Alphabétiquement     [«   »]
ὅταν 3
ὅτε 7
ὅτι 19
οὐ 44
οὗ 6
οὐδ 12
οὐδὲ 15
Fréquences     [«    »]
41 περὶ
41 τὰς
42 τῇ
44 οὐ
44 οὖν
47 Περικλῆς
56 οἱ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Vie de Périclès

οὐ


Chapitre
[1]   Ἰσμηνίας, ἀλλ' ἄνθρωπος, ἔφη, μοχθηρός·  οὐ   γὰρ ἂν οὕτω σπουδαῖος ἦν
[2]   Ἀρχίλοχος ἡσθεὶς αὐτῶν τοῖς ποιήμασιν.  (οὐ   γὰρ ἀναγκαῖον, εἰ τέρπει τὸ
[11]   τὴν πολιτείαν εἰς ἀντίπαλον κατέστησεν.  οὐ   γὰρ εἴασε τοὺς καλοὺς κἀγαθοὺς
[8]   ἔλεγε γεγονέναι καθάπερ τοὺς θεούς·  οὐ   γὰρ ἐκείνους αὐτοὺς ὁρῶμεν, ἀλλὰ
[30]   ἀλλὰ στρέψον εἴσω τὸ πινάκιον·  οὐ   γὰρ ἔστι νόμος τοῦτο
[19]   τοῖς αὐτόθι κατοικοῦσι τῶν Ἑλλήνων·  οὐ   γὰρ μόνον ἐποίκους Ἀθηναίων χιλίους
[19]   τῆς Μεγαρικῆς ἀναχθεὶς ἑκατὸν τριήρεσιν.  (οὐ   γὰρ μόνον ἐπόρθησε τῆς παραλίας
[2]   τοὺς θεωμένους, πρὸς μιμητικὸς  οὐ   γίνεται ζῆλος οὐδὲ ἀνάδοσις κινοῦσα
[26]   Στησίμβροτος, ἐπὶ Κύπρον στελλόμενος· ὅπερ  οὐ   δοκεῖ πιθανὸν εἶναι. (ὁποτέρῳ δ'
[29]   Λακεδαιμονίους, φανερῶς ἐγκαλεῖν τοῖς Ἀθηναίοις  οὐ   θαρροῦντες. ἐν δὲ τούτῳ καὶ
[24]   συνήθεις ἦγον ὡς αὐτήν, καίπερ  οὐ   κοσμίου προεστῶσαν ἐργασίας οὐδὲ σεμνῆς,
[38]   τὸ δὲ κάλλιστον καὶ μέγιστον  οὐ   λέγουσιν. οὐδεὶς γάρ, ἔφη, δι'
[9]   Ἀρείου πάγου βουλῆς, ἧς αὐτὸς  οὐ   μετεῖχε διὰ τὸ μήτ' ἄρχων
[8]   νικᾷ καὶ μεταπείθει τοὺς ὁρῶντας.  οὐ   μὴν ἀλλὰ καὶ αὐτὸς
[10]   εἶ, ὡς πράγματα τηλικαῦτα πράσσειν.  οὐ   μὴν ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸν
[29]   πολιορκουμένη μᾶλλον ἐπετάχυνε τὸν πόλεμον.  (οὐ   μὴν ἀλλὰ πρεσβειῶν τε πεμπομένων
[36]   καὶ χρησιμωτάτους πρὸς τὴν πολιτείαν.  οὐ   μὴν ἀπεῖπεν οὐδὲ προὔδωκε τὸ
[25]   μυρίους χρυσοῦς, παραιτούμενος τὴν πόλιν.  οὐ   μὴν ἔλαβε τούτων οὐδὲν
[4]   τῶν πολιτικῶν ἀλείπτης καὶ διδάσκαλος.  (οὐ   μὴν ἔλαθεν Δάμων τῇ
[35]   αὐτὸν ἐπειρᾶτο παρηγορεῖν καὶ ἀναθαρρύνειν.  (οὐ   μὴν παρέλυσε τὴν ὀργὴν οὐδὲ
[6]   τινὰ λεληθότως ζῆλον καὶ συνήθειαν.  ~οὐ   μόνον δὲ ταῦτα τῆς Ἀναξαγόρου
[8]   μετ' αὐτοῦ, παῖδα καλὸν ἐπαινέσαντος,  οὐ   μόνον, ἔφη, τὰς χεῖρας,
[39]   περιεβάλετο. ~θαυμαστὸς οὖν ἀνὴρ  οὐ   μόνον τῆς ἐπιεικείας καὶ πρᾳότητος,
[5]   λεγομένης μετεωρολογίας καὶ μεταρσιολεσχίας ὑποπιμπλάμενος,  οὐ   μόνον, ὡς ἔοικε, τὸ φρόνημα
[12]   τοὺς βαρβάρους ἀνείργοντες, οὐχ ἵππον,  οὐ   ναῦν, οὐχ ὁπλίτην, ἀλλὰ χρήματα
[39]   καὶ ἀσάλευτον καλοῦντες, οὐ πνεύμασιν,  οὐ   νέφεσι χρώμενον, ἀλλ' αἴθρᾳ μαλακῇ
[16]   ἑαυτὸν ἀνάλωτον ὑπὸ χρημάτων, καίπερ  οὐ   παντάπασιν ἀργῶς ἔχων πρὸς χρηματισμόν,
[6]   κρανίου διακοπέντος ἐπιδεῖξαι τὸν ἐγκέφαλον  οὐ   πεπληρωκότα τὴν βάσιν, ἀλλ' ὀξὺν
[8]   καταβάλω παλαίων, ἐκεῖνος ἀντιλέγων ὡς  οὐ   πέπτωκε, νικᾷ καὶ μεταπείθει τοὺς
[39]   ἀσφαλὲς ἕδος καὶ ἀσάλευτον καλοῦντες,  οὐ   πνεύμασιν, οὐ νέφεσι χρώμενον, ἀλλ'
[10]   ἄλλοις δημαγωγοῖς. (ἔνιοι δέ φασιν  οὐ   πρότερον γραφῆναι τῷ Κίμωνι τὴν
[31]   μὲν οὖν ἀρχὴν ὅπως ἔσχεν  οὐ   ῥᾴδιον γνῶναι, τοῦ δὲ μὴ
[33]   ἀνδρῶν δὲ διαφθαρέντων αὖθις τυχεῖν  οὐ   ῥᾴδιόν ἐστι. (τὸν δὲ δῆμον
[34]   τὴν Πελοπόννησον στόλον ἐκπέμπῶν αὐτὸς  οὐ   συνεξέπλευσεν, ἀλλ' ἔμεινεν οἰκουρῶν καὶ
[20]   οἱ τύραννοι κατεῖχον. τἆλλα δ'  οὐ   συνεχώρει ταῖς ὁρμαῖς τῶν πολιτῶν,
[33]   (τὸν δὲ δῆμον εἰς ἐκκλησίαν  οὐ   συνῆγε δεδιὼς βιασθῆναι παρὰ γνώμην,
[16]   μηλόβοτον ὑπ' ἐνθουσιασμοῦ καὶ μεγαλοφροσύνης,  (οὐ   ταὐτὸν δ' ἐστίν, οἶμαι, θεωρητικοῦ
[2]   πρακτικὴν εὐθὺς ὁρμὴν ἐντίθησιν, ἠθοποιοῦν  οὐ   τῇ μιμήσει τὸν θεατήν, ἀλλὰ
[23]   πάντας θεραπεύων παρῃτεῖτο τὸν πόλεμον,  οὐ   τὴν εἰρήνην ὠνούμενος, ἀλλὰ τὸν
[1]   ἠρώτησεν εἰ παιδία παρ' αὐτοῖς  οὐ   τίκτουσιν αἱ γυναῖκες, ἡγεμονικῶς σφόδρα
[4]   εἴθ' ὅτι τοῖς ὅλοις πρῶτος  οὐ   τύχην οὐδ' ἀνάγκην διακοσμήσεως ἀρχήν,
[16]   ἀρετὴν ἔστιν οὗ γένοιτ' ἂν  οὐ   τῶν ἀναγκαίων μόνον, ἀλλὰ καὶ
[24]   πρωτεύοντας ἐχειρώσατο καὶ τοῖς φιλοσόφοις  οὐ   φαῦλον οὐδ' ὀλίγον ὑπὲρ αὑτῆς
[28]   πολλοὺς καὶ ἀγαθοὺς ἀπώλεσας πολίτας  οὐ   Φοίνιξι πολεμῶν οὐδὲ Μήδοις, ὥσπερ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/12/2005