Alphabétiquement     [«   »]
τὴν 41
Τὴν 1
τηρήσας 1
τῆς 40
τι 18
τί 3
τιμὰς 1
Fréquences     [«    »]
33 αὐτοῖς
39 μὲν
31 χρημάτων
40 τῆς
40 τοῦ
41 ἐν
41 τὴν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, De la science économique, livre II

τῆς


Livre, Chap.
[2, 2]   λελειτουργηκότας. Τῇ τε ἱερείᾳ τῇ  τῆς   Ἀθηνᾶς τῆς ἐν ἀκροπόλει ὑπὲρ
[2, 30]   τριακάδα ἦλθεν. Χαρίδημος Ὠρείτης ἔχων  τῆς   Αἰολίδος τινὰ χωρία, ἐπιστρατεύοντος ἐπ´
[2, 20]   τὸν πωλοῦντα καὶ ὠνούμενον ἀπὸ  τῆς   ἀρτάβης τὸν ὀβολόν. Ἀπό τε〉
[2, 1]   μὲν καὶ κρατίστη ἀπὸ  τῆς   γῆς· αὕτη δέ ἐστιν ἣν
[2, 20]   τῆς πόλεως, τὰ δὲ ἀπὸ  τῆς   γῆς καὶ οἰκιῶν τέλη οὐκ
[2, 20]   τὸ ἱερὸν καὶ εἰς αὑτὸν  τῆς   δαπάνης ἧς πρότερον ἐποιοῦντο τὸ
[2, 10]   τακτὸν αὐτῷ δοῦναι, μεταπέμψασθαι ἐκ  τῆς   Ἑλλάδος κόμην· οἱ δὲ ἀσμένως
[2, 2]   τε ἱερείᾳ τῇ τῆς Ἀθηνᾶς  τῆς   ἐν ἀκροπόλει ὑπὲρ τοῦ ἀποθανόντος
[2, 30]   ἀποδραίη ἀνδράποδον, ἐκέλευε τὸν σατράπην  τῆς   ἐν ἐστι τὸ στρατόπεδον,
[2, 2]   πολυτελῆ, ὑπογύου δὲ οὔσης ταύτης  τῆς   ἑορτῆς, ἔπεισεν αὐτοὺς τῷ μὲν
[2, 20]   τῶν ἄλλην τινὰ ἐργασίαν παρεχόντων  τῆς   ἐργασίας μέρος τὸ δέκατον κελεῦσαι
[2, 20]   τοῦτο ἔταξε σφάζεσθαι ὅσα δεῖ  τῆς   ἡμέρας, οἳ δὲ πάλιν ἱερόθυτα
[2, 2]   οἷς ἐπώλει τίς τι· καὶ  τῆς   θαλάττης τὴν ἁλιείαν· καὶ τὴν
[2, 20]   ἄλλους, μή τι μήνιμα παρὰ  τῆς   θεοῦ γένηται· τὸν δὲ μὴ
[2, 20]   τὸν κόσμον ἀπηνέγκατο ὡς παρὰ  τῆς   θεοῦ δεδανεισμένος. Προελθόντος δὲ χρόνου
[2, 10]   ἐργάσωνται, ὡς πρώτοις αὐτοῖς ἐσομένης  τῆς   κομιδῆς ἐκ τοῦ καρποῦ, τοῖς
[2, 30]   ὡς διὰ ταχέων αὐτοῖς ἐσομένης  τῆς   κομιδῆς. Ἐπεὶ δὲ καὶ αἱ
[2, 30]   ἠρώτα τί βούλονται δόντες ἀπαλλαγῆναι  τῆς   λειτουργίας. Οἳ δὲ πολλῷ πλέον
[2, 20]   ναυσὶν ἑκατόν, ἔλαβεν ἐκ τοῦ  τῆς   Λευκοθέας ἱεροῦ χρυσίον τε καὶ
[2, 40]   τῶν θησαυρῶν. ~(Κλεομένης· προσπορευομένης τε  τῆς   νουμηνίας καὶ δέον τοῖς στρατιώταις
[2, 40]   τοῦ εἰσιόντος μηνὸς διέλιπεν ἕως  τῆς   νουμηνίας. Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται
[2, 30]   διδοὺς τοῖς στρατιώταις τῇ δευτέρᾳ  τῆς   νουμηνίας τὴν σιταρχίαν, τῷ μὲν
[2, 20]   καθ´ ἡμέραν πορίζειν ἐδύνατο ἐκ  τῆς   πολεμίας αὐτοῖς, νόμισμα δὲ οὐκ
[2, 30]   δὲ τῶν ἀνθρώπων, προαγαγὼν αὐτοὺς  τῆς   πόλεως μικρὸν καὶ ἐρευνήσας
[2, 20]   αὐτοῖς προσπορευόμενα (ἐχρῶντο) εἰς διοίκησιν  τῆς   πόλεως, τὰ δὲ ἀπὸ τῆς
[2, 2]   τῷ Διί, ἐὰν κύριος γένηται  τῆς   πόλεως, τὰ ὄντα Κορινθίοις πάντα
[2, 2]   ἐπιγραφὲν ἕκαστος. Σωσίπολις Ἀντισσαῖος, δεηθείσης  τῆς   πόλεως χρημάτων, εἰθισμένων δὲ αὐτῶν
[2, 20]   τρεῖς ἡμέρας, ὡς διημαρτηκὼς  τῆς   πράξεως, ἐπαινέσας αὐτοὺς ἀπέδωκεν ἑκάστῳ
[2, 30]   λαμβάνειν, αὐτούς τε (νομάρχας) πεπαῦσθαι  τῆς   προφάσεως. Διαπλέοντος δ´ αὐτοῦ τὸν
[2, 10]   παραδοῦναι τοὺς ἰδιώτας τὸν σῖτον  τῆς   τεταγμένης τιμῆς, ὑπολειπόμενον ἕκαστον (ἐνιαυτοῦ
[2, 2]   δ´ ὠνουμένοις τι ἔταξαν χωρὶς  τῆς   τιμῆς διδόναι τὸ ἐπιδέκατον. (Μετοίκων
[2, 20]   δὲ〉 σίτου τοῦ πωλουμένου χωρὶς  τῆς   τιμῆς διδόναι τὸν πωλοῦντα καὶ
[2, 10]   αὐτοῖς ἧκε σῖτος, ὑποθήκης γενομένης  τῆς   τοῦ ἐλαίου τιμῆς. Ὀφείλοντές τε〉
[2, 10]   αὐτοῖς. Ἀβυδηνοὶ δέ, διὰ στασιασμὸν  τῆς   χώρας ἀργοῦ γενομένης καὶ τῶν
[2, 40]   ἐκέλευεν οὖν αὐτοὺς ἀπαλλάττεσθαι ἐκ  τῆς   χώρας. Διονύσιος· τά τε ἱερὰ
[2, 20]   Ἐκστρατεύειν δ´ αὐτῷ μέλλοντι ἐκ  τῆς   χώρας, εἴ τίς τι ἔχει
[2, 30]   σατράπας κατὰ τὸν νόμον τὸν  τῆς   χώρας· ὁπότε δὲ διαπορεύοιτο στρατόπεδον
[2, 10]   ὕπαρχος, ὁπότε διαπορευομένῳ αὐτῷ διὰ  τῆς   χώρας προσενέγκοι τις πρόβατον
[2, 40]   ἕκαστον τοὺς αὑτῶν καταλόγους ἐκ  τῆς   χώρας. Τῶν δὲ ἡγεμόνων ὑπολαβόντων
[2, 20]   πάλιν ἀγοράζειν τά τ´ ἐκ  τῆς   χώρας ὤνια καὶ τὰ ἐκ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 4/02/2010