HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Maxime de Tyr, Dissertations, XVIII

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ο  =  30 formes différentes pour 110 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Dissertation, Chap.
[18, 8]   εἰκὼν ἀκολάστου ἔρωτος· τοιοῦτος αὐτῷ     Ἀλέξανδρος, οἷος ἐκ μάχης ἐπανεῖναι
[18, 5]   ἐρωτικῶν ἀντίτεχνος, Κριτοβούλου ἁπτόμενος,     ἀπὸ κυνηγεσίου τῆς Ἀλκιβιάδου ὥρας
[18, 3]   μοι βούλεται Ἐπαμεινώνδας καὶ     Ἁρμόδιος, καὶ οἱ περὶ τοῦ
[18, 2]   μὲν δίκαιος ἦν διὰ ἰσοτιμίαν,     δὲ ἄδικος δι´ ἐξουσίαν· ἀλλὰ
[18, 8]   δὲ παραμυθεῖται· μὲν ᾄδει,     δὲ ἀκροᾶται· ἐρωτικὸν δὲ καὶ
[18, 8]   καὶ λοιδορεῖται πᾶσιν καὶ ἀπειλεῖ·     δὲ ἀναχωρεῖ ἐφ´ ἡσυχίας, καὶ
[18, 9]   ἑκάτερος φιλίαν, μὲν γυναικῶν,     δὲ ἀρρένων, ἐπιτηδεῦσαι. Καὶ γὰρ
[18, 8]   ὡς οὐκ ἀνεξομένου τοῦ ἐραστοῦ·     δὲ ἐφίησιν, καὶ τοῖς αὑτοῦ
[18, 8]   μὲν θρασὺς καὶ ἐπιμανής,     δὲ ἥμερος καὶ ἐμπαθής·
[18, 8]   πάντα δὴ τὰ φίλτατα ὀνόματα·     δὲ οὔτε μητρὸς τοσουτονὶ αὐτῷ
[18, 8]   δὲ παιδευομένου· μὲν ἄχθεται,     δὲ παραμυθεῖται· μὲν ᾄδει,
[18, 5]   χαίρων τῇ τῆς μυθολογίας ἐξουσίᾳ.     δὲ Σωκράτης ἡμῖν ἐπ´ ἀληθείᾳ
[18, 9]   ἔρωτα, ὑβριστὴς γάρ, χαίρειν ἐῶ.     δὲ τῆς Λεσβίας (εἴτοι χρὴ
[18, 2]   τοῦ τυράννου τὸν ἰδιώτην ἠσπάζετο·     δὲ ὑπ´ ὀργῆς ἄλλά τε
[18, 6]   τὰ Σωκράτους ἐν Διονυσίοις κωμῳδῶν,     δεινότατος τῶν κατηγόρων, ἐλοιδορήσατο τῷ
[18, 2]   Νέστωρ περὶ τὸ Ἴλιον συνεστήσατο,     δεινότατος τῶν στρατηγῶν, οὔτε Ἡρακλεῖδαι
[18, 5]   Σωκράτης ἐρῶν τῷ σωφρονοῦντι, καὶ     ἐκπληττόμενος τοὺς καλοὺς τῷ ἐλέγχοντι
[18, 3]   κυνῶν. ~Τί δή μοι βούλεται     Ἐπαμεινώνδας καὶ Ἁρμόδιος, καὶ
[18, 5]   ἐμέμψατο· αὐτὸς δὲ δὴ Σωκράτης,     ἐραστὴς μὲν σοφίας, πενίας δὲ
[18, 1]   ὑβριστοῦ ἐραστοῦ, ἐκώμασεν εἰς Ἀκταίωνος     ἐραστὴς ὁμοῦ τοῖς Βακχιάδαις νεανίσκοις·
[18, 9]   ὑπὸ τοῦ ἔρωτος, τῇ δὲ     ἔρως ἐτίναξεν τὰς φρένας, ὡς
[18, 5]   ὅτε μοι Σαρπήδονα φίλτατον ἀνδρῶν,     Ζεὺς λέγει· καὶ αὖθις αὖ,
[18, 5]   τὴν παρρησίαν τῶν ἐπῶν, ὅτι     Ζεὺς πεποίηται αὐτῷ τῇ Ἥρᾳ
[18, 5]   Λυσίου τῶν ἐρωτικῶν ἀντίτεχνος,     Κριτοβούλου ἁπτόμενος, ἀπὸ κυνηγεσίου
[18, 5]   καλοὺς τῷ ἐλέγχοντι τοὺς ἄφρονας,     Λυσίου τῶν ἐρωτικῶν ἀντίτεχνος,
[18, 8]   μὲν ἄχθεται, δὲ παραμυθεῖται·     μὲν ᾄδει, δὲ ἀκροᾶται·
[18, 8]   δὲ ἥμερος καὶ ἐμπαθής·     μὲν ἀποφλογοῦται τὰ ὄμματα, καὶ
[18, 8]   μὲν παιδεύοντος, τοῦ δὲ παιδευομένου·     μὲν ἄχθεται, δὲ παραμυθεῖται·
[18, 2]   ἦσαν ἐρασταί, ἰδιώτης καὶ τύραννος·     μὲν δίκαιος ἦν διὰ ἰσοτιμίαν,
[18, 8]   λόγῳ ἐπὶ αἰχμαλώτῳ ἐρασταὶ δύο,     μὲν θρασὺς καὶ ἐπιμανής,
[18, 5]   τοῖς ἐκείνου παραβαλλόμενα. Αὐτίκα καὶ     μὲν περὶ τοῦ Διὸς τοιαῦτα
[18, 2]   ἀκριβῶς, καὶ ἄρρηκτον· οἷον οὔτε     Νέστωρ περὶ τὸ Ἴλιον συνεστήσατο,
[18, 1]   χρῆμα, οὐκ ἔρως· θαρσῶν δὲ     Περίανδρος τῇ ἐξουσίᾳ παροινεῖ εἰς
[18, 9]   Σαπφὼ λέγει· οὐ προσιέναι φησὶν     Σωκράτης Ἀλκιβιάδῃ, ἐκ πολλοῦ ἐρῶν,
[18, 5]   Οὐδὲν γὰρ αὐτὸς αὑτῷ ὅμοιος     Σωκράτης ἐρῶν τῷ σωφρονοῦντι, καὶ
[18, 9]   Σωκράτους· τὸν Ἴωνα χαίρειν φησὶν     Σωκράτης· πολλά μοι τὰν Πολυανακτίθαο
[18, 5]   κυνηγεσίου τῆς Ἀλκιβιάδου ὥρας παραγινόμενος,     Χαρμίδην τεθηπώς. Πῶς γὰρ ὅμοια
[18, 9]   ὑπὸ πάντων ἁλίσκεσθαι τῶν καλῶν·  ὅ,   τι γὰρ ἐκείνῳ Ἀλκιβιάδης καὶ
[18, 9]   Γύριννα καὶ Ἀτθὶς Ἀνακτορία· καὶ  ὅ,   τιπερ Σωκράτει οἱ ἀντίτεχνοι, Πρόδικος
[18, 9]   Σωκράτης· πολλά μοι τὰν  Πολυανακτίθαο   παῖδα χαίρειν, Σαπφὼ λέγει· οὐ
[18, 9]   λόγους· σμικρά μοι παῖς ἔτι  φαίνεο   κἄχαρις ἔσσα Σαπφὼ λέγει· κωμῳδεῖ
[18, 6]   συκοφάνταις, οὔτε τοῖς κωμῳδοῖς ἐπιλήψιμον.  Διὸ   δὴ τὸ μὲν Ἀθηναίων θέατρον
[18, 9]   νέοις εἰκάσαι) τί ἂν εἴη  ἄλλο,   αὐτό, Σωκράτους τέχνη
[18, 9]   δὲ ἀείδουσιν αἱ μοῦσαι τί  ἄλλο   γυναικῶν ἔρωτας, καὶ ἀνδρῶν;
[18, 6]   Ἀθηναίων θέατρον καὶ τὸ δικαστήριον  ἐκεῖνο   διαπέφευγεν· πρὸς τουτουσὶ δὲ τοὺς
[18, 5]   ἀντίτεχνος, Κριτοβούλου ἁπτόμενος,  ἀπὸ   κυνηγεσίου τῆς Ἀλκιβιάδου ὥρας παραγινόμενος,
[18, 2]   ἀρετή. Ἐλευθεροῖ τὰς Θήβας Ἐπαμεινώνδας  ἀπὸ   Λακεδαιμονίων στρατηγήματι ἐρωτικῷ· μειρακίων πολλῶν
[18, 7]   οὐδὲ πρώτου· θεασώμεθα γὰρ οὕτως,  ἀπὸ   Ὁμήρου ἀρξάμενοι. ~Οὗτος γάρ μοι
[18, 1]   κυνῶν ἐν θήρᾳ, τοῦ δὲ  ὑπὸ   ἐραστῶν ἐν μέθῃ. Περιάνδρῳ τῷ
[18, 1]   μειρακίων, ἀπολομένου ἑκατέρου, τοῦ μὲν  ὑπὸ   κυνῶν ἐν θήρᾳ, τοῦ δὲ
[18, 7]   αὐτῷ τοῦ Μυρινουσίου Φαίδρου λόγον  ὑπὸ   Λυσίου τοῦ Κεφάλου συγγεγραμμένον ἐρωτικόν,
[18, 9]   γὰρ πολλῶν ἐρᾶν ἔλεγον, καὶ  ὑπὸ   πάντων ἁλίσκεσθαι τῶν καλῶν· ὅ,
[18, 4]   Ἀκαδημίᾳ, ἐν Πειραιεῖ, ἐν ὁδῷ  ὑπὸ   πλατάνῳ, ἐν Λυκίῳ. Καὶ τὰ
[18, 9]   Σαπφὼ μυθοπλόκον. Ἐκβακχεύεται ἐπὶ Φαίδρῳ  ὑπὸ   τοῦ ἔρωτος, τῇ δὲ
[18, 3]   δοκίμου καὶ μή. Τὸν μὲν  πρὸ   τοῦ δοκίμου τὸ φαινόμενον ἀσπαζόμενον
[18, 3]   ἀπιστοῦνται δὲ οἱ χρηστοὶ διὰ  τὸ   ἀμφίβολον τοῦ πάθους, ἀλλ´ ὥσπερ
[18, 5]   ἐπισφαλέστερος ἐν οἷς αἰνίττεται, διὰ  τὸ   ἀξιόπιστον μὲν ἐν τοῖς λόγοις,
[18, 5]   δεινὸν καὶ σφαλερὸν τὸ χρῆμα.  Τὸ   γὰρ ὑποβαλεῖν αἰσχρῷ καλόν, καὶ
[18, 5]   ἐπιδείκνυσθαι, οὐκ ὠφελοῦν βουλομένου ἔργον  (τὸ   γὰρ ὠφελοῦν ἀφανὲς) ἀλλὰ βλάπτειν·
[18, 2]   δὲ ἄδικος δι´ ἐξουσίαν· ἀλλὰ  τό   γε μειράκιον ὄντως ἦν καλὸν
[18, 3]   φαινόμενον καλόν, οὐχ οὕτως ἔχον,  τὸ   δὲ καλὸν καὶ ὂν καὶ
[18, 1]   αὕτη Περίανδρον μὲν ἔπαυσεν ὑβρίζοντα,  τὸ   δὲ μειράκιον ἐποίησεν ἐξ ἐρωμένου
[18, 3]   διττόν, τὸ μὲν ἀρετῆς ἐπήβολον,  τὸ   δὲ μοχθηρίᾳ συμπεφυκός, φωνῇ μιᾷ
[18, 5]   δικαστὰς ὑπεροψίᾳ, οὐδὲ τῇ ἐπὶ  τὸ   δεσμωτήριον ὁδῷ, οὐδὲ τῇ πρὸς
[18, 6]   τὸ μὲν Ἀθηναίων θέατρον καὶ  τὸ   δικαστήριον ἐκεῖνο διαπέφευγεν· πρὸς τουτουσὶ
[18, 1]   τυραννίδι καὶ ἔρωτι, εἰσπεσόντες εἰς  τὸ   δωμάτιον, οἱ μὲν ἐπειρῶντο ἀπάγειν,
[18, 1]   ἐν χερσὶν αὐτῶν. Καὶ εἰκάσθη  τὸ   ἐν Κορίνθῳ τοῦτο πάθος τῷ
[18, 7]   αὐτὸν Σωκράτην παραστησώμεθα, ἐπαινοῦντα μὲν  τὸ   ἔργον καὶ θαυμάζοντα αὐξανόμενον, ἀπαρνούμενον
[18, 7]   τῇδε· ~ὡς οὐκ ἴδιον Σωκράτους  τὸ   ἐρωτικὸν ἐπιτήδευμα, ἀλλὰ μακρῷ πρεσβύτερον·
[18, 2]   οἷον οὔτε Νέστωρ περὶ  τὸ   Ἴλιον συνεστήσατο, δεινότατος τῶν
[18, 1]   Περίανδρος τῇ ἐξουσίᾳ παροινεῖ εἰς  τὸ   μειράκιον. δὲ παροινία αὕτη
[18, 1]   Κορίνθου ἐδυνάστευον. Ὡς δὲ ἐσωφρόνει  τὸ   μειράκιον καὶ ὑπερεφρόνει ὑβριστοῦ ἐραστοῦ,
[18, 4]   τὴν θείαν κεφαλήν, καὶ Λῦσιν  τὸ   μειράκιον, καὶ Χαρμίδην τὸν καλόν.
[18, 1]   οἱ δὲ οἰκεῖοι κατέχειν· σπώμενον  τὸ   μειράκιον ὑπ´ ἀμφοῖν, βίᾳ διαφθείρεται
[18, 6]   τοῖς κωμῳδοῖς ἐπιλήψιμον. Διὸ δὴ  τὸ   μὲν Ἀθηναίων θέατρον καὶ τὸ
[18, 3]   ἔρωτος λόγοι; Ὅτι πρᾶγμα διττόν,  τὸ   μὲν ἀρετῆς ἐπήβολον, τὸ δὲ
[18, 3]   καλοῦ φύσει. Ἐὰν γὰρ τούτου  τὸ   μὲν φαινόμενον καλόν, οὐχ
[18, 6]   μή, σκοπεῖν ἀναθησόμεθα σμικρόν, ὅσον  τὸ   νῦν ἔχον· λέγωμεν δὲ ὡδὶ
[18, 6]   Οὐ γὰρ ἦν, ὡς ἔοικεν,  τὸ   πρᾶγμα οὔτε τοῖς συκοφάνταις, οὔτε
[18, 6]   γάρ εἰσιν ἐκείνων ἀμαχώτεροι) διαγωνισώμεθα  τὸ   πρῶτον τῇδε· ~ὡς οὐκ ἴδιον
[18, 7]   ἐρωτικόν, οὐκ ἔφη θαυμάζειν, πλῆρες  τὸ   στῆθος ἔχων ὥσπερ ἀγγεῖον, ἀλλοτρίων
[18, 4]   καρδίαν ἐπὶ Χαρμίδῃ καὶ ἥδειν  τὸ   σῶμα, ἐπτοῆσθαι δὲ καὶ ἐνθουσιᾶν,
[18, 8]   ὀνείρατα, καὶ τὰ δάκρυα, καὶ  τὸ   τελευταῖον δῶρον ἤδη θαπτομένῳ
[18, 5]   αἰνίττεται· καὶ παρεὶς τῇ ἀκοῇ  τὸ   τερπνόν, συναγωνίζεται τῷ ποιητῇ, καὶ
[18, 8]   δὲ ἀκροᾶται· ἐρωτικὸν δὲ καὶ  τὸ   τυχεῖν ἐθέλοντα ἐξουσίας πρὸς μάχην
[18, 3]   Τὸν μὲν πρὸ τοῦ δοκίμου  τὸ   φαινόμενον ἀσπαζόμενον πόρρω πάνυ τίθεμεν
[18, 1]   τὴν ὁμιλίαν συστησαμένῳ ὕβρις ἦν  τὸ   χρῆμα, οὐκ ἔρως· θαρσῶν δὲ
[18, 5]   πράξεις καλάς, δεινὸν καὶ σφαλερὸν  τὸ   χρῆμα. Τὸ γὰρ ὑποβαλεῖν αἰσχρῷ
[18, 5]   ἄλλα ἐπὶ τούτοις Ὅμηρος μὲν  ᾐνίξατο,   Σωκράτης δὲ ἐμέμψατο· αὐτὸς δὲ
[18, 9]   Ἀλκιβιάδῃ, ἐκ πολλοῦ ἐρῶν, πρὶν  ἡγήσατο   ἱκανὸν εἶναι πρὸς λόγους· σμικρά
[18, 6]   κωμῳδῶν, δεινότατος τῶν κατηγόρων,  ἐλοιδορήσατο   τῷ ἔρωτι τοῦ Σωκράτους· καίτοι
[18, 2]   Νέστωρ περὶ τὸ Ἴλιον  συνεστήσατο,   δεινότατος τῶν στρατηγῶν, οὔτε
[18, 5]   Ὅμηρος μὲν ᾐνίξατο, Σωκράτης δὲ  ἐμέμψατο·   αὐτὸς δὲ δὴ Σωκράτης,
[18, 5]   πολιτείας καὶ τροφῆς τῶν νέων  ἀπεπέμψατο,   αὐτῷ Ὁμήρῳ, στεφανώσας τὸν ποιητὴν
[18, 9]   δέ που καὶ τὴν τέχνην  ἀπεκαλύψατο·   ἐμὲ γὰρ λόγων εἵνεκα παῖδες
[18, 2]   ὑπεριδὸν τοῦ τυράννου τὸν ἰδιώτην  ἠσπάζετο·   δὲ ὑπ´ ὀργῆς ἄλλά
[18, 6]   μόνον, ὑπὲρ ὅτου εἰσαγγελία  ἐγένετο,   ἀλλ´ ἠρέμα εἰς ἄλλους ἀξιοχρεωτέρους
[18, 9]   αὐλήμασιν. Τίς ἄν, θεοί,  μέμψαιτο   ἐραστὴν τοιοῦτον, πλὴν Τιμάρχου;
[18, 6]   τῶν δὲ ἐρωτικῶν τῶν Σωκράτους  ἀπέσχοντο   καὶ οἱ δεινοὶ οὗτοι συκοφάνται·
[18, 1]   εἰς τὸ δωμάτιον, οἱ μὲν  ἐπειρῶντο   ἀπάγειν, οἱ δὲ οἰκεῖοι κατέχειν·
[18, 9]   τί ἂν εἴη ἄλλο,  αὐτό,   Σωκράτους τέχνη ἐρωτική; Δοκοῦσιν
[18, 6]   καὶ ὅτι μὲν Κριτίας ἐτυράννησεν,  τοῦτο   ἀδικεῖν ἔλεγον τὸν Σωκράτην, καὶ
[18, 9]   ἔρως εὐπορῶν, ἀποθνήσκει δὲ ἀπορῶν·  τοῦτο   ἐκείνη ξυλλαβοῦσα εἶπεν γλυκύπικρον‘ καὶ
[18, 9]   ᾄδω, χαρίεντα δ´ οἶδα λέξαι.  Τοῦτο   καὶ περὶ Σωκράτους Ἀλκιβιάδης ἔλεγεν,
[18, 1]   Καὶ εἰκάσθη τὸ ἐν Κορίνθῳ  τοῦτο   πάθος τῷ Βοιωτίῳ διὰ τὴν
[18, 5]   ἀφανὲς) ἀλλὰ βλάπτειν· πρόχειρον γὰρ  τοῦτο.   Ταῦτα οἶμαι Θρασύμαχον ἂν εἰπεῖν,
[18, 9]   Ἀλκιβιάδης καὶ Χαρμίδης καὶ Φαῖδρος,  τοῦτο   τῇ Λεσβίᾳ Γύριννα καὶ Ἀτθὶς
[18, 9]   Γοργίας καὶ Θρασύμαχος καὶ Πρωταγόρας,  τοῦτο   τῇ Σαπφοῖ Γοργὼ καὶ Ἀνδρομέδα·
[18, 2]   δευτέραν εἰκόνα; Μειρακίῳ Ἀττικῷ  δύο   ἦσαν ἐρασταί, ἰδιώτης καὶ τύραννος·
[18, 8]   πρώτῳ λόγῳ ἐπὶ αἰχμαλώτῳ ἐρασταὶ  δύο,   μὲν θρασὺς καὶ ἐπιμανής,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/04/2008