Alphabétiquement     [«   »]
καθορᾶν 1
καθότι 1
καθυπέρτερος 1
καὶ 648
καί 4
καινότης 1
καινότητα 1
Fréquences     [«    »]
214 δὲ
175 τὴν
181 τῶν
648 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Vie de Périclès

καὶ


Chapitre
[22]   εἰς χεῖρας οὐκ ἐθάρσησε πολλοῖς  καὶ   ἀγαθοῖς ὁπλίταις προκαλουμένοις, ὁρῶν δὲ
[28]   ἄξια στεφάνων, ὃς ἡμῖν πολλοὺς  καὶ   ἀγαθοὺς ἀπώλεσας πολίτας οὐ Φοίνιξι
[35]   πεντήκοντα ναῦς ἐπλήρου, καὶ πολλοὺς  καὶ   ἀγαθοὺς ὁπλίτας καὶ ἱππέας ἀναβιβασάμενος
[8]   γὰρ Θουκυδίδης τῶν καλῶν  καὶ   ἀγαθῶν ἀνδρῶν, καὶ πλεῖστον ἀντεπολιτεύσατο
[12]   ἀλαζόνα γυναῖκα, περιαπτομένην λίθους πολυτελεῖς  καὶ   ἀγάλματα καὶ ναοὺς χιλιοταλάντους. (ἐδίδασκεν
[1]   πιθήκων ἐν τοῖς κόλποις περιφέροντας  καὶ   ἀγαπῶντας ἰδὼν Καῖσαρ, ὡς
[39]   ὡς τοιαύτης τινὸς τῷ μακαρίῳ  καὶ   ἀθανάτῳ διαγωγῆς μάλιστα πρεπούσης, αὐτοὺς
[30]   αὐτῶν Χαρῖνος, ἄσπονδον μὲν εἶναι  καὶ   ἀκήρυκτον ἔχθραν, ὃς δ' ἂν
[9]   κακῶς ἐθισθέντα καὶ γενόμενον πολυτελῆ  καὶ   ἀκόλαστον ὑπὸ τῶν τότε πολιτευμάτων
[5]   ἀκούων ὑπό τινος τῶν βδελυρῶν  καὶ   ἀκολάστων ὅλην ἡμέραν ὑπέμεινε σιωπῇ
[4]   ἀρχήν, ἀλλὰ νοῦν ἐπέστησε καθαρὸν  καὶ   ἄκρατον ἐν μεμιγμένοις πᾶσι τοῖς
[7]   βουλῆς, πολλήν, κατὰ τὸν Πλάτωνα,  καὶ   ἄκρατον τοῖς πολίταις ἐλευθερίαν οἰνοχοῶν,
[16]   εἰς οἰκονομίαν ἣν ᾤετο ῥᾴστην  καὶ   ἀκριβεστάτην εἶναι. (τοὺς γὰρ ἐπετείους
[17]   τὴν πρόσοικον ἤπειρον ἕως Ἀκαρνανίας  καὶ   Ἀμβρακίας ἀπεστάλησαν· (οἱ δὲ λοιποὶ
[39]   καὶ βίον ἐν ἐξουσίᾳ καθαρὸν  καὶ   ἀμίαντον Ὀλύμπιον προσαγορεύεσθαι, καθάπερ τὸ
[35]   Ἀθηναίους πρὸς αὐτὸν ἐπειρᾶτο παρηγορεῖν  καὶ   ἀναθαρρύνειν. (οὐ μὴν παρέλυσε τὴν
[34]   οἰκουρὸν καὶ ἀργὴν ἀντὶ καθαρᾶς  καὶ   ἀναπεπταμένης τῆς πρότερον, τούτου δ'
[15]   αὐτῇ πρὸς τὸ βέλτιστον ὀρθῇ  καὶ   ἀνεγκλίτῳ, (τὰ μὲν πολλὰ βουλόμενον
[28]   πλησίον· ταῦτ' ἔφη, θαυμαστά, Περίκλεις,  καὶ   ἄξια στεφάνων, ὃς ἡμῖν πολλοὺς
[29]   λιμένων, ὧν Ἀθηναῖοι κρατοῦσιν, εἴργεσθαι  καὶ   ἀπελαύνεσθαι παρὰ τὰ κοινὰ δίκαια
[2]   τῆς τύχης ἀγαθῶν τὰς κτήσεις  καὶ   ἀπολαύσεις, τῶν δ' ἀπ' ἀρετῆς
[16]   βίος, ἀλλ' μὲν ἀνόργανον  καὶ   ἀπροσδεῆ τῆς ἐκτὸς ὕλης ἐπὶ
[34]   πνιγηροῖς ἠναγκασμένων διαιτᾶσθαι δίαιταν οἰκουρὸν  καὶ   ἀργὴν ἀντὶ καθαρᾶς καὶ ἀναπεπταμένης
[11]   ἐν σιδήρῳ, διαφορὰν ὑποσημαίνουσα δημοτικῆς  καὶ   ἀριστοκρατικῆς προαιρέσεως, δ' ἐκείνων
[39]   θεοὺς κατοικεῖν λέγουσιν, ἀσφαλὲς ἕδος  καὶ   ἀσάλευτον καλοῦντες, οὐ πνεύμασιν, οὐ
[8]   γενέσθαι δηλοῦσι, βροντᾶν” μὲν αὐτὸν  καὶ   ἀστράπτειν, ὅτε δημηγοροίη, δεινὸν δὲ
[3]   ἄμεμπτον, προμήκη δὲ τῇ κεφαλῇ  καὶ   ἀσύμμετρον. ὅθεν αἱ μὲν εἰκόνες
[22]   φιλαργυρίαν φύσις, ὑφ' ἧς  καὶ   αὐτὸς αἰσχρῶς ἐπὶ καλοῖς ἔργοις
[8]   τοὺς ὁρῶντας. οὐ μὴν ἀλλὰ  καὶ   αὐτὸς Περικλῆς περὶ τὸν
[21]   ἐγκολαψάντων τοῦ χαλκοῦ λύκου, λαβὼν  καὶ   αὐτὸς προμαντείαν τοῖς Ἀθηναίοις εἰς
[9]   τῶν τότε πολιτευμάτων ἀντὶ σώφρονος  καὶ   αὐτουργοῦ, θεωρείσθω διὰ τῶν πραγμάτων
[5]   τῦφον ἀποκαλοῦντας Ζήνων παρεκάλει  καὶ   αὐτούς τι τοιοῦτο δοξοκοπεῖν, ὡς
[34]   λαχοῦσιν. ἦν δέ τις παρηγορία  καὶ   ἀφ' ὧν ἔπασχον οἱ πολέμιοι.
[12]   εὐπορίας παρεῖχον, τὸν δ' ἀσύντακτον  καὶ   βάναυσον ὄχλον οὔτ' ἄμοιρον εἶναι
[1]   βαφεῖς καὶ μυρεψοὺς ἀνελευθέρους ἡγούμεθα  καὶ   βαναύσους. (διὸ καλῶς μὲν Ἀντισθένης
[19]   τῇ Χερρονήσῳ, (καὶ πόλεμον ἐνδελεχῆ  καὶ   βαρὺν ἐξέκλεισεν, συνείχετο πάντα
[16]   κελεύοντες, ὡς ἀσυμμέτρου πρὸς δημοκρατίαν  καὶ   βαρυτέρας περὶ αὐτὸν οὔσης ὑπεροχῆς·
[39]   ἀναίτιον δὲ κακῶν πεφυκὸς ἄρχειν  καὶ   βασιλεύειν τῶν ὄντων, οὐχ ὥσπερ
[20]   τοῖς δὲ περιοικοῦσι βαρβάροις ἔθνεσι  καὶ   βασιλεῦσιν αὐτῶν καὶ δυνάσταις ἐπεδείξατο
[15]   ἀνθηρᾶς καὶ μαλακῆς ἁρμονίας, ἀριστοκρατικὴν  καὶ   βασιλικὴν ἐντεινάμενος πολιτείαν, καὶ χρώμενος
[21]   τῆς δυνάμεως ἔτρεπεν εἰς φυλακὴν  καὶ   βεβαιότητα τῶν ὑπαρχόντων, μέγα ἔργον
[29]   Ἕλλησιν· Αἰγινῆται δὲ κακοῦσθαι δοκοῦντες  καὶ   βίαια πάσχειν ἐποτνιῶντο κρύφα πρὸς
[39]   καὶ πρέπουσαν, οὕτως εὐμενὲς ἦθος  καὶ   βίον ἐν ἐξουσίᾳ καθαρὸν καὶ
[33]   ἐφαίνετο πρὸς τοὺς ἑξακισμυρίους Πελοποννησίων  καὶ   Βοιωτῶν ὁπλίτας τοσοῦτοι γὰρ ἦσαν
[7]   ὢν σφόδρα τὸν δῆμον εὐλαβεῖτο.  καὶ   γὰρ ἐδόκει Πεισιστράτῳ τῷ τυράννῳ
[26]   ἔστιζον εἰς τὸ μέτωπον γλαῦκας·  καὶ   γὰρ ἐκείνους οἱ Ἀθηναῖοι σάμαιναν.
[24]   τὴν Ἀσπασίαν λαβὼν ἔστερξε διαφερόντως.  (καὶ   γὰρ ἐξιών, ὥς φασι, καὶ
[24]   ζηλώσασαν ἐπιθέσθαι τοῖς δυνατωτάτοις ἀνδράσι.  καὶ   γὰρ Θαργηλία τό τ'
[40]   πόθον Ἀθηναίοις ἐνειργάζετο τὰ πράγματα.  καὶ   γὰρ οἱ ζῶντος βαρυνόμενοι τὴν
[34]   ἀφ' ὧν ἔπασχον οἱ πολέμιοι.  (καὶ   γὰρ οἱ περιπλέοντες τὴν Πελοπόννησον
[24]   ὑπὸ τοῦ Περικλέους σπουδασθῆναι λέγουσι·  καὶ   γὰρ Σωκράτης ἔστιν ὅτε μετὰ
[26]   μὲν τὸ σίμωμα, κοιλοτέρα δὲ  καὶ   γαστροειδής, ὥστε καὶ ποντοπορεῖν καὶ
[38]   καὶ πρὸς τύχην ἐστὶ κοινὰ  καὶ   γέγονεν ἤδη πολλοῖς στρατηγοῖς, τὸ
[19]   χώρα βαρβαρικαῖς ἀναμεμιγμένη γειτνιάσεσι  καὶ   γέμουσα λῃστηρίων ὁμόρων καὶ συνοίκων·
[9]   καὶ μισόδημον ἐξοστρακισθῆναι, πλούτῳ μὲν  καὶ   γένει μηδενὸς ἀπολειπόμενον, νίκας δὲ
[10]   ἐρρωμενέστατα τὴν μάχην ἐκείνην ἀγωνίσασθαι  καὶ   γενέσθαι πάντων ἐπιφανέστατος ἀφειδήσας τοῦ
[35]   τὸν μὲν ἥλιον ἐκλιπεῖν συνέβη  καὶ   γενέσθαι σκότος, ἐκπλαγῆναι δὲ πάντας
[31]   δὲ τοῦ δήμου τὸν ἄνθρωπον  καὶ   γενομένης ἐν ἐκκλησίᾳ διώξεως, κλοπαὶ
[26]   τοὺς πολίτας ἐπιθέσθαι τοῖς Ἀθηναίοις.  καὶ   γενομένης μάχης νικήσαντες οἱ Σάμιοι,
[9]   μισθῶν διανομὰς προαχθῆναι, κακῶς ἐθισθέντα  καὶ   γενόμενον πολυτελῆ καὶ ἀκόλαστον ὑπὸ
[15]   μεγάλης μεγίστην καὶ πλουσιωτάτην ποιήσας,  καὶ   γενόμενος δυνάμει πολλῶν βασιλέων καὶ
[35]   ἐπ' αὐτὸν εἰς τὰς χεῖρας  καὶ   γενομένους κυρίους ἀφελέσθαι τὴν στρατηγίαν
[7]   πρὸς τὴν ὁμοιότητα. πλούτου δὲ  καὶ   γένους προσόντος αὐτῷ λαμπροῦ καὶ
[3]   δὲ δήμων Χολαργεύς, οἴκου δὲ  καὶ   γένους τοῦ πρώτου κατ' ἀμφοτέρους.
[6]   τε δίσκων καὶ φῶτα πυρσῶν  καὶ   γνωμόνων ἀποσκιασμούς· ὧν ἕκαστον αἰτίᾳ
[36]   Ξάνθιππος φύσει τε δαπανηρὸς ὢν  καὶ   γυναικὶ νέᾳ καὶ πολυτελεῖ συνοικῶν,
[32]   φησίν, ἀφεὶς ὑπὲρ αὐτῆς δάκρυα  καὶ   δεηθεὶς τῶν δικαστῶν· Ἀναξαγόραν δὲ
[33]   ὅπλα χρῆται τῇ τέχνῃ, δάκρυα  καὶ   δεήσεις ἐπιβατῶν ναυτιώντων καὶ φοβουμένων
[16]   θεῖν εὐθὺς ἐπὶ τὸν ἄνδρα  καὶ   δεῖσθαι πᾶσαν δέησιν, ὀλοφυρόμενον οὐκ
[6]   Ἀναξαγόρου συνουσίας ἀπέλαυσε Περικλῆς, ἀλλὰ  καὶ   δεισιδαιμονίας δοκεῖ γενέσθαι καθυπέρτερος, ὅσην
[10]   δὲ πρὸς αὐτὸν τῆς Ἐλπινίκης  καὶ   δεομένης μειδιάσας εἶπεν· Ἐλπινίκη,
[24]   ταῖς κωμῳδίαις Ὀμφάλη τε νέα  καὶ   Δηϊάνειρα καὶ πάλιν Ἥρα προσαγορεύεται.
[34]   τὴν Μεγαρικὴν ἔφθειρε πᾶσαν.  καὶ   δῆλον ἦν ὅτι πολλὰ μὲν
[40]   ἐκ ποδῶν γενομένου πειρώμενοι ῥητόρων  καὶ   δημαγωγῶν ἑτέρων ἀνωμολογοῦντο μετριώτερον ἐν
[30]   Περικλέα τρέπουσι, χρώμενοι τοῖς περιβοήτοις  καὶ   δημώδεσι τούτοις ἐκ τῶν Ἀχαρνέων
[33]   συμμάχων, Ἀρχιδάμου τοῦ βασιλέως ἡγουμένου.  καὶ   δῃοῦντες τὴν χώραν προῆλθον εἰς
[4]   ὡς Παρμενίδης, ἐλεγκτικὴν δέ τινα  καὶ   δι' ἀντιλογίας κατακλείουσαν εἰς ἀπορίαν
[9]   κληρωταί τε ἦσαν ἐκ παλαιοῦ,  καὶ   δι' αὐτῶν οἱ δοκιμασθέντες ἀνέβαινον
[10]   φυλετῶν εἰς λόχον τὰ ὅπλα  καὶ   δι' ἔργων ἀπολύεσθαι τὸν Λακωνισμὸν
[15]   μὲν δι' Ἑλλήνων, πολλὴν δὲ  καὶ   διὰ βαρβάρων ἥκουσαν ἰσχύν, καὶ
[11]   ταῦτ' ἔπραττεν ἀποκουφίζων μὲν ἀργοῦ  καὶ   διὰ σχολὴν πολυπράγμονος ὄχλου τὴν
[18]   Τολμαίου διὰ τὰς πρότερον εὐτυχίας  καὶ   διὰ τὸ τιμᾶσθαι διαφερόντως ἐκ
[27]   τὴν γῆν αὐτὴν περιφερόμενον κομίζεσθαι,  καὶ   διὰ τοῦτο κληθῆναι περιφόρητον. ~ἐνάτῳ
[34]   οὐ συνεξέπλευσεν, ἀλλ' ἔμεινεν οἰκουρῶν  καὶ   διὰ χειρὸς ἔχων τὴν πόλιν,
[23]   οὖν ἐπὶ τοὺς ἀφεστῶτας τραπόμενος  καὶ   διαβὰς εἰς Εὔβοιαν πεντήκοντα ναυσὶ
[33]   εἰς τοὐναντίον· ἀντὶ γὰρ ὑποψίας  καὶ   διαβολῆς Περικλῆς ἔτι μείζονα
[26]   ἐπικούρων τοῖς Σαμίοις προσφερομένων ἀπαντῆσαι  καὶ   διαγωνίσασθαι πορρωτάτω βουλόμενος, ὡς δὲ
[14]   ἀγῶνα περὶ τοῦ ὀστράκου καταστὰς  καὶ   διακινδυνεύσας ἐκεῖνον μὲν ἐξέβαλε, κατέλυσε
[29]   ψήφισμα καθελεῖν τὸ Μεγαρικὸν ἐπείσθησαν  καὶ   διαλλαγῆναι πρὸς αὐτούς. διὸ καὶ
[26]   γέ πως ἔτι τολμῶντας ἐπεξιέναι  καὶ   διαμάχεσθαι πρὸ τοῦ τείχους. ἐπεὶ
[11]   πομπὴν εἶναι μηχανώμενος ἐν ἄστει  καὶ   διαπαιδαγωγῶν οὐκ ἀμούσοις ἡδοναῖς” τὴν
[13]   δὲ χαριζομένη καὶ κολακεύουσα λυμαίνηται  καὶ   διαστρέφῃ τὴν ἀλήθειαν. ~τῶν δὲ
[16]   ἀμελούμενος ἐκφύγοι μήτε πολλὰ πράγματα  καὶ   διατριβὰς ἀσχολουμένῳ παρέχοι, συνέταξεν εἰς
[7]   ὁρῶν δ' ἀριστοκρατικὸν τὸν Κίμωνα  καὶ   διαφερόντως ὑπὸ τῶν καλῶν κἀγαθῶν
[36]   ἐπειρᾶτο μὲν ἐγκαρτερεῖν τῷ ἤθει  καὶ   διαφυλάττειν τὸ μεγαλόψυχον, ἐπιφέρων δὲ
[4]   καθάπερ ἀθλητῇ τῶν πολιτικῶν ἀλείπτης  καὶ   διδάσκαλος. (οὐ μὴν ἔλαθεν
[15]   μὲν πολλὰ βουλόμενον ἦγε πείθων  καὶ   διδάσκων τὸν δῆμον, ἦν δ'
[12]   τοῦ Περικλέους ἐβάσκαινον οἱ ἐχθροὶ  καὶ   διέβαλλον ἐν ταῖς ἐκκλησίαις, βοῶντες
[19]   ὁμόρων καὶ συνοίκων· ἐθαυμάσθη δὲ  καὶ   διεβοήθη πρὸς τοὺς ἐκτὸς ἀνθρώπους
[13]   τεχνιτῶν ἀποσφαλεὶς ἐξ ὕψους ἔπεσε  καὶ   διέκειτο μοχθηρῶς, ὑπὸ τῶν ἰατρῶν
[22]   (ὡς δ' ἀπεχώρησεν στρατιὰ  καὶ   διελύθη κατὰ πόλεις, βαρέως φέροντες
[12]   καὶ φύσιν αἱ χρεῖαι διένεμον  καὶ   διέσπειρον τὴν εὐπορίαν. ~ἀναβαινόντων δὲ
[13]   μουσικῆς ἀγῶνα τοῖς Παναθηναίοις ἄγεσθαι,  καὶ   διέταξεν αὐτὸς ἀθλοθέτης αἱρεθεὶς καθότι
[35]   Περικλῆς περίφοβον τὸν κυβερνήτην  καὶ   διηπορημένον, ἀνέσχε τὴν χλαμύδα πρὸ
[16]   πρὸς χρηματισμόν, ἀλλὰ τὸν πατρῷον  καὶ   δίκαιον πλοῦτον, ὡς μήτ' ἀμελούμενος
[2]   ἀρετὰς ὁμοίων, μάλιστα δὲ πρᾳότητα  καὶ   δικαιοσύνην, καὶ τῷ δύνασθαι φέρειν
[25]   Σάμιοι, παύσασθαι τῶν Ἀθηναίων κελευόντων  καὶ   δίκας λαβεῖν καὶ δοῦναι παρ'
[9]   Ἀριστοτέλης ἱστόρηκε. (καὶ ταχὺ θεωρικοῖς  καὶ   δικαστικοῖς λήμμασιν ἄλλαις τε μισθοφοραῖς
[36]   ὕστερον ἀπαιτοῦντος, μὲν Περικλῆς  καὶ   δίκην αὐτῷ προσέλαχε, τὸ δὲ
[30]   τὸν πάτριον ὅρκον, ἐπομνύειν ὅτι  καὶ   δὶς ἀνὰ πᾶν ἔτος εἰς
[10]   ὀλιγαρχικοῖς καὶ περὶ τὰς εὐθύνας  καὶ   διώξεις τῶν τὸν δῆμον ἀδικούντων
[12]   τὰ κοινά, ταύτην ἀνῄρηκε Περικλῆς·  καὶ   δοκεῖ δεινὴν ὕβριν Ἑλλὰς
[10]   ἀπήλασαν αὐτὸν ὡς φυγάδα. (διὸ  καὶ   δοκεῖ Περικγῆς ἐρρωμενέστατα τὴν μάχην
[37]   μεγαλαυχίας ἐκείνης, ἐπέκλασε τοὺς Ἀθηναίους,  καὶ   δόξαντες αὐτὸν νεμεσητά τε παθεῖν
[23]   μὲν τοὺς ἱπποβότας λεγομένους πλούτῳ  καὶ   δόξῃ διαφέροντας ἐξέβαλεν, Ἑστιεῖς δὲ
[25]   Ἀθηναίων κελευόντων καὶ δίκας λαβεῖν  καὶ   δοῦναι παρ' αὐτοῖς, οὐκ ἐπείθοντο.
[19]   φανεὶς τοῖς πολεμίοις, ἀσφαλὴς δὲ  καὶ   δραστήριος τοῖς πολίταις. οὐδὲν γὰρ
[34]   καὶ κατενεμήθη τὴν ἀκμάζουσαν ἡλικίαν  καὶ   δύναμιν· ὑφ' ἧς καὶ τὰ
[20]   βαρβάροις ἔθνεσι καὶ βασιλεῦσιν αὐτῶν  καὶ   δυνάσταις ἐπεδείξατο μὲν τῆς δυνάμεως
[16]   ἐν ταῖς ἐνιαυσίοις στρατηγίαις ἀρχὴν  καὶ   δυναστείαν κτησάμενος, ἐφύλαξεν ἑαυτὸν ἀνάλωτον
[28]   δὲ μησὶν ἐννέα τοὺς πρώτους  καὶ   δυνατωτάτους Ἰώνων ἑλόντος. (καὶ οὐκ
[13]   (οὕτως ἔοικε πάντη χαλεπὸν εἶναι  καὶ   δυσθήρατον ἱστορίᾳ τἀληθές, ὅταν οἱ
[13]   ἡλικιῶτις ἱστορία τὰ μὲν φθόνοις  καὶ   δυσμενείαις, τὰ δὲ χαριζομένη καὶ
[39]   αὐτοὺς δὲ τοὺς θεοὺς ταραχῆς  καὶ   δυσμενείας καὶ ὀργῆς ἄλλων τε
[33]   συνάψαι· τοὺς δὲ βουλομένους μάχεσθαι  καὶ   δυσπαθοῦντας πρὸς τὰ γινόμενα κατεπράϋνε,
[20]   Σικελίας δύσερως ἐκεῖνος ἤδη  καὶ   δύσποτμος ἔρως εἶχεν, ὃν ὕστερον
[7]   αἱ φιλοφροσύναι παντὸς ὄγκου περιγενέσθαι,  καὶ   δυσφύλακτον ἐν συνηθείᾳ τὸ πρὸς
[33]   λογισμοῖς, βραχέα φροντίζων τῶν καταβοώντων  καὶ   δυσχεραινόντων. (καίτοι πολλοὶ μὲν αὐτοῦ
[17]   ἐπέμφθησαν, ὧν πέντε μὲν Ἴωνας  καὶ   Δωριεὶς τοὺς ἐν Ἀσίᾳ καὶ
[32]   χιλίοις καὶ πεντακοσίοις, εἴτε κλοπῆς  καὶ   δώρων εἴτ' ἀδικίου βούλοιτό τις
[24]   (καὶ γὰρ ἐξιών, ὥς φασι,  καὶ   εἰσιὼν ἀπ' ἀγορᾶς ἠσπάζετο καθ'
[12]   χαλκοτύποι, λιθουργοί, βαφεῖς, χρυσοῦ μαλακτῆρες  καὶ   ἐλέφαντος, ζωγράφοι, ποικιλταί, τορευταί, πομποὶ
[15]   καὶ τυράννων ὑπέρτερος, ὧν ἔνιοι  καὶ   ἐπίτροπον τοῖς υἱέσι διέθεντο ἐκεῖνον,
[12]   (οἱ δὲ κατὰ γῆν ἁμαξοπηγοὶ  καὶ   ζευγοτρόφοι καὶ ἡνίοχοι καὶ καλωστρόφοι
[1]   τοῖς ἀπ' ἀρετῆς ἔργοις, (ἃ  καὶ   ζῆλόν τινα καὶ προθυμίαν ἀγωγὸν
[2]   ὥστε ἅμα θαυμάζεσθαι τὰ ἔργα  καὶ   ζηλοῦσθαι τοὺς εἰργασμένους. (τῶν μὲν
[35]   γενομένους κυρίους ἀφελέσθαι τὴν στρατηγίαν  καὶ   ζημιῶσαι χρήμασιν, ὧν ἀριθμὸν οἱ
[4]   ἐξέθρεψας Περικλέα. (διήκουσε δὲ Περικλῆς  καὶ   Ζήνωνος τοῦ Ἐλεάτου πραγματευομένου περὶ
[15]   καὶ διὰ βαρβάρων ἥκουσαν ἰσχύν,  καὶ   ἡγεμονίαν ὑπηκόοις ἔθνεσι καὶ φιλίαις
[13]   γὰρ ἕκαστον ᾤοντο πολλαῖς διαδοχαῖς  καὶ   ἡλικίαις μόλις ἐπὶ τέλος ἀφίξεσθαι,
[2]   τὴν προαίρεσιν παρεχόμενον. (ἔδοξεν οὖν  καὶ   ἡμῖν ἐνδιατρῖψαι τῇ περὶ τοὺς
[12]   κατὰ γῆν ἁμαξοπηγοὶ καὶ ζευγοτρόφοι  καὶ   ἡνίοχοι καὶ καλωστρόφοι καὶ λινουργοὶ
[15]   στρατεύματα καὶ τριήρεις καὶ νήσους  καὶ   θάλασσαν, καὶ πολλὴν μὲν δι'
[18]   τοῦ παραβάλλεσθαι χρησαμένους τύχῃ λαμπρᾷ  καὶ   θαυμασθέντας ὡς μεγάλους ζηλῶν καὶ
[1]   τὰ μηδεμιᾶς ἄξια σπουδῆς ἀκούσματα  καὶ   θεάματα, τῶν δὲ καλῶν καὶ
[7]   (ἐπεὶ δ' Ἀριστείδης μὲν ἀποτεθνήκει  καὶ   Θεμιστοκλῆς ἐξεπεπτώκει, Κίμωνα δ' αἱ
[23]   ἔνιοι δ' ἱστορήκασιν, ὧν ἐστι  καὶ   Θεόφραστος φιλόσοφος, ὅτι καθ'
[17]   Μαλιέα κόλπον καὶ Φθιώτας Ἀχαιοὺς  καὶ   Θεσσαλοὺς ἐπορεύοντο, συμπείθοντες ἰέναι καὶ
[9]   φασὶ τὸν δῆμον ἐπὶ κληρουχίας  καὶ   θεωρικὰ καὶ μισθῶν διανομὰς προαχθῆναι,
[10]   οὐδὲν ἐμφύεται πάθος ὠμὸν οὕτω  καὶ   θηριῶδες. (Ἐφιάλτην μὲν οὖν φοβερὸν
[16]   Μυρωνίδαις καὶ Κίμωσι καὶ Τολμίδαις  καὶ   Θουκυδίδαις, (μετὰ δὲ τὴν Θουκυδίδου
[8]   φέρειν” λεγόντων. διαμνημονεύεται δέ τις  καὶ   Θουκυδίδου τοῦ Μελησίου λόγος εἰς
[17]   πέντε δὲ τοὺς ἐν Ἑλλησπόντῳ  καὶ   Θρᾴκῃ μέχρι Βυζαντίου τόπους ἐπῄεσαν,
[30]   οὖν τις, ὡς ἔοικεν, αὐτῷ  καὶ   ἰδία πρὸς τοὺς Μεγαρεῖς ἀπέχθεια·
[12]   ἴδιον στράτευμα, τὸν θητικὸν ὄχλον  καὶ   ἰδιώτην συντεταγμένον εἶχεν, ὄργανον καὶ
[13]   γὰρ ἑκατόμπεδον Παρθενῶνα Καλλικράτης εἰργάζετο  καὶ   Ἰκτῖνος, τὸ δ' ἐν Ἐλευσῖνι
[35]   καὶ πολλοὺς καὶ ἀγαθοὺς ὁπλίτας  καὶ   ἱππέας ἀναβιβασάμενος ἔμελλεν ἀνάγεσθαι, μεγάλην
[34]   παντάπασιν ἠγριώθησαν πρὸς τὸν Περικλέα,  καὶ   καθάπερ ἰατρὸν πατέρα τῇ
[5]   καὶ τὸν λόγον ὑψηλὸν εἶχε  καὶ   καθαρὸν ὀχλικῆς καὶ πανούργου βωμολοχίας,
[12]   ὡς μὲν δῆμος ἀδοξεῖ  καὶ   κακῶς ἀκούει τὰ κοινὰ τῶν
[5]   θαυμαστῶς ἐξέπληττε. (λοιδορούμενος γοῦν ποτε  καὶ   κακῶς ἀκούων ὑπό τινος τῶν
[19]   τεῖχος, καὶ τεμὼν τὴν γῆν  καὶ   κακώσας ἀπῆρεν ἐπ' οἴκου, φοβερὸς
[12]   πόλεμον ἡμᾶς τὴν πόλιν καταχρυσοῦντας  καὶ   καλλωπίζοντας ὥσπερ ἀλαζόνα γυναῖκα, περιαπτομένην
[37]   ἐχέγγυον ἡγεμονίαν ἐφαίνετο, ποθούσης ἐκεῖνον  καὶ   καλούσης ἐπὶ τὸ βῆμα καὶ
[12]   ἁμαξοπηγοὶ καὶ ζευγοτρόφοι καὶ ἡνίοχοι  καὶ   καλωστρόφοι καὶ λινουργοὶ καὶ σκυτοτόμοι
[3]   Νεμέσει· μόλ' Ζεῦ ξένιε  καὶ   καραιέ. (Τηλεκλείδης δὲ ποτὲ μὲν
[20]   ῥήτορες. ἦν δὲ καὶ Τυρρηνία  καὶ   Καρχηδὼν ἐνίοις ὄνειρος οὐκ ἀπ'
[34]   τε καὶ πόλεις μικρὰς διεπόρθησαν,  καὶ   κατὰ γῆν αὐτὸς ἐμβαλὼν εἰς
[36]   τὴν τοῦ πατρὸς ἀκρίβειαν γλίσχρα  καὶ   κατὰ μικρὸν αὐτῷ χορηγοῦντος. (πέμψας
[36]   πατάξαντος Ἐπίτιμον τὸν Φαρσάλιον ἀκουσίως  καὶ   κατακτείναντος, ἡμέραν ὅλην ἀναλῶσαι μετὰ
[33]   ἐκεῖνος, τό τε ἄστυ συγκλείσας  καὶ   καταλαβὼν πάντα φυλακαῖς πρὸς ἀσφάλειαν,
[13]   πολύστυλον, τῇ δ' ἐρέψει περικλινὲς  καὶ   κάταντες ἐκ μιᾶς κορυφῆς πεποιημένον,
[27]   πρὸς τοὺς φόβους μαλακὸν ὄντα  καὶ   καταπλῆγα τὰ πολλὰ μὲν οἴκοι
[6]   ἀποσκιασμούς· ὧν ἕκαστον αἰτίᾳ τινὶ  καὶ   κατασκευῇ σημεῖον εἶναί τινος πεποίηται.
[5]   τῶν οἰκετῶν φῶς λαβόντι παραπέμψαι  καὶ   καταστῆσαι πρὸς τὴν οἰκίαν τὸν
[25]   χρησάμενος ὥσπερ ἐγνώκει τοῖς Σαμίοις  καὶ   καταστήσας δημοκρατίαν ἀπέπλευσεν εἰς τὰς
[5]   εἰς γέλωτα καὶ πρᾳότης πορείας  καὶ   καταστολὴ περιβολῆς πρὸς οὐδὲν ἐκταραττομένη
[33]   ἐν πελάγει θέμενος εὖ πάντα  καὶ   κατατείνας τὰ ὅπλα χρῆται τῇ
[19]   παραπλεύσας τὸν Ἀχελῷον Ἀκαρνανίαν κατέδραμε,  καὶ   κατέκλεισεν Οἰνιάδας εἰς τὸ τεῖχος,
[40]   ἀσθενῆ καὶ ταπεινὴν ποιῶν ἀπέκρυπτε  καὶ   κατεκώλυεν ἀνήκεστον ἐν ἐξουσίᾳ γενέσθαι.
[3]   Κλεισθένους ἔγγονον, ὃς ἐξήλασε Πεισιστρατίδας  καὶ   κατέλυσε τὴν τυραννίδα γενναίως καὶ
[34]   μὲν λοιμώδης ἐνέπεσε φθορὰ  καὶ   κατενεμήθη τὴν ἀκμάζουσαν ἡλικίαν καὶ
[12]   κυπάρισσος, αἱ δὲ ταύτην ἐκπονοῦσαι  καὶ   κατεργαζόμεναι τέχναι, τέκτονες, πλάσται, χαλκοτύποι,
[33]   τὴν χώραν προῆλθον εἰς Ἀχαρνὰς  καὶ   κατεστρατοπέδευσαν, ὡς τῶν Ἀθηναίων οὐκ
[31]   καθίζουσιν, αἰτούμενον ἄδειαν ἐπὶ μηνύσει  καὶ   κατηγορίᾳ τοῦ Φειδίου. (προσδεξαμένου δὲ
[33]   πολλοὶ δὲ τῶν ἐχθρῶν ἀπειλοῦντες  καὶ   κατηγοροῦντες, χοροὶ δ' ᾖδον ᾄσματα
[29]   ἀφίκοντο. (χαλεπαίνουσι δὲ τοῖς Κορινθίοις  καὶ   κατηγοροῦσι τῶν Ἀθηναίων ἐν Λακεδαίμονι
[37]   βῆμα καὶ τὸ στρατήγιον, ἀθυμῶν  καὶ   κείμενος οἴκοι διὰ τὸ πένθος
[20]   τὸν Πόντον εἰσπλεύσας στόλῳ μεγάλῳ  καὶ   κεκοσμημένῳ λαμπρῶς ταῖς μὲν Ἑλληνίσι
[11]   Θουκυδίδην τὸν Ἀλωπεκῆθεν, ἄνδρα σώφρονα  καὶ   κηδεστὴν Κίμωνος, ἀντέστησαν ἐναντιωσόμενον, ὃς
[16]   Ἐφιάλταις καὶ Λεωκράταις καὶ Μυρωνίδαις  καὶ   Κίμωσι καὶ Τολμίδαις καὶ Θουκυδίδαις,
[32]   τὸν φθόνον ἐν πράγμασι μεγάλοις  καὶ   κινδύνοις τῆς πόλεως ἐκείνῳ μόνῳ
[27]   καὶ χρόνῳ μᾶλλον τραύμασι  καὶ   κινδύνοις τῶν πολιτῶν περιγενέσθαι καὶ
[18]   οὔτε μάχης ἐχούσης πολλὴν ἀδηλότητα  καὶ   κίνδυνον ἑκουσίως ἁπτόμενος, οὔτε τοὺς
[20]   ἐπαιρομένων Αἰγύπτου τε πάλιν ἀντιλαμβάνεσθαι  καὶ   κινεῖν τῆς βασιλέως ἀρχῆς τὰ
[38]   τὰς τύχας τρέπεται τὰ ἤθη  καὶ   κινούμενα τοῖς τῶν σωμάτων πάθεσιν
[24]   (οὕτω δὲ τὴν Ἀσπασίαν ὀνομαστὴν  καὶ   κλεινὴν γενέσθαι λέγουσιν ὥστε καὶ
[33]   πράγματα τοῖς πολεμίοις. ἐπεφύετο δὲ  καὶ   Κλέων ἤδη, διὰ τῆς πρὸς
[34]   πολέμῳ, διανομαῖς τε χρημάτων ἀνελάμβανε  καὶ   κληρουχίας ἔγραφεν· Αἰγινήτας γὰρ ἐξελάσας
[17]   μετέχειν τῶν βουλευμάτων ἐπ' εἰρήνῃ  καὶ   κοινοπραγίᾳ τῆς Ἑλλάδος. ἐπράχθη δὲ
[10]   τὸν δημαγωγὸν Ἐφιάλτην φίλον γενόμενον  καὶ   κοινωνὸν ὄντα τῆς ἐν τῇ
[13]   καὶ δυσμενείαις, τὰ δὲ χαριζομένη  καὶ   κολακεύουσα λυμαίνηται καὶ διαστρέφῃ τὴν
[12]   ποικιλταί, τορευταί, πομποὶ δὲ τούτων  καὶ   κομιστῆρες, ἔμποροι καὶ ναῦται καὶ
[33]   λέγων ὡς δένδρα μὲν τμηθέντα  καὶ   κοπέντα φύεται ταχέως, ἀνδρῶν δὲ
[12]   πλείστην μὲν ἡδονὴν ταῖς Ἀθήναις  καὶ   κόσμον ἤνεγκε, μεγίστην δὲ τοῖς
[25]   ἐπολέμουν τὸν περὶ Πριήνης πόλεμον,  καὶ   κρατοῦντες οἱ Σάμιοι, παύσασθαι τῶν
[37]   δὲ μείναντες ἐν τῇ πολιτείᾳ  καὶ   κριθέντες Ἀθηναῖοι μύριοι καὶ τετρακισχίλιοι
[15]   φθόγγους ψυχῆς μάλ' ἐμμελοῦς ἁφῆς  καὶ   κρούσεως δεομένους. (αἰτία δ' οὐχ
[12]   καὶ κομιστῆρες, ἔμποροι καὶ ναῦται  καὶ   κυβερνῆται κατὰ θάλατταν, (οἱ δὲ
[24]   καὶ κλεινὴν γενέσθαι λέγουσιν ὥστε  καὶ   Κῦρον τὸν πολεμήσαντα βασιλεῖ περὶ
[24]   ~ἐκ τούτου γενομένων σπονδῶν Ἀθηναίοις  καὶ   Λακεδαιμονίοις εἰς ἔτη τριάκοντα ψηφίζεται
[6]   ἐξ ἀγροῦ τῷ Περικλεῖ κομισθῆναι,  καὶ   Λάμπωνα μὲν τὸν μάντιν, ὡς
[9]   τοὺς βαρβάρους καὶ χρημάτων πολλῶν  καὶ   λαφύρων ἐμπεπληκότα τὴν πόλιν, ὡς
[16]   μὲν ἔτη πρωτεύων ἐν Ἐφιάλταις  καὶ   Λεωκράταις καὶ Μυρωνίδαις καὶ Κίμωσι
[12]   ζευγοτρόφοι καὶ ἡνίοχοι καὶ καλωστρόφοι  καὶ   λινουργοὶ καὶ σκυτοτόμοι καὶ ὁδοποιοὶ
[24]   ἑταιρούσας τρέφουσαν· (Αἰσχίνης δέ φησι  καὶ   Λυσικλέα τὸν προβατοκάπηλον ἐξ ἀγεννοῦς
[15]   μιμούμενος ἀτεχνῶς ἰατρὸν ποικίλῳ νοσήματι  καὶ   μακρῷ κατὰ καιρὸν μὲν ἡδονὰς
[15]   τὸν δῆμον, ἦν δ' ὅτε  καὶ   μάλα δυσχεραίνοντα κατατείνων καὶ προσβιβάζων
[15]   ὑποθρυπτομένης ἔνια δημαγωγίας, ὥσπερ ἀνθηρᾶς  καὶ   μαλακῆς ἁρμονίας, ἀριστοκρατικὴν καὶ βασιλικὴν
[31]   ἔργων ἐπίεζε φθόνῳ τὸν Φειδίαν,  καὶ   μάλισθ' ὅτι τὴν πρὸς Ἀμαζόνας
[4]   (ὁ δὲ πλεῖστα Περικλεῖ συγγενόμενος  καὶ   μάλιστα περιθεὶς ὄγκον αὐτῷ καὶ
[29]   καὶ διαλλαγῆναι πρὸς αὐτούς. διὸ  καὶ   μάλιστα πρὸς τοῦτο Περικλῆς ἐναντιωθείς,
[21]   ὡς ἄλλοις τε πολλοῖς ἔδειξε  καὶ   μάλιστα τοῖς περὶ τὸν ἱερὸν
[13]   γενομένου τὴν ἰσχὺν ἀποδίδωσιν. (ὅθεν  καὶ   μᾶλλον θαυμάζεται τὰ Περικλέους ἔργα
[9]   ἀνέβαινον εἰς Ἄρειον πάγον. (διὸ  καὶ   μᾶλλον ἰσχύσας Περικλῆς ἐν
[11]   ὀκτὼ μῆνας ἔμμισθοι, μελετῶντες ἅμα  καὶ   μανθάνοντες τὴν ναυτικὴν ἐμπειρίαν. (πρὸς
[27]   δυσχεραίνοντας τῇ τριβῇ τοὺς Ἀθηναίους  καὶ   μάχεσθαι προθυμουμένους ἔργον ἦν κατασχεῖν,
[28]   ἐοῦσ' ἠλείφεο. θαυμαστὸν δέ τι  καὶ   μέγα φρονῆσαι καταπολεμήσαντα τοὺς Σαμίους
[39]   πρᾳότητος, ἣν ἐν πράγμασι πολλοῖς  καὶ   μεγάλαις ἀπεχθείαις διετήρησεν, ἀλλὰ καὶ
[17]   Ἀσίας παρακαλεῖν, καὶ μικρὰν πόλιν  καὶ   μεγάλην, εἰς σύλλογον πέμπειν Ἀθήναζε
[16]   ἀργὴν καὶ μηλόβοτον ὑπ' ἐνθουσιασμοῦ  καὶ   μεγαλοφροσύνης, (οὐ ταὐτὸν δ' ἐστίν,
[17]   δῆμον ἔτι μᾶλλον μέγα φρονεῖν  καὶ   μεγάλων αὑτὸν ἀξιοῦν πραγμάτων, γράφει
[28]   ἀξίωσις, ἀλλ' ὄντως πολλὴν ἀδηλότητα  καὶ   μέγαν ἔσχε κίνδυνον πόλεμος,
[15]   ῥητορικὴν κατὰ Πλάτωνα ψυχαγωγίαν οὖσαν  καὶ   μέγιστον ἔργον αὐτῆς τὴν περὶ
[38]   πολλοῖς στρατηγοῖς, τὸ δὲ κάλλιστον  καὶ   μέγιστον οὐ λέγουσιν. οὐδεὶς γάρ,
[31]   φίλος δὲ τῷ Περικλεῖ γενόμενος  καὶ   μέγιστον παρ' αὐτῷ δυνηθεὶς τοὺς
[24]   ἐκείνων ὑπέσπειρεν ἀρχὰς δυνατωτάτων ὄντων  καὶ   μεγίστων. (τὴν δ' Ἀσπασίαν οἱ
[3]   τοὺς ὕπνους ἔδοξε τεκεῖν λέοντα,  καὶ   μεθ' ἡμέρας ὀλίγας ἔτεκε Περικλέα,
[5]   τὸ Κίμωνος ἐμμελὲς καὶ ὑγρὸν  καὶ   μεμουσωμένον ἐν ταῖς περιφοραῖς. (ἀλλ'
[16]   Περικλεῖ βοηθοῦντι πολλοῖς τῶν πενήτων.  (καὶ   μέντοι γε τὸν Ἀναξαγόραν αὐτὸν
[8]   τότε διδασκάλων σπουδῇ τε πολλὰς  καὶ   μετὰ γέλωτος ἀφεικότων φωνὰς εἰς
[24]   τῷ Μενεξένῳ τῷ Πλάτωνος, εἰ  καὶ   μετὰ παιδιᾶς τὰ πρῶτα γέγραπται,
[1]   χρῆσθαι, καὶ τρέπειν ἑαυτὸν ἀεὶ  καὶ   μεταβάλλειν ῥᾷστα πρὸς τὸ δοκοῦν
[12]   πρόφασιν ἀπὸ τῶν δημοσίων ὠφελεῖσθαι  καὶ   μεταλαμβάνειν. (ὅπου γὰρ ὕλη μὲν
[12]   λινουργοὶ καὶ σκυτοτόμοι καὶ ὁδοποιοὶ  καὶ   μεταλλεῖς, ἑκάστη δὲ τέχνη, καθάπερ
[10]   οὓς Περικλῆς συνεπῃτιᾶτο τοῦ Λακωνισμοῦ·  καὶ   μετάνοια δεινὴ τοὺς Ἀθηναίους καὶ
[8]   ἀντιλέγων ὡς οὐ πέπτωκε, νικᾷ  καὶ   μεταπείθει τοὺς ὁρῶντας. οὐ μὴν
[5]   Περικλῆς καὶ τῆς λεγομένης μετεωρολογίας  καὶ   μεταρσιολεσχίας ὑποπιμπλάμενος, οὐ μόνον, ὡς
[17]   καὶ Θεσσαλοὺς ἐπορεύοντο, συμπείθοντες ἰέναι  καὶ   μετέχειν τῶν βουλευμάτων ἐπ' εἰρήνῃ
[16]   παντὸς δὲ λήμματος δι' ἀριθμοῦ  καὶ   μέτρου βαδίζοντος. (ὁ δὲ πᾶσαν
[29]   λακωνισμόν, ὀλίγας αὐτῷ ναῦς ἔδωκε  καὶ   μὴ βουλόμενον ἐξέπεμψε. (καὶ ὅλως
[34]   καθειργμένους ἀναπίμπλασθαι φθορᾶς ἀπ' ἀλλήλων,  καὶ   μηδεμίαν μεταβολὴν μηδ' ἀναψυχὴν ἐκπορίζων.
[38]   σύντονον, ἀλλὰ βληχρᾷ τινι νόσῳ  καὶ   μῆκος ἐν ποικίλαις ἐχούσῃ μεταβολαῖς
[16]   καὶ τὴν χώραν ἀφῆκεν ἀργὴν  καὶ   μηλόβοτον ὑπ' ἐνθουσιασμοῦ καὶ μεγαλοφροσύνης,
[27]   λευκοῦ κυάμου προσαγορεύειν. (ἔφορος δὲ  καὶ   μηχαναῖς χρήσασθαι τὸν Περικλέα, τὴν
[16]   ἐλάττω τῶν πεντεκαίδεκα ἐτῶν διηνεκῆ  καὶ   μίαν οὖσαν ἐν ταῖς ἐνιαυσίοις
[15]   καὶ τῆς πόλεως οἷον ὁμαλῆς  καὶ   μιᾶς γενομένης κομιδῇ, περιήνεγκεν εἰς
[17]   Εὐρώπης τῆς Ἀσίας παρακαλεῖν,  καὶ   μικρὰν πόλιν καὶ μεγάλην, εἰς
[13]   κορυφῆς πεποιημένον, εἰκόνα λέγουσι γενέσθαι  καὶ   μίμημα τῆς βασιλέως σκηνῆς, ἐπιστατοῦντος
[18]   καὶ θαυμασθέντας ὡς μεγάλους ζηλῶν  καὶ   μιμούμενος στρατηγούς, ἀεί τε λέγων
[9]   δῆμον ἐπὶ κληρουχίας καὶ θεωρικὰ  καὶ   μισθῶν διανομὰς προαχθῆναι, κακῶς ἐθισθέντα
[9]   Ἐφιάλτου, Κίμωνα δ' ὡς φιλολάκωνα  καὶ   μισόδημον ἐξοστρακισθῆναι, πλούτῳ μὲν καὶ
[38]   ὅτι ταῦτα μὲν ἐπαινοῦσιν αὐτοῦ  καὶ   μνημονεύουσιν, καὶ πρὸς τύχην
[13]   Στησίμβροτος Θάσιος δεινὸν ἀσέβημα  καὶ   μυθῶδες ἐξενεγκεῖν ἐτόλμησεν εἰς τὴν
[1]   μὲν ἡδόμεθα, τοὺς δὲ βαφεῖς  καὶ   μυρεψοὺς ἀνελευθέρους ἡγούμεθα καὶ βαναύσους.
[16]   πρωτεύων ἐν Ἐφιάλταις καὶ Λεωκράταις  καὶ   Μυρωνίδαις καὶ Κίμωσι καὶ Τολμίδαις
[12]   περιαπτομένην λίθους πολυτελεῖς καὶ ἀγάλματα  καὶ   ναοὺς χιλιοταλάντους. (ἐδίδασκεν οὖν
[12]   δὲ τούτων καὶ κομιστῆρες, ἔμποροι  καὶ   ναῦται καὶ κυβερνῆται κατὰ θάλατταν,
[13]   δὲ μέχρι νῦν πρόσφατόν ἐστι  καὶ   νεουργόν· οὕτως ἐπανθεῖ καινότης ἀεί
[34]   ἀδοξίαν καὶ τὴν ἀπέχθειαν ὑφιστάμενος,  καὶ   νεῶν ἑκατὸν ἐπὶ τὴν Πελοπόννησον
[17]   καὶ Δωριεὶς τοὺς ἐν Ἀσίᾳ  καὶ   νησιώτας ἄχρι Λέσβου καὶ Ῥόδου
[15]   φόρους καὶ στρατεύματα καὶ τριήρεις  καὶ   νήσους καὶ θάλασσαν, καὶ πολλὴν
[38]   ἐννέα γὰρ ἦν στρατηγῶν  καὶ   νικῶν ἔστησεν ὑπὲρ τῆς πόλεως.
[3]   καὶ κατέλυσε τὴν τυραννίδα γενναίως  καὶ   νόμους ἔθετο καὶ πολιτείαν ἄριστα
[29]   τοῖς ὀνόμασι γνησίους, ἀλλ' ὀθνείους  καὶ   ξένους, ὅτι τῶν Κίμωνος υἱῶν
[12]   καλωστρόφοι καὶ λινουργοὶ καὶ σκυτοτόμοι  καὶ   ὁδοποιοὶ καὶ μεταλλεῖς, ἑκάστη δὲ
[16]   εἰπεῖν πρὸς αὐτόν· Περίκλεις,  καὶ   οἱ τοῦ λύχνου χρείαν ἔχοντες
[7]   προσένειμεν ἑαυτόν, ἀντὶ τῶν πλουσίων  καὶ   ὀλίγων τὰ τῶν πολλῶν καὶ
[36]   Στησίμβροτος εἰς τοὺς πολλοὺς διασπαρῆναι,  καὶ   ὅλως ἀνήκεστον ἄχρι τῆς τελευτῆς
[29]   ἔδωκε καὶ μὴ βουλόμενον ἐξέπεμψε.  (καὶ   ὅλως διετέλει κολούων ὡς μηδὲ
[21]   μέγα ἔργον ἡγούμενος ἀνείργειν Λακεδαιμονίους  καὶ   ὅλως ὑπεναντιούμενος ἐκείνοις, ὡς ἄλλοις
[39]   τοὺς θεοὺς ταραχῆς καὶ δυσμενείας  καὶ   ὀργῆς ἄλλων τε μεστοὺς παθῶν
[2]   ζῆλος οὐδὲ ἀνάδοσις κινοῦσα προθυμίαν  καὶ   ὁρμὴν ἐπὶ τὴν ἐξομοίωσιν. ἀλλ'
[5]   λέγειν καὶ πλάσμα φωνῆς ἀθόρυβον,  καὶ   ὅσα τοιαῦτα πάντας θαυμαστῶς ἐξέπληττε.
[2]   ἀχρήστοις πόνον παρέχεται καθ' αὑτῆς·  καὶ   οὐδεὶς εὐφυὴς νέος τὸν
[28]   πρώτους καὶ δυνατωτάτους Ἰώνων ἑλόντος.  (καὶ   οὐκ ἦν ἄδικος ἀξίωσις,
[15]   αὐτῆς τὴν περὶ τὰ ἤθη  καὶ   πάθη μέθοδον, ὥσπερ τινὰς τόνους
[37]   πολιτείᾳ πρὸ πάνυ πολλῶν χρόνων,  καὶ   παῖδας ἔχων, ὥσπερ εἴρηται, γνησίους,
[25]   δὲ πρώτων λαβὼν ὁμήρους πεντήκοντα  καὶ   παῖδας ἴσους εἰς Λῆμνον ἀπέστειλε.
[24]   ζῇ; τὸν δὲ Μυρωνίδην ἀποκρινόμενον·  καὶ   πάλαι γ' ἂν ἦν ἀνήρ,
[3]   ὃν δὴ κεφαληγερέταν θεοὶ καλέουσι·  καὶ   πάλιν ἐν Νεμέσει· μόλ'
[24]   Ὀμφάλη τε νέα καὶ Δηϊάνειρα  καὶ   πάλιν Ἥρα προσαγορεύεται. Κρατῖνος δ'
[13]   ἐπιστατοῦντος καὶ τούτῳ Περικλέους. (διὸ  καὶ   πάλιν Κρατῖνος ἐν Θρᾴτταις παίζει
[5]   ὑψηλὸν εἶχε καὶ καθαρὸν ὀχλικῆς  καὶ   πανούργου βωμολοχίας, ἀλλὰ καὶ προσώπου
[26]   στόλος ἦλθεν ἐκ τῶν Ἀθηνῶν  καὶ   παντελῶς κατεκλείσθησαν οἱ Σάμιοι, λαβὼν
[8]   ὑποχεόμενος. τὸ γὰρ ὑψηλόνουν τοῦτο  καὶ   πάντη τελεσιουργόν, ὡς θεῖος
[13]   ἔργων ἐχόντων. (πάντα δὲ διεῖπε  καὶ   πάντων ἐπίσκοπος ἦν αὐτῷ Φειδίας,
[25]   οὐχ ἡσυχάζοντας οὐδὲ κατεπτηχότας, ἀλλὰ  καὶ   πάνυ προθύμως ἐγνωκότας ἀντιλαμβάνεσθαι τῆς
[24]   ἔτεκε τὸν πλούσιον· ἔτεκε δὲ  καὶ   παρὰ τῷ Περικλεῖ Ξάνθιππον καὶ
[18]   τῆς ἄλλης δυνάμεως, κατέχειν ἐπειρᾶτο  καὶ   παρακαλεῖν ἐν τῷ δήμῳ, τὸ
[35]   χλαμύδα πρὸ τῶν ὄψεων αὐτοῦ,  καὶ   παρακαλύψας ἠρώτησε μή τι δεινὸν
[24]   καὶ παρὰ τῷ Περικλεῖ Ξάνθιππον  καὶ   Πάραλον. εἶτα τῆς συμβιώσεως οὐκ
[15]   αὐτῶν καὶ τὸ δύσθυμον ἀνιεὶς  καὶ   παραμυθούμενος, ἔδειξε τὴν ῥητορικὴν κατὰ
[19]   ἀντιπέρας ἤπειρον ἐκομίσθη τῷ στόλῳ,  καὶ   παραπλεύσας τὸν Ἀχελῷον Ἀκαρνανίαν κατέδραμε,
[22]   συμβούλων, ὃν οἱ ἔφοροι φύλακα  καὶ   πάρεδρον αὐτῷ διὰ τὴν ἡλικίαν
[24]   μνήμῃ κατὰ τὴν γραφὴν ἀπώσασθαι  καὶ   παρελθεῖν ἴσως ἀπάνθρωπον ἦν. ~τὸν
[4]   ὡς μεγαλοπράγμων καὶ φιλοτύραννος ἐξωστρακίσθη  καὶ   παρέσχε τοῖς κωμικοῖς διατριβήν.
[26]   ναῦς διαφθείραντες, ἐχρῶντο τῇ θαλάσσῃ  καὶ   παρετίθεντο τῶν ἀναγκαίων πρὸς τὸν
[29]   μάλιστα πρὸς τοῦτο Περικλῆς ἐναντιωθείς,  καὶ   παροξύνας τὸν δῆμον ἐμμεῖναι τῇ
[37]   τοῦ γράμματος ἐκείνου τέως διαλανθάνουσι  καὶ   παρορωμένοις, πολλοὶ δὲ καὶ συκοφαντήμασι
[20]   τὸ θάρσος βούλοιντο πλεόντων  καὶ   πᾶσαν ὑφ' αὑτοῖς πεποιημένων τὴν
[5]   κοσμίως οἴκαδε παρακολουθοῦντος τοῦ ἀνθρώπου  καὶ   πάσῃ χρωμένου βλασφημίᾳ πρὸς αὐτόν.
[13]   δ' ἦν σχεδὸν ἐπ' αὐτῷ,  καὶ   πᾶσιν, ὡς εἰρήκαμεν, ἐπεστάτει τοῖς
[17]   τούτοις εἰς Βοιωτίαν καὶ Φωκίδα  καὶ   Πελοπόννησον, ἐκ δὲ ταύτης διὰ
[7]   καὶ ὀλίγων τὰ τῶν πολλῶν  καὶ   πενήτων ἑλόμενος παρὰ τὴν αὑτοῦ
[23]   διαβὰς εἰς Εὔβοιαν πεντήκοντα ναυσὶ  καὶ   πεντακισχιλίοις ὁπλίταις κατεστρέψατο τὰς πόλεις.
[32]   δίκην ἔγραψεν ἐν δικασταῖς χιλίοις  καὶ   πεντακοσίοις, εἴτε κλοπῆς καὶ δώρων
[17]   Θρᾴκῃ μέχρι Βυζαντίου τόπους ἐπῄεσαν,  καὶ   πέντε ἐπὶ τούτοις εἰς Βοιωτίαν
[35]   τι παραλυπεῖν τοὺς πολεμίους, ἑκατὸν  καὶ   πεντήκοντα ναῦς ἐπλήρου, καὶ πολλοὺς
[18]   καιρῷ παρασκευαζόμενον εἰς Βοιωτίαν ἐμβαλεῖν,  καὶ   πεπεικότα τῶν ἐν ἡλικίᾳ τοὺς
[6]   τε τούτων τὰς αἰτίας ἀγνοοῦσι  καὶ   περὶ τὰ θεῖα δαιμονῶσι καὶ
[10]   οὖν φοβερὸν ὄντα τοῖς ὀλιγαρχικοῖς  καὶ   περὶ τὰς εὐθύνας καὶ διώξεις
[11]   πολιτικὸς μᾶλλον, οἰκουρῶν ἐν ἄστει  καὶ   περὶ τὸ βῆμα τῷ Περικλεῖ
[31]   ἐξ ἀρχῆς τῷ ἀγάλματι προσειργάσατο  καὶ   περιέθηκεν Φειδίας γνώμῃ τοῦ
[21]   Περικλῆς κατεῖχε τὴν ἐκδρομὴν ταύτην  καὶ   περιέκοπτε τὴν πολυπραγμοσύνην, καὶ τὰ
[30]   ἀπαρνούμενοι τὰς αἰτίας εἰς Ἀσπασίαν  καὶ   Περικλέα τρέπουσι, χρώμενοι τοῖς περιβοήτοις
[26]   εἶχον. (ὑπὸ δὲ τοῦ Μελίσσου  καὶ   Περικλέα φησὶν αὐτὸν Ἀριστοτέλης ἡττηθῆναι
[16]   καλῶν πλοῦτος, ὥσπερ ἦν  καὶ   Περικλεῖ βοηθοῦντι πολλοῖς τῶν πενήτων.
[6]   τῇ πόλει δυναστειῶν, τῆς Θουκυδίδου  καὶ   Περικλέους, εἰς ἕνα περιστήσεται τὸ
[4]   σύνεσιν αὐτοῦ μεγάλην εἰς φυσιολογίαν  καὶ   περιττὴν διαφανεῖσαν θαυμάσαντες, εἴθ' ὅτι
[5]   μεγαλαυχίαις αὐτοῦ πολλὴν ὑπεροψίαν ἀναμεμῖχθαι  καὶ   περιφρόνησιν τῶν ἄλλων· ἐπαινεῖ δὲ
[1]   ἐν Ῥώμῃ πλουσίους κυνῶν τέκνα  καὶ   πιθήκων ἐν τοῖς κόλποις περιφέροντας
[15]   περὶ τὸν βίον δόξα  καὶ   πίστις τοῦ ἀνδρός, ἀδωροτάτου περιφανῶς
[5]   ἐκταραττομένη πάθος ἐν τῷ λέγειν  καὶ   πλάσμα φωνῆς ἀθόρυβον, καὶ ὅσα
[8]   τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν ἀνδρῶν,  καὶ   πλεῖστον ἀντεπολιτεύσατο τῷ Περικλεῖ χρόνον·
[36]   ὄψιν, ὥστε κλαυθμόν τε ῥῆξαι  καὶ   πλῆθος ἐκχέαι δακρύων, οὐδέποτε τοιοῦτον
[40]   τῆς πολιτείας γενομένη· τοσαύτη φθορὰ  καὶ   πλῆθος ἐπέκειτο κακίας τοῖς πράγμασιν,
[15]   τὴν πόλιν ἐκ μεγάλης μεγίστην  καὶ   πλουσιωτάτην ποιήσας, καὶ γενόμενος δυνάμει
[10]   καὶ μετάνοια δεινὴ τοὺς Ἀθηναίους  καὶ   πόθος ἔσχε τοῦ Κίμωνος, ἡττημένους
[12]   ἑτοίμη παρέσται, παντοδαπῆς ἐργασίας φανείσης  καὶ   ποικίλων χρειῶν, αἳ πᾶσαν μὲν
[34]   χώραν τε πολλὴν κώμας τε  καὶ   πόλεις μικρὰς διεπόρθησαν, καὶ κατὰ
[19]   τῶν Θρᾳκῶν περικεχυμένων τῇ Χερρονήσῳ,  (καὶ   πόλεμον ἐνδελεχῆ καὶ βαρὺν ἐξέκλεισεν,
[29]   Ἀθηναίων, ἄποικος δὲ Κορινθίων, ἀποστᾶσα  καὶ   πολιορκουμένη μᾶλλον ἐπετάχυνε τὸν πόλεμον.
[3]   τυραννίδα γενναίως καὶ νόμους ἔθετο  καὶ   πολιτείαν ἄριστα κεκραμένην πρὸς ὁμόνοιαν
[24]   οἱ μὲν ὡς σοφήν τινα  καὶ   πολιτικὴν ὑπὸ τοῦ Περικλέους σπουδασθῆναι
[11]   πολεμικὸς τοῦ Κίμωνος, (ἀγοραῖος δὲ  καὶ   πολιτικὸς μᾶλλον, οἰκουρῶν ἐν ἄστει
[16]   δ' ἐστίν, οἶμαι, θεωρητικοῦ φιλοσόφου  καὶ   πολιτικοῦ βίος, ἀλλ' μὲν
[15]   τριήρεις καὶ νήσους καὶ θάλασσαν,  καὶ   πολλὴν μὲν δι' Ἑλλήνων, πολλὴν
[35]   ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα ναῦς ἐπλήρου,  καὶ   πολλοὺς καὶ ἀγαθοὺς ὁπλίτας καὶ
[26]   γενομένης μάχης νικήσαντες οἱ Σάμιοι,  καὶ   πολλοὺς μὲν αὐτῶν ἄνδρας ἑλόντες,
[1]   ἂν βασιλεὺς ἀκροᾶσθαι ψαλλόντων σχολάζῃ,  καὶ   πολὺ νέμει ταῖς Μούσαις ἑτέρων
[13]   τῇ μὲν ἐντὸς διαθέσει πολύεδρον  καὶ   πολύστυλον, τῇ δ' ἐρέψει περικλινὲς
[36]   δαπανηρὸς ὢν καὶ γυναικὶ νέᾳ  καὶ   πολυτελεῖ συνοικῶν, Τισάνδρου θυγατρὶ τοῦ
[12]   καὶ σχολάζοντα, μεγάλας κατασκευασμάτων ἐπιβολὰς  καὶ   πολυτέχνους ὑποθέσεις ἔργων διατριβὴν ἐχόντων
[26]   κοιλοτέρα δὲ καὶ γαστροειδής, ὥστε  καὶ   ποντοπορεῖν καὶ ταχυναυτεῖν. (οὕτω δ'
[19]   πολλήν, ὡς Τολμίδης πρότερον, ἀλλὰ  καὶ   πόρρω θαλάττης προελθὼν τοῖς ἀπὸ
[29]   οὐ θαρροῦντες. ἐν δὲ τούτῳ  καὶ   Ποτίδαια, πόλις ὑπήκοος Ἀθηναίων, ἄποικος
[16]   οὐδενός, οἷον ἐν οἰκίᾳ μεγάλῃ  καὶ   πράγμασιν ἀφθόνοις, περιρρέοντος, ἀλλὰ παντὸς
[2]   καλὸν ἐφ' αὑτὸ πρακτικῶς κινεῖ  καὶ   πρακτικὴν εὐθὺς ὁρμὴν ἐντίθησιν, ἠθοποιοῦν
[5]   προσώπου σύστασις ἄθρυπτος εἰς γέλωτα  καὶ   πρᾳότης πορείας καὶ καταστολὴ περιβολῆς
[39]   ἀνὴρ οὐ μόνον τῆς ἐπιεικείας  καὶ   πρᾳότητος, ἣν ἐν πράγμασι πολλοῖς
[39]   προσωνυμίαν ἓν τοῦτο ποιεῖν ἀνεπίφθονον  καὶ   πρέπουσαν, οὕτως εὐμενὲς ἦθος καὶ
[3]   ἐν Χείρωσι· στάσις δὲ” (φησὶ)  καὶ   πρεσβυγενὴς Κρόνος ἀλλήλοισι μιγέντε μέγιστον
[33]   φοβουμένων ἐκεῖνον τῶν πολεμίων. (διὸ  καὶ   πρὶν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν Ἀττικὴν
[19]   καὶ τὸν αὐχένα διαζώσας ἐρύμασι  καὶ   προβλήμασιν ἐκ θαλάττης εἰς θάλατταν
[1]   ἔργοις, (ἃ καὶ ζῆλόν τινα  καὶ   προθυμίαν ἀγωγὸν εἰς μίμησιν ἐμποιεῖ
[13]   καὶ συνεπιτελοῦσαν. (ὁ γὰρ ἐνεργότατος  καὶ   προθυμότατος τῶν τεχνιτῶν ἀποσφαλεὶς ἐξ
[33]   αὐτοῦ τὴν στρατηγίαν ὡς ἄνανδρον  καὶ   προϊεμένην τὰ πράγματα τοῖς πολεμίοις.
[30]   ψήφισμα κήρυκα πεμφθῆναι πρὸς αὐτοὺς  καὶ   πρὸς Λακεδαιμονίους τὸν αὐτὸν κατηγοροῦντα
[34]   ὄχλον εἰς τὰ τείχη καταχεάμενος  καὶ   πρὸς οὐδὲν ἀνθρώποις τοσούτοις χρώμενος,
[10]   τηλικαῦτα πράσσειν. οὐ μὴν ἀλλὰ  καὶ   πρὸς τὸν λόγον ἅπαξ ἀνέστη,
[27]   φησι τρυφερόν τινα τῷ βίῳ  καὶ   πρὸς τοὺς φόβους μαλακὸν ὄντα
[38]   ἐπαινοῦσιν αὐτοῦ καὶ μνημονεύουσιν,  καὶ   πρὸς τύχην ἐστὶ κοινὰ καὶ
[15]   ὅτε καὶ μάλα δυσχεραίνοντα κατατείνων  καὶ   προσβιβάζων ἐχειροῦτο τῷ συμφέροντι, μιμούμενος
[31]   Γλύκωνος ἀτέλειαν δῆμος ἔδωκε,  καὶ   προσέταξε τοῖς στρατηγοῖς ἐπιμελεῖσθαι τῆς
[20]   Ἑλληνίσι πόλεσιν ὧν ἐδέοντο διεπράξατο  καὶ   προσηνέχθη φιλανθρώπως, τοῖς δὲ περιοικοῦσι
[11]   μέγιστον μὲν ἤδη τὸν Περικλέα  καὶ   πρόσθεν ὁρῶντες γεγονότα τῶν πολιτῶν,
[32]   ὑπόνοιαν. (δεχομένου δὲ τοῦ δήμου  καὶ   προσιεμένου τὰς διαβολάς, οὕτως ἤδη
[32]   ἀσεβείας, Ἑρμίππου τοῦ κωμῳδοποιοῦ διώκοντος  καὶ   προσκατηγοροῦντος ὡς Περικλεῖ γυναῖκας ἐλευθέρας
[29]   ἔπεισε τὸν δῆμον ἀποστεῖλαι βοήθειαν  καὶ   προσλαβεῖν ἐρρωμένην ναυτικῇ δυνάμει νῆσον,
[5]   ὀχλικῆς καὶ πανούργου βωμολοχίας, ἀλλὰ  καὶ   προσώπου σύστασις ἄθρυπτος εἰς γέλωτα
[10]   ἄστει δύναμιν ὑπάρχειν. (ἐδόκει δὲ  καὶ   πρότερον Ἐλπινίκη τῷ Κίμωνι
[13]   ἀκροπόλει παρὰ τὸν βωμὸν ὃς  καὶ   πρότερον ἦν, ὡς λέγουσιν. (ὁ
[4]   κωμικοῖς διατριβήν. γοῦν Πλάτων  καὶ   πυνθανόμενον αὐτοῦ τινα πεποίηκεν οὕτω·
[6]   τῷ μέν, ἐκ τίνων γέγονε  καὶ   πῶς πέφυκε, θεωρῆσαι, τῷ δέ,
[15]   οὐδ' ὁμοίως χειροήθης τῷ δήμῳ  καὶ   ῥᾴδιος ὑπείκειν καὶ συνενδιδόναι ταῖς
[13]   χρώμενος Περικλῆς ταχὺ  καὶ   ῥᾳδίως ἰάσατο τὸν ἄνθρωπον. ἐπὶ
[13]   μέγα φρονοῦντος ἐπὶ τῷ ταχὺ  καὶ   ῥᾳδίως τὰ ζῷα ποιεῖν ἀκούσαντα
[7]   χρείας ἐπιδιδούς, τἆλλα δὲ φίλους  καὶ   ῥήτορας ἑτέρους καθιεὶς ἔπραττεν. (ὧν
[37]   ἄλλων στρατηγῶν εἰς τὸν πόλεμον  καὶ   ῥητόρων, ὡς δ' οὐδεὶς βάρος
[17]   Ἀσίᾳ καὶ νησιώτας ἄχρι Λέσβου  καὶ   Ῥόδου παρεκάλουν, πέντε δὲ τοὺς
[12]   (τοῖς μὲν γὰρ ἡλικίαν ἔχουσι  καὶ   ῥώμην αἱ στρατεῖαι τὰς ἀπὸ
[28]   εἰς τὴν Μιλησίων ἀγορὰν καταγαγὼν  καὶ   σανίσι προσδήσας ἐφ' ἡμέρας δέκα
[5]   τὴν ἀρετὴν ἔχειν τι πάντως  καὶ   σατυρικὸν μέρος ἐῶμεν· τοὺς δὲ
[40]   ~τοῦ δὲ Περικλέους ταχεῖαν αἴσθησιν  καὶ   σαφῆ πόθον Ἀθηναίοις ἐνειργάζετο τὰ
[40]   ἑτέρων ἀνωμολογοῦντο μετριώτερον ἐν ὄγκῳ  καὶ   σεμνότερον ἐν (πρᾳότητι μὴ φῦναι
[20]   τὰ πρὸς θαλάσσῃ. (πολλοὺς δὲ  καὶ   Σικελίας δύσερως ἐκεῖνος ἤδη
[34]   τοιούτων Περικλῆς, ἀλλὰ πρᾴως  καὶ   σιωπῇ τὴν ἀδοξίαν καὶ τὴν
[34]   ὁμοῦ χύδην ἐν οἰκήμασι μικροῖς  καὶ   σκηνώμασι πνιγηροῖς ἠναγκασμένων διαιτᾶσθαι δίαιταν
[12]   ἡνίοχοι καὶ καλωστρόφοι καὶ λινουργοὶ  καὶ   σκυτοτόμοι καὶ ὁδοποιοὶ καὶ μεταλλεῖς,
[33]   κατηγοροῦντες, χοροὶ δ' ᾖδον ᾄσματα  καὶ   σκώμματα πρὸς αἰσχύνην, ἐφυβρίζοντες αὐτοῦ
[39]   (καί μοι δοκεῖ τὴν μειρακιώδη  καὶ   σοβαρὰν ἐκείνην προσωνυμίαν ἓν τοῦτο
[36]   οὐκ ὀλίγους ἀποβαλόντι τῶν ἐπιτηδείων  καὶ   στάσει διατεταραγμένα πόρρωθεν. γὰρ
[6]   ὡς εἶδε τὸ κέρας ἰσχυρὸν  καὶ   στερεὸν ἐκ μέσου τοῦ μετώπου
[28]   αἱ μὲν ἄλλαι γυναῖκες ἐδεξιοῦντο  καὶ   στεφάνοις ἀνέδουν καὶ ταινίαις ὥσπερ
[13]   πολλῶν ἀποθύοντας ἑκάστοτε θαυμάσειεν, ὅπου  καὶ   Στησίμβροτος Θάσιος δεινὸν ἀσέβημα
[15]   τῶν Ἀθηναίων ἐξηρτημένα πράγματα, φόρους  καὶ   στρατεύματα καὶ τριήρεις καὶ νήσους
[12]   ἧττον τῶν πλεόντων καὶ φρουρούντων  καὶ   στρατευομένων τὸ οἰκουροῦν ἔχῃ πρόφασιν
[37]   αὐτόν, ὑποδεξάμενος αὖθις τὰ πράγματα  καὶ   στρατηγὸς αἱρεθεὶς ᾐτήσατο λυθῆναι τὸν
[22]   εἶτ' εὐθὺς ἀπηγγέλλοντο Μεγαρεῖς ἐκπεπολεμωμένοι  καὶ   στρατιὰ πολεμίων ἐπὶ τοῖς ὅροις
[20]   τρισκαίδεκα ναῦς ἀπέλιπε μετὰ Λαμάχου  καὶ   στρατιώτας ἐπὶ Τιμησίεων τύραννον. (ἐκπεσόντος
[28]   οὑμὸς ἀδελφὸς Κίμων, ἀλλὰ σύμμαχον  καὶ   συγγενῆ πόλιν καταστρεφόμενος. (ταῦτα τῆς
[20]   εἰς Σινώπην Ἀθηναίων ἐθελοντὰς ἑξακοσίους  καὶ   συγκατοικεῖν Σινωπεῦσι, νειμαμένους οἰκίας καὶ
[37]   διαλανθάνουσι καὶ παρορωμένοις, πολλοὶ δὲ  καὶ   συκοφαντήμασι περιέπιπτον. (ἐπράθησαν δ' οὖν
[15]   ὑπηκόοις ἔθνεσι καὶ φιλίαις βασιλέων  καὶ   συμμαχίαις πεφραγμένην δυναστῶν, (οὐκέθ'
[11]   καλοὺς κἀγαθοὺς καλουμένους ἄνδρας ἐνδιεσπάρθαι  καὶ   συμμεμῖχθαι πρὸς τὸν δῆμον, ὡς
[11]   τὸ ἀξίωμα, χωρὶς δὲ διακρίνας  καὶ   συναγαγὼν εἰς ταὐτὸ τὴν πάντων
[2]   καὶ τῷ δύνασθαι φέρειν δήμων  καὶ   συναρχόντων ἀγνωμοσύνας ὠφελιμωτάτων ταῖς πατρίσι
[22]   τὸν ἐν τῇ Ἀττικῇ πόλεμον·  καὶ   συνάψαι μὲν εἰς χεῖρας οὐκ
[19]   ἐν δὲ Νεμέᾳ Σικυωνίους ὑποστάντας  καὶ   συνάψαντας μάχην κατὰ κράτος τρεψάμενος
[8]   δυνάμεως Ὀλύμπιον αὐτὸν οἴονται προσαγορευθῆναι·  καὶ   συνδραμεῖν οὐδὲν ἀπέοικεν ἀπὸ πολλῶν
[27]   καὶ κινδύνοις τῶν πολιτῶν περιγενέσθαι  καὶ   συνελεῖν τὴν πόλιν βουλόμενος. (ἐπεὶ
[15]   τῷ δήμῳ καὶ ῥᾴδιος ὑπείκειν  καὶ   συνενδιδόναι ταῖς ἐπιθυμίαις ὥσπερ πνοαῖς
[4]   δημαγωγίας ἐμβριθέστερον, ὅλως τε μετεωρίσας  καὶ   συνεξάρας τὸ ἀξίωμα τοῦ ἤθους,
[13]   ἀποστατοῦσαν, ἀλλὰ συνεφαπτομένην τοῦ ἔργου  καὶ   συνεπιτελοῦσαν. (ὁ γὰρ ἐνεργότατος καὶ
[16]   ἀλλ' ἐμέμφοντο τὴν ἐφήμερον ταύτην  καὶ   συνηγμένην εἰς τὸ ἀκριβέστατον δαπάνην,
[7]   καὶ τὴν τοιαύτην ἅπασαν φιλοφροσύνην  καὶ   συνήθειαν ἐξέλιπεν, ὡς ἐν οἷς
[5]   καλῶν ὑποποιούσης τινὰ λεληθότως ζῆλον  καὶ   συνήθειαν. ~οὐ μόνον δὲ ταῦτα
[19]   γειτνιάσεσι καὶ γέμουσα λῃστηρίων ὁμόρων  καὶ   συνοίκων· ἐθαυμάσθη δὲ καὶ διεβοήθη
[3]   τὴν γὰρ σκίλλαν ἔστιν ὅτε  καὶ   σχῖνον ὀνομάζουσι. (τῶν δὲ κωμικῶν
[27]   λαβόντι τὸν λευκὸν κύαμον εὐωχεῖσθαι  καὶ   σχολάζειν παρεῖχε τῶν ἄλλων μαχομένων.
[12]   λημμάτων βουλόμενος οὔτε λαμβάνειν ἀργὸν  καὶ   σχολάζοντα, μεγάλας κατασκευασμάτων