Alphabétiquement     [«   »]
ἔχουσιν 2
ἐχρῶντο 1
ἔχων 3
ἐψηφίσαντο 10
ἑωρακέναι 1
ἕως 10
2
Fréquences     [«    »]
10 ἕκαστος
10 ἐκέλευσε
10 ἐκέλευσεν
10 ἐψηφίσαντο
10 ἕως
10 ὅτι
10 πάλιν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, De la science économique, livre II

ἐψηφίσαντο


Livre, Chap.
[2, 20]   κεκομμένου νομίσματος ὑπερεῖπεν· οἳ δὲ  ἐψηφίσαντο   καὶ μὴ βουλόμενοι ἕκαστος
[2, 20]   δεόμενοι χρημάτων, ὄντων αὐτοῖς ἀνδραπόδων,  ἐψηφίσαντο   καταλειπομένου ἑνὶ ἑκάστῳ θήλεος καὶ
[2, 10]   πλουσίων συνειλημμένων, ὀφείλοντες χρήματα στρατιώταις  ἐψηφίσαντο   μὴ θανατῶσαι τοὺς συνειλημμένους, ἀλλὰ
[2, 10]   αὐτοῖς εἰς τὴν κάθοδον δοῦναι,  ἐψηφίσαντο   μίαν ἡμέραν καὶ αὐτοὺς καὶ
[2, 10]   σιτοδείᾳ ὄντες χρημάτων τε ἀποροῦντες  ἐψηφίσαντο   παρ´ οἷς ἔλαιόν ἐστι τῶν
[2, 10]   ἐκείνοις δὲ ὑπάρχοντος σίτου παλαιοῦ,  ἐψηφίσαντο   τῇ πόλει παραδοῦναι τοὺς ἰδιώτας
[2, 2]   κτήμασιν, οὐκ οὔσης αὐτοῖς ἐγκτήσεως,  ἐψηφίσαντο   τὸ τρίτον μέρος εἰσφέροντα τοῦ
[2, 10]   διὰ τὸ καὶ ἔτι ὀφείλειν,  ἐψηφίσαντο   τὸν βουλόμενον τοῖς γεωργοῖς δανείζειν
[2, 2]   ἀστῶν ἀμφοτέρων ᾖ, χρημάτων δεηθέντες  ἐψηφίσαντο   τὸν ἐξ ἑνὸς ὄντα ἀστοῦ
[2, 10]   εἰς τὸ δημόσιον, δεηθέντες χρημάτων  ἐψηφίσαντο   τοὺς (ὀφείλοντας μὲν ἀποδοῦναι τῇ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 4/02/2010