Alphabétiquement     [«   »]
τισιν 1
Τό 1
Τὸ 1
τὸ 59
τό 2
τοιαύτην 1
τοίνυν 2
Fréquences     [«    »]
44 εἰς
41 τὴν
49 τὸν
59 τὸ
62 τοὺς
72 τὰ
77 τε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, De la science économique, livre II

τὸ


Livre, Chap.
[2, 2]   γὰρ πολλοῦ ὧν ἦν καὶ  τὸ   ἄλλο κτῆμα· τοῖς δὲ θιασώταις
[2, 30]   τε ἱερεῖς καλέσας ἔφησε πολὺ  τὸ   ἀνάλωμα ἐν τῇ χώρᾳ γίνεσθαι
[2, 30]   δραχμάς ἀποτίσαι† ἂν δὲ ἀποδρᾷ  τὸ   ἀνδράποδον, κομίζεσθαι τὴν τιμὴν (ἧς
[2, 2]   τὸν μισθόν, ὥστε συνέβαινε ταὐτὸ  (τὸ)   ἀργύριον δίδοσθαι ἕως εἰς οἶκον
[2, 20]   ἐπιγράφεσθαι τὸ ὄνομα τοῦ δόντος  τὸ   ἀργύριον ὡς ἀνατεθεικότος. Διονύσιος Συρακούσιος
[2, 10]   δεδανεικόσι καταφέρειν, ἕως ἂν καὶ  τὸ   ἀρχαῖον εὐπορήσωσιν. Μαύσωλος Καρίας
[2, 2]   τῷ κόψαι ἕτερον χαρακτῆρα, ἐξέδωκε  τὸ   αὐτὸ ἀργύριον. Ὅσοι τε τριηραρχεῖν
[2, 2]   καὶ ὅτῳ ἂν παιδάριον γένηται,  τὸ   αὐτὸ τοῦτο. Ἀθηναῖοι δὲ οἱ
[2, 2]   ἐργάζεσθαι. Περιελθόντος δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ  τὸ   αὐτὸ τοῦτο ἐποίησεν, ὥστε συνέβαινεν
[2, 30]   γὰρ αὐτῷ τὸ διάφορον εἶναι,  τὸ   αὐτοῦ εἶναι τὸ ἐμπόριον καὶ
[2, 30]   ἕκαστος βουλόμενος τό τε ἱερὸν  τὸ   αὑτοῦ εἶναι κατὰ χώραν καὐτὸς
[2, 2]   τὰ δημόσια ὅσα ἦν περὶ  τὸ   γυμνάσιον τὴν ἀγορὰν
[2, 2]   (ἀρχαίαν τιμὴν ἐλάμβανεν ἰδιώτης,  τὸ   δὲ πλέον πόλις, καὶ
[2, 10]   πολλῶν τὰ μὲν χρήματα εἶχε,  τὸ   δὲ τεῖχος οὐκ ἔφη τὸν
[2, 1]   δέ ἐστιν ἀνώμαλος μὲν διὰ  τὸ   δεῖν μὴ πρὸς ἕνα σκοπὸν
[2, 20]   ὠνουμένους τοὺς εὐπορωτέρους ἀεὶ διὰ  τὸ   δεῖν ταλαντιαίους καθιστάναι τοὺς ἐγγύους
[2, 20]   ἐργασίαν παρεχόντων τῆς ἐργασίας μέρος  τὸ   δέκατον κελεῦσαι ἀποτελεῖν. Ἐκστρατεύειν δ´
[2, 2]   αὐτοὺς ἀπογράψασθαι. Ἀπογραψαμένων δὲ τούτων  τὸ   δέκατον μέρος παρὰ ἑκάστου ἔλαβε,
[2, 20]   τῆς δαπάνης ἧς πρότερον ἐποιοῦντο  τὸ   δέκατον μέρος ποιεῖσθαι, τὰ δὲ
[2, 10]   αὐτοῖς ἀπογράψασθαι τὰ χρέα εἰς  τὸ   δημόσιον, δεηθέντες χρημάτων ἐψηφίσαντο τοὺς
[2, 30]   τῷ πλήθει· τοῦτο γὰρ αὐτῷ  τὸ   διάφορον εἶναι, τὸ αὐτοῦ εἶναι
[2, 20]   πολὺ εἴκοσι ταλάντων, ἐποίησεν εὑρεῖν  τὸ   διπλάσιον· κατιδὼν γὰρ ὠνουμένους τοὺς
[2, 2]   τόν τε σῖτον πάντα καὶ  τὸ   ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον καὶ
[2, 30]   διάφορον εἶναι, τὸ αὐτοῦ εἶναι  τὸ   ἐμπόριον καὶ μὴ ἐκεῖ. Ἐπεὶ
[2, 30]   ἵν´ ἐᾷ κατὰ χώραν αὐτοῖς  τὸ   ἐμπόριον. δὲ λαβὼν τότε
[2, 30]   πόλιν πρὸς τῇ Φάρῳ καὶ  τὸ   ἐμπόριον τὸ πρότερον ὂν ἐπὶ
[2, 2]   τιμήσασθαι. Ἀπὸ τούτων οὖν εἰσέφερον  τὸ   ἐπιγραφὲν ἕκαστος. Σωσίπολις Ἀντισσαῖος, δεηθείσης
[2, 2]   ἔταξαν χωρὶς τῆς τιμῆς διδόναι  τὸ   ἐπιδέκατον. (Μετοίκων δέ τινων ἐπιδεδανεικότων
[2, 20]   εἰ δὲ μή, θάνατον ἔταξε  τὸ   ἐπιτίμιον. Ἀνενεχθέντος δὲ τοῦ ἀργυρίου,
[2, 20]   δὲ μὴ ἀνενέγκαντι θάνατον ἔταξε  τὸ   ἐπιτίμιον. Ὑπολαβόντες δὲ οἱ ναῦται
[2, 30]   οἷς εὗρεν ὅπλον τι, ἐπράττετο  τὸ   ἐπιτίμιον. Φιλόξενός τις Μακεδὼν Καρίας
[2, 20]   τὸν τῶν γυναικῶν κόσμον εἰς  τὸ   ἱερὸν ἀποκομίζειν· αὐτὸς μὲν οὖν
[2, 20]   προστάξαι αὐτοῖς ἐκέλευσεν εἰς μὲν  τὸ   ἱερὸν καὶ εἰς αὑτὸν τῆς
[2, 20]   Ἀκούσαντες δὲ (οἱ ἱερεῖς καὶ  τὸ   ἱερὸν παρ´ αὑτοῖς ἕκαστοι βουλόμενοι
[2, 1]   Ἔστι δὲ αὕτη δυναμένη μὲν  τὸ   καθόλου, εἴδη δὲ ἔχουσα τέτταρα·
[2, 10]   οὐ προϊεμένων αὐτοῖς οὐδὲν διὰ  τὸ   καὶ ἔτι ὀφείλειν, ἐψηφίσαντο τὸν
[2, 1]   σκοπὸν οἰκονομεῖν, ἐλαχίστη δὲ διὰ  τὸ   καὶ τὰς προσόδους καὶ τὰ
[2, 30]   ἐποιεῖτο. Τῶν δὲ ἀνθρώπων οἰομένων  τὸ   κήρυγμα μάτην αὐτὸν πεποιῆσθαι, εἶχον
[2, 2]   δανείου τὸν βουλόμενον κυρίως ἔχειν  τὸ   κτῆμα. Ἱππίας Ἀθηναῖος τὰ ὑπερέχοντα
[2, 40]   Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται διὰ  τὸ   νεωστὶ εἰληφέναι τὴν σιταρχίαν ἡσυχίαν
[2, 1]   Τούτων δὲ ἕκαστον. Περὶ μὲν  τὸ   νόμισμα λέγω ποῖον καὶ πότε
[2, 1]   εἴδη δὲ ἔχουσα τέτταρα· περὶ  τὸ〉   νόμισμα, περὶ τὰ ἐξαγώγιμα, περὶ
[2, 2]   οὕτω συχνά. Τό τε νόμισμα  τὸ   ὂν Ἀθηναίοις ἀδόκιμον ἐποίησε, τάξας
[2, 20]   δεῖ καταβαλεῖν εἴων ἐπιγράφεσθαι  τὸ   ὄνομα τοῦ δόντος τὸ ἀργύριον
[2, 1]   τοῦτο ποῖαι τῶν προσόδων  τὸ   παράπαν οὐκ εἰσί, δυναταὶ δ´
[2, 30]   ἱερῶν τινα καὶ τῶν ἱερέων  τὸ   πλῆθος καταλυθῆναι. Οἱ δὲ ἱερεῖς
[2, 20]   ἱερῶν τινα καὶ τῶν ἱερέων  τὸ   πλῆθος φάναι πρὸς τοὺς ἱερεῖς
[2, 20]   πωλουμένου τοῦ ἐλλιμενίου ὡς ἐπὶ  τὸ   πολὺ εἴκοσι ταλάντων, ἐποίησεν εὑρεῖν
[2, 30]   τῇ Φάρῳ καὶ τὸ ἐμπόριον  τὸ   πρότερον ὂν ἐπὶ τοῦ Κανώβου
[2, 20]   δὲ τὴν τιμὴν κατέβαλον, ἐκέλευσε  τὸ   σκεῦος ἀναφέρειν ἕκαστον ἠγόρασεν.
[2, 30]   σατράπην τῆς ἐν ἐστι  τὸ   στρατόπεδον, ἀνασῴζειν ἢ〉 τὴν τιμὴν
[2, 2]   δὲ μὴ ἦν κτῆμα μηθέν,  τὸ   σῶμα διμναῖον τιμήσασθαι. Ἀπὸ τούτων
[2, 1]   μὴ παρέργως) μάλιστα δὲ ταύτῃ,  τὸ   τἀναλώματα μὴ μείζω τῶν προσόδων
[2, 2]   ἄλλων τῷ βουλομένῳ ὥστ´ ἐπιγραφῆναι  τὸ   τοῦ πριαμένου ὄνομα. Βυζάντιοι δὲ
[2, 10]   χρόνος ἱκανὸς εἶναι, αὐτό τε  τὸ   τραφὲν καὶ τὴν ἐπικαρπίαν λογισάμενος
[2, 2]   καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιουτοτρόπων  τὸ   τρίτον δὲ μέρος τοῦ ἐργαζομένου
[2, 2]   οὐκ οὔσης αὐτοῖς ἐγκτήσεως, ἐψηφίσαντο  τὸ   τρίτον μέρος εἰσφέροντα τοῦ δανείου
[2, 10]   Τούς τε Λυκίους ὁρῶν ἀγαπῶντας  τὸ   τρίχωμα φορεῖν, ἔφησε γράμματα ἥκειν
[2, 30]   ἐδεῖτο, ἐκείνους δὲ πάλιν εἰς  τὸ   χωρίον ἀπῆγεν. Κήρυγμά τε ποιησάμενος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 4/02/2010