HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Maxime de Tyr, Dissertations, XVIII

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ω  =  56 formes différentes pour 87 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Dissertation, Chap.
[18, 4]   τινα ἂν θέλῃ, τῶν καλῶν·     τοῦ θαυμαστοῦ γέρως. Αὐτὸς δὲ
[18, 6]   δεινοὺς κατηγόρους· ὅτι ἡμῖν δοκεῖτε,     ἄνδρες, ἀτοπώτεροι εἶναι συκοφάνται Ἀνύτου
[18, 9]   καὶ Μαρσύου αὐλήμασιν. Τίς ἄν,     θεοί, μέμψαιτο ἐραστὴν τοιοῦτον, πλὴν
[18, 5]   λέγει· καὶ αὖθις αὖ, ὤμοι  ἐγὼ   δειλή, ὤμοι δυσαριστοτόκεια, Θέτις
[18, 5]   τις ἄλλος τῶν ὁμοφώνων αὐτῷ.  Ἐγὼ   μὲν γὰρ θαυμάζω καὶ ἐκπλήττομαι,
[18, 2]   δίκη ἀδίκων ἐρώτων. ~Βούλει σοι  λέγω   καὶ τοῦ ἑτέρου τρόπου τῶν
[18, 8]   βροτοί εἰσιν. Αὐτίκα ἐν πρώτῳ  λόγῳ   ἐπὶ αἰχμαλώτῳ ἐρασταὶ δύο,
[18, 6]   φιλοσοφίᾳ ἐπολέμει. ~Φέρ´ ἐπαμύνωμεν τῷ  λόγῳ,   μὴ εἰκαῖα φλυαρῶμεν. Καὶ δή
[18, 6]   δράσωμεν περὶ ῥᾳστώνην τοιαύτην τῷ  λόγῳ,   οἵαν καὶ εἰς τὰ δικαστήρια
[18, 9]   καὶ Πρωταγόρας, τοῦτο τῇ Σαπφοῖ  Γοργὼ   καὶ Ἀνδρομέδα· νῦν μὲν ἐπιτιμᾷ
[18, 9]   ἂν φιλοῖεν· χαρίεντα μὲν γὰρ  ᾄδω,   χαρίεντα δ´ οἶδα λέξαι. Τοῦτο
[18, 5]   οὐδὲ τῇ ἐπὶ τὸ δεσμωτήριον  ὁδῷ,   οὐδὲ τῇ πρὸς τὸν θάνατον
[18, 4]   ἐν Ἀκαδημίᾳ, ἐν Πειραιεῖ, ἐν  ὁδῷ   ὑπὸ πλατάνῳ, ἐν Λυκίῳ. Καὶ
[18, 9]   Ταῦτα μὲν τὰ Ὁμήρου ἐρωτικά.  ~Ἡσιόδῳ   δὲ ἀείδουσιν αἱ μοῦσαι τί
[18, 9]   Ἀρχιλόχου ἔρωτα, ὑβριστὴς γάρ, χαίρειν  ἐῶ.   δὲ τῆς Λεσβίας (εἴτοι
[18, 8]   ἐγχριμφθῆναι τὸν ἐπὶ λαιᾷ ἵππον,  κυκεῶ   δὲ Πραμνίου διδοὺς τοῖς κάμνουσιν,
[18, 5]   ὁμοφώνων αὐτῷ. Ἐγὼ μὲν γὰρ  θαυμάζω   καὶ ἐκπλήττομαι, ὅπως τὰ μὲν
[18, 1]   αὐτῶν. Καὶ εἰκάσθη τὸ ἐν  Κορίνθῳ   τοῦτο πάθος τῷ Βοιωτίῳ διὰ
[18, 5]   κομψά, εἴτε αἰνίγματα, εἴτε εἰρωνεύματα;  ἀποκρινάσθω   ἡμῖν ὑπὲρ τοῦ Σωκράτους Πλάτων,
[18, 5]   Πῶς γὰρ ὅμοια ταῦτα φιλοσόφῳ  βίῳ;   οὐ τῇ πρὸς τὸν δῆμον
[18, 1]   ~Τίς Σωκράτους ἐρωτική.  ~Κορινθίῳ   ἀνδρί, ὄνομα Αἰσχύλῳ, παῖς ἦν
[18, 2]   γέ τινα δευτέραν εἰκόνα;  Μειρακίῳ   Ἀττικῷ δύο ἦσαν ἐρασταί, ἰδιώτης
[18, 4]   ἐν ὁδῷ ὑπὸ πλατάνῳ, ἐν  Λυκίῳ.   Καὶ τὰ μὲν ἄλλα ἅπαντα
[18, 5]   τυράννους ἐλευθερίᾳ, οὐδὲ τῇ ἐπὶ  Δηλίῳ   ἀριστείᾳ, οὐδὲ τῇ πρὸς τοὺς
[18, 7]   σοφοῦ. Τὸν δὲ ἐν τῷ  συμποσίῳ   λόγον, εἰς ἔρωτα ἔπαινον, Μαντινικῇ
[18, 1]   ἐν Κορίνθῳ τοῦτο πάθος τῷ  Βοιωτίῳ   διὰ τὴν ὁμωνυμίαν τῶν μειρακίων,
[18, 2]   τινα δευτέραν εἰκόνα; Μειρακίῳ  Ἀττικῷ   δύο ἦσαν ἐρασταί, ἰδιώτης καὶ
[18, 2]   Θήβας Ἐπαμεινώνδας ἀπὸ Λακεδαιμονίων στρατηγήματι  ἐρωτικῷ·   μειρακίων πολλῶν καλῶν ἐρασταὶ ἦσαν
[18, 6]   εἰκαῖα φλυαρῶμεν. Καὶ δή μοι  δοκῶ   βούλεσθαι μὲν ταῦτα, δύνασθαι δὲ
[18, 8]   καὶ τὸν ἀνδρεῖον ἐπὶ τῷ  Πατρόκλῳ,   τὸν πόνῳ κτητὸν καὶ χρόνῳ,
[18, 1]   Σωκράτους ἐρωτική. ~Κορινθίῳ ἀνδρί, ὄνομα  Αἰσχύλῳ,   παῖς ἦν Ἀκταίων, μειράκιον Δωρικόν,
[18, 4]   ἐν Πειραιεῖ, ἐν ὁδῷ ὑπὸ  πλατάνῳ,   ἐν Λυκίῳ. Καὶ τὰ μὲν
[18, 1]   οὐ σὺν δίκῃ τὴν ὁμιλίαν  συστησαμένῳ   ὕβρις ἦν τὸ χρῆμα, οὐκ
[18, 4]   πάθος, ἀλλὰ ἔοικεν πάντα ἑξῆς  παρρησιαζομένῳ·   πηδᾶν μὲν αὐτῷ τὴν καρδίαν
[18, 8]   καὶ τὸ τελευταῖον δῶρον ἤδη  θαπτομένῳ   κόμη. Ταῦτα μὲν τὰ
[18, 9]   τῶν καλῶν· ὅ, τι γὰρ  ἐκείνῳ   Ἀλκιβιάδης καὶ Χαρμίδης καὶ Φαῖδρος,
[18, 1]   ἐν μέθῃ. Περιάνδρῳ τῷ Ἀμβρακιώτῃ  τυράννῳ   παιδικὰ ἦν μειράκιον πολιτικόν· ἅτε
[18, 8]   ἀνδρεῖον ἐπὶ τῷ Πατρόκλῳ, τὸν  πόνῳ   κτητὸν καὶ χρόνῳ, καὶ μέχρι
[18, 8]   Πατρόκλῳ, τὸν πόνῳ κτητὸν καὶ  χρόνῳ,   καὶ μέχρι θανάτου προερχόμενον, νέων
[18, 9]   λέγει, Σαπφὼ μυθοπλόκον. Ἐκβακχεύεται ἐπὶ  Φαίδρῳ   ὑπὸ τοῦ ἔρωτος, τῇ δὲ
[18, 1]   δὲ ὑπὸ ἐραστῶν ἐν μέθῃ.  Περιάνδρῳ   τῷ Ἀμβρακιώτῃ τυράννῳ παιδικὰ ἦν
[18, 5]   τροφῆς τῶν νέων ἀπεπέμψατο, αὐτῷ  Ὁμήρῳ,   στεφανώσας τὸν ποιητὴν καὶ χρίσας
[18, 7]   Σωκράτους τὸ ἐρωτικὸν ἐπιτήδευμα, ἀλλὰ  μακρῷ   πρεσβύτερον· μάρτυρα δὲ αὐτὸν Σωκράτην
[18, 5]   ἀνεκέρασεν, ὥστε τὰ Ὁμήρου αἰνίγματα  πόρρω   πάνυ εἶναι τῆς αἰτίας, τοῖς
[18, 3]   τοῦ δοκίμου τὸ φαινόμενον ἀσπαζόμενον  πόρρω   πάνυ τίθεμεν τῆς τέχνης, τὸν
[18, 5]   στεφανώσας τὸν ποιητὴν καὶ χρίσας  μύρῳ·   αἰτιασάμενος τὴν παρρησίαν τῶν ἐπῶν,
[18, 5]   τὸ χρῆμα. Τὸ γὰρ ὑποβαλεῖν  αἰσχρῷ   καλόν, καὶ τὰ ὠφελοῦντα διὰ
[18, 8]   κάμνουσιν, τοὺς δὲ κακοὺς ἐν  μέσῳ   τάττων τῶν ἀγαθῶν, καὶ τοὺς
[18, 1]   ὑπὸ ἐραστῶν ἐν μέθῃ. Περιάνδρῳ  τῷ   Ἀμβρακιώτῃ τυράννῳ παιδικὰ ἦν μειράκιον
[18, 4]   φλυαρίας, δωρεῖται· ἀλλ´ ἐξεῖναι φιλεῖν  τῷ   ἀρίστῳ, εἰ δή τινα ἂν
[18, 1]   τὸ ἐν Κορίνθῳ τοῦτο πάθος  τῷ   Βοιωτίῳ διὰ τὴν ὁμωνυμίαν τῶν
[18, 6]   δὲ ἧττον· χρὴ δὲ ὁμοῦ  τῷ   βούλεσθαι καὶ δύνασθαι. Ὧδε τοίνυν
[18, 5]   καὶ ἐκπληττόμενος τοὺς καλοὺς  τῷ   ἐλέγχοντι τοὺς ἄφρονας, Λυσίου
[18, 9]   ἦθος· καὶ αὖθις καλὸν εἶναι  τῷ   ἔρωτι τὰ δίκαια‘ φησίν. Ἤδη
[18, 6]   δεινότατος τῶν κατηγόρων, ἐλοιδορήσατο  τῷ   ἔρωτι τοῦ Σωκράτους· καίτοι πένητα
[18, 6]   Σωκράτους φιλοσοφίᾳ ἐπολέμει. ~Φέρ´ ἐπαμύνωμεν  τῷ   λόγῳ, μὴ εἰκαῖα φλυαρῶμεν. Καὶ
[18, 6]   τοίνυν δράσωμεν περὶ ῥᾳστώνην τοιαύτην  τῷ   λόγῳ, οἵαν καὶ εἰς τὰ
[18, 8]   Κίρκης· καὶ τὸν ἀνδρεῖον ἐπὶ  τῷ   Πατρόκλῳ, τὸν πόνῳ κτητὸν καὶ
[18, 5]   τῇ ἀκοῇ τὸ τερπνόν, συναγωνίζεται  τῷ   ποιητῇ, καὶ συνεξαίρεται τῇ φαντασίᾳ,
[18, 7]   τοῦ σοφοῦ. Τὸν δὲ ἐν  τῷ   συμποσίῳ λόγον, εἰς ἔρωτα ἔπαινον,
[18, 9]   τὸν ἔρωτα φησὶν Διοτίμα  τῷ   Σωκράτει οὐ παῖδα, ἀλλὰ ἀκόλουθον
[18, 5]   περὶ αὐτὴν ἔλεγεν. ~Τί βούλεται  τῷ   Σωκράτει ταυτὶ τὰ κομψά, εἴτε
[18, 5]   αὑτῷ ὅμοιος Σωκράτης ἐρῶν  τῷ   σωφρονοῦντι, καὶ ἐκπληττόμενος τοὺς
[18, 4]   λέγει, αἰσχρὸν ἰδεῖν, καὶ πένητα,  ἐγγυτάτω   τῆς ἑαυτοῦ τύχης, ἀνυπόδητον, χαμαιεύνην,
[18, 4]   δωρεῖται· ἀλλ´ ἐξεῖναι φιλεῖν τῷ  ἀρίστῳ,   εἰ δή τινα ἂν θέλῃ,
[18, 6]   ἐᾷ ὑβρίζειν, καὶ ὅτι τὸν  ἥττω   λόγον κρείττω ποιεῖ, καὶ ὀμνύει
[18, 6]   καὶ ὅτι τὸν ἥττω λόγον  κρείττω   ποιεῖ, καὶ ὀμνύει τὴν πλάτανον
[18, 5]   τις ἄλλος τῶν ὁμοφώνων  αὐτῷ.   Ἐγὼ μὲν γὰρ θαυμάζω καὶ
[18, 8]   καὶ ἀεὶ μοιχῷ ἐοικέναι. Ἔστιν  αὐτῷ   καὶ δίκαιος ἔρως παρ´ ἀμφοῖν
[18, 8]   δὲ οὔτε μητρὸς τοσουτονὶ  αὐτῷ   μέλειν, ὅσον ἐκείνης, λέγει. Ἔδειξεν
[18, 4]   δὴ τὸν ἔρωτα, ἀναπλάττων ἐπ´  αὐτῷ   μῦθον, οἷον καὶ εἶναι λέγει,
[18, 8]   Ἄλλη εἰκὼν ἀκολάστου ἔρωτος· τοιοῦτος  αὐτῷ   Ἀλέξανδρος, οἷος ἐκ μάχης
[18, 5]   καὶ τροφῆς τῶν νέων ἀπεπέμψατο,  αὐτῷ   Ὁμήρῳ, στεφανώσας τὸν ποιητὴν καὶ
[18, 4]   περὶ Σωκράτους ἐκλογίσασθαι, τί ἦν  αὐτῷ   ταυτὶ τὰ θρυλούμενα ἐν τοῖς
[18, 5]   ἐπῶν, ὅτι Ζεὺς πεποίηται  αὐτῷ   τῇ Ἥρᾳ μισγόμενος ἐν τῇ
[18, 4]   πάντα ἑξῆς παρρησιαζομένῳ· πηδᾶν μὲν  αὐτῷ   τὴν καρδίαν ἐπὶ Χαρμίδῃ καὶ
[18, 7]   αὐτοῦ τὴν εὕρεσιν. Ἐπιδειξαμένου γὰρ  αὐτῷ   τοῦ Μυρινουσίου Φαίδρου λόγον ὑπὸ
[18, 5]   τοῖς ἔργοις. Οὐδὲν γὰρ αὐτὸς  αὑτῷ   ὅμοιος Σωκράτης ἐρῶν τῷ
[18, 7]   ναμάτων, ἦπου Σαπφοῦς τῆς καλῆς  (οὕτω   γὰρ αὐτὴν ὀνομάζων χαίρει διὰ
[18, 5]   δὲ ἐχθρός, ἀληθείας δὲ φίλος,  οὕτω   σφαλεροὺς καὶ κινδυνώδεις λόγους ταῖς
[18, 8]   Αὐτίκα ἐν πρώτῳ λόγῳ ἐπὶ  αἰχμαλώτῳ   ἐρασταὶ δύο, μὲν θρασὺς
[18, 8]   νῦν βροτοί εἰσιν. Αὐτίκα ἐν  πρώτῳ   λόγῳ ἐπὶ αἰχμαλώτῳ ἐρασταὶ δύο,
[18, 5]   τεθηπώς. Πῶς γὰρ ὅμοια ταῦτα  φιλοσόφῳ   βίῳ; οὐ τῇ πρὸς τὸν
[18, 9]   παῖς ἔτι φαίνεο κἄχαρις ἔσσα  Σαπφὼ   λέγει· κωμῳδεῖ σχῆμά που καὶ
[18, 9]   μοι τὰν Πολυανακτίθαο παῖδα χαίρειν,  Σαπφὼ   λέγει· οὐ προσιέναι φησὶν
[18, 9]   Τὸν ἔρωτα Σωκράτης σοφιστὴν λέγει,  Σαπφὼ   μυθοπλόκον. Ἐκβακχεύεται ἐπὶ Φαίδρῳ ὑπὸ
[18, 8]   εἰς τὸν θάλαμον καὶ ἀεὶ  μοιχῷ   ἐοικέναι. Ἔστιν αὐτῷ καὶ δίκαιος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/04/2008