, 30]   ἐμπόροις ἐπώλουν. δ´ ἐκείνους  μὲν   ἐκέλευσεν αὑτῷ παραδιδόναι ὅσουπερ ἐπώλουν
[2, 1]   αὕτη δέ ἐστιν ἣν οἱ  μὲν   ἐκφόριον, οἱ δὲ δεκάτην προσαγορεύουσιν.
[2, 1]   Χωρὶς δὲ τούτων πάσαις  μὲν   ἐπικοινωνεῖται ταῖς οἰκονομίαις (καὶ προσήκει
[2, 30]   ἅπερ ἐπαγγέλλονται, φησάντων αὐτῶν, τὸν  μὲν   ἐπιμελητὴν κατὰ χώραν εἴα, τοὺς
[2, 30]   μὴ ἐξάγεσθαι τὸν σῖτον, ἐξαγωγὴν  μὲν   ἐποίησε, τέλος δὲ πολὺ τῷ
[2, 40]   μισθὸν συγκαλέσας ἔφησεν αὑτῷ τῶν  μὲν   ἰδιωτῶν οὐδεμίαν χρείαν εἶναι, τῶν
[2, 20]   Δατάμης Πέρσης ἔχων στρατιώτας τὰ  μὲν   καθ´ ἡμέραν πορίζειν ἐδύνατο ἐκ
[2, 1]   πολιτική, ἰδιωτική. Τούτων δὲ μεγίστη  μὲν   καὶ ἁπλουστάτη βασιλική, ποικιλωτάτη
[2, 1]   ἄλλων) Αὐτῶν δὲ τούτων πρώτη  μὲν   καὶ κρατίστη ἀπὸ τῆς
[2, 2]   τεμένη τὰ δημόσια ἀπέδοντο, τὰ  μὲν   κάρπιμα χρόνον τινά, τὰ δὲ
[2, 40]   καὶ εὐωδέστερα δοῦναι· εἶτα ἱμάτια  μὲν   λευκά, στεφάνους δὲ λευκίνους περιετίθει.
[2, 2]   καὶ τῶν ἄλλων ὡσαύτως. Τὴν  μὲν   οὖν (ἀρχαίαν τιμὴν ἐλάμβανεν
[2, 1]   τὰ〉 ὅλα μηθὲν βλάψει. Τὰ  μὲν   οὖν περὶ τὰς οἰκονομίας τε
[2, 30]   ἐδεῖτο εἰς τοὺς στρατιώτας. Τὸ  μὲν   οὖν πρῶτον εἰσέφερον αὐτῷ, εἶτα
[2, 40]   διέλιπεν ἕως τῆς νουμηνίας. Οἱ  μὲν   οὖν στρατιῶται διὰ τὸ νεωστὶ
[2, 20]   μηθὲν ἔλαττον μετρητήν. Οἱ  μὲν   οὖν ταξίαρχοί τε καὶ λοχαγοὶ
[2, 20]   εἰς τὸ ἱερὸν ἀποκομίζειν· αὐτὸς  μὲν   οὖν τῶν παρ´ αὑτῷ γυναικῶν
[2, 1]   γίνεσθαι. Αὐτῆς δὲ ταύτης κρατίστη  μὲν   πρόσοδος ἀπὸ γῆς γινομένη.
[2, 1]   τὴν πολιτικήν. Ταύτης δὲ κρατίστη  μὲν   πρόσοδος ἀπὸ τῶν ἰδίων
[2, 30]   τῆς νουμηνίας τὴν σιταρχίαν, τῷ  μὲν   πρώτῳ μηνὶ παρέβη τρεῖς ἡμέρας,
[2, 10]   Συλλεγέντων δὲ χρημάτων συχνῶν, τοὺς  μὲν   στρατιώτας ἀπήλλαξαν, ὑπὲρ δὲ τῶν
[2, 1]   καὶ ποικιλωτάτη ἰδιωτική. Ἐπικοινωνεῖν  μὲν   τὰ πολλὰ ἀλλήλαις ἀναγκαῖόν ἐστιν·
[2, 20]   εἰλήφει, προστάξαι αὐτοῖς ἐκέλευσεν εἰς  μὲν   τὸ ἱερὸν καὶ εἰς αὑτὸν
[2, 1]   ἴδωμεν. Ἔστι δὲ αὕτη δυναμένη  μὲν   τὸ καθόλου, εἴδη δὲ ἔχουσα
[2, 1]   ἀναλώματα. Τούτων δὲ ἕκαστον. Περὶ  μὲν   τὸ νόμισμα λέγω ποῖον καὶ
[2, 1]   ταῦτα ἐπισκεπτέον ἡμῖν ἐστιν. Πρῶτον  μὲν   τοίνυν τὴν βασιλικὴν ἴδωμεν. Ἔστι
[2, 30]   Αἰγύπτου σατραπεύων, λιμοῦ γενομένου ἐν  μὲν   τοῖς ἄλλοις τόποις σφόδρα, ἐν
[2, 40]   τά τε ἱερὰ περιπορευόμενος, εἰ  μὲν   τράπεζαν ἴδοι παρακειμένην χρυσῆν
[2, 10]   σῴζειν. Εἰσενεχθέντων δὲ πολλῶν τὰ  μὲν   χρήματα εἶχε, τὸ δὲ τεῖχος
[2, 1]   ἀπὸ τῶν ἰδίων γινομένη, οὗ  μὲν   χρυσίον, οὗ δὲ ἀργύριον, οὗ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 4/02/2010