Alphabétiquement     [«   »]
ταπεινώσειν 1
ταραττομένοις 1
ταραχῆς 1
τὰς 41
ταῦτ 3
ταῦτα 21
ταύτας 1
Fréquences     [«    »]
41 ἐπὶ
41 περὶ
39 Περικλέους
41 τὰς
42 τῇ
44 οὐ
44 οὖν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Vie de Périclès

τὰς


Chapitre
[15]   γενομένης κομιδῇ, περιήνεγκεν εἰς ἑαυτὸν  τὰς   Ἀθήνας καὶ τὰ τῶν Ἀθηναίων
[25]   καὶ καταστήσας δημοκρατίαν ἀπέπλευσεν εἰς  τὰς   Ἀθήνας. (οἱ δ' εὐθὺς ἀπέστησαν,
[28]   τὴν Σάμον ὡς ἐπανῆλθεν εἰς  τὰς   Ἀθήνας, ταφάς τε τῶν ἀποθανόντων
[6]   ἐνεργάζεται τοῖς αὐτῶν τε τούτων  τὰς   αἰτίας ἀγνοοῦσι καὶ περὶ τὰ
[30]   δὲ τὸν Ἀνθεμοκρίτου φόνον ἀπαρνούμενοι  τὰς   αἰτίας εἰς Ἀσπασίαν καὶ Περικλέα
[2]   Ἀννίβαν περιέχον, ἀνδρῶν κατά τε  τὰς   ἄλλας ἀρετὰς ὁμοίων, μάλιστα δὲ
[12]   ἔχουσι καὶ ῥώμην αἱ στρατεῖαι  τὰς   ἀπὸ τῶν κοινῶν εὐπορίας παρεῖχον,
[11]   ὄχλου τὴν πόλιν, ἐπανορθούμενος δὲ  τὰς   ἀπορίας τοῦ δήμου, φόβον δὲ
[24]   μετὰ τῶν γνωρίμων ἐφοίτα, καὶ  τὰς   γυναῖκας ἀκροασομένας οἱ συνήθεις ἦγον
[16]   τε πόλεις, τὰς μὲν δεῖν,  τὰς   δ' ἀναλύειν, λάινα τείχη, τὰ
[29]   οὖν Περικλῆς ἀκούων διὰ  τὰς   δέκα ταύτας τριήρεις, ὡς μικρὰν
[32]   δὲ τοῦ δήμου καὶ προσιεμένου  τὰς   διαβολάς, οὕτως ἤδη ψήφισμα κυροῦται,
[33]   πόλει καὶ τὴν χώραν καὶ  τὰς   ἐπαύλεις ἐπιδίδωσιν. (ἐμβάλλουσιν οὖν εἰς
[10]   ὄντα τοῖς ὀλιγαρχικοῖς καὶ περὶ  τὰς   εὐθύνας καὶ διώξεις τῶν τὸν
[11]   καὶ τότε μάλιστα τῷ δήμῳ  τὰς   ἡνίας ἀνεὶς Περικλῆς ἐπολιτεύετο
[30]   ἐμβαλοῦσι· ταφῆναι δ' Ἀνθεμόκριτον παρὰ  τὰς   Θριασίας πύλας, αἳ νῦν Δίπυλον
[13]   ἀνθρώπους σατυρικοὺς τοῖς βίοις καὶ  τὰς   κατὰ τῶν κρειττόνων βλασφημίας ὥσπερ
[19]   ἐκ θαλάττης εἰς θάλατταν ἀπετείχισε  τὰς   καταδρομὰς τῶν Θρᾳκῶν περικεχυμένων τῇ
[28]   ἤδη διακειμένους προσέταξεν ἀνελεῖν, ξύλοις  τὰς   κεφαλὰς συγκόψαντας, εἶτα προβαλεῖν ἀκήδευτα
[2]   γὰρ ἐκ τῆς τύχης ἀγαθῶν  τὰς   κτήσεις καὶ ἀπολαύσεις, τῶν δ'
[7]   Σαλαμινίαν τριήρη, φησὶ Κριτόλαος, πρὸς  τὰς   μεγάλας χρείας ἐπιδιδούς, τἆλλα δὲ
[16]   τε φόρους αὐτάς τε πόλεις,  τὰς   μὲν δεῖν, τὰς δ' ἀναλύειν,
[28]   Περικλῆς τὰ τείχη καθεῖλε καὶ  τὰς   ναῦς παρέλαβε καὶ χρήμασι πολλοῖς
[36]   πρῶτον μὲν ἐκφέρων ἐπὶ γέλωτι  τὰς   οἴκοι διατριβὰς αὐτοῦ καὶ τοὺς
[4]   μεμιγμένοις πᾶσι τοῖς ἄλλοις, ἀποκρίνοντα  τὰς   ὁμοιομερείας. ~τοῦτον ὑπερφυῶς τὸν ἄνδρα
[8]   ἔχειν τὸν στρατηγόν, ἀλλὰ καὶ  τὰς   ὄψεις. (ὁ δὲ Στησίμβροτός φησιν
[9]   βουλήν, ὥστε τὴν μὲν ἀφαιρεθῆναι  τὰς   πλείστας κρίσεις δι' Ἐφιάλτου, Κίμωνα
[19]   Ἀθηναίων χιλίους κομίσας ἔρρωσεν εὐανδρίᾳ  τὰς   πόλεις, ἀλλὰ καὶ τὸν αὐχένα
[23]   ναυσὶ καὶ πεντακισχιλίοις ὁπλίταις κατεστρέψατο  τὰς   πόλεις. καὶ Χαλκιδέων μὲν τοὺς
[2]   ἀπολαύσεις, τῶν δ' ἀπ' ἀρετῆς  τὰς   πράξεις ἀγαπῶμεν, καὶ τὰ μὲν
[38]   τῆς δυνάμεως, ὅση γένοιτο, καὶ  τὰς   πράξεις ἀνεμετροῦντο καὶ τῶν τροπαίων
[14]   ὡς σπαθῶντος τὰ χρήματα καὶ  τὰς   προσόδους ἀπολλύντος, ἠρώτησεν ἐν ἐκκλησίᾳ
[18]   δὲ Τολμίδην τὸν Τολμαίου διὰ  τὰς   πρότερον εὐτυχίας καὶ διὰ τὸ
[13]   φίλου καὶ ὑποστρατηγοῦντος, εἴς τε  τὰς   Πυριλάμπους ὀρνιθοτροφίας, ὃς ἑταῖρος ὢν
[28]   ἀληθείας, μᾶλλον ἔοικεν ἐνταῦθα δεινῶσαι  τὰς   τῆς πατρίδος συμφορὰς ἐπὶ διαβολῇ
[19]   φίλης οὔσης στρατιώτας ἀναλαβὼν εἰς  τὰς   τριήρεις ἐπὶ τὴν ἀντιπέρας ἤπειρον
[38]   τοῖς Ἠθικοῖς διαπορήσας εἰ πρὸς  τὰς   τύχας τρέπεται τὰ ἤθη καὶ
[35]   ψήφους λαβόντας ἐπ' αὐτὸν εἰς  τὰς   χεῖρας καὶ γενομένους κυρίους ἀφελέσθαι
[8]   καλὸν ἐπαινέσαντος, οὐ μόνον, ἔφη,  τὰς   χεῖρας, Σοφόκλεις, δεῖ καθαρὰς
[35]   ὀργὴν οὐδὲ μετέπεισε πρότερον  τὰς   ψήφους λαβόντας ἐπ' αὐτὸν εἰς
[34]   καὶ τὰ σώματα κακούμενοι καὶ  τὰς   ψυχὰς παντάπασιν ἠγριώθησαν πρὸς τὸν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/12/2005