Alphabétiquement     [«   »]
τώ 1
τὼ 5
Τῷ 3
τῶν 37
Τῶν 4
τὼς 1
Ὑάμπολιν 1
Fréquences     [«    »]
35 γὰρ
34 δέ
35 ἐν
37 τῶν
39 μὲν
69 τ
94 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, Iliade, chant II

τῶν


Livre, vers
[2, 650-699]   κάλλιστος ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθε  ~τῶν   ἄλλων Δαναῶν μετ᾽ ἀμύμονα Πηλεΐωνα·
[2, 650-699]   καλεῦντο καὶ Ἕλληνες καὶ Ἀχαιοί,  ~τῶν   αὖ πεντήκοντα νεῶν ἦν ἀρχὸς
[2, 650-699]   τ᾽ Ἀντρῶνα ἰδὲ Πτελεὸν λεχεποίην,  ~τῶν   αὖ Πρωτεσίλαος ἀρήϊος ἡγεμόνευε ~ζωὸς
[2, 600-649]   Ὠλενίη καὶ Ἀλήσιον ἐντὸς ἐέργει,  ~τῶν   αὖ τέσσαρες ἀρχοὶ ἔσαν, δέκα
[2, 650-699]   Εὐρυπύλοιο πόλιν νήσους τε Καλύδνας,  ~τῶν   αὖ Φείδιππός τε καὶ Ἄντιφος
[2, 700-749]   ἔχον Οἰχαλίην πόλιν Εὐρύτου Οἰχαλιῆος,  ~τῶν   αὖθ᾽ ἡγείσθην Ἀσκληπιοῦ δύο παῖδε
[2, 500-549]   ἔχον ἠδ᾽ οἳ Στύρα ναιετάασκον,  ~τῶν   αὖθ᾽ ἡγεμόνευ᾽ Ἐλεφήνωρ ὄζος Ἄρηος
[2, 550-599]   ἱλάονται ~κοῦροι Ἀθηναίων περιτελλομένων ἐνιαυτῶν·  ~τῶν   αὖθ᾽ ἡγεμόνευ᾽ υἱὸς Πετεῶο Μενεσθεύς.
[2, 550-599]   Αἴγιναν Μάσητά τε κοῦροι Ἀχαιῶν,  ~τῶν   αὖθ᾽ ἡγεμόνευε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης
[2, 600-649]   ~θεσπεσίην ἀφέλοντο καὶ ἐκλέλαθον κιθαριστύν·  ~τῶν   αὖθ᾽ ἡγεμόνευε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
[2, 600-649]   ναίουσι πέρην ἁλὸς Ἤλιδος ἄντα,  ~τῶν   αὖθ᾽ ἡγεμόνευε Μέγης ἀτάλαντος Ἄρηϊ
[2, 700-749]   τε πόλιν τ᾽ Ὀλοοσσόνα λευκήν,  ~τῶν   αὖθ᾽ ἡγεμόνευε μενεπτόλεμος Πολυποίτης ~υἱὸς
[2, 800-849]   Ἄβυδον ἔχον καὶ δῖαν Ἀρίσβην,  ~τῶν   αὖθ᾽ Ὑρτακίδης ἦρχ᾽ Ἄσιος ὄρχαμος
[2, 800-849]   πίνοντες ὕδωρ μέλαν Αἰσήποιο ~Τρῶες,  τῶν   αὖτ᾽ ἦρχε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱὸς
[2, 600-649]   δ᾽ ἄρ᾽ Εὐρύτου, Ἀκτορίωνε·  ~τῶν   δ᾽ Ἀμαρυγκεΐδης ἦρχε κρατερὸς Διώρης·
[2, 800-849]   ἀνὴρ σημαινέτω οἷσί περ ἄρχει,  ~τῶν   δ᾽ ἐξηγείσθω κοσμησάμενος πολιήτας. ~Ὣς
[2, 600-649]   δ᾽ Ἀμαρυγκεΐδης ἦρχε κρατερὸς Διώρης·  ~τῶν   δὲ τετάρτων ἦρχε Πολύξεινος θεοειδὴς
[2, 700-749]   Μελίβοιαν ἔχον καὶ Ὀλιζῶνα τρηχεῖαν,  ~τῶν   δὲ Φιλοκτήτης ἦρχεν τόξων ἐῢ
[2, 50-99]   αἳ δέ τε ἔνθα· ~ὣς  τῶν   ἔθνεα πολλὰ νεῶν ἄπο καὶ
[2, 450-499]   σμαραγεῖ δέ τε λειμών, ~ὣς  τῶν   ἔθνεα πολλὰ νεῶν ἄπο καὶ
[2, 550-599]   πάντα καὶ ἀμφ᾽ Ἑλίκην εὐρεῖαν,  ~τῶν   ἑκατὸν νηῶν ἦρχε κρείων Ἀγαμέμνων
[2, 450-499]   δέ τε φαίνεται αὐγή, ~ὣς  τῶν   ἐρχομένων ἀπὸ χαλκοῦ θεσπεσίοιο ~αἴγλη
[2, 600-649]   τ᾽ εἶχον καὶ Παρρασίην ἐνέμοντο,  ~τῶν   ἦρχ᾽ Ἀγκαίοιο πάϊς κρείων Ἀγαπήνωρ
[2, 700-749]   καὶ Γλαφύρας καὶ ἐϋκτιμένην Ἰαωλκόν,  ~τῶν   ἦρχ᾽ Ἀδμήτοιο φίλος πάϊς ἕνδεκα
[2, 800-849]   ἔχον καὶ Τηρείης ὄρος αἰπύ,  ~τῶν   ἦρχ᾽ Ἄδρηστός τε καὶ Ἄμφιος
[2, 500-549]   Ἀσπληδόνα ναῖον ἰδ᾽ Ὀρχομενὸν Μινύειον,  ~τῶν   ἦρχ᾽ Ἀσκάλαφος καὶ Ἰάλμενος υἷες
[2, 700-749]   Ἀστέριον Τιτάνοιό τε λευκὰ κάρηνα,  ~τῶν   ἦρχ᾽ Εὐρύπυλος Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός·
[2, 800-849]   ~τῶν οἳ Λάρισαν ἐριβώλακα ναιετάασκον·  ~τῶν   ἦρχ᾽ Ἱππόθοός τε Πύλαιός τ᾽
[2, 850-877]   ῥοὰς Μυκάλης τ᾽ αἰπεινὰ κάρηνα·  ~τῶν   μὲν ἄρ᾽ Ἀμφίμαχος καὶ Νάστης
[2, 600-649]   ἤπειρον ἔχον ἠδ᾽ ἀντιπέραι᾽ ἐνέμοντο·  ~τῶν   μὲν Ὀδυσσεὺς ἦρχε Διὶ μῆτιν
[2, 500-549]   τε ζαθέην Ἀνθηδόνα τ᾽ ἐσχατόωσαν·  ~τῶν   μὲν πεντήκοντα νέες κίον, ἐν
[2, 750-799]   Πηνειὸν καὶ Πήλιον εἰνοσίφυλλον ~ναίεσκον·  τῶν   μὲν Πρόθοος θοὸς ἡγεμόνευε, ~τῷ
[2, 550-599]   Λάαν εἶχον ἠδ᾽ Οἴτυλον ἀμφενέμοντο,  ~τῶν   οἱ ἀδελφεὸς ἦρχε βοὴν ἀγαθὸς
[2, 800-849]   δ᾽ ἄγε φῦλα Πελασγῶν ἐγχεσιμώρων  ~τῶν   οἳ Λάρισαν ἐριβώλακα ναιετάασκον· ~τῶν
[2, 750-799]   καὶ κοίρανοι ἦσαν· ~τίς τὰρ  τῶν   ὄχ᾽ ἄριστος ἔην σύ μοι
[2, 100-149]   ἐπί τ᾽ ἠμύει ἀσταχύεσσιν, ~ὣς  τῶν   πᾶσ᾽ ἀγορὴ κινήθη· τοὶ δ᾽
[2, 750-799]   Τυφωέος ἔμμεναι εὐνάς· ~ὣς ἄρα  τῶν   ὑπὸ ποσσὶ μέγα στεναχίζετο γαῖα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/03/2005