HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ESCHINE, Contre Ctésiphon (discours complet)

Paragraphes 170-179

  Paragraphes 170-179

[170] τρίτον, σώφρονα καὶ μέτριον χρὴ πεφυκέναι αὐτὸν πρὸς τὴν καθ' ἡμέραν δίαιταν, ὅπως μὴ, διὰ τὴν ἀσέλγειαν τῆς δαπάνης, δωροδοκῇ κατὰ τοῦ δήμου· τέταρτον, εὐγνώμονα καὶ δυνατὸν εἰπεῖν· καλὸν γὰρ τὴν μὲν διάνοιαν προαιρεῖσθαι τὰ βέλτιστα, τὴν δὲ παιδείαν τὴν τοῦ ῥήτορος καὶ τὸν λόγον πείθειν τοὺς ἀκούοντας, εἰ δὲ μή, τήν γ' εὐγνωμοσύνην ἀεὶ προτακτέον τοῦ λόγου· πέμπτον ἀνδρεῖον εἶναι τὴν ψυχήν, ἵνα μὴ, παρὰ τὰ δεινὰ καὶ τοὺς πολέμους, ἐγκαταλίπῃ τὸν δῆμον· τὸν δ' ὀλιγαρχικὸν, πάντα δεῖ τἀναντία τούτων ἔχειν. Τί γὰρ δεῖ πάλιν διεξιέναι; Σκέψασθε δή, τί τούτων ὑπάρχει Δημοσθένει· δὲ λογισμὸς ἔστω ἐπὶ πᾶσι δικαίοις. (171) Τούτῳ πατὴρ μὲν ἦν Δημοσθένης Παιανιεύς, ἀνὴρ ἐλεύθερος (οὐ γὰρ δεῖ ψεύδεσθαιτὰ δ' ἀπὸ τῆς μητρὸς καὶ τοῦ πάππου τοῦ πρὸς μητρὸς, πῶς ἔχει αὐτῷ, ἐγὼ φράσω. Γύλων ἦν ἐκ Κεραμέων· οὗτος, προδοὺς τοῖς πολεμίοις Νύμφαιον τὸ ἐν τῷ Πόντῳ, τότε τῆς πόλεως ἐχούσης τὸ χωρίον τοῦτο, φυγὰς ἀπ' εἰσαγγελίας ἐκ τῆς πόλεως ἐγένετο, θανάτου καταγνωσθέντος αὐτοῦ, τὴν κρίσιν οὐχ ὑπομείνας, καὶ ἀφικνεῖται εἰς Βόσπορον, κᾀκεῖ λαμβάνει δωρεὰν παρὰ τῶν τυράννων τοὺς ὠνομασμένους Κήπους, (172) καὶ γαμεῖ γυναῖκα πλουσίαν μὲν, νὴ Δία, καὶ χρυσίον ἐπιφερομένην πολύ, Σκύθιν δὲ τὸ γένος, ἐξ ἧς γίγνονται αὐτῷ θυγατέρες δύο, ἃς ἐκεῖνος, δεῦρο μετὰ πολλῶν χρημάτων ἀποστείλας, συνῴκισε τὴν μὲν ἑτέραν ὁτῳδήποτε, ἵνα μὴ πολλοῖς ἀπεχθάνωμαι, τὴν δ' ἑτέραν ἔγημε, παριδὼν τοὺς τῆς πόλεως νόμους, Δημοσθένης Παιανιεύς· ἐξ ἧς ἡμῖν περίεργος καὶ συκοφάντης γεγένηται Δημοσθένης. Οὐκοῦν, ἀπὸ μὲν τοῦ πάππου πολέμιος ἂν εἴη τῷ δήμῳ (θάνατον γὰρ αὐτοῦ τῶν προγόνων κατέγνωτε) τὰ δὲ ἀπὸ τῆς μητρὸς Σκύθης, Βάρβαρος ἑλληνίζων τῇ φωνῇ· ὅθεν καὶ τὴν πονηρίαν οὐκ ἐπιχώριός ἐστι. (173) Περὶ δὲ τὴν καθ' ἡμέρων δίαιταν, τίς ἐστιν; Ἐκ τριηράρχου λογογράφος ἀνεφάνη, τὰ πατρῷα καταγελάστως προέμενος. Ἄπιστος δὲ καὶ περὶ ταῦτα δόξας εἶναι, καὶ τοὺς λόγους ἐκφέρων τοῖς ἀντιδίκοις, ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὸ βῆμα. Πλεῖστον δ' ἐκ τῆς πόλεως εἰληφὼς ἀργύριον, ἐλάχιστα περιεποιήσατο. Νῦν μέντοι τὸ βασιλικὸν χρυσίον ἐπικέκλυκε τὴν δαπάνην αὐτοῦ· ἔσται δ' οὐδὲ τοῦθ' ἱκανόν· οὐδεὶς γὰρ πώποτε πλοῦτος τρόπου πονηροῦ περιεγένετο· καὶ, τὸ κεφάλαιον, τὸν βίον οὐκ ἐκ τῶν ἰδίων προσόδων πορίζεται, ἀλλ' ἐκ τῶν ὑμετέρων κινδύνων. (174) Περὶ δ' εὐγνωμοσύνην καὶ λόγου δύναμιν, πῶς πέφυκε; Δεινῶς λέγειν, κακῶς βιῶναι. Οὕτω γὰρ κέχρηται καὶ τῷ ἑαυτοῦ σώματι καὶ παιδοποιίᾳ, ὥστε με μὴ βούλεσθαι λέγειν, τούτῳ πέπρακται· ἤδη γὰρ ποτε εἶδον μισηθέντας τοὺς τὰ τῶν πλησίον αἰσχρὰ λίαν σαφῶς λέγοντας. Ἔπειτα τί συμβαίνει τῇ πόλει; Οἱ μὲν λόγοι καλοί, τὰ δ' ἔργα φαῦλα. (175) Πρὸς δὲ ἀνδρείαν βραχύς μοι λείπεται λόγος. Εἰ μὲν γὰρ ἠρνεῖτο μὴ δειλὸς εἶναι, ὑμεῖς μὴ συνῄδειτε αὐτῷ, διατριβὴν λόγος ἄν μοι παρεῖχεν. Ἐπειδὴ δὲ καὶ αὐτὸς ὁμολογεῖ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις, καὶ ὑμεῖς σύνιστε, λοιπὸν ὑπομνῆσαι τοὺς περὶ τούτων κειμένους νόμους. γὰρ Σόλων, παλαιὸς νομοθέτης, ἐν τοῖς αὐτοῖς ἐπιτιμίοις ᾤετο δεῖν ἐνέχεσθαι τὸν ἀστράτευτον, καὶ τὸν λελοιπότα τὴν τάξιν, καὶ τὸν δειλὸν ὁμοίως· εἰσὶ γὰρ καὶ δειλίας γραφαί. Καίτοι θαυμάσειεν ἄν τις ὑμῶν, εἰ εἰσὶ φύσεως γραφαί. Εἰσίν. Τίνος ἕνεκα; Ἵνα ἕκαστος ἡμῶν, τὰς ἐκ τῶν νόμων ζημίας φοβούμενος μᾶλλον τοὺς πολεμίους, ἀμείνων ἀγωνιστὴς ὑπὲρ τῆς πατρίδος ὑπάρχῃ. (176) μὲν τοίνυν νομοθέτης τὸν ἀστράτευτον, καὶ τὸν δειλὸν, καὶ τὸν λιπόντα τὴν τάξιν, ἔξω τῶν περιραντηρίων τῆς ἀγορᾶς ἐξείργει, καὶ οὐκ ἐᾷ στεφανοῦσθαι, οὐδὲ εἰσιέναι εἰς τὰ ἱερὰ τὰ δημοτελῆ· σὺ δὲ τὸν ἀστεφάνωτον ἐκ τῶν νόμων κελεύεις ἡμᾶς στεφανοῦν, καὶ τῷ σαυτοῦ ψηφίσματι τὸν οὐ προσήκοντα εἰσκαλεῖς τοῖς τραγῳδοῖς εἰς τὴν ὀρχήστραν, εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Διονύσου, τὸν τὰ ἱερὰ διὰ δειλίαν προδεδωκότα. Ἵνα δὲ μὴ ἀποπλανῶ ὑμᾶς ἀπὸ τῆς ὑποθέσεως, ἐκεῖνο μέμνησθε· ὅταν φῇ δημοτικὸς εἶναι, θεωρεῖτ' αὐτοῦ μὴ τὸν λόγον, ἀλλὰ τὸν βίον, καὶ σκοπεῖτε, μὴ τίς φησιν εἶναι, ἀλλὰ τίς ἐστιν. (177) Ἐπεὶ δὲ στεφάνων ἀνεμνήσθην καὶ δωρεῶν, ἕως ἔτι μέμνημαι, προλέγω ὑμῖν, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, εἰ μὴ καταλύσετε τὰς ἀφθόνους ταύτας δωρεὰς καὶ τοὺς εἰκῇ διδομένους στεφάνους, οὔθ' οἱ τιμώμενοι χάριν ὑμῖν εἴσονται, οὔτε τὰ τῆς πόλεως πράγματα ἐπανορθωθήσεται· τοὺς μὲν γὰρ πονηροὺς οὐ μή ποτε βελτίους ποιήσετε, τοὺς δὲ χρηστοὺς εἰς τὴν ἐσχάτην ἀθυμίαν ἐμβαλεῖτε. Ὅτι δ' ἀληθῆ λέγω, μεγάλα τούτων οἶμαι σημεῖα δείξειν ὑμῖν. (178) Εἰ γάρ τις ὑμᾶς ἐρωτήσειε, πότερον ὑμῖν ἐνδοξοτέρα δοκεῖ πόλις ἡμῶν εἶναι ἐπὶ τῶν νυνὶ καιρῶν, ἐπὶ τῶν προγόνων, ἅπαντες ἂν ὁμολογήσαιτε, ἐπὶ τῶν προγόνων. Ἄνδρες δὲ πότερον τότε ἀμείνους ἦσαν, νυνί; Τότε μὲν διαφέροντες, νυνὶ δὲ πολλῷ καταδεέστεροι. Δωρεαὶ δὲ, καὶ στέφανοι, καὶ κηρύγματα, καὶ σιτήσεις ἐν Πρυτανείῳ πότερον τότε ἦσαν πλείους, νυνί; Τότε μὲν ἦν σπάνια τὰ καλὰ παρ' ἡμῖν, καὶ τὸ τῆς ἀρετῆς ὄνομα τίμιον· νῦν δ' ἤδη καταπέπλυται τὸ πρᾶγμα, καὶ τὸ στεφανοῦν ἐξ ἔθους, ἀλλ' οὐκ ἐκ προνοίας, ποιεῖσθε. (179) Οὔκουν ἄτοπον οὑτωσὶ διαλογιζομένοις, τὰς μὲν δωρεὰς νῦν πλείους εἶναι, τὰ δὲ πράγματα τῆς πόλεως τότε μᾶλλον νῦν ἰσχύειν, καὶ τοὺς ἄνδρας νῦν μὲν χείρους εἶναι, τότε δ' ἀμείνους; Ἐγὼ δὲ τοῦθ' ὑμᾶς ἐπιχειρήσω διδάσκειν. Οἴεσθέ ποτε, Ἀθηναῖοι, ἐθελῆσαί τινα ἐπασκεῖν εἰς τὰ Παναθήναια, εἰς ἄλλον τινὰ τῶν στεφανιτῶν ἀγώνων, παγκράτιον καὶ ἄλλο τι τῶν βαρυτέρων ἄθλων, εἰ στέφανος ἐδίδοτο μὴ τῷ κρατίστῳ, ἀλλὰ τῷ διαπραξαμένῳ; Οὐδεὶς ἄν ποτ' ἠθέλησεν ἐπασκεῖν. [170] Il faut, en troisième lieu, qu'il soit naturellement sage, modéré et réglé dans sa dépense, pour que ses folles profusions ne le tentent pas de se laisser corrompre. Quatrièmement, le bon sens chez lui doit être joint au talent de la parole. Il est beau d'avoir assez, et de pénétration d'esprit pour démêler soi-même ce qu'il y a de mieux à dire, et d'éloquence acquise et naturelle pour le persuader aux autres; sinon, le bon sens est toujours préférable au talent de la parole. Cinquièmement, enfin, il doit être rempli d'un courage qui l'empêche d'abandonner le peuple dans la guerre et dans les périls. Les qualités opposées à celles-là constituent le partisan de l'oligarchie : qu'est-il besoin d'entrer dans le détail? Examinez maintenant quelles sont les qualités de Démosthène; que l'examen se fasse avec la plus grande équité. 171. Il a eu pour père Démosthène du bourg de Péanée, homme libre, il faut en convenir : quant à sa mère et à son aïeul maternel, voici quel il est de ce côté. Un certain Gylon du Céramique avait livré aux ennemis Nymphée, ville du Pont, qui alors nous appartenait. Le traître n'attendit pas le jugement qui le condamnait à mort; il s'exila lui-même, et venant dans le Bosphore, il reçut des tyrans de ce lieu, pour récompense de sa perfidie, une place appelée Képoi, 172. épousa une femme riche assurément et bien dotée, mais Scythe de nation. Il en eut deux filles, qu'il envoya ici avec des sommes considérables. Il maria l'une à quelqu'un que je ne nommerai pas, pour éviter de me faire trop d'ennemis: Démosthène de Péanée, au mépris de toutes nos lois, a épousé l'autre, qui nous a donné ce brouillon, cet imposteur. Ainsi, par son aïeul maternel, c'est un ennemi du peuple; vous condamnâtes à mort ses ancêtres : par sa mère, c'est un Scythe, un Barbare qui n'a de Grec que le langage ; il a le coeur trop pervers pour être Athénien. 173. Par rapport à sa vie privée, quel est-il? De commandant de navire, devenu tout à coup faiseur de mémoires, il cherchait à remplir le vide de son patrimoine qu'il avait follement dissipé. Comme il avait la réputation de trahir ses clients, et de se vendre aux parties adverses, il quitta ce métier, et passa d'un saut à la tribune. Il tira beaucoup d'argent de la république, et n'en conserva que fort peu. Les trésors du roi de Perse (72) coulent maintenant au gré de ce prodigue, il est comme inondé de son or; mais cela ne suffit pas, nulle richesse ne pouvant jamais combler les désirs d'un dissipateur. Il vit enfin, non de ses revenus, mais de vos périls. 174. Quant au bon sens et à l'éloquence, quel est son talent? de bien dire et de mal faire. La manière, par exemple, dont il se livre à des plaisirs défendus par toutes les lois, et celle dont il use des plus légitimes, est si abominable, que je n'ose la révéler; car, en général, on hait ceux qui parlent trop ouvertement des infamies d'autrui. De là que revient-il à la république ? de belles harangues et de méchantes actions. 175. Pour le courage, je n'ai qu'un mot à dire. S'il ne convenait de sa lâcheté, et si vous n'en étiez intimement convaincus, je m arrêterais pour vous en donner la preuve; mais puisqu'il la reconnaît lui-même devant le peuple, et que vous n'en doutez nullement, il me reste à vous rappeler les lois portées contre les lâches. Solon, cet ancien législateur, a cru devoir soumettre à la même peine celui qui refuse de servir, et celui qui abandonne son poste, en un mot, tout citoyen lâche; car on intente procès à la lâcheté. On sera peut-être surpris qu'on fasse procès à une constitution naturelle qui ne dépend pas de nous : oui, on le fait, et pour quelle raison? c'est afin que, redoutant moins les armes des ennemis que la rigueur des lois, chacun de nous combatte pour la patrie avec plus de courage. 176. Le législateur exclut de l'aspersion lustrale, dans les assemblées, tout citoyen lâche, celui qui refuse de servir, et celui qui abandonne son poste : il ne veut pas qu'on les couronne, ni qu'on les admette aux sacrifices publics : et vous, Ctésiphon, vous voulez que nous couronnions celui que les lois nous défendent de couronner! Vous produisez sur le théâtre, pendant les tragédies, un homme indigne d'y paraître ! Vous introduisez dans le temple de Bacchus un lâche qui, par sa fuite, a livré aux ennemis les temples des dieux! Mais, Athéniens, ne perdons pas de vue notre sujet. N'oubliez pas cette règle : quand Démosthène vous dira qu'il est un bon républicain, considérez, non son langage, mais sa conduite; examinez, non ce qu'il dit être, mais ce qu'il est. 177. Mais puisque nous parlons de couronnes et de récompenses, il est à propos de vous prévenir que, si vous n'arrêtez le cours de cette prodigalité imprudente qui vous fait couronner indifféremment et récompenser tout le monde, ceux à qui vous prodiguerez les honneurs ne vous en sauront aucun gré, et les affaires de l'état n'en iront pas mieux. Vous ne corrigerez pas, en effet, les mauvais citoyens, et vous découragerez les bons. Je crois avoir de fortes preuves pour établir ce que j'avance. 178. Si on vous faisait cette demande : Athéniens, la république vous paraît-elle plus florissante de notre temps que du tenu de nos ancêtres? vous avoueriez tous qu'elle était plus florissante du temps de nos ancêtres. Les hommes alors valaient-ils mieux qu'à présent? alors ils excellaient, à présent ils dégénèrent. Les couronnes et les éloges, les récompenses et les gratifications publiques (74) étaient-elles autrefois plus multipliées qu'aujourd'hui? autrefois les honneurs étaient rares chez nous, le nom de la vertu était précieux : aujourd'hui rien de si commun, de si avili que les honneurs; vous prodiguez des couronnes par habitude et non par réflexion. 179. D'après cette idée, ne trouvez-vous donc pas étrange que, quoique les récompenses soient à présent plus multipliées, les affaires de l'état, néanmoins, allassent mieux alors qu'elles ne vont à présent, et que les hommes valussent mieux autrefois qu'ils ne valent aujourd'hui ? Je vais tâcher, Athéniens, de vous en donner la raison. Pensez-vous qu'on voulût, pour aucune des fêtes de votre ville, s'exercer à la lutte ou au pugilat, se préparer enfin à d'autres combats pénibles, si la couronne se donnait, non au meilleur athlète, mais au plus intrigant? non, on ne le voudrait pas.


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 4/10/2007