HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Maxime de Tyr, Dissertations, XVIII

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ε  =  18 formes différentes pour 103 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Dissertation, Chap.
[18, 6]   Ἀνύτου καὶ Μελήτου· ἐκεῖνοι μέν  γε   ἀδικεῖν γραψάμενοι Σωκράτην, καὶ τοὺς
[18, 5]   πρὸς τὸν θάνατον παρασκευῇ· πολλοῦ  γε   καὶ δεῖ. Εἰ μὲν γὰρ
[18, 2]   ἄδικος δι´ ἐξουσίαν· ἀλλὰ τό  γε   μειράκιον ὄντως ἦν καλὸν καὶ
[18, 7]   τοῦ λόγου μήτηρ, πάντως  γε   οὐκ ἴδιοι οἱ τοῦ Σωκράτους
[18, 2]   τῶν ἐρώτων τοῦ δικαίου μίαν  γέ   τινα δευτέραν εἰκόνα; Μειρακίῳ
[18, 4]   ἔσκωπτον ἐν Διονυσίοις οἱ κωμῳδοί.  Ἔλεγε   δὲ ταῦτα μόνον οὐκ ἐν
[18, 9]   κατάκλισιν σοφιστοῦ, καὶ αὕτη τίς  δὲ   ἀγροιῶτιν ἐπεμμένα στολήν τὸν ἔρωτα
[18, 2]   δίκαιος ἦν διὰ ἰσοτιμίαν,  δὲ   ἄδικος δι´ ἐξουσίαν· ἀλλὰ τό
[18, 9]   μὲν τὰ Ὁμήρου ἐρωτικά. ~Ἡσιόδῳ  δὲ   ἀείδουσιν αἱ μοῦσαι τί ἄλλο
[18, 5]   ἀληθῆ ταῦτα, εὐφημεῖν ἄξιον· εἰ  δὲ   αἰνίττεται δι´ αἰσχρῶν ῥημάτων πράξεις
[18, 5]   ὡς φησὶ μὲν ταῦτα, ἕτερα  δὲ   αἰνίττεται· καὶ παρεὶς τῇ ἀκοῇ
[18, 8]   παραμυθεῖται· μὲν ᾄδει,  δὲ   ἀκροᾶται· ἐρωτικὸν δὲ καὶ τὸ
[18, 8]   λοιδορεῖται πᾶσιν καὶ ἀπειλεῖ·  δὲ   ἀναχωρεῖ ἐφ´ ἡσυχίας, καὶ δακρύει
[18, 9]   θάλλει μὲν ἔρως εὐπορῶν, ἀποθνήσκει  δὲ   ἀπορῶν· τοῦτο ἐκείνη ξυλλαβοῦσα εἶπεν
[18, 9]   φιλίαν, μὲν γυναικῶν,  δὲ   ἀρρένων, ἐπιτηδεῦσαι. Καὶ γὰρ πολλῶν
[18, 9]   καὶ βασιλέων καὶ φυτῶν; Τὸν  δὲ   Ἀρχιλόχου ἔρωτα, ὑβριστὴς γάρ, χαίρειν
[18, 7]   ἐπιτήδευμα, ἀλλὰ μακρῷ πρεσβύτερον· μάρτυρα  δὲ   αὐτὸν Σωκράτην παραστησώμεθα, ἐπαινοῦντα μὲν
[18, 9]   καλῶν, καὶ ἐπαινεῖ πάντας· μεστὰ  δὲ   αὐτοῦ τὰ ᾄσματα τῆς Σμέρδιος
[18, 7]   ἔργον καὶ θαυμάζοντα αὐξανόμενον, ἀπαρνούμενον  δὲ   αὐτοῦ τὴν εὕρεσιν. Ἐπιδειξαμένου γὰρ
[18, 5]   ᾐνίξατο, Σωκράτης δὲ ἐμέμψατο· αὐτὸς  δὲ   δὴ Σωκράτης, ἐραστὴς μὲν
[18, 4]   τοῦ θαυμαστοῦ γέρως. Αὐτὸς  δὲ   δὴ τὸν ἔρωτα, ἀναπλάττων ἐπ´
[18, 9]   νῦν μὲν ἐπιτιμᾷ ταύταις, νῦν  δὲ   ἐλέγχει, καὶ εἰρωνεύεται αὐτὰ ἐκεῖνα
[18, 5]   τούτοις Ὅμηρος μὲν ᾐνίξατο, Σωκράτης  δὲ   ἐμέμψατο· αὐτὸς δὲ δὴ Σωκράτης,
[18, 7]   Ἀνακρέοντος, φησίν, τοῦ σοφοῦ. Τὸν  δὲ   ἐν τῷ συμποσίῳ λόγον, εἰς
[18, 4]   τὰς βάκχας, ἐπὶ Ἀλκιβιάδῃ· ἐπεστρέφθαι  δὲ   ἐπ´ Αὐτόλυκον τὰ ὄμματα, ὥσπερ
[18, 4]   οἷς οἱ σοφισταὶ ἐκόμων· τὴν  δὲ   ἐρωτικὴν τέχνην ὑποδύς, ταύτης καὶ
[18, 6]   πλάτανον καὶ τὸν κύνα· τῶν  δὲ   ἐρωτικῶν τῶν Σωκράτους ἀπέσχοντο καὶ
[18, 1]   Βακχιάδαι δὲ Κορίνθου ἐδυνάστευον. Ὡς  δὲ   ἐσωφρόνει τὸ μειράκιον καὶ ὑπερεφρόνει
[18, 8]   οὐκ ἀνεξομένου τοῦ ἐραστοῦ·  δὲ   ἐφίησιν, καὶ τοῖς αὑτοῦ ὅπλοις
[18, 5]   σοφίας, πενίας δὲ κρείττων, ἡδονῆς  δὲ   ἐχθρός, ἀληθείας δὲ φίλος, οὕτω
[18, 8]   μὲν θρασὺς καὶ ἐπιμανής,  δὲ   ἥμερος καὶ ἐμπαθής· μὲν
[18, 6]   δοκῶ βούλεσθαι μὲν ταῦτα, δύνασθαι  δὲ   ἧττον· χρὴ δὲ ὁμοῦ τῷ
[18, 4]   καὶ ἥδειν τὸ σῶμα, ἐπτοῆσθαι  δὲ   καὶ ἐνθουσιᾶν, καθάπερ τὰς βάκχας,
[18, 8]   καὶ τὴν ὀργὴν κατατίθεται· ἐρωτικὰ  δὲ   καὶ τὰ ἐνύπνια, καὶ τὰ
[18, 2]   ἀνάγκην ὑπερμαχοῦντα τῶν φιλτάτων· ἦν  δὲ   καὶ τὰ μειράκια ἐφάμιλλα ταῖς
[18, 8]   ᾄδει, δὲ ἀκροᾶται· ἐρωτικὸν  δὲ   καὶ τὸ τυχεῖν ἐθέλοντα ἐξουσίας
[18, 8]   Πραμνίου διδοὺς τοῖς κάμνουσιν, τοὺς  δὲ   κακοὺς ἐν μέσῳ τάττων τῶν
[18, 3]   καλόν, οὐχ οὕτως ἔχον, τὸ  δὲ   καλὸν καὶ ὂν καὶ φαινόμενον,
[18, 1]   Κορίνθιος, γένους τῶν Βακχιάδων· Βακχιάδαι  δὲ   Κορίνθου ἐδυνάστευον. Ὡς δὲ ἐσωφρόνει
[18, 5]   ἐραστὴς μὲν σοφίας, πενίας  δὲ   κρείττων, ἡδονῆς δὲ ἐχθρός, ἀληθείας
[18, 1]   Περίανδρον μὲν ἔπαυσεν ὑβρίζοντα, τὸ  δὲ   μειράκιον ἐποίησεν ἐξ ἐρωμένου τυραννοκτόνον.
[18, 3]   τὸ μὲν ἀρετῆς ἐπήβολον, τὸ  δὲ   μοχθηρίᾳ συμπεφυκός, φωνῇ μιᾷ οἱ
[18, 9]   Φαίδρῳ ὑπὸ τοῦ ἔρωτος, τῇ  δὲ   ἔρως ἐτίναξεν τὰς φρένας,
[18, 1]   τὸ χρῆμα, οὐκ ἔρως· θαρσῶν  δὲ   Περίανδρος τῇ ἐξουσίᾳ παροινεῖ
[18, 3]   πρὸς τὸν θεὸν ὁμωνυμίαν, ἀπιστοῦνται  δὲ   οἱ χρηστοὶ διὰ τὸ ἀμφίβολον
[18, 1]   οἱ μὲν ἐπειρῶντο ἀπάγειν, οἱ  δὲ   οἰκεῖοι κατέχειν· σπώμενον τὸ μειράκιον
[18, 4]   ἐν νυκτὶ ἐπὶ φέγγος. Πόλιν  δὲ   οἰκίζων ἀγαθῶν ἀνδρῶν, τιθεὶς νόμους
[18, 6]   ταῦτα, δύνασθαι δὲ ἧττον· χρὴ  δὲ   ὁμοῦ τῷ βούλεσθαι καὶ δύνασθαι.
[18, 8]   τὰ μὲν ὅπως ἔχωμεν, τὰ  δὲ   ὅπως φεύγωμεν, τὰ μὲν ἄλλα
[18, 1]   παιδικὰ ἦν μειράκιον πολιτικόν· ἅτε  δὲ   οὐ σὺν δίκῃ τὴν ὁμιλίαν
[18, 4]   καὶ Χαρμίδην τὸν καλόν. Ἀποκρύπτεται  δὲ   οὐδὲν τῶν τοῦ ἔρωτος, οὔτε
[18, 8]   δὴ τὰ φίλτατα ὀνόματα·  δὲ   οὔτε μητρὸς τοσουτονὶ αὐτῷ μέλειν,
[18, 8]   σωφρόνων, τοῦ μὲν παιδεύοντος, τοῦ  δὲ   παιδευομένου· μὲν ἄχθεται,
[18, 8]   παιδευομένου· μὲν ἄχθεται,  δὲ   παραμυθεῖται· μὲν ᾄδει,
[18, 1]   παροινεῖ εἰς τὸ μειράκιον.  δὲ   παροινία αὕτη Περίανδρον μὲν ἔπαυσεν
[18, 9]   ἔρωτι τὰ δίκαια‘ φησίν. Ἤδη  δέ   που καὶ τὴν τέχνην ἀπεκαλύψατο·
[18, 8]   τὸν ἐπὶ λαιᾷ ἵππον, κυκεῶ  δὲ   Πραμνίου διδοὺς τοῖς κάμνουσιν, τοὺς
[18, 5]   τῇ τῆς μυθολογίας ἐξουσίᾳ.  δὲ   Σωκράτης ἡμῖν ἐπ´ ἀληθείᾳ διατεθρυλημένος,
[18, 3]   πάνυ τίθεμεν τῆς τέχνης, τὸν  δὲ   τἀληθῆ αὐτὰ γνωρίζοντα, τοῦτον καὶ
[18, 4]   ἐν Διονυσίοις οἱ κωμῳδοί. Ἔλεγε  δὲ   ταῦτα μόνον οὐκ ἐν μέσοις
[18, 9]   Ξανθίππῃ ὀδυρομένῃ ὅτι ἀπέθνησκεν,  δὲ   τῇ θυγατρί· οὐ γὰρ θέμις
[18, 5]   μὲν ἐν τοῖς λόγοις, δυνατὸν  δὲ   τῇ μιμήσει, ἀνόμοιον δ´ ἐν
[18, 9]   ὑβριστὴς γάρ, χαίρειν ἐῶ.  δὲ   τῆς Λεσβίας (εἴτοι χρὴ πρεσβύτερα
[18, 8]   καὶ ἰατροῖς καὶ ἡνιόχοις· τὰ  δὲ   τοῦ ἔρωτος πάντα ἑξῆς δίεισιν,
[18, 3]   εἶναι καὶ κιβδήλους ἐραστάς, τοὺς  δὲ   τοῦ καὶ ὄντος καὶ φαινομένου
[18, 9]   οὐκ ἄμμι πρέποι τάδε.  δὲ   τοῦ Τηΐου σοφιστοῦ τέχνη τοῦ
[18, 6]   δικαστήριον ἐκεῖνο διαπέφευγεν· πρὸς τουτουσὶ  δὲ   τοὺς νυνὶ κατηγόρους (οὐ γάρ
[18, 2]   τυράννου τὸν ἰδιώτην ἠσπάζετο·  δὲ   ὑπ´ ὀργῆς ἄλλά τε ἀμφοτέρους
[18, 1]   ὑπὸ κυνῶν ἐν θήρᾳ, τοῦ  δὲ   ὑπὸ ἐραστῶν ἐν μέθῃ. Περιάνδρῳ
[18, 5]   κρείττων, ἡδονῆς δὲ ἐχθρός, ἀληθείας  δὲ   φίλος, οὕτω σφαλεροὺς καὶ κινδυνώδεις
[18, 6]   ὅσον τὸ νῦν ἔχον· λέγωμεν  δὲ   ὡδὶ πρὸς τουτουσὶ τοὺς δεινοὺς
[18, 9]   θρῆνον εἶναι οὐκ ἄμμι πρέποι  τάδε.   δὲ τοῦ Τηΐου σοφιστοῦ
[18, 6]   ἐκείνων ἀμαχώτεροι) διαγωνισώμεθα τὸ πρῶτον  τῇδε·   ~ὡς οὐκ ἴδιον Σωκράτους τὸ
[18, 6]   οἱ δεινοὶ οὗτοι συκοφάνται· ἀλλ´  οὐδὲ   Ἀριστοφάνης τὰ Σωκράτους ἐν Διονυσίοις
[18, 4]   νόμους τοῖς ἀριστεῦσιν οὐ στέφανον  οὐδὲ   εἰκόνας, τὰς Ἑλληνικὰς φλυαρίας, δωρεῖται·
[18, 7]   οἱ τοῦ Σωκράτους ἐρωτικοὶ λόγοι,  οὐδὲ   πρώτου· θεασώμεθα γὰρ οὕτως, ἀπὸ
[18, 5]   τῇ πρὸς τοὺς τυράννους ἐλευθερίᾳ,  οὐδὲ   τῇ ἐπὶ Δηλίῳ ἀριστείᾳ, οὐδὲ
[18, 5]   τῇ πρὸς τοὺς δικαστὰς ὑπεροψίᾳ,  οὐδὲ   τῇ ἐπὶ τὸ δεσμωτήριον ὁδῷ,
[18, 5]   τῇ ἐπὶ τὸ δεσμωτήριον ὁδῷ,  οὐδὲ   τῇ πρὸς τὸν θάνατον παρασκευῇ·
[18, 5]   οὐδὲ τῇ ἐπὶ Δηλίῳ ἀριστείᾳ,  οὐδὲ   τῇ πρὸς τοὺς δικαστὰς ὑπεροψίᾳ,
[18, 5]   τῇ πρὸς τὸν δῆμον παρρησίᾳ,  οὐδὲ   τῇ πρὸς τοὺς τυράννους ἐλευθερίᾳ,
[18, 6]   ὁμοῦ τῷ βούλεσθαι καὶ δύνασθαι.  Ὧδε   τοίνυν δράσωμεν περὶ ῥᾳστώνην τοιαύτην
[18, 9]   που καὶ τὴν τέχνην ἀπεκαλύψατο·  ἐμὲ   γὰρ λόγων εἵνεκα παῖδες ἂν
[18, 2]   δὲ ὑπ´ ὀργῆς ἄλλά  τε   ἀμφοτέρους προὐπηλάκισεν, καὶ ἀδελφὴν Ἁρμοδίου
[18, 4]   ἀληθινοῦ. ~Εἶεν· ἐπεὶ ταύτῃ βασανιστέον  τὲ   καὶ ἀθρητέον τὸν ἐρωτικὸν καὶ
[18, 9]   Ἀφροδίτη ἐν ᾄσματι, σύ  τε   καλὸς θεράπων Ἔρως. Διοτίμα
[18, 1]   τυράννῳ παιδικὰ ἦν μειράκιον πολιτικόν·  ἅτε   δὲ οὐ σὺν δίκῃ τὴν
[18, 5]   τῷ Σωκράτει ταυτὶ τὰ κομψά,  εἴτε   αἰνίγματα, εἴτε εἰρωνεύματα; ἀποκρινάσθω ἡμῖν
[18, 5]   ταυτὶ τὰ κομψά, εἴτε αἰνίγματα,  εἴτε   εἰρωνεύματα; ἀποκρινάσθω ἡμῖν ὑπὲρ τοῦ
[18, 7]   γυναικὶ ἀνατίθησιν· ἀλλὰ εἴτε Μαντινική,  εἴτε   καὶ Λεσβία τὶς ἦν
[18, 7]   ἔπαινον, Μαντινικῇ γυναικὶ ἀνατίθησιν· ἀλλὰ  εἴτε   Μαντινική, εἴτε καὶ Λεσβία τὶς
[18, 6]   τοὺς δεινοὺς κατηγόρους· ὅτι ἡμῖν  δοκεῖτε,   ἄνδρες, ἀτοπώτεροι εἶναι συκοφάνται
[18, 5]   καὶ ὀδυρόμενοι θεοί· ὤμοι ἐγών,  ὅτε   μοι Σαρπήδονα φίλτατον ἀνδρῶν,
[18, 5]   λόγους ταῖς αὐτοῦ ὁμιλίαις ἀνεκέρασεν,  ὥστε   τὰ Ὁμήρου αἰνίγματα πόρρω πάνυ
[18, 2]   ἦν καλὸν καὶ ἐρᾶσθαι ἄξιον,  ὥστε   ὑπεριδὸν τοῦ τυράννου τὸν ἰδιώτην
[18, 4]   δὲ οὐδὲν τῶν τοῦ ἔρωτος,  οὔτε   ἔργον, οὔτε πάθος, ἀλλὰ ἔοικεν
[18, 2]   συνεστήσατο, δεινότατος τῶν στρατηγῶν,  οὔτε   Ἡρακλεῖδαι περὶ Πελοπόννησον, οὔτε Πελοποννήσιοι
[18, 8]   τὰ φίλτατα ὀνόματα· δὲ  οὔτε   μητρὸς τοσουτονὶ αὐτῷ μέλειν, ὅσον
[18, 2]   συνασπίζοντα ἀκριβῶς, καὶ ἄρρηκτον· οἷον  οὔτε   Νέστωρ περὶ τὸ Ἴλιον
[18, 4]   τῶν τοῦ ἔρωτος, οὔτε ἔργον,  οὔτε   πάθος, ἀλλὰ ἔοικεν πάντα ἑξῆς
[18, 2]   στρατηγῶν, οὔτε Ἡρακλεῖδαι περὶ Πελοπόννησον,  οὔτε   Πελοποννήσιοι περὶ τὴν Ἀττικήν. Ἔδει
[18, 6]   τὸ πρᾶγμα οὔτε τοῖς συκοφάνταις,  οὔτε   τοῖς κωμῳδοῖς ἐπιλήψιμον. Διὸ δὴ
[18, 6]   ἦν, ὡς ἔοικεν, τὸ πρᾶγμα  οὔτε   τοῖς συκοφάνταις, οὔτε τοῖς κωμῳδοῖς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/04/2008