Alphabétiquement     [«   »]
τάχα 3
ταχὺς 1
τέ 2
τε 133
Τεγέην 1
τείχεα 1
τειχιόεσσαν 2
Fréquences     [«    »]
94 δὲ
39 μὲν
69 τ
133 τε
171 καὶ
184 δ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, Iliade, chant II

τε


Livre, vers
[2, 250-299]   δ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο τάρβησέν  τε,   ~ἀλγήσας δ᾽ ἀχρεῖον ἰδὼν ἀπομόρξατο
[2, 350-399]   ὑφ᾽ ἡμετέρῃσιν ἁλοῦσά τε περθομένη  τε.   ~Ἀλλά μοι αἰγίοχος Κρονίδης Ζεὺς
[2, 550-599]   Τίρυνθά τε τειχιόεσσαν ~Ἑρμιόνην Ἀσίνην  τε,   βαθὺν κατὰ κόλπον ἐχούσας, ~Τροιζῆν᾽
[2, 500-549]   τ᾽ ἐνέμοντ᾽ Ὀπόεντά τε Καλλίαρόν  τε   ~Βῆσσάν τε Σκάρφην τε καὶ
[2, 650-699]   γάρ οἱ ἄλλοι ~υἱέες υἱωνοί  τε   βίης Ἡρακληείης. ~Αὐτὰρ γ᾽
[2, 500-549]   Αὐγειὰς ἐρατεινὰς ~Τάρφην τε Θρόνιον  τε   Βοαγρίου ἀμφὶ ῥέεθρα· ~τῷ δ᾽
[2, 450-499]   ἔπλετο πάντων ~ταῦρος· γάρ  τε   βόεσσι μεταπρέπει ἀγρομένῃσι· ~τοῖον ἄρ᾽
[2, 250-299]   ~Ἴλιον ἐκπέρσαντ᾽ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι. ~Ὥς  τε   γὰρ παῖδες νεαροὶ χῆραί
[2, 300-349]   ἥμιν; ~ἐν πυρὶ δὴ βουλαί  τε   γενοίατο μήδεά τ᾽ ἀνδρῶν ~σπονδαί
[2, 450-499]   ἠλάσκουσιν ~ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ ὅτε  τε   γλάγος ἄγγεα δεύει, ~τόσσοι ἐπὶ
[2, 250-299]   γὰρ παῖδες νεαροὶ χῆραί  τε   γυναῖκες ~ἀλλήλοισιν ὀδύρονται οἶκον δὲ
[2, 400-449]   ~Αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετύκοντό  τε   δαῖτα ~δαίνυντ᾽ οὐδέ τι θυμὸς
[2, 800-849]   πολυσκάρθμοιο Μυρίνης· ~ἔνθα τότε Τρῶές  τε   διέκριθεν ἠδ᾽ ἐπίκουροι. ~Τρωσὶ μὲν
[2, 350-399]   δ᾽ Ἑλένης ὁρμήματά τε στοναχάς  τε.   ~Εἰ δέ τις ἐκπάγλως ἐθέλει
[2, 650-699]   δ᾽ Ἡρακλεΐδης ἠΰς τε μέγας  τε   ~ἐκ Ρόδου ἐννέα νῆας ἄγεν
[2, 50-99]   ἔνθα ἅλις πεποτήαται, αἳ δέ  τε   ἔνθα· ~ὣς τῶν ἔθνεα πολλὰ
[2, 500-549]   ἔχον, οἵ τε Μίδειαν ~Νῖσάν  τε   ζαθέην Ἀνθηδόνα τ᾽ ἐσχατόωσαν· ~τῶν
[2, 500-549]   ἔχον Πυθῶνά τε πετρήεσσαν ~Κρῖσάν  τε   ζαθέην καὶ Δαυλίδα καὶ Πανοπῆα,
[2, 600-649]   ἐνέμοντο καὶ Αἰγίλιπα τρηχεῖαν, ~οἵ  τε   Ζάκυνθον ἔχον ἠδ᾽ οἳ Σάμον
[2, 200-249]   φρεσὶν ᾗσιν ἄκοσμά τε πολλά  τε   ᾔδη ~μάψ, ἀτὰρ οὐ κατὰ
[2, 250-299]   περ ἄελλαι ~χειμέριαι εἰλέωσιν ὀρινομένη  τε   θάλασσα· ~ἡμῖν δ᾽ εἴνατός ἐστι
[2, 650-699]   ἠδὲ φίληθεν ~ἐκ Διός, ὅς  τε   θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀνάσσει, ~καί
[2, 500-549]   πτολίεθρον, ~Κώπας Εὔτρησίν τε πολυτρήρωνά  τε   Θίσβην, ~οἵ τε Κορώνειαν καὶ
[2, 500-549]   τε καὶ Αὐγειὰς ἐρατεινὰς ~Τάρφην  τε   Θρόνιον τε Βοαγρίου ἀμφὶ ῥέεθρα·
[2, 450-499]   ~ὑμεῖς γὰρ θεαί ἐστε πάρεστέ  τε   ἴστέ τε πάντα, ~ἡμεῖς δὲ
[2, 150-199]   κακὸν ὣς δειδίσσεσθαι, ~ἀλλ᾽ αὐτός  τε   κάθησο καὶ ἄλλους ἵδρυε λαούς·
[2, 550-599]   πρῶτ᾽ ἐμβασίλευεν, ~οἵ θ᾽ Ὑπερησίην  τε   καὶ αἰπεινὴν Γονόεσσαν ~Πελλήνην τ᾽
[2, 550-599]   κατὰ κόλπον ἐχούσας, ~Τροιζῆν᾽ Ἠϊόνας  τε   καὶ ἀμπελόεντ᾽ Ἐπίδαυρον, ~οἵ τ᾽
[2, 800-849]   ὄρος αἰπύ, ~τῶν ἦρχ᾽ Ἄδρηστός  τε   καὶ Ἄμφιος λινοθώρηξ ~υἷε δύω
[2, 550-599]   ἐπιχθόνιος γένετ᾽ ἀνὴρ ~κοσμῆσαι ἵππους  τε   καὶ ἀνέρας ἀσπιδιώτας· ~Νέστωρ οἶος
[2, 0-49]   Βοιωτία. ~Ἄλλοι μέν ῥα θεοί  τε   καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταὶ ~εὗδον παννύχιοι,
[2, 650-699]   τε Καλύδνας, ~τῶν αὖ Φείδιππός  τε   καὶ Ἄντιφος ἡγησάσθην ~Θεσσαλοῦ υἷε
[2, 850-877]   ὑσμῖνι μάχεσθαι. ~Μῄοσιν αὖ Μέσθλης  τε   καὶ Ἄντιφος ἡγησάσθην ~υἷε Ταλαιμένεος
[2, 650-699]   διὰ τρίχα κοσμηθέντες ~Λίνδον Ἰηλυσόν  τε   καὶ ἀργινόεντα Κάμειρον. ~Τῶν μὲν
[2, 600-649]   Γόρτυνά τε τειχιόεσσαν, ~Λύκτον Μίλητόν  τε   καὶ ἀργινόεντα Λύκαστον ~Φαιστόν τε
[2, 500-549]   Καλλίαρόν τε ~Βῆσσάν τε Σκάρφην  τε   καὶ Αὐγειὰς ἐρατεινὰς ~Τάρφην τε
[2, 0-49]   ἄλγεά τε στοναχάς τε ~Τρωσί  τε   καὶ Δαναοῖσι διὰ κρατερὰς ὑσμίνας.
[2, 450-499]   πολύκνημόν τ᾽ Ἐτεωνόν, ~Θέσπειαν Γραῖάν  τε   καὶ εὐρύχορον Μυκαλησσόν, ~οἵ τ᾽
[2, 600-649]   μεμήλει. ~Οἳ δ᾽ ἄρα Βουπράσιόν  τε   καὶ Ἤλιδα δῖαν ἔναιον ~ὅσσον
[2, 600-649]   Ὀρχομενὸν πολύμηλον ~Ρίπην τε Στρατίην  τε   καὶ ἠνεμόεσσαν Ἐνίσπην ~καὶ Τεγέην
[2, 450-499]   χθὼν ~σμερδαλέον κονάβιζε ποδῶν αὐτῶν  τε   καὶ ἵππων. ~Ἔσταν δ᾽ ἐν
[2, 650-699]   τ᾽ εἶχον Κράπαθόν τε Κάσον  τε   ~καὶ Κῶν Εὐρυπύλοιο πόλιν νήσους
[2, 300-349]   πολεμήϊα ἔργα. ~Πῇ δὴ συνθεσίαι  τε   καὶ ὅρκια βήσεται ἥμιν; ~ἐν
[2, 300-349]   εἴ τε ψεῦδος ὑπόσχεσις εἴ  τε   καὶ οὐκί. ~Φημὶ γὰρ οὖν
[2, 300-349]   κῆρες ἔβαν θανάτοιο φέρουσαι· ~χθιζά  τε   καὶ πρωΐζ᾽ ὅτ᾽ ἐς Αὐλίδα
[2, 250-299]   ~ὡς ἅμα θ᾽ οἳ πρῶτοί  τε   καὶ ὕστατοι υἷες Ἀχαιῶν ~μῦθον
[2, 850-877]   δώματ᾽ ἔναιον ~Κρῶμνάν τ᾽ Αἰγιαλόν  τε   καὶ ὑψηλοὺς Ἐρυθίνους. ~Αὐτὰρ Ἁλιζώνων
[2, 500-549]   ~οἳ Κῦνόν τ᾽ ἐνέμοντ᾽ Ὀπόεντά  τε   Καλλίαρόν τε ~Βῆσσάν τε Σκάρφην
[2, 650-699]   ~καὶ Κῶν Εὐρυπύλοιο πόλιν νήσους  τε   Καλύδνας, ~τῶν αὖ Φείδιππός τε
[2, 500-549]   Δίου τ᾽ αἰπὺ πτολίεθρον, ~οἵ  τε   Κάρυστον ἔχον ἠδ᾽ οἳ Στύρα
[2, 650-699]   ἄρα Νίσυρόν τ᾽ εἶχον Κράπαθόν  τε   Κάσον τε ~καὶ Κῶν Εὐρυπύλοιο
[2, 350-399]   ὀρέοντο κεδασθέντες κατὰ νῆας, ~κάπνισσάν  τε   κατὰ κλισίας, καὶ δεῖπνον ἕλοντο.
[2, 450-499]   μυιάων ἁδινάων ἔθνεα πολλὰ ~αἵ  τε   κατὰ σταθμὸν ποιμνήϊον ἠλάσκουσιν ~ὥρῃ
[2, 550-599]   πτολίεθρον ~ἀφνειόν τε Κόρινθον ἐϋκτιμένας  τε   Κλεωνάς, ~Ὀρνειάς τ᾽ ἐνέμοντο Ἀραιθυρέην
[2, 450-499]   Λήϊτος ἦρχον ~Ἀρκεσίλαός τε Προθοήνωρ  τε   Κλονίος τε, ~οἵ θ᾽ Ὑρίην
[2, 400-449]   ἔδειραν, ~μηρούς τ᾽ ἐξέταμον κατά  τε   κνίσῃ ἐκάλυψαν ~δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ᾽
[2, 550-599]   Μυκήνας εἶχον ἐϋκτίμενον πτολίεθρον ~ἀφνειόν  τε   Κόρινθον ἐϋκτιμένας τε Κλεωνάς, ~Ὀρνειάς
[2, 250-299]   ~βουλάς τ᾽ ἐξάρχων ἀγαθὰς πόλεμόν  τε   κορύσσων· ~νῦν δὲ τόδε μέγ᾽
[2, 500-549]   τε πολυτρήρωνά τε Θίσβην, ~οἵ  τε   Κορώνειαν καὶ ποιήενθ᾽ Ἁλίαρτον, ~οἵ
[2, 550-599]   ~οἵ τ᾽ ἔχον Αἴγιναν Μάσητά  τε   κοῦροι Ἀχαιῶν, ~τῶν αὖθ᾽ ἡγεμόνευε
[2, 700-749]   ~Οἳ δ᾽ ἔχον Ὀρμένιον, οἵ  τε   κρήνην Ὑπέρειαν, ~οἵ τ᾽ ἔχον
[2, 550-599]   Ἕλος τ᾽ ἔφαλον πτολίεθρον, ~οἵ  τε   Λάαν εἶχον ἠδ᾽ Οἴτυλον ἀμφενέμοντο,
[2, 100-149]   πυθέσθαι ~μὰψ οὕτω τοιόνδε τοσόνδε  τε   λαὸν Ἀχαιῶν ~ἄπρηκτον πόλεμον πολεμίζειν
[2, 750-799]   ~ἀλλ᾽ οὔ πω τοιόνδε τοσόνδέ  τε   λαὸν ὄπωπα· ~λίην γὰρ φύλλοισιν
[2, 450-499]   πτερύγεσσι ~κλαγγηδὸν προκαθιζόντων, σμαραγεῖ δέ  τε   λειμών, ~ὣς τῶν ἔθνεα πολλὰ
[2, 700-749]   ~οἵ τ᾽ ἔχον Ἀστέριον Τιτάνοιό  τε   λευκὰ κάρηνα, ~τῶν ἦρχ᾽ Εὐρύπυλος
[2, 500-549]   ποταμὸν Κηφισὸν δῖον ἔναιον, ~οἵ  τε   Λίλαιαν ἔχον πηγῇς ἔπι Κηφισοῖο·
[2, 350-399]   βάλλει. ~Καὶ γὰρ ἐγὼν Ἀχιλεύς  τε   μαχεσσάμεθ᾽ εἵνεκα κούρης ~ἀντιβίοις ἐπέεσσιν,
[2, 800-849]   Ἀντήνορος υἷε ~Ἀρχέλοχός τ᾽ Ἀκάμας  τε   μάχης εὖ εἰδότε πάσης. ~Οἳ
[2, 650-699]   ἕποντο. ~Τληπόλεμος δ᾽ Ἡρακλεΐδης ἠΰς  τε   μέγας τε ~ἐκ Ρόδου ἐννέα
[2, 50-99]   μάλιστα δὲ Νέστορι δίῳ ~εἶδός  τε   μέγεθός τε φυήν τ᾽ ἄγχιστα
[2, 250-299]   καὶ ἔμπης ~αἰσχρόν τοι δηρόν  τε   μένειν κενεόν τε νέεσθαι. ~Τλῆτε
[2, 550-599]   ~Φᾶρίν τε Σπάρτην τε πολυτρήρωνά  τε   Μέσσην, ~Βρυσειάς τ᾽ ἐνέμοντο καὶ
[2, 650-699]   Πύρασον ἀνθεμόεντα ~Δήμητρος τέμενος, Ἴτωνά  τε   μητέρα μήλων, ~ἀγχίαλόν τ᾽ Ἀντρῶνα
[2, 500-549]   τε πολυστάφυλον Ἄρνην ἔχον, οἵ  τε   Μίδειαν ~Νῖσάν τε ζαθέην Ἀνθηδόνα
[2, 550-599]   καὶ Ἕλος καὶ Δώριον, ἔνθά  τε   Μοῦσαι ~ἀντόμεναι Θάμυριν τὸν Θρήϊκα
[2, 150-199]   ἐφεύροι, ~τὸν σκήπτρῳ ἐλάσασκεν ὁμοκλήσασκέ  τε   μύθῳ· ~δαιμόνι᾽ ἀτρέμας ἧσο καὶ
[2, 250-299]   τοι δηρόν τε μένειν κενεόν  τε   νέεσθαι. ~Τλῆτε φίλοι, καὶ μείνατ᾽
[2, 850-877]   καὶ Νάστης ἡγησάσθην, ~Νάστης Ἀμφίμαχός  τε   Νομίονος ἀγλαὰ τέκνα, ~ὃς καὶ
[2, 100-149]   Ἰκαρίοιο, τὰ μέν τ᾽ Εὖρός  τε   Νότος τε ~ὤρορ᾽ ἐπαΐξας πατρὸς
[2, 450-499]   ~Ἀρκεσίλαός τε Προθοήνωρ τε Κλονίος  τε,   ~οἵ θ᾽ Ὑρίην ἐνέμοντο καὶ
[2, 550-599]   ~τίσασθαι Ἑλένης ὁρμήματά τε στοναχάς  τε.   ~Οἳ δὲ Πύλον τ᾽ ἐνέμοντο
[2, 100-149]   κ᾽ ἐθέλοιμεν Ἀχαιοί τε Τρῶές  τε   ~ὅρκια πιστὰ ταμόντες ἀριθμηθήμεναι ἄμφω,
[2, 400-449]   ἔπειραν, ~ὤπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό  τε   πάντα. ~Αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου
[2, 450-499]   θεαί ἐστε πάρεστέ τε ἴστέ  τε   πάντα, ~ἡμεῖς δὲ κλέος οἶον
[2, 850-877]   ἔχον καὶ Σήσαμον ἀμφενέμοντο ~ἀμφί  τε   Παρθένιον ποταμὸν κλυτὰ δώματ᾽ ἔναιον
[2, 350-399]   υἷας Ἀχαιῶν. ~Αἲ γὰρ Ζεῦ  τε   πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον
[2, 700-749]   ~τῷ δ᾽ Ἐνιῆνες ἕποντο μενεπτόλεμοί  τε   Περαιβοὶ ~οἳ περὶ Δωδώνην δυσχείμερον
[2, 350-399]   ἄνακτος ~χερσὶν ὑφ᾽ ἡμετέρῃσιν ἁλοῦσά  τε   περθομένη τε. ~Ἀλλά μοι αἰγίοχος
[2, 400-449]   καὶ ἀμφ᾽ ὀβελοῖσιν ἔπειραν, ~ὤπτησάν  τε   περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα. ~Αὐτὰρ
[2, 500-549]   Ναυβολίδαο, ~οἳ Κυπάρισσον ἔχον Πυθῶνά  τε   πετρήεσσαν ~Κρῖσάν τε ζαθέην καὶ
[2, 600-649]   Πυλήνην ~Χαλκίδα τ᾽ ἀγχίαλον Καλυδῶνά  τε   πετρήεσσαν· ~οὐ γὰρ ἔτ᾽ Οἰνῆος
[2, 500-549]   Κορώνειαν καὶ ποιήενθ᾽ Ἁλίαρτον, ~οἵ  τε   Πλάταιαν ἔχον ἠδ᾽ οἳ Γλισᾶντ᾽
[2, 50-99]   νέεσθαι, ~οἳ δ᾽ ἐπανέστησαν πείθοντό  τε   ποιμένι λαῶν ~σκηπτοῦχοι βασιλῆες· ἐπεσσεύοντο
[2, 600-649]   ἀργινόεντα Λύκαστον ~Φαιστόν τε Ρύτιόν  τε,   πόλεις εὖ ναιετοώσας, ~ἄλλοι θ᾽
[2, 700-749]   καὶ Γυρτώνην ἐνέμοντο, ~Ὄρθην Ἠλώνην  τε   πόλιν τ᾽ Ὀλοοσσόνα λευκήν, ~τῶν
[2, 200-249]   ~ὃς ἔπεα φρεσὶν ᾗσιν ἄκοσμά  τε   πολλά τε ᾔδη ~μάψ, ἀτὰρ
[2, 450-499]   Αὐλίδα πετρήεσσαν ~Σχοῖνόν τε Σκῶλόν  τε   πολύκνημόν τ᾽ Ἐτεωνόν, ~Θέσπειαν Γραῖάν
[2, 800-849]   ἔσσυτο λαὸς ~πεζοί θ᾽ ἱππῆές  τε·   πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει. ~Ἔστι
[2, 500-549]   ἱερὸν Ποσιδήϊον ἀγλαὸν ἄλσος, ~οἵ  τε   πολυστάφυλον Ἄρνην ἔχον, οἵ τε
[2, 500-549]   πνείοντες Ἄβαντες ~Χαλκίδα τ᾽ Εἰρέτριάν  τε   πολυστάφυλόν θ᾽ Ἱστίαιαν ~Κήρινθόν τ᾽
[2, 500-549]   τ᾽ ἐϋκτίμενον πτολίεθρον, ~Κώπας Εὔτρησίν  τε   πολυτρήρωνά τε Θίσβην, ~οἵ τε
[2, 550-599]   Λακεδαίμονα κητώεσσαν, ~Φᾶρίν τε Σπάρτην  τε   πολυτρήρωνά τε Μέσσην, ~Βρυσειάς τ᾽
[2, 200-249]   ~αἰγιαλῷ μεγάλῳ βρέμεται, σμαραγεῖ δέ  τε   πόντος. ~Ἄλλοι μέν ῥ᾽ ἕζοντο,
[2, 450-499]   Πηνέλεως καὶ Λήϊτος ἦρχον ~Ἀρκεσίλαός  τε   Προθοήνωρ τε Κλονίος τε, ~οἵ
[2, 450-499]   ~ἀρχοὺς αὖ νηῶν ἐρέω νῆάς  τε   προπάσας. ~Βοιωτῶν μὲν Πηνέλεως καὶ
[2, 250-299]   ἔχων ἀγορεύοις, ~καί σφιν ὀνείδεά  τε   προφέροις, νόστόν τε φυλάσσοις. ~Οὐδέ
[2, 800-849]   ἐριβώλακα ναιετάασκον· ~τῶν ἦρχ᾽ Ἱππόθοός  τε   Πύλαιός τ᾽ ὄζος Ἄρηος, ~υἷε
[2, 750-799]   δ᾽ ἄρ᾽ ἴσαν ὡς εἴ  τε   πυρὶ χθὼν πᾶσα νέμοιτο· ~γαῖα
[2, 850-877]   Φθιρῶν τ᾽ ὄρος ἀκριτόφυλλον ~Μαιάνδρου  τε   ῥοὰς Μυκάλης τ᾽ αἰπεινὰ κάρηνα·
[2, 600-649]   τε καὶ ἀργινόεντα Λύκαστον ~Φαιστόν  τε   Ρύτιόν τε, πόλεις εὖ ναιετοώσας,
[2, 750-799]   οἷσιν ἕκαστος ~λωτὸν ἐρεπτόμενοι ἐλεόθρεπτόν  τε   σέλινον ~ἕστασαν· ἅρματα δ᾽ εὖ
[2, 800-849]   ἄνδρες Βατίειαν κικλήσκουσιν, ~ἀθάνατοι δέ  τε   σῆμα πολυσκάρθμοιο Μυρίνης· ~ἔνθα τότε
[2, 500-549]   Ὀπόεντά τε Καλλίαρόν τε ~Βῆσσάν  τε   Σκάρφην τε καὶ Αὐγειὰς ἐρατεινὰς
[2, 450-499]   ἐνέμοντο καὶ Αὐλίδα πετρήεσσαν ~Σχοῖνόν  τε   Σκῶλόν τε πολύκνημόν τ᾽ Ἐτεωνόν,
[2, 550-599]   εἶχον κοίλην Λακεδαίμονα κητώεσσαν, ~Φᾶρίν  τε   Σπάρτην τε πολυτρήρωνά τε Μέσσην,
[2, 350-399]   κατακοιμηθῆναι, ~τίσασθαι δ᾽ Ἑλένης ὁρμήματά  τε   στοναχάς τε. ~Εἰ δέ τις
[2, 550-599]   ἵετο θυμῷ ~τίσασθαι Ἑλένης ὁρμήματά  τε   στοναχάς τε. ~Οἳ δὲ Πύλον
[2, 0-49]   γὰρ ἔτ᾽ ἔμελλεν ἐπ᾽ ἄλγεά  τε   στοναχάς τε ~Τρωσί τε καὶ
[2, 600-649]   ἐνέμοντο καὶ Ὀρχομενὸν πολύμηλον ~Ρίπην  τε   Στρατίην τε καὶ ἠνεμόεσσαν Ἐνίσπην
[2, 550-599]   δ᾽ Ἄργός τ᾽ εἶχον Τίρυνθά  τε   τειχιόεσσαν ~Ἑρμιόνην Ἀσίνην τε, βαθὺν
[2, 600-649]   ~οἳ Κνωσόν τ᾽ εἶχον Γόρτυνά  τε   τειχιόεσσαν, ~Λύκτον Μίλητόν τε καὶ
[2, 400-449]   ~αἰγίδ᾽ ἔχουσ᾽ ἐρίτιμον ἀγήρων ἀθανάτην  τε,   ~τῆς ἑκατὸν θύσανοι παγχρύσεοι ἠερέθονται,
[2, 650-699]   Ἄλον οἵ τ᾽ Ἀλόπην οἵ  τε   Τρηχῖνα νέμοντο, ~οἵ τ᾽ εἶχον
[2, 100-149]   περ γάρ κ᾽ ἐθέλοιμεν Ἀχαιοί  τε   Τρῶές τε ~ὅρκια πιστὰ ταμόντες
[2, 0-49]   ἔμελλεν ἐπ᾽ ἄλγεά τε στοναχάς  τε   ~Τρωσί τε καὶ Δαναοῖσι διὰ
[2, 450-499]   ~οὔρεος ἐν κορυφῇς, ἕκαθεν δέ  τε   φαίνεται αὐγή, ~ὣς τῶν ἐρχομένων
[2, 400-449]   ἔρεζε θεῶν αἰειγενετάων ~εὐχόμενος θάνατόν  τε   φυγεῖν καὶ μῶλον Ἄρηος. ~Αὐτὰρ
[2, 50-99]   Νέστορι δίῳ ~εἶδός τε μέγεθός  τε   φυήν τ᾽ ἄγχιστα ἐῴκει· ~στῆ
[2, 250-299]   σφιν ὀνείδεά τε προφέροις, νόστόν  τε   φυλάσσοις. ~Οὐδέ τί πω σάφα
[2, 450-499]   λειμῶνι Σκαμανδρίῳ ἀνθεμόεντι ~μυρίοι, ὅσσά  τε   φύλλα καὶ ἄνθεα γίγνεται ὥρῃ.
[2, 300-349]   καὶ Διὸς αἰγιόχοιο ~γνώμεναι εἴ  τε   ψεῦδος ὑπόσχεσις εἴ τε καὶ
[2, 100-149]   μέν τ᾽ Εὖρός τε Νότος  τε   ~ὤρορ᾽ ἐπαΐξας πατρὸς Διὸς ἐκ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/03/2005