Alphabétiquement     [«   »]
Ἀλκιβιάδην 1
Ἀλκιβιάδου 1
ἀλλ 23
ἀλλὰ 35
ἄλλα 2
ἄλλαι 1
ἄλλαις 1
Fréquences     [«    »]
28 αὐτοῦ
30
31 ὥσπερ
35 ἀλλὰ
35 οὐκ
37 ἦν
38 ἐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Vie de Périclès

ἀλλὰ


Chapitre
[38]   ὀξεῖαν, ὥσπερ ἄλλων, οὐδὲ σύντονον,  ἀλλὰ   βληχρᾷ τινι νόσῳ καὶ μῆκος
[7]   κωμῳδοποιοὶ λέγουσι πειθαρχεῖν οὐκέτι τολμᾶν,  ἀλλὰ   δάκνειν τὴν Εὔβοιαν καὶ ταῖς
[38]   πόλεως. (ταῦτα, ὡς οὐκέτι συνιέντος,  ἀλλὰ   καθῃρημένου τὴν αἴσθησιν αὐτοῦ, διελέγοντο
[8]   μεταπείθει τοὺς ὁρῶντας. οὐ μὴν  ἀλλὰ   καὶ αὐτὸς Περικλῆς περὶ
[6]   τῆς Ἀναξαγόρου συνουσίας ἀπέλαυσε Περικλῆς,  ἀλλὰ   καὶ δεισιδαιμονίας δοκεῖ γενέσθαι καθυπέρτερος,
[25]   αὐτοὺς οὐχ ἡσυχάζοντας οὐδὲ κατεπτηχότας,  ἀλλὰ   καὶ πάνυ προθύμως ἐγνωκότας ἀντιλαμβάνεσθαι
[19]   παραλίας πολλήν, ὡς Τολμίδης πρότερον,  ἀλλὰ   καὶ πόρρω θαλάττης προελθὼν τοῖς
[10]   πράγματα τηλικαῦτα πράσσειν. οὐ μὴν  ἀλλὰ   καὶ πρὸς τὸν λόγον ἅπαξ
[5]   καθαρὸν ὀχλικῆς καὶ πανούργου βωμολοχίας,  ἀλλὰ   καὶ προσώπου σύστασις ἄθρυπτος εἰς
[8]   δεῖ καθαρὰς ἔχειν τὸν στρατηγόν,  ἀλλὰ   καὶ τὰς ὄψεις. (ὁ δὲ
[19]   κομίσας ἔρρωσεν εὐανδρίᾳ τὰς πόλεις,  ἀλλὰ   καὶ τὸν αὐχένα διαζώσας ἐρύμασι
[39]   πολλοῖς καὶ μεγάλαις ἀπεχθείαις διετήρησεν,  ἀλλὰ   καὶ τοῦ φρονήματος, εἰ τῶν
[35]   ἐπιγενομένη γὰρ οὐκ αὐτοὺς μόνον,  ἀλλὰ   καὶ τοὺς ὁπωσοῦν τῇ στρατιᾷ
[1]   βέλτιστον, ἵνα μὴ θεωρῇ μόνον,  ἀλλὰ   καὶ τρέφηται τῷ θεωρεῖν. ὡς
[16]   ἂν οὐ τῶν ἀναγκαίων μόνον,  ἀλλὰ   καὶ τῶν καλῶν πλοῦτος,
[33]   ποτ' οὐκ ἐθέλεις δόρυ βαστάζειν,  ἀλλὰ   λόγους μὲν περὶ τοῦ πολέμου
[4]   τύχην οὐδ' ἀνάγκην διακοσμήσεως ἀρχήν,  ἀλλὰ   νοῦν ἐπέστησε καθαρὸν καὶ ἄκρατον
[24]   κοσμίου προεστῶσαν ἐργασίας οὐδὲ σεμνῆς,  ἀλλὰ   παιδίσκας ἑταιρούσας τρέφουσαν· (Αἰσχίνης δέ
[16]   μεγάλῃ καὶ πράγμασιν ἀφθόνοις, περιρρέοντος,  ἀλλὰ   παντὸς μὲν ἀναλώματος, παντὸς δὲ
[34]   ἐκινήθη τῶν τοιούτων Περικλῆς,  ἀλλὰ   πρᾴως καὶ σιωπῇ τὴν ἀδοξίαν
[29]   ἐπετάχυνε τὸν πόλεμον. (οὐ μὴν  ἀλλὰ   πρεσβειῶν τε πεμπομένων Ἀθήναζε, καὶ
[30]   τινά· σὺ δὲ μὴ καθέλῃς,  ἀλλὰ   στρέψον εἴσω τὸ πινάκιον· οὐ
[28]   Μήδοις, ὥσπερ οὑμὸς ἀδελφὸς Κίμων,  ἀλλὰ   σύμμαχον καὶ συγγενῆ πόλιν καταστρεφόμενος.
[13]   ἐμήνυσε τὴν θεὸν οὐκ ἀποστατοῦσαν,  ἀλλὰ   συνεφαπτομένην τοῦ ἔργου καὶ συνεπιτελοῦσαν.
[8]   οὐ γὰρ ἐκείνους αὐτοὺς ὁρῶμεν,  ἀλλὰ   ταῖς τιμαῖς ἃς ἔχουσι, καὶ
[39]   οὐδ' ἀνθρώποις νοῦν ἔχουσι προσηκόντων.  ἀλλὰ   ταῦτα μὲν ἴσως ἑτέρας δόξει
[34]   εἰς μῆκος πολέμου τοσοῦτον προὔβησαν,  ἀλλὰ   ταχέως ἀπεῖπον, ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς
[16]   χάρις ἀνθούσης ἐφ' ὥρᾳ πολιτείας,  ἀλλὰ   τεσσαράκοντα μὲν ἔτη πρωτεύων ἐν
[2]   οὐ τῇ μιμήσει τὸν θεατήν,  ἀλλὰ   τῇ ἱστορίᾳ τοῦ ἔργου τὴν
[10]   οὐκ ὤκνησε χαρίσασθαι τοῖς πολλοῖς,  ἀλλὰ   τὸ ψήφισμα γράψας αὐτὸς ἐκάλει
[16]   παντάπασιν ἀργῶς ἔχων πρὸς χρηματισμόν,  ἀλλὰ   τὸν πατρῷον καὶ δίκαιον πλοῦτον,
[23]   πόλεμον, οὐ τὴν εἰρήνην ὠνούμενος,  ἀλλὰ   τὸν χρόνον, ἐν παρασκευασάμενος
[12]   τῶν διδόντων οὐκ ἔστιν,  ἀλλὰ   τῶν λαμβανόντων, ἂν παρέχωσιν ἀνθ'
[12]   ἵππον, οὐ ναῦν, οὐχ ὁπλίτην,  ἀλλὰ   χρήματα μόνον τελούντων, τῶν
[25]   ἔλαβε τούτων οὐδὲν Περικλῆς,  ἀλλὰ   χρησάμενος ὥσπερ ἐγνώκει τοῖς Σαμίοις
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/12/2005