Alphabétiquement     [«   »]
ταχέως 1
ταχὺ 1
Ταῲ 2
τε 77
τέ 1
τεῖχος 1
τελεῖν 1
Fréquences     [«    »]
72 τὰ
59 τὸ
62 τοὺς
77 τε
94 τῶν
152 καὶ
182 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, De la science économique, livre II

τε


Livre, Chap.
[2, 2]   αὐτοῖς τοῖς φυγάσιν ἀπέδοτο· τά  τε   ἀναθήματα, ὅσα ἦν αὐτῶν ἔν
[2, 2]   συνέβαινεν ἐν δέκα ἔτεσι κεῖνόν  τε   ἅπαντα ἔχειν ἅπερ ἀνιέρωσε, τούς
[2, 20]   Ἑρμείου καθεστηκότας. Ἐπεὶ δὲ ἐθάρρησάν  τε   ἅπαντες καί, εἴ τί ποτ´
[2, 10]   δ´ ἐν σιτοδείᾳ ὄντες χρημάτων  τε   ἀποροῦντες ἐψηφίσαντο παρ´ οἷς ἔλαιόν
[2, 30]   τὰ ἱερὰ χρήματα ἐδίδοσαν, οἰόμενοί  τε   αὐτὸν τῇ ἀληθείᾳ τοῦτο ποιεῖν,
[2, 20]   εἰς ἣν δεῖσθαι χρημάτων, ἠξίου  τε   αὑτῷ τοὺς πολίτας εἰσενέγκαι δύο
[2, 30]   τοῦ Κλεομένους· δ´ ἐκείνοις  τε   βουλόμενος ἐνδείξασθαι καὶ τῷ Κλεομένει,
[2, 20]   ἀπεῖπε θῆλυ μὴ θύειν. Πάλιν  τε   δεηθεὶς χρημάτων ἐκέλευσεν ἀπογράψασθαι (χρημάτων)
[2, 20]   ἀργυροῦν ἀλλὰ μὴ καττιτέρινον. Πάλιν  τε   (δεηθεὶς χρημάτων ἠξίου τοὺς πολίτας
[2, 30]   πάλιν αὐτοῖς ἀποδώσει. Πάλιν  τε   δεηθεὶς χρημάτων ἠξίωσεν αὐτοὺς εἰσενέγκαι,
[2, 10]   τὴν ἐπικαρπίαν λογισάμενος ἀπῄτει. Τῶν  τε   δένδρων τὰ ὑπερέχοντα πίπτοντα
[2, 2]   ἁθρόα τὰ φορτία πεπρᾶσθαι. Ἐκεῖνοί  τε   διαδόντες διμήνου μισθὸν παρῆγον (ἀλλὰ)
[2, 20]   εἰς μισθοὺς τοῖς στρατιώταις. Τῶν  τε   ἐπιτηδείων ἐπεὶ σπάνις ἦν ἐν
[2, 20]   εἰς τὴν Ἀμισὸν ὁδὸς πολλῶν  τε   ἡμερῶν καὶ χειμέριος. Τὸν δὴ
[2, 30]   ἔδωκαν προσέταξεν. Ἀντιμένης· τούς  τε   θησαυροὺς τοὺς παρὰ τὰς ὁδοὺς
[2, 2]   τὰ δὲ ἄκαρπα ἀεννάως· τά  τε   θιασωτικὰ καὶ τὰ πατριωτικὰ ὡσαύτως·
[2, 40]   ἐκ τῆς χώρας. Διονύσιος· τά  τε   ἱερὰ περιπορευόμενος, εἰ μὲν τράπεζαν
[2, 2]   ἐγγράφεσθαι εἰς τοὺς λελειτουργηκότας. Τῇ  τε   ἱερείᾳ τῇ τῆς Ἀθηνᾶς τῆς
[2, 30]   σίτου τιμὴν οὕτως ἐπώλει. Τούς  τε   ἱερεῖς καλέσας ἔφησε πολὺ τὸ
[2, 30]   ποιεῖν, καὶ ἕκαστος βουλόμενος τό  τε   ἱερὸν τὸ αὑτοῦ εἶναι κατὰ
[2, 20]   καὶ δεομένῳ χρημάτων συνεβούλευε τῶν  τε   ἱερῶν τινα καὶ τῶν ἱερέων
[2, 20]   στρατιωτῶν ἔφη αὐτοῖς τοὺς ἐμπόρους  τε   καὶ ἀγοραίους ἅπαντα ὡσαύτως πωλήσειν.
[2, 1]   ἀπὸ τῶν κατὰ γῆν  τε   καὶ ἀγοραίων τελῶν γινομένη. Πέμπτη
[2, 20]   τοῦ τῆς Λευκοθέας ἱεροῦ χρυσίον  τε   καὶ ἀργύριον πολὺ καὶ τὸν
[2, 1]   ἀπὸ τῶν βοσκημάτων, ἐπικαρπία  τε   καὶ δεκάτη καλουμένη. Ἕκτη δὲ
[2, 1]   εἶναι καὶ τῇ προαιρέσει φιλόπονόν  τε   καὶ δίκαιον· τι γὰρ
[2, 20]   μετρητήν. Οἱ μὲν οὖν ταξίαρχοί  τε   καὶ λοχαγοὶ ἀγοράζοντες ἁθρόα διεδίδοσαν
[2, 1]   ἀναλωμάτων τῶν νῦν ἀναλουμένων τίνα  τε   καὶ πόσα περιαιρεθέντα τὰ〉 ὅλα
[2, 30]   ὄντας καὶ στρατιώτας οὐκ ὀλίγους  (τε)   καὶ πρέσβεις καὶ τεχνίτας κλητοὺς
[2, 1]   μὲν οὖν περὶ τὰς οἰκονομίας  τε   καὶ τὰ μέρη τὰ τούτων
[2, 1]   ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἐπικεφάλαιόν  τε   καὶ χειρωνάξιον προσαγορευομένη. Τρίτον δὲ
[2, 20]   ἕκαστος εἰς ἡλικίαν ἔλθοι. Ῥήγιόν  τε   καταλαβών, ἐκκλησίαν συναγαγὼν εἶπε διότι
[2, 1]   νῦν οὖσαι μείζους οἷαί (τινες)  τε〉   κατασκευασθῆναι, τῶν ἀναλωμάτων τῶν
[2, 30]   ἑξαδράχμου οὕτω πωλεῖν. Χαβρίας· πληρωμάτων  τε   κατειλεγμένων εἰς ἑκατὸν καὶ εἴκοσι
[2, 20]   ἔχουσι δανεῖσαι τῇ πόλει· τῶν  τε   κιόνων τῶν ἐν τῷ νεῷ
[2, 2]   ἅπαντα ἔχειν ἅπερ ἀνιέρωσε, τούς  τε   Κορινθίους ἕτερα κεκτῆσθαι. Λύγδαμις Νάξιος
[2, 10]   πότε τετελεύτηκεν στρατιώτης. Τούς  τε   Λυκίους ὁρῶν ἀγαπῶντας τὸ τρίχωμα
[2, 40]   ἀργύριον ἀποστέλλειν ἐπὶ ξενολογίαν, τούς  τε   μισθοὺς οὓς δεῖ ἐκείνοις δοῦναι,
[2, 20]   ἀνατιθέναι ἐν τῷ ἱερῷ. Τριηρεῖς  τε   ναυπηγεῖσθαι μέλλων ᾔδει ὅτι δεήσοιτο
[2, 30]   ὀλίγου πολὺ τέλος λαμβάνειν, αὐτούς  τε   (νομάρχας) πεπαῦσθαι τῆς προφάσεως. Διαπλέοντος
[2, 2]   συνελέγη χρήματα οὕτω συχνά. Τό  τε   νόμισμα τὸ ὂν Ἀθηναίοις ἀδόκιμον
[2, 2]   τοῦ ἐργαζομένου ἀποτελεῖν ἔταξαν· τῶν  τε   νομισμάτων τὴν καταλλαγὴν ἀπέδοντο μιᾷ
[2, 10]   ἐντεῦθεν καὶ ἀργύριον ἐλάμβανεν, ἅμα  τε   οἱ ἡγεμόνες οὐ παρεκρούοντο αὐτόν,
[2, 2]   τριῶν〉 τεττάρων καὶ τριωβόλου, τοῦ  τε   οἴνου καὶ τῶν ἄλλων ὡσαύτως.
[2, 10]   ἀπῄτει δραχμὴν τοῦ σώματος· ἅμα  τε   οὖν ἐντεῦθεν καὶ ἀργύριον ἐλάμβανεν,
[2, 10]   παρ´ ἐκείνων ἔλαβον ἴσον. Οἵ  τε   οὖν ἰδιῶται εἶχον εἰς τὰς
[2, 20]   δύο δυναμένην δραχμὰς καὶ τό  τε   ὀφειλόμενον πρότερον ἀνήνεγκαν πρὸς αὐτόν.
[2, 20]   ἀποκεκρυμμένα, ἐμφανῆ ἅπαντα ἔλαβε. Δανεισάμενός  τε   παρὰ τῶν πολιτῶν χρήματα ἐπ´
[2, 20]   ἀνήνεγκαν πρὸς αὐτόν. Εἰς Τυρρηνίαν  τε   πλεύσας ναυσὶν ἑκατόν, ἔλαβεν ἐκ
[2, 30]   εἰς τὸ χωρίον ἀπῆγεν. Κήρυγμά  τε   ποιησάμενος ἐν ταῖς πόλεσιν ὧν
[2, 10]   κατήλλαξεν αὐτοὺς πρὸς ἀλλήλους. Τοῖς  τε   πολίταις κατιδὼν οὔσας δίκας πολλὰς
[2, 20]   ἀναφέρειν ἕκαστον ἠγόρασεν. Τῶν  τε   πολιτῶν διὰ τὰς εἰσφορὰς οὐ
[2, 2]   ἄγειν Διονύσια, ἐν οἷς ἄλλα  τε   πολλὰ ἀνήλισκον ἐξ ἐνιαυτοῦ παρασκευάζοντες
[2, 30]   τὸν νόμον τὸν κείμενον. Πάλιν  τε   πορίζων τἀνδράποδα τὰ ἐπὶ στρατοπέδῳ
[2, 30]   ποιεῖσθαι, τὰς ἐξαιρεσίμους λέγων. Τόν  τε   πρὸ τοῦ χρόνον διδοὺς τοῖς
[2, 30]   δὲ αὐτῷ οὐθενός, τηρήσας τούς  τε   σατράπας ἅπαντας προσδοκίμους ὄντας καὶ
[2, 2]   παρὰ τῶν ἐμπόρων συνηγόρασαν τόν  τε   σῖτον πάντα καὶ τὸ ἔλαιον
[2, 30]   τιμὰς ὧνπερ ἦν ἠγορακώς. Τοῦ  τε   σίτου πωλουμένου ἐν τῇ χώρᾳ
[2, 20]   πάντα οὐδὲν ἧττον ἀπέδοτο τά  τε   σκεύη, τότε ἦν ἀποκεκρυμμένα,
[2, 30]   ὕστερον ἀποδώσειν σὺν τόκῳ. Τῶν  τε   στρατευομένων παρ´ αὐτῷ παρῃρεῖτο τὰς
[2, 10]   τῆς τοῦ ἐλαίου τιμῆς. Ὀφείλοντές  τε〉   στρατιώταις μισθὸν εἴκοσι τάλαντα καὶ
[2, 20]   δὲ ταῦτα παρ´ αὐτῶν τά  τε   σώματα πάντα οὐδὲν ἧττον ἀπέδοτο
[2, 2]   τὴν ἀγορὰν ἐν ὁλκάσιν, ἄνδρα  τε〉   ταμίαν ἐπέστησαν ἐφ´ ἑκάστῃ τῶν
[2, 20]   ἡμιόνους ὡς ἀγούσας ἀργύριον παραφαινούσας  τε   ταῦτα ἐβάδιζεν. Ἰδόντες δὲ οἱ
[2, 1]   πεπράγασιν εἰς πόρον χρημάτων, εἴ  τε〉   τεχνικῶς τι διῴκησαν, ὑπελαμβάνομεν
[2, 20]   τὰ ἐπιτήδεια μόνον διδούς. Τούς  τε〉   τεχνίτας τοὺς ἐν τῷ στρατοπέδῳ
[2, 20]   δὲ πάντων εἶχον διά  τε   τὴν θεὸν καὶ δι´ ἐκεῖνον,
[2, 40]   ἐκ τῶν θησαυρῶν. ~(Κλεομένης· προσπορευομένης  τε   τῆς νουμηνίας καὶ δέον τοῖς
[2, 10]   δοκοίη χρόνος ἱκανὸς εἶναι, αὐτό  τε   τὸ τραφὲν καὶ τὴν ἐπικαρπίαν
[2, 10]   ἐκ τῶν προσόδων ἐκείνοις τόν  τε   τόκον ὃν〉 κατέφερον ἀεὶ διαιροῦντες
[2, 2]   ἀγορὰν τὸν λιμένα· τούς  τε   τόπους τοὺς ἀγοραίους ἐν οἷς
[2, 1]   μέλλοντά τι κατὰ τρόπον τῶν  τε   τόπων, περὶ οὓς ἂν πραγματεύηται,
[2, 30]   αὐτῷ καὶ οὕτως ἐπαύσατο. Ἀλεξάνδρου  τε〉   τοῦ βασιλέως ἐντειλαμένου αὐτῷ οἰκίσαι
[2, 2]   ἐξέδωκε τὸ αὐτὸ ἀργύριον. Ὅσοι  τε   τριηραρχεῖν φυλαρχεῖν χορηγεῖν
[2, 20]   τῆς ἀρτάβης τὸν ὀβολόν. Ἀπό  τε〉   τῶν πλοίων καὶ ἐργαστηρίων καὶ
[2, 2]   ἐργαστηρίοις ἡμίεργα ἀνακείμενα, ἐπώλει τοῖς  τε   φυγάσι καὶ τῶν ἄλλων τῷ
[2, 40]   ἐξαιρεῖν ἐκέλευε, (τὰ ἱμάτια) τά  τε   χρυσᾶ (καὶ τοὺς στεφάνους) περιῄρει
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 4/02/2010