Alphabétiquement     [«   »]
καθίεσαν 1
Καὶ 28
καί 3
καὶ 397
καινά 1
Καινὶς 1
καίπερ 6
Fréquences     [«    »]
125 δὲ
128 τε
90 τοῦ
397 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LXVI (fragments)

καὶ


Livre, Chap.
[66, 17]   καταψευδόμενοι τοῦ Τίτου, ἄλλοι τε  καὶ   Ἁδριανὸς αὐτοκράτωρ, ἐφήμισαν, φάρμακον
[66, 25]   πολλοὶ μὲν ἐμονομάχησαν, πολλοὶ δὲ  καὶ   ἀθρόοι ἔν τε πεζομαχίαις καὶ
[66, 1]   τῇ ὑστεραίᾳ ὑφ´ ἑαυτῆς ἀνέστη  καὶ   ἀκμάζουσα διετέλεσε. Καὶ παρ´ ὀνείρατος
[66, 19]   τις αὐτοὺς ἀδικήσῃ" πολλὰ δὲ  καὶ   ἄλλα πρός τε τὸ ἀσφαλὲς
[66, 25]   μὲν καὶ ἵππους καὶ ταύρους  καὶ   ἄλλα τινὰ χειροήθη, δεδιδαγμένα πάνθ´
[66, 23]   πάντα κατέσχε, καὶ πολλὰ μὲν  καὶ   ἄλλα, ὥς που καὶ ἔτυχε,
[66, 13]   δημοσίου φέροντας. ~Ὡς δ´ οὖν  καὶ   ἄλλοι πολλοὶ ἐκ τῶν στωικῶν
[66, 2]   Οὐεσπασιανὸς ἐς τὴν ἀρχήν, ὡς  καὶ   ἄλλοι τινές, ἐγεγέννητο, ἀπόντος δὲ
[66, 20]   ταύτῃ ὄντα προσσχόντες. Κἀκ τούτου  καὶ   ἄλλους Ἀγρικόλας πειράσοντας τὸν
[66, 8]   προσεπράσσοντο χρήματα. Πολλὰ μὲν γὰρ  καὶ   ἄλλως παρ´ αὐτῶν ἐξέλεξε, μηδένα
[66, 21]   τὰ μὲν ἄκρα καὶ δένδρα  καὶ   ἀμπέλους πολλὰς ἔχει, δὲ
[66, 21]   δὴ κύκλος ἀνεῖται τῷ πυρί,  καὶ   ἀναδίδωσι τῆς μὲν ἡμέρας καπνὸν
[66, 9]   γραφείοις κατεκέντει. Τοῦτο γὰρ εἰ  καὶ   ἀνάξιον τοῦ τῆς ἱστορίας ὄγκου
[66, 22]   καὶ τῶν ὀρῶν συμπιπτόντων ἐξηκούσθη,  καὶ   ἀνέθορον πρῶτον μὲν λίθοι ὑπερμεγέθεις,
[66, 2]   ἐξουσίαν εἶχε πάνθ´ ὅσα ἐβούλετο  καὶ   ἄνευ τῆς αὐτοῦ προστάξεως διοικεῖν
[66, 6]   περὶ τὸ τεμένισμα ἄκοντες συγκατέφλεξαν,  καὶ   ἀνεῴχθη ἔσοδος ἐπὶ
[66, 23]   ἄλλα, ὥς που καὶ ἔτυχε,  καὶ   ἀνθρώποις καὶ χώραις καὶ βοσκήμασιν
[66, 25]   ἐν τῷ ὑγρῷ, ἐσήγαγε δὲ  καὶ   ἀνθρώπους ἐπὶ πλοίων. Καὶ οὗτοι
[66, 11]   χαίρειν" οὔτε τι αὐτὸν ᾐτιάσατο,  καὶ   ἀντέγραψε τὸν αὐτὸν τρόπον, μηδὲν
[66, 11]   ἦν. Καὶ γὰρ ἔσκωπτε δημοτικῶς  καὶ   ἀντεσκώπτετο ἡδέως· εἴ τέ τινα
[66, 13]   ἀνασπάσῃ τό τε τριβώνιον ἀναβάληται  καὶ   ἀνυπόδητος βαδίσῃ, σοφὸς εὐθὺς ἀνδρεῖος
[66, 21]   μέν ποτε πᾶν ὁμοίως ὑψηλόν,  καὶ   ἀπ´ αὐτοῦ μέσου τὸ πῦρ
[66, 5]   λίθῳ τὸν ἀριστερὸν ὦμον ἐπλήγη,  καὶ   ἀπ´ αὐτοῦ τὴν χεῖρα ἀσθενεστέραν
[66, 20]   μὲν τῇ Βρεττανίᾳ ταῦτ´ ἐγένετο,  καὶ   ἀπ´ αὐτῶν μὲν Τίτος
[66, 11]   Τοῦ τε Φοίβου προσελθόντος αὐτῷ  καὶ   ἀπολογουμένου ὅτι ἐπὶ τοῦ Νέρωνος
[66, 14]   στρατείας ἱερωσύνας, ἤδη δέ τισι  καὶ   ἀποφάσεις αὐτοῦ πιπράσκουσα. Ἀπέκτεινε μὲν
[66, 15]   ὡς οὐδὲν πλεῖον πεισόμενος, πολλὰ  καὶ   ἄτοπα κυνηδὸν ἐξέκραγε, καὶ διὰ
[66, 25]   καὶ βοτὰ καὶ θηρία ἀπεσφάγη,  καὶ   αὐτὰ καὶ γυναῖκες, οὐ μέντοι
[66, 8]   ἄλλῃ ὑπηκόῳ τῇ τε Ἰταλίᾳ  καὶ   αὐτῇ τῇ Ῥώμῃ μετὰ ταῦτα
[66, 14]   Τιβερίῳ περὶ τοῦ Σεϊανοῦ γράψασαν,  καὶ   αὐτὸ ἀπαλειφθῆναι εὐθύς, ὅπως μηδεὶς
[66, 14]   τῷ τοῦ οὔρου τέλει,  καὶ   αὐτὸ μετὰ τῶν ἄλλων κατεδείχθη,
[66, 18]   ὁμοίως ἄλλῳ τέ τινες παραδυναστεύουσι  καὶ   αὐτοὶ αὐταρχοῦσιν, ἀλλ´ ἐκεῖνοι μὲν
[66, 5]   τροφῆς, περιεῖπον ἐς ἐπίδειξιν τοῦ  καὶ   αὐτοὶ αὐτομόλους ἔχειν. ~Διακοπέντος δὲ
[66, 4]   πέραν Εὐφράτου, προσβεβοηθηκότες βέλη τε  καὶ   αὐτοὶ καὶ λίθους, τοὺς μὲν
[66, 18]   οὐδὲ παρ´ ἄλλου τι αἰτεῖν  καὶ   αὐτὸν διδόναι τινί) ἤδη δὲ
[66, 18]   ὅμοιόν ἐστιν ἑτέρου τι δεῖσθαι  καὶ   αὐτὸν δικάζειν, οὐδὲ παρ´ ἄλλου
[66, 16]   πλείονες ἱκετεύσωμεν" Δακρῦσαι μὲν γὰρ  καὶ   αὐτὸν καὶ τοὺς ἄλλους ἐποίησεν,
[66, 2]   καὶ ἐκείνῳ πανταχόθεν πορίζειν παρῄνει  καὶ   αὐτὸς ἀπ´ ἀρχῆς ἀργυρολογῶν διετέλεσε,
[66, 2]   βασιλείᾳ χρήματα παρεσκεύασε, μεγάλα δὲ  καὶ   αὐτὸς ἐκτήσατο. ~Ἐν δὲ τῇ
[66, 3]   ἀνὴρ πρῶτος τῶν Λιγγόνων, δύναμιν  καὶ   αὐτὸς ἰδίαν ἤθροισε καὶ Καῖσαρ
[66, 1]   ὀδόντα τῇ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ συνηνέχθη,  καὶ   αὐτὸς Νέρων ἔδοξέ ποτε
[66, 10]   ἡμέραν συχνοὺς ἐποιεῖτο, καὶ πολλάκις  καὶ   αὐτὸς παρὰ τοῖς πάνυ φίλοις
[66, 2]   διῴκει. Μέγα γάρ τι, ὡς  καὶ   αὐτὸς τὴν ἡγεμονίαν τῷ Οὐεσπασιανῷ
[66, 5]   ὄντως τὴν πόλιν εἶναι, μετέστησαν·  καὶ   αὐτοὺς ἐκεῖνοι, καίπερ σπανίζοντες τῆς
[66, 4]   δὲ καὶ μηχαναῖς, σφοδρότερον ἅτε  καὶ   ἀφ´ ὑψηλοῦ, ἔπεμπον, καὶ ἐπεξιόντες,
[66, 7]   ἐπὶ τηλικαύτῃ νίκῃ εἰκὸς ἦν,  καὶ   ἁψῖδες τροπαιοφόροι ἐψηφίσθησαν. ~Τοῦ Οὐεσπασιανοῦ
[66, 12]   τοῦ αὐτοκράτορος ἔδρα καὶ προσέτι  καὶ   βλασφημῶν αὐτὸν οὐκ ἐπαύετο, καί
[66, 21]   ὑπὸ πνεύματος ἐκβιασθῇ. Ἠχεῖ τε  καὶ   βοᾷ, ἅτε μὴ συμπεπιλημένας ἀλλ´
[66, 23]   ἔτυχε, καὶ ἀνθρώποις καὶ χώραις  καὶ   βοσκήμασιν ἐλυμήνατο, τοὺς δὲ δὴ
[66, 25]   τέσσαρες, ἄλλα τε ἐς ἐνακισχίλια  καὶ   βοτὰ καὶ θηρία ἀπεσφάγη, καὶ
[66, 19]   τὸ ἄλυπον τῶν ἀνθρώπων κατεστήσατο·  καὶ   γὰρ γράμματα ἐξέθηκε βεβαιῶν πάντα
[66, 19]   τὸ εἶδος καὶ τὴν φωνήν  (καὶ   γὰρ καὶ ἐκιθαρῴδει) Ἔκ τε
[66, 24]   τῇ Καμπανίᾳ γενόμενον ἐκδημήσαντος, ἐπενείματο·  καὶ   γὰρ τὸ Σεραπεῖον καὶ τὸ
[66, 9]   πλεῖστα διάγων ἄλλα τε πολλὰ  καὶ   γελοῖα ἔπραττε, καὶ τὰς μυίας
[66, 2]   ἄνευ τῆς αὐτοῦ προστάξεως διοικεῖν  καὶ   γράφειν, τὸ ὄνομα αὐτοῦ μόνον
[66, 25]   καὶ θηρία ἀπεσφάγη, καὶ αὐτὰ  καὶ   γυναῖκες, οὐ μέντοι ἐπιφανεῖς, συγκατειργάσαντο.
[66, 15]   αὐτῷ, καὶ πάντα ἤδη ὡς  καὶ   γυνὴ αὐτοῦ οὖσα ἐποίει, ὥστ´
[66, 12]   παρέδοσαν, συνεχύθη τε Οὐεσπασιανὸς  καὶ   δακρύσας ἐκ τοῦ βουλευτηρίου ἐξῆλθε,
[66, 2]   ἐπιγραφόμενος. Καὶ διὰ τοῦτό γε  καὶ   δακτύλιον πεμφθέντα οἱ ἐφόρει, ἵνα
[66, 1]   ἀχθείς τε ὑπ´ αὐτοῦ πρότερον  καὶ   δεθεὶς ἐγέλασε καὶ ἔφη νῦν
[66, 14]   λαβὼν ἐξ αὐτοῦ χρυσοῦς πεπορισμένους  καὶ   δείξας αὐτῷ, ἰδού, τέκνον, εἴ
[66, 21]   Καὶ αὐτοῦ τὰ μὲν ἄκρα  καὶ   δένδρα καὶ ἀμπέλους πολλὰς ἔχει,
[66, 10]   τε τοῦ χοῦ πρῶτος ἐκφορήσας  καὶ   δῆλον ὅτι καὶ τοῖς ἄλλοις
[66, 13]   καλουμένων λόγων προαχθέντες, μεθ´ ὧν  καὶ   Δημήτριος κυνικός, συχνὰ καὶ
[66, 12]   προσέκειτο, βασιλείας τε ἀεὶ κατηγόρει  καὶ   δημοκρατίαν ἐπῄνει, καὶ ἔπραττεν ἀκόλουθα
[66, 8]   ὥστε μὴ μόνον ἰδίᾳ ἀλλὰ  καὶ   δημοσίᾳ καὶ σκώπτειν αὐτὸν καὶ
[66, 4]   μέχρι πόρρω τῆς χώρας εἶχον,  καὶ   δι´ αὐτῶν διεξιόντες τοῖς τε
[66, 19]   τῶν Πάρθων κατέφυγεν ἀρχηγόν, ὃς  καὶ   δι´ ὀργῆς τὸν Τίτον ποιούμενος
[66, 9]   ἀρίστοις αὐτῶν χρώμενος οὕτως, ὥστε  καὶ   διὰ Βάρβιλλόν τινα ἄνδρα τοιουτότροπον
[66, 18]   ἀρχὰς διά τε τοὺς πολέμους  καὶ   διὰ τὰς στάσεις γενόμενος ἠδυνήθη
[66, 15]   Βερενίκη δὲ ἰσχυρῶς τε ἤνθει  καὶ   διὰ τοῦτο καὶ ἐς τὴν
[66, 15]   πολλὰ καὶ ἄτοπα κυνηδὸν ἐξέκραγε,  καὶ   διὰ τοῦτο καὶ τὴν κεφαλὴν
[66, 10]   ἔξω τῶν πάνυ ἀναγκαίων ἐδαπάνα,  καὶ   διὰ τοῦτο οὐδὲ ἐν τοῖς
[66, 18]   καὶ πολλὰ ἐπί τε φθόνῳ  καὶ   διαβολῇ αὐτοῦ ποιοῦσιν, οἱ δὲ
[66, 16]   γυνὴ Πεπονίλα, ἥπερ που  καὶ   διεσέσωστο αὐτόν, καίτοι καὶ τὰ
[66, 19]   ὡς ἀληθῶς ἥρωές τε ὦσι  καὶ   δύναμίν τινα ἔχωσι, τιμωρήσουσιν ἄν
[66, 17]   Κἀκ τούτου συμβαίνει ἐνιαυτόν τε  καὶ   δύο καὶ εἴκοσιν ἡμέρας ἀπὸ
[66, 16]   λόγον εἰποῦσα, ὅτι ταῦτα, Καῖσαρ,  καὶ   ἐγέννησα ἐν τῷ μνημείῳ καὶ
[66, 3]   ταῖς ἐρωμέναις ἐποιήσατο, ὕστερον δὲ  καὶ   ἔγημεν. ~Ὁ δὲ Τίτος τῷ
[66, 19]   δι´ ὀργῆς τὸν Τίτον ποιούμενος  καὶ   ἐδέξατο τοῦτον καὶ καταγαγεῖν εἰς
[66, 23]   καὶ σκότος ἐκ φωτὸς ἐγένετο·  καὶ   ἐδόκουν οἱ μὲν τοὺς γίγαντας
[66, 5]   ἔργοις τούτοις πολλοὶ ἐτιτρώσκοντο ἑκατέρων  καὶ   ἔθνησκον, καὶ Τίτος αὐτὸς
[66, 16]   καὶ ἐγέννησα ἐν τῷ μνημείῳ  καὶ   ἔθρεψα, ἵνα σε πλείονες ἱκετεύσωμεν"
[66, 18]   μησὶ πέντε καὶ ἡμέραις πέντε  καὶ   εἴκοσι. Καὶ αὐτὸν ἐξ ἴσου
[66, 14]   ἕνεκα διηγήσομαι. Ἀνδριάντα γὰρ πέντε  καὶ   εἴκοσι μυριάδων στῆσαί οἱ ψηφισαμένων
[66, 17]   συμβαίνει ἐνιαυτόν τε καὶ δύο  καὶ   εἴκοσιν ἡμέρας ἀπὸ τοῦ θανάτου
[66, 5]   ἐς ἐκεῖνο πάντες ῥᾷον, ἅτε  καὶ   ἐκ βραχυτέρας τῆς τοῦ κύκλου
[66, 8]   γὰρ τὰ λεγόμενα προπηλακισμὸν εἶχε,  καὶ   ἐκ τοῦ κατακεκλασμένου τοῦ τε
[66, 6]   τινα τῶν ἐγγὺς οἰκοδομημάτων ὡς  καὶ   ἐκ τούτου τοὺς Ῥωμαίους περαιτέρω,
[66, 10]   τε ἔκ τε αὐτῶν ἐκείνων  καὶ   ἐκ τῶν ἄλλων καθ´ ἑκάστην
[66, 8]   καὶ ἐκ τῶν ὁσίων πάντων  καὶ   ἐκ τῶν ἱερῶν ὁμοίως χρηματιζόμενος·
[66, 8]   ἐπαίτιός τις ἦν, παραλείπων, ἀλλὰ  καὶ   ἐκ τῶν ὁσίων πάντων καὶ
[66, 4]   τῆς τῶν Ῥωμαίων ἀρχῆς ἀλλὰ  καὶ   ἐκ τῶν πέραν Εὐφράτου, προσβεβοηθηκότες
[66, 24]   καὶ ὑπισχνουμένων, ἔλαβεν, ἀνέστησε μέντοι  καὶ   ἐκ τῶν ὑπαρχόντων πάντα. ~Καὶ
[66, 20]   ἐστιν. Στρατιῶται γάρ τινες στασιάσαντες,  καὶ   ἑκατοντάρχους χιλίαρχόν τε φονεύσαντες, ἐς
[66, 23]   οὔτ´ εἰκάσαι δυναμένοις, ἀλλ´ ἐνόμιζον  καὶ   ἐκεῖνοι πάντα ἄνω τε καὶ
[66, 2]   εἶναι ἔλεγε, καὶ κατὰ τοῦτο  καὶ   ἐκείνῳ πανταχόθεν πορίζειν παρῄνει καὶ
[66, 19]   καὶ τὴν φωνήν (καὶ γὰρ  καὶ   ἐκιθαρῴδει) Ἔκ τε τῆς Ἀσίας
[66, 20]   καὶ ἄνεμος αὐτοὺς ἔφερε,  καὶ   ἔλαθον ἐκ τοῦ ἐπὶ θάτερα
[66, 16]   τὰ παιδία τῷ Οὐεσπασιανῷ προβαλοῦσα  καὶ   ἐλεεινότατον ἐπ´ αὐτοῖς λόγον εἰποῦσα,
[66, 25]   Γέρανοί τε γὰρ ἀλλήλοις ἐμαχέσαντο  καὶ   ἐλέφαντες τέσσαρες, ἄλλα τε ἐς
[66, 20]   ἀτιμίᾳ τὸ λοιπὸν τοῦ βίου  καὶ   ἐν ἐνδείᾳ, ἅτε καὶ μείζονα
[66, 25]   καὶ ἀθρόοι ἔν τε πεζομαχίαις  καὶ   ἐν ναυμαχίαις ἠγωνίσαντο. Τὸ γὰρ
[66, 10]   τε οὐσίας τῶν ἐναντιωθέντων αὐτῷ  καὶ   ἐν ταῖς μάχαις πεσόντων τοῖς
[66, 8]   προσκατεστήσατο. Τὸ δ´ αὐτὸ τοῦτο  καὶ   ἐν τῇ ἄλλῃ ὑπηκόῳ τῇ
[66, 22]   νύκτωρ ἐν τῇ γῇ περινοστοῦντες  καὶ   ἐν τῷ ἀέρι διαφοιτῶντες ἐφαντάζοντο.
[66, 25]   ὅσα ἐπὶ τῆς γῆς πράττειν  καὶ   ἐν τῷ ὑγρῷ, ἐσήγαγε δὲ
[66, 23]   τῆς θαλάσσης ἐς τὴν γῆν  καὶ   ἐξ ἐκείνης ἐς τὴν θάλασσαν,
[66, 20]   τε φονεύσαντες, ἐς πλοῖα κατέφυγον  καὶ   ἐξαναχθέντες περιέπλευσαν τὰ πρὸς ἑσπέραν
[66, 17]   γίνομαι" Ἔζησε δὲ ἔτη ἐννέα  καὶ   ἑξήκοντα καὶ μῆνας ὀκτώ, ἐμονάρχησε
[66, 18]   δύο ἡμέρας τε εἴκοσιν ἔζησεν  {καὶ}   ἐπ´ ἐννέα καὶ τριάκοντα ἔτεσι
[66, 4]   ἐπεχείρησε μὲν αὐτοὺς λόγοις τισὶ  καὶ   ἐπαγγελίαις προσποιήσασθαι, μὴ πεισθεῖσι δὲ
[66, 2]   αὐτὸς καὶ Δομιτιανὸς ἔδοσαν,  καὶ   ἐπάρχους ἄλλους ἐπ´ ἄλλοις καὶ
[66, 4]   ἅτε καὶ ἀφ´ ὑψηλοῦ, ἔπεμπον,  καὶ   ἐπεξιόντες, καιρὸς ἦν, νυκτός
[66, 19]   τε τῆς Ἀσίας τινὰς προσεποιήσατο  καὶ   ἐπὶ τὸν Εὐφράτην προχωρῶν πολλῷ
[66, 26]   ἔτει, ἐπί τε τοῦ Φλαουίου  καὶ   ἐπὶ τοῦ Πωλίωνος τῶν ὑπάτων,
[66, 15]   ~Ἐπὶ δὲ τοῦ Οὐεσπασιανοῦ ἕκτον  καὶ   ἐπὶ τοῦ Τίτου τέταρτον ἀρχόντων
[66, 22]   ὑπόγειοι βρονταῖς ἐοικυῖαι αἱ δὲ  καὶ   ἐπίγειοι μυκηθμοῖς ὅμοιαι συνέβαινον, καὶ
[66, 2]   λαμβάνῃ. Πολλοῖς γοῦν ἀρχάς τε  καὶ   ἐπιτροπείας αὐτὸς καὶ Δομιτιανὸς
[66, 12]   ἀεὶ κατηγόρει καὶ δημοκρατίαν ἐπῄνει,  καὶ   ἔπραττεν ἀκόλουθα τούτοις καὶ συνίστη
[66, 23]   ἐς Ἀφρικὴν καὶ ἐς〉 Συρίαν  καὶ   ἐς Αἴγυπτον, ἦλθε δὲ καὶ
[66, 22]   πρῶτον μὲν λίθοι ὑπερμεγέθεις, ὥστε  καὶ   ἐς αὐτὰ τὰ ἄκρα ἐξικέσθαι,
[66, 23]   ὥστ´ ἀπ´ αὐτῆς ἦλθε μὲν  καὶ   ἐς Ἀφρικὴν καὶ ἐς〉 Συρίαν
[66, 13]   δὴ Δημήτριον καὶ τὸν Ὁστιλιανὸν  καὶ   ἐς νήσους κατέκλεισε. Καὶ
[66, 16]   Καίσαρά ποτε ἑαυτὸν ὀνομάσας  καὶ   ἐς ὅπλα χωρήσας ἡττηθείς τε
[66, 23]   ἦλθε μὲν καὶ ἐς Ἀφρικὴν  καὶ   ἐς〉 Συρίαν καὶ ἐς Αἴγυπτον,
[66, 16]   ὑπὲρ τὸ ἀγγεῖον ὑπερεχύθη ὥστε  καὶ   ἐς τὴν ὁδὸν προχωρῆσαι, καὶ
[66, 16]   τὸ μνημεῖον κατακρυφθεὶς ἐφωράθη τε  καὶ   ἐς τὴν Ῥώμην ἀνήχθη. Συναπέθανε
[66, 23]   καὶ ἐς Αἴγυπτον, ἦλθε δὲ  καὶ   ἐς τὴν Ῥώμην, καὶ τόν
[66, 15]   τε ἤνθει καὶ διὰ τοῦτο  καὶ   ἐς τὴν Ῥώμην μετὰ τοῦ
[66, 16]   ἐς ὅπλα χωρήσας ἡττηθείς τε  καὶ   ἐς τὸ μνημεῖον κατακρυφθεὶς ἐφωράθη
[66, 26]   ἔς τε τὴν Ῥώμην ἀφίππευσε  καὶ   ἐς τὸ στρατόπεδον ἐσῆλθε, τήν
[66, 17]   ἐπίστευσεν αὐτοκράτωρ, ἀφ´ οὗ γε  καὶ   ἐς τοῦτο παρέκυψεν, εἶναι· δεῖ
[66, 23]   τις βοὴ ἠκούετο) οἱ δὲ  καὶ   ἐς χάος καὶ πῦρ
[66, 25]   ἡμέρας ἐγένετο, παρέσχε δέ τινα  καὶ   ἐς ὠφέλειαν φέροντα αὐτοῖς· σφαιρία
[66, 10]   τε τῇ εὐνῇ κείμενος συνεγίνετο,  καὶ   ἕτεροι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτὸν
[66, 8]   δὲ αὐτὸς τυφλόν τέ τινα  καὶ   ἕτερον οὐκ ἀρτίχειρα, προσελθόντας οἱ
[66, 17]   διεδέξαντο ἀλλήλους, ἀλλὰ ζῶντός τε  καὶ   ἔτι ἄρχοντος ἑτέρου ἕκαστος αὐτῶν
[66, 23]   μὲν καὶ ἄλλα, ὥς που  καὶ   ἔτυχε, καὶ ἀνθρώποις καὶ χώραις
[66, 25]   Ταῦτα μὲν ἐς ὄψιν ἥκοντα  καὶ   ἐφ´ ἑκατὸν ἡμέρας ἐγένετο, παρέσχε
[66, 17]   πάσας σφῶν τὰς ἡμέρας ὡς  καὶ   ἐφεξῆς ἀλλήλαις ἐκ διαδοχῆς γενομένας
[66, 14]   ψηφισαμένων τινῶν προέτεινε τὴν χεῖρα  καὶ   ἔφη δότε μοι τὸ ἀργύριον·
[66, 1]   αὐτοῦ πρότερον καὶ δεθεὶς ἐγέλασε  καὶ   ἔφη νῦν μέν με δήσεις,
[66, 12]   Ἦν γὰρ τοῦ Θρασέου γαμβρὸς  καὶ   ζηλοῦν αὐτὸν ἐπλάττετο, πολὺ δ´
[66, 16]   Ῥώμην ἀνήχθη. Συναπέθανε δὲ αὐτῷ  καὶ   γυνὴ Πεπονίλα, ἥπερ που
[66, 14]   ἔσωσε δὲ πολλοὺς τῶν διδόντων·  καὶ   μὲν λαμβάνουσα ἐκείνη ἦν,
[66, 22]   καὶ ἐπίγειοι μυκηθμοῖς ὅμοιαι συνέβαινον,  καὶ   τε θάλασσα συνέβρεμε καὶ
[66, 16]   τοὺς ἄλλους ἐποίησεν, οὐ μέντοι  καὶ   ἠλεήθησαν. Κἀν τούτῳ ἐπεβουλεύθη μὲν
[66, 18]   τριάκοντα ἔτεσι καὶ μησὶ πέντε  καὶ   ἡμέραις πέντε καὶ εἴκοσι. Καὶ
[66, 4]   καιρὸς ἦν, νυκτός τε  καὶ   ἡμέρας τὰς μηχανὰς ἐνεπίμπρασαν, συχνοὺς
[66, 2]   ὑφ´ ἁπάντων ὑπὲρ πάντας ἤθελεν,  καὶ   ἤχθετο εἰ καὶ ὁστισοῦν οὐχ
[66, 13]   τῶν στωικῶν πλεῖστά τε εἶπε  καὶ   θαυμάσια, ὡς ὅτι αὐχήματος κενοῦ
[66, 25]   τὸ ἐπώνυμον αὐτοῦ ἱερώσας πολλὰ  καὶ   θαυμαστὰ ἐποίησε. Γέρανοί τε γὰρ
[66, 21]   δὲ τῇ Καμπανίᾳ φοβερά τινα  καὶ   θαυμαστὰ συνηνέχθη· πῦρ γὰρ μέγα
[66, 3]   ὄφελος φέρουσαι, καί τι συνηνέχθη  καὶ   θαύματος ἄξιον. Ἰούλιος γάρ τις
[66, 25]   τε ἐς ἐνακισχίλια καὶ βοτὰ  καὶ   θηρία ἀπεσφάγη, καὶ αὐτὰ καὶ
[66, 25]   μὲν πρώτῃ ἡμέρᾳ μονομαχία τε  καὶ   θηρίων σφαγή, κατοικοδομηθείσης σανίσι τῆς
[66, 25]   κατὰ πρόσωπον τῶν εἰκόνων λίμνης  καὶ   ἰκρία πέριξ λαβούσης, τῇ δὲ
[66, 25]   ὕδατος ἐξαίφνης πληρώσας ἐσήγαγε μὲν  καὶ   ἵππους καὶ ταύρους καὶ ἄλλα
[66, 11]   δὲ δὴ τἆλλα πάντα κοινὸς  καὶ   ἰσοδίαιτός σφισιν ἦν. Καὶ γὰρ
[66, 14]   ὑλακτοῦντα οὐ φονεύω" ~τότε δὲ  καὶ   Καινὶς τοῦ Οὐεσπασιανοῦ παλλακὴ
[66, 3]   δύναμιν καὶ αὐτὸς ἰδίαν ἤθροισε  καὶ   Καῖσαρ ἐπωνομάσθη, λέγων ἔγγονος τοῦ
[66, 1]   καὶ πρὸς τῆς βουλῆς ἀπεδείχθη,  καὶ   Καίσαρες τε Τίτος καὶ
[66, 22]   ἄκρα ἐξικέσθαι, ἔπειτα πῦρ πολὺ  καὶ   καπνὸς ἄπλετος, ὥστε πάντα μὲν
[66, 2]   χρήματα ἀεί ποτε εἶναι ἔλεγε,  καὶ   κατὰ τοῦτο καὶ ἐκείνῳ πανταχόθεν
[66, 19]   Τίτον ποιούμενος καὶ ἐδέξατο τοῦτον  καὶ   καταγαγεῖν εἰς Ῥώμην παρεσκευάζετο. ~Κἀν
[66, 16]   δὲ κριθεὶς ἐν τῷ συνεδρίῳ  καὶ   καταδικασθεὶς ἀπέτεμε τὸν λαιμὸν αὐτὸς
[66, 23]   καὶ ἐκεῖνοι πάντα ἄνω τε  καὶ   κάτω μεταστρέφεσθαι, καὶ τὸν μὲν
[66, 8]   Οὐεσπασιανὸν καίπερ ἐπιεικέστατον ὄντα χαλεπῆναι,  καὶ   κελεῦσαι μὲν καὶ τοὺς ἓξ
[66, 1]   κεφαλὴν ὑπὸ τοὺς πόδας ὑπέθηκε·  καὶ   κύων αὖθις, σῖτον αὐτοῦ καὶ
[66, 25]   πρὸς τοὺς δοτῆρας αὐτῶν ἀπενεγκεῖν  καὶ   λαβεῖν τὸ ἐπιγεγραμμένον. ~Διατελέσας δὲ
[66, 21]   ἅτε μὴ συμπεπιλημένας ἀλλ´ ἀραιὰς  καὶ   λαθραίας τὰς ἀναπνοὰς ἔχων. ~Τοιοῦτον
[66, 21]   ἀναβάλλει, ὅταν ἀθρόον τι ὑφιζήσῃ,  καὶ   λίθους ἀναπέμπει, ὅταν ὑπὸ πνεύματος
[66, 4]   προσβεβοηθηκότες βέλη τε καὶ αὐτοὶ  καὶ   λίθους, τοὺς μὲν ἐκ χειρὸς
[66, 8]   καὶ δημοσίᾳ καὶ σκώπτειν αὐτὸν  καὶ   λοιδορεῖν. Προσδοκήσαντες γὰρ μέγα τι
[66, 9]   τρόπον αὐτοῦ ἐνδείκνυται, ἀναγκαίως ἔγραψα,  καὶ   μάλισθ´ ὅτι καὶ μοναρχήσας ὁμοίως
[66, 2]   αὐτὸς ἀπ´ ἀρχῆς ἀργυρολογῶν διετέλεσε,  καὶ   μεγάλα μὲν καὶ τῇ βασιλείᾳ
[66, 22]   ἐν〉 τῷ χρόνῳ συνηνέχθη, εἰ  καὶ   μεγάλα παρὰ τὸ καθεστηκὸς τοῖς
[66, 22]   Ἔσχε γὰρ οὕτως. Ἄνδρες πολλοὶ  καὶ   μεγάλοι, πᾶσαν τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν
[66, 20]   βίου καὶ ἐν ἐνδείᾳ, ἅτε  καὶ   μείζονα κατὰ στρατηγὸν καταπράξας,
[66, 25]   τῇ τρίτῃ ναυμαχία τρισχιλίων ἀνδρῶν  καὶ   μετὰ τοῦτο καὶ πεζομαχία ἐγένετο·
[66, 18]   ἐγένετο. Τάχα μὲν γὰρ ὅτι〉  καὶ   μετεβάλετο (οὐ γὰρ ὁμοίως ἄλλῳ
[66, 18]   τε γὰρ ἔτη μετὰ τοῦτο  καὶ   μῆνας δύο ἡμέρας τε εἴκοσιν
[66, 26]   δηλώσει. Ἦρξε δὲ δύο ἔτη  καὶ   μῆνας δύο ἡμέρας τε εἴκοσιν,
[66, 17]   δὲ ἔτη ἐννέα καὶ ἑξήκοντα  καὶ   μῆνας ὀκτώ, ἐμονάρχησε δὲ ἔτη
[66, 18]   ἐπ´ ἐννέα καὶ τριάκοντα ἔτεσι  καὶ   μησὶ πέντε καὶ ἡμέραις πέντε
[66, 4]   μὲν ἐκ χειρὸς τοὺς δὲ  καὶ   μηχαναῖς, σφοδρότερον ἅτε καὶ ἀφ´
[66, 4]   τε πρὸς τὸ τεῖχος ἐχώννυσαν  καὶ   μηχανήματα προσῆγον, τούς τε ἐπεκθέοντας
[66, 2]   καὶ τὸ βραχύτατον ἦν, οὕτω  καὶ   μίσει ἀγριωτάτῳ πρὸς τοὺς μὴ
[66, 9]   ἀναγκαίως ἔγραψα, καὶ μάλισθ´ ὅτι  καὶ   μοναρχήσας ὁμοίως αὐτὸ ἐποίει. Ὅθεν
[66, 7]   Βαργιορᾶς ἄρχων αὐτῶν·  καὶ   μόνος γε οὗτος ἐν τοῖς
[66, 9]   ταῦτα ἐς τὴν Ῥώμην ἐσεληλύθει,  καὶ   Μουκιανῷ μὲν ἄλλοις τε τῶν
[66, 9]   ἐπεποιήκει οὔτε ἐθάρσει, καὶ προσέτι  καὶ   μωρίαν ἔστιν ὅτε προσεποιεῖτο. Ἐν
[66, 6]   ἐκείνοις, οὐχ ὅτι ὄλεθρος ἀλλὰ  καὶ   νίκη καὶ σωτηρία εὐδαιμονία τε
[66, 8]   τινα ἐκλελειμμένα ἀνενεώσατο, τὰ δὲ  καὶ   νομιζόμενα προσεπηύξησε, καινά τε ἕτερα
[66, 14]   καὶ πλοῦτον ἀμύθητον ἤθροισεν, ὥστε  καὶ   νομισθῆναι ὅτι δι´ αὐτῆς ἐκείνης
[66, 22]   ταῖς τε πόλεσι μεθ´ ἡμέραν  καὶ   νύκτωρ ἐν τῇ γῇ περινοστοῦντες
[66, 21]   δὲ ἔξωθεν αὐτοῦ πάντα ἄπυρα  καὶ   νῦν ἔτι διαμένει. Ἐκ δὲ
[66, 7]   Κρόνου ἡμέρᾳ, ἣν μάλιστα ἔτι  καὶ   νῦν Ἰουδαῖοι σέβουσιν, ἐξώλετο. Καὶ
[66, 26]   αὐτοκράτορος ἔλαβε, δοὺς αὐτοῖς ὅσονπερ  καὶ   ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐδεδώκει.
[66, 20]   ὥς που τό τε κῦμα  καὶ   ἄνεμος αὐτοὺς ἔφερε, καὶ
[66, 7]   οὖν καὶ ὣς ἄλλοι τε  καὶ   Βαργιορᾶς ἄρχων αὐτῶν·
[66, 12]   ἔπεμψαν· συνέπεμπε δέ σφισιν αὐτὰ  καὶ   Δομετιανὸς ὑπατεύων ἐπὶ κέλητος.
[66, 2]   ἀρχάς τε καὶ ἐπιτροπείας αὐτὸς  καὶ   Δομιτιανὸς ἔδοσαν, καὶ ἐπάρχους
[66, 1]   καὶ Καίσαρες τε Τίτος  καὶ   Δομιτιανὸς ἐπεκλήθησαν, τήν τε
[66, 15]   τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Ἀγρίππα ἦλθε·  καὶ   μὲν στρατηγικῶν τιμῶν ἠξιώθη,
[66, 14]   αὐτῆς ἐθαύμασα, καὶ προσέτι ὅτι  καὶ   Οὐεσπασιανὸς αὐτῇ ὑπερέχαιρε, πλεῖστόν
[66, 2]   αὐτοκράτωρ γενόμενος" ~Οὕτω μὲν οὖν  καὶ   Οὐεσπασιανὸς ἐς τὴν ἀρχήν,
[66, 22]   καὶ τε θάλασσα συνέβρεμε  καὶ   οὐρανὸς συνεπήχει. Κἀκ τούτου
[66, 26]   ἐν τοῖς ὕδασιν ἐν οἷς  καὶ   πατὴρ αὐτοῦ, ὡς μὲν
[66, 12]   ἐπανελθὼν τὰ ἐπινίκια αὐτός τε  καὶ   πατὴρ ἐφ´ ἅρματος ἔπεμψαν·
[66, 16]   καὶ ἐς τὴν ὁδὸν προχωρῆσαι,  καὶ   Σαβῖνος ἐκεῖνος Γαλάτης
[66, 5]   πολλοὶ ἐτιτρώσκοντο ἑκατέρων καὶ ἔθνησκον,  καὶ   Τίτος αὐτὸς λίθῳ τὸν
[66, 1]   τε ὕπατον ἀρχὴν Οὐεσπασιανὸς  καὶ   Τίτος ἔλαβον, μὲν
[66, 18]   καὶ τῆς εὐδοξίας· ὥσπερ που  καὶ   Τίτος πρός τινα, ὃν
[66, 19]   διὰ ταῦτα ἐκόλασεν. Ἐπὶ τούτου  καὶ   Ψευδονέρων ἐφάνη, ὃς Ἀσιανὸς
[66, 8]   τούτοις αὐτὸν ἐσέμνυνεν, οὐ μέντοι  καὶ   οἱ Ἀλεξανδρεῖς ἔχαιρον αὐτῷ, ἀλλὰ
[66, 5]   τε οὖν καὶ ὣς ἐκαρτέρουν,  καὶ   οἱ ἁλισκόμενοι οἵ τε αὐτομολοῦντές
[66, 4]   βαρβάρων τινῶν βασιλέων πεμφθέντας εἶχον·  καὶ   οἱ Ἰουδαῖοι πολλοὶ μὲν αὐτόθεν
[66, 3]   μνημεῖον ὑπόγειον, προκαταπρήσας αὐτό, κατέδυ·  καὶ   οἱ μὲν ᾤοντο κἀκεῖνον ἀπολωλέναι,
[66, 5]   ἕτερον τεῖχος προσέβαλλον. Οὐ μέντοι  καὶ   ὁμοία πρόσμιξίς σφισιν ἐγίγνετο·
[66, 1]   Ἐγεγόνει μὲν οὖν καὶ σημεῖα  καὶ   ὀνείρατα τῷ Οὐεσπασιανῷ τὴν μοναρχίαν
[66, 10]   ὑπὸ τοῦ γήρως ἀναλέγεσθαι,  καὶ   ὅσα ἀπὼν ἐπέστελλε τῇ βουλῇ,
[66, 2]   πάντας ἤθελεν, καὶ ἤχθετο εἰ  καὶ   ὁστισοῦν οὐχ ὅτι ὑβρίσειεν αὐτόν,
[66, 2]   δεδωκώς, ἠγάλλετο διά τε τἆλλα  καὶ   ὅτι ἀδελφὸς ὑπ´ αὐτοῦ ὠνομάζετο,
[66, 8]   ἄλλα τε ἐς αὐτὸν ἀπερρίπτουν  καὶ   ὅτι ἓξ ὀβολοὺς προσαιτεῖς" ὥστε
[66, 2]   ὅτι ἀδελφὸς ὑπ´ αὐτοῦ ὠνομάζετο,  καὶ   ὅτι ἐξουσίαν εἶχε πάνθ´ ὅσα
[66, 18]   αὐτὸν διδόναι τινί) ἤδη δὲ  καὶ   ὅτι ἐπὶ βραχύτατον, ὥς γε
[66, 8]   οὖν Ἀλεξανδρεῖς διά τε ἐκεῖνα,  καὶ   ὅτι καὶ τῶν βασιλείων τὸ
[66, 14]   αὐτῆς ὅτι τε πιστοτάτη ἦν  καὶ   ὅτι μνήμης ἄριστα ἐπεφύκει. Πρὸς
[66, 19]   Ἦν δὲ περὶ χρήματα ἀκριβὴς  καὶ   οὐ μάτην ἀνήλισκεν, οὐδένα μέντοι
[66, 9]   πράττει Δομιτιανός" ὅτι ἰδιάζει τε,  καὶ   οὐδὲ μυῖα αὐτῷ παρακάθηται" ~Ὁ
[66, 10]   πανηγύρεις πολυτελέστατα διαθείς, εὐτελέστατα διῃτᾶτο  καὶ   οὐδὲν ἔξω τῶν πάνυ ἀναγκαίων
[66, 12]   Νέρωνος ὢν οὐκ ἠρέσκετο αὐτῷ,  καὶ   οὐδὲν μέντοι οὐδ´ ὣς ὑβριστικὸν
[66, 14]   τε τῇ ψυχῇ ἀεὶ φέρω  καὶ   οὐδέποτε ἐξαλειφθῆναι δύναται" Τοῦτό τε
[66, 2]   τέκνον, ὅτι με ἐᾷς ἄρχειν  καὶ   οὐδέπω με καταλέλυκας" {Ὅτι
[66, 13]   καὶ Δημήτριος κυνικός, συχνὰ  καὶ   οὐκ ἐπιτήδεια τοῖς παροῦσι δημοσίᾳ,
[66, 12]   ἠξίου· οὗτος δὲ Οὐεσπασιανῷ ἤχθετο,  καὶ   οὔτ´ ἰδίᾳ οὔτε ἐν τῷ
[66, 3]   ἐννέα ἔτη μετὰ τῆς γυναικός,  καὶ   παῖδας ἐξ αὐτῆς δύο ἄρρενας
[66, 23]   ἐς τὴν θάλασσαν, οἷα τεταραγμένοι  καὶ   πᾶν τὸ ἀπὸ σφῶν ἀπὸν
[66, 15]   συνεγίγνετο. Προσεδόκα δὲ γαμηθήσεσθαι αὐτῷ,  καὶ   πάντα ἤδη ὡς καὶ γυνὴ
[66, 17]   ἄλλῃ διαίτῃ ὁμοίᾳ νοσῶν ἐχρῆτο  καὶ   πάντα τὰ προσήκοντα τῇ ἀρχῇ
[66, 21]   ὥστε δόξαι πολλὰ ἐν αὐτῷ  καὶ   παντοδαπὰ θυμιᾶσθαι θυμιάματα. Καὶ τοῦτο
[66, 8]   οἱ Ἀλεξανδρεῖς ἔχαιρον αὐτῷ, ἀλλὰ  καὶ   πάνυ ἤχθοντο, ὥστε μὴ μόνον
[66, 6]   τοῦτο οὐδ´ ὣς ἑάλωσαν, ἀλλὰ  καὶ   πάνυ πολλοὺς ἐσβιαζομένους ἀπέκτειναν· ἐμπρήσαντες
[66, 20]   πειράσοντας τὸν περίπλουν πέμψας ἔμαθε  καὶ   παρ´ ἐκείνων ὅτι νῆσός ἐστιν.
[66, 4]   καὶ τοξεύμασιν ἀνεῖργον· συχνοὺς γὰρ  καὶ   παρὰ βαρβάρων τινῶν βασιλέων πεμφθέντας
[66, 4]   πολλοὶ μὲν αὐτόθεν πολλοὶ δὲ  καὶ   παρὰ τῶν ὁμοήθων, οὐχ ὅτι
[66, 6]   νεὼν τοῖς Ῥωμαίοις. Οὐ μὴν  καὶ   παραχρῆμα διὰ τὸ δεισιδαιμονῆσαι ἐσέδραμον,
[66, 16]   αὐτοὺς ἐν τοῖς μάλιστα νομίζων  καὶ   πάσῃ ἐς αὐτοὺς ἀφθονωτάτῃ τιμῇ
[66, 25]   τρισχιλίων ἀνδρῶν καὶ μετὰ τοῦτο  καὶ   πεζομαχία ἐγένετο· νικήσαντες γὰρ οἱ
[66, 10]   τὸ συνέδριον διὰ παντὸς ἐφοίτα,  καὶ   περὶ πάντων αὐτοῖς ἐπεκοίνου, κἀν
[66, 14]   πλεῖστόν τε διὰ τοῦτο ἴσχυσε,  καὶ   πλοῦτον ἀμύθητον ἤθροισεν, ὥστε καὶ
[66, 13]   εὐθὺς ἀνδρεῖος δίκαιός φησιν εἶναι,  καὶ   πνεῖ ἐφ´ ἑαυτῷ μέγα, κἂν
[66, 23]   ὄρνεα πάντα διέφθειρε, καὶ προσέτι  καὶ   πόλεις δύο ὅλας, τό τε
[66, 15]   τὸ θέατρον πλῆρες ἀνδρῶν ἐσῆλθε  καὶ   πολλὰ αὐτοὺς λοιδορήσας ἐμαστιγώθη, Ἡρᾶς
[66, 18]   τε ἐξουσίᾳ αὐτοῦ ἀπλήστως ἀποχρῶνται  καὶ   πολλὰ ἐπί τε φθόνῳ καὶ
[66, 23]   καὶ τὸν ἀέρα πάντα κατέσχε,  καὶ   πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα, ὥς
[66, 12]   ἀλλ´ ἐξ ὧν ἐποίει ἐθανάτα,  καὶ   πολλὰ πράττων ἔμελλέ ποτε δίκην
[66, 10]   καθ´ ἑκάστην ἡμέραν συχνοὺς ἐποιεῖτο,  καὶ   πολλάκις καὶ αὐτὸς παρὰ τοῖς
[66, 3]   δὲ Δομιτιανός, ἐξ ὧν ἔδρασε  καὶ   πολλῷ μᾶλλον ἐξ ὧν ἐπεχείρησεν
[66, 13]   (ἔτυχε γὰρ διαλεγόμενός τινι) ἀλλὰ  καὶ   πολλῷ πλείω κατὰ τῆς μοναρχίας
[66, 4]   τῇ ἀνυδρίᾳ ἐκακοπάθουν, καὶ φαῦλον  καὶ   πόρρωθεν ὕδωρ ἐπαγόμενοι. Οἱ δὲ
[66, 10]   ἐσεδέχετο, καὶ τοῖς πάνυ φίλοις  καὶ   πρὸ τῆς ἕω ἔν τε
[66, 1]   δὲ ἐπ´ αὐτοῖς Οὐεσπασιανὸς  καὶ   πρὸς τῆς βουλῆς ἀπεδείχθη, καὶ
[66, 19]   ἄλλα πρός τε τὸ ἀσφαλὲς  καὶ   πρὸς τὸ ἄλυπον τῶν ἀνθρώπων
[66, 25]   ἐναυμάχησαν) ἐπεξῆλθον ἐς τὸ νησίδιον,  καὶ   προσβαλόντες τείχει τινὶ περὶ τὸ
[66, 8]   οὐ μόνον οὐδὲν εὕροντο ἀλλὰ  καὶ   προσεπράσσοντο χρήματα. Πολλὰ μὲν γὰρ
[66, 12]   πρὸς τιμὴν τοῦ αὐτοκράτορος ἔδρα  καὶ   προσέτι καὶ βλασφημῶν αὐτὸν οὐκ
[66, 9]   καὶ ὧν ἐπεποιήκει οὔτε ἐθάρσει,  καὶ   προσέτι καὶ μωρίαν ἔστιν ὅτε
[66, 23]   τά τε ὄρνεα πάντα διέφθειρε,  καὶ   προσέτι καὶ πόλεις δύο ὅλας,
[66, 23]   αὐτῶν ἐν τῷ καπνῷ διεφαίνετο,  καὶ   προσέτι καὶ σαλπίγγων τις βοὴ
[66, 14]   Τοῦτό τε οὖν αὐτῆς ἐθαύμασα,  καὶ   προσέτι ὅτι καὶ Οὐεσπασιανὸς
[66, 5]   ἀδημονήσαντες οἷα ἐν χρονίῳ πολιορκίᾳ,  καὶ   προσυποτοπήσαντες ὅπερ ἐθρυλεῖτο, ἀπόρθητον ὄντως
[66, 26]   πρὸς τοῦ ἀδελφοῦ ἀναλωθείς, ὅτι  καὶ   πρότερον ἐπεβεβούλευτο ὑπ´ αὐτοῦ, ὡς
[66, 20]   Γναῖος Ἰούλιος Ἀγρικόλας πάντα κατέδραμε,  καὶ   πρῶτός γε Ῥωμαίων ὧν ἡμεῖς
[66, 23]   δὲ καὶ ἐς χάος  καὶ   πῦρ τὸν κόσμον πάντα ἀναλίσκεσθαι.
[66, 23]   τῷ καπνῷ διεφαίνετο, καὶ προσέτι  καὶ   σαλπίγγων τις βοὴ ἠκούετο) οἱ
[66, 22]   μετὰ τοῦτ´ αὐχμοί τε δεινοὶ  καὶ   σεισμοὶ ἐξαίφνης σφοδροὶ ἐγίγνοντο, ὥστε
[66, 4]   προσβολὰς σανίσι παχείαις συμπεπηγμέναις τε  καὶ   σεσιδηρωμέναις, ἃς πρὸ τοῦ τείχους
[66, 1]   Παλαιστίνῃ ὤν. Ἐγεγόνει μὲν οὖν  καὶ   σημεῖα καὶ ὀνείρατα τῷ Οὐεσπασιανῷ
[66, 9]   οὖν Αἴγυπτον δι´ ὀλίγου κατεστήσατο,  καὶ   σῖτον πολὺν εἰς τὴν Ῥώμην
[66, 23]   ~Νύξ τε οὖν ἐξ ἡμέρας  καὶ   σκότος ἐκ φωτὸς ἐγένετο· καὶ
[66, 8]   μόνον ἰδίᾳ ἀλλὰ καὶ δημοσίᾳ  καὶ   σκώπτειν αὐτὸν καὶ λοιδορεῖν. Προσδοκήσαντες
[66, 12]   ἐπῄνει, καὶ ἔπραττεν ἀκόλουθα τούτοις  καὶ   συνίστη τινάς, ὥσπερ που φιλοσοφίας
[66, 10]   καὶ τὰ ἤδη ἐφθαρμένα ἐπανεσκεύαζε,  καὶ   συντελουμένοις αὐτοῖς οὐ τὸ ἑαυτοῦ
[66, 6]   ὅτι ὄλεθρος ἀλλὰ καὶ νίκη  καὶ   σωτηρία εὐδαιμονία τε εἶναι, ὅτι
[66, 18]   ἔπραξεν, ἀλλὰ χρηστὸς καίπερ ἐπιβουλευθεὶς  καὶ   σώφρων καίτοι καὶ τῆς Βερενίκης
[66, 22]   τὸ πεδίον ἐκεῖνο πᾶν ἀναβράττεσθαι  καὶ   τὰ ἄκρα ἀναπηδᾶν. Ἠχαί τε
[66, 14]   προσέταξας· πάντα γὰρ καὶ ταῦτα,  καὶ   τὰ ἄλλα ὅσα ἂν ὑπαγορεύσῃς
[66, 10]   παρέσχηκε δωρεάς, καὶ τὰ τεμένη  καὶ   τὰ δημόσια ἔργα τὰ πεπονηκότα
[66, 10]   δημόσια ἔργα τὰ πεπονηκότα ἀνελάμβανε,  καὶ   τὰ ἤδη ἐφθαρμένα ἐπανεσκεύαζε, καὶ
[66, 10]   ὀσπρίων πιπράσκεσθαι ἐπέτρεπε. Κἀκ τούτου  καὶ   τὰ μάλιστα διέδειξεν ὅτι τὰς
[66, 13]   Καὶ μὲν Ὁστιλιανὸς εἰ  καὶ   τὰ μάλιστα μὴ ἐπαύσατο περὶ
[66, 24]   καὶ τὴν τοῦ Πομπηίου σκηνήν,  καὶ   τὰ Ὀκταουίεια οἰκήματα μετὰ τῶν
[66, 16]   που καὶ διεσέσωστο αὐτόν, καίτοι  καὶ   τὰ παιδία τῷ Οὐεσπασιανῷ προβαλοῦσα
[66, 22]   ἂν πρὸς τὰ τότε συμβάντα,  καὶ   τὰ πάντα ἐς ἓν συναχθέντα,
[66, 10]   τοῖς ἄλλως οἰκείοις ἀφῆκε,  καὶ   τὰ συμβόλαια τὰ παλαιὰ τὰ
[66, 10]   καὶ τῷ δήμῳ παρέσχηκε δωρεάς,  καὶ   τὰ τεμένη καὶ τὰ δημόσια
[66, 24]   ἔπεμψε, καὶ χρήματα ἄλλα τε  καὶ   τὰ {χρήματα} τῶν ἄνευ κληρονόμων
[66, 24]   ὧν κατέλεξα παντί τῳ τεκμήρασθαι  καὶ   τἆλλα τὰ ἀπολλύμενα. δ´
[66, 9]   καὶ τῶν τεθνεώτων ὁμοίως, ἀπαλείφων,  καὶ   τὰς γραφὰς τὰς ἐπὶ τοιούτοις
[66, 9]   τε πολλὰ καὶ γελοῖα ἔπραττε,  καὶ   τὰς μυίας γραφείοις κατεκέντει. Τοῦτο
[66, 13]   τὸν πώγωνά τις αὐτῶν καθῇ  καὶ   τὰς ὀφρύας ἀνασπάσῃ τό τε
[66, 10]   τὸ κοινὸν ὅσα ἐχρῆν ἀναλώσας,  καὶ   τὰς πανηγύρεις πολυτελέστατα διαθείς, εὐτελέστατα
[66, 25]   πληρώσας ἐσήγαγε μὲν καὶ ἵππους  καὶ   ταύρους καὶ ἄλλα τινὰ χειροήθη,
[66, 16]   ἀπετμήθη. ~Καθ´ ὃν δὴ καιρὸν  καὶ   ταῦτα ἐγένετο· οἶνός τε γὰρ
[66, 22]   ~Τοιοῦτον μὲν τὸ Βέσβιόν ἐστι,  καὶ   ταῦτα ἐν αὐτῷ κατ´ ἔτος
[66, 14]   ἔφη τοῦτο προσέταξας· πάντα γὰρ  καὶ   ταῦτα, καὶ τὰ ἄλλα ὅσα
[66, 26]   ἔμπνουν γάρ τοι αὐτὸν ὄντα  καὶ   τάχα περιγενέσθαι δυνάμενον ἐς λάρνακα
[66, 8]   ἱερῶν ὁμοίως χρηματιζόμενος· πολλὰ δὲ  καὶ   τέλη τὰ μέν τινα ἐκλελειμμένα
[66, 20]   κατὰ στρατηγὸν καταπράξας, ἔζησε,  καὶ   τέλος ἐσφάγη δι´ αὐτὰ ταῦτα
[66, 19]   Εὐφράτην προχωρῶν πολλῷ πλείους ἀνηρτήσατο,  καὶ   τέλος πρὸς Ἀρτάβανον τὸν τῶν
[66, 23]   ἡγούμενοι. Ταῦτά τε ἅμα ἐγίγνετο,  καὶ   τέφρα ἀμύθητος ἀνεφυσήθη καὶ τήν
[66, 21]   ἐπὶ ἧττον, γίνεται· πολλάκις δὲ  καὶ   τέφραν ἀναβάλλει, ὅταν ἀθρόον τι
[66, 21]   δὲ ἐν τῷ μέσῳ κραυρουμένων  καὶ   τεφρουμένων, αἱ μὲν πέριξ κορυφαὶ
[66, 2]   ἀργυρολογῶν διετέλεσε, καὶ μεγάλα μὲν  καὶ   τῇ βασιλείᾳ χρήματα παρεσκεύασε, μεγάλα
[66, 26]   τὸ ἐπιγεγραμμένον. ~Διατελέσας δὲ ταῦτα,  καὶ   τῇ γε τελευταίᾳ ἡμέρᾳ καταδακρύσας
[66, 25]   λαβούσης, τῇ δὲ δευτέρᾳ ἱπποδρομία  καὶ   τῇ τρίτῃ ναυμαχία τρισχιλίων ἀνδρῶν
[66, 26]   στρατόπεδον ἐσῆλθε, τήν τε ἐπίκλησιν  καὶ   τὴν ἐξουσίαν τοῦ αὐτοκράτορος ἔλαβε,
[66, 15]   κυνηδὸν ἐξέκραγε, καὶ διὰ τοῦτο  καὶ   τὴν κεφαλὴν ἀπετμήθη. ~Καθ´ ὃν
[66, 1]   πλήθει ἐποιεῖτο, δειπνοῦντι προσελθὼν ὤκλασε  καὶ   τὴν κεφαλὴν ὑπὸ τοὺς πόδας
[66, 23]   ἐγίγνετο, καὶ τέφρα ἀμύθητος ἀνεφυσήθη  καὶ   τήν τε γῆν τήν τε
[66, 12]   τοῖς τε στωικοῖς δόγμασιν ἐντραφεὶς  καὶ   τὴν τοῦ Θρασέου παρρησίαν οὐ
[66, 24]   καὶ τὸ τοῦ Βάλβου θέατρον  καὶ   τὴν τοῦ Πομπηίου σκηνήν, καὶ
[66, 26]   ἐκείνου παθεῖν τοῦτο μᾶλλον εἵλετο,  καὶ   τὴν τῶν Ῥωμαίων ἀρχὴν ἀνδρὶ
[66, 19]   τῷ Νέρωνι καὶ τὸ εἶδος  καὶ   τὴν φωνήν (καὶ γὰρ καὶ
[66, 8]   οἱ μὲν οὕτω τότ´ ἐρριψοκινδύνουν,  καὶ   τῆς ἀσελγείας, ὑφ´ ἧς ἀεί
[66, 18]   καίπερ ἐπιβουλευθεὶς καὶ σώφρων καίτοι  καὶ   τῆς Βερενίκης ἐς Ῥώμην αὖθις
[66, 12]   τῇ Ῥώμῃ καὶ τῆς Λατίνων  καὶ   τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας κατέστησε, μισθὸν
[66, 18]   πάντα ἀνακείμενα εἰδότες προνοοῦνταί τι  καὶ   τῆς εὐδοξίας· ὥσπερ που καὶ
[66, 12]   τοῦτο διδασκάλους ἐν τῇ Ῥώμῃ  καὶ   τῆς Λατίνων καὶ τῆς Ἑλληνικῆς
[66, 15]   δὲ Πάρθοις πολεμωθεῖσι πρός τινας  καὶ   τῆς παρ´ αὐτοῦ συμμαχίας δεηθεῖσιν
[66, 8]   κατ´ ἄνδρα ἐσπραχθῆναι, βουλεύσασθαι δὲ  καὶ   τιμωρίαν αὐτῶν ποιήσασθαι· αὐτά τε
[66, 2]   πρὸς τοὺς ὑπουργοῦντάς τι αὐτῷ  καὶ   τὸ βραχύτατον ἦν, οὕτω καὶ
[66, 19]   Μάξιμος, προσεοικὼς δὲ τῷ Νέρωνι  καὶ   τὸ εἶδος καὶ τὴν φωνήν
[66, 15]   τό τε ὕψος ἑκατὸν ποδῶν  καὶ   τὸ εἶδος οἱ μὲν τὸ
[66, 24]   ἐπενείματο· καὶ γὰρ τὸ Σεραπεῖον  καὶ   τὸ Ἰσεῖον τά τε σέπτα
[66, 17]   κομήτης ἐπὶ πολὺ φαντασθεὶς  καὶ   τὸ μνημεῖον τὸ τοῦ Αὐγούστου
[66, 12]   τό τε τὰ καθεστηκότα συγχεῖν  καὶ   τὸ νεώτερα αὐτοῖς πράγματα ἐπεσάγειν.
[66, 24]   τε βαλανεῖον τὸ τοῦ Ἀγρίππου  καὶ   τὸ πάνθειον τό τε διριβιτώριον
[66, 22]   σεισμοὶ ἐξαίφνης σφοδροὶ ἐγίγνοντο, ὥστε  καὶ   τὸ πεδίον ἐκεῖνο πᾶν ἀναβράττεσθαι
[66, 24]   τὸ Ἰσεῖον τά τε σέπτα  καὶ   τὸ Ποσειδώνιον τό τε βαλανεῖον
[66, 12]   τό τε τοὺς κρατοῦντας προπηλακίζειν  καὶ   τὸ τὰ πλήθη ταράττειν τό
[66, 24]   τὸ πάνθειον τό τε διριβιτώριον  καὶ   τὸ τοῦ Βάλβου θέατρον καὶ
[66, 10]   πρῶτος ἐκφορήσας καὶ δῆλον ὅτι  καὶ   τοῖς ἄλλοις τοῖς ἐπιφανεστάτοις τὸ
[66, 10]   ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἐσεδέχετο,  καὶ   τοῖς πάνυ φίλοις καὶ πρὸ
[66, 10]   Ἐλθὼν δ´ ἐς τὴν Ῥώμην  καὶ   τοῖς στρατιώταις καὶ τῷ δήμῳ
[66, 23]   τε γῆν τήν τε θάλασσαν  καὶ   τὸν ἀέρα πάντα κατέσχε, καὶ
[66, 23]   ἀέρα τὸν ὑπὲρ αὐτῆς ἐπλήρωσε  καὶ   τὸν ἥλιον ἐπεσκίασε. Καὶ συνέβη
[66, 13]   νεῖν ἐπίστηται. Καὶ πάντας ὑπερορῶσι,  καὶ   τὸν μὲν εὐγενῆ τηθαλλαδοῦν τὸν
[66, 23]   ἄνω τε καὶ κάτω μεταστρέφεσθαι,  καὶ   τὸν μὲν ἥλιον ἐς τὴν
[66, 13]   τηθαλλαδοῦν τὸν δὲ ἀγενῆ σμικρόφρονα,  καὶ   τὸν μὲν καλὸν ἀσελγῆ τὸν
[66, 13]   ἐξέβαλε, τὸν δὲ δὴ Δημήτριον  καὶ   τὸν Ὁστιλιανὸν καὶ ἐς νήσους
[66, 8]   ὅτι ἓξ ὀβολοὺς προσαιτεῖς" ὥστε  καὶ   τὸν Οὐεσπασιανὸν καίπερ ἐπιεικέστατον ὄντα
[66, 6]   κωλύσοντες, τό τε τεῖχος ἐλυμήναντο  καὶ   τὸν περίβολον τὸν περὶ τὸ
[66, 23]   δὲ καὶ ἐς τὴν Ῥώμην,  καὶ   τόν τε ἀέρα τὸν ὑπὲρ
[66, 4]   ἐπὶ τοῦ τείχους ἐπόντας σφενδόναις  καὶ   τοξεύμασιν ἀνεῖργον· συχνοὺς γὰρ καὶ
[66, 1]   καὶ κύων αὖθις, σῖτον αὐτοῦ  καὶ   τότε αἱρουμένου, χεῖρα ἀνθρωπίνην ὑπὸ
[66, 23]   τοὺς γίγαντας ἐπανίστασθαι (πολλὰ γὰρ  καὶ   τότε εἴδωλα αὐτῶν ἐν τῷ
[66, 15]   γὰρ πολλὰ ἐθρυλεῖτο, καί τινες  καὶ   τότε σοφισταὶ κύνειοι ἐς τὸ
[66, 16]   Δακρῦσαι μὲν γὰρ καὶ αὐτὸν  καὶ   τοὺς ἄλλους ἐποίησεν, οὐ μέντοι
[66, 4]   διεξιόντες τοῖς τε ὑδρευομένοις ἐπετίθεντο  καὶ   τοὺς ἀποσκεδαννυμένους ἐλυμαίνοντο· οὓς
[66, 8]   ὄντα χαλεπῆναι, καὶ κελεῦσαι μὲν  καὶ   τοὺς ἓξ ὀβολοὺς κατ´ ἄνδρα
[66, 4]   τε ἐπεκθέοντας ὁμόσε ἰόντες ἀνέστελλον,  καὶ   τοὺς ἐπὶ τοῦ τείχους ἐπόντας
[66, 4]   ὑπορύσσοντες ὑπὸ τὸ τεῖχος ὑφεῖλκον,  καὶ   τοὺς κριοὺς τοὺς μὲν βρόχοις
[66, 23]   δύο ὅλας, τό τε Ἑρκουλάνεον  καὶ   τοὺς Πομπηίους, ἐν θεάτρῳ τοῦ
[66, 1]   Καῖσαρ Νέρων ὀδόντα ἀποβάλῃ, αὐταρχήσει·  καὶ   τοῦτό τε τὸ κατὰ τὸν
[66, 18]   εἴκοσιν ἔζησεν {καὶ} ἐπ´ ἐννέα  καὶ   τριάκοντα ἔτεσι καὶ μησὶ πέντε
[66, 10]   τὴν Ῥώμην καὶ τοῖς στρατιώταις  καὶ   τῷ δήμῳ παρέσχηκε δωρεάς, καὶ
[66, 3]   τῷ ὄρει τὰ πολλὰ διατρίβων  καὶ   τῷ ἔρωτι τῆς Δομιτίας τῆς
[66, 10]   αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι κελεύσας, ἵνα  καὶ   τῷ λοιπῷ πλήθει ἀπαραίτητον τὸ
[66, 12]   ἀλλ´ ὅτι ταραχώδης τε ἦν  καὶ   τῷ ὄχλῳ προσέκειτο, βασιλείας τε
[66, 15]   δὲ ἐν τῷ παλατίῳ ᾤκησε  καὶ   τῷ Τίτῳ συνεγίγνετο. Προσεδόκα δὲ
[66, 10]   οὐχ ὅτι τῶν βουλευτῶν ἀλλὰ  καὶ   τῶν ἄλλων ἐσεδέχετο, καὶ τοῖς
[66, 5]   ὕδωρ τῶν Ῥωμαίων λανθανόντως ἔφθειρον,  καὶ   τῶν ἀνθρώπων οὕς που μόνους
[66, 3]   τοσοῦτον πλῆθος τῶν τε Ῥωμαίων  καὶ   τῶν βαρβάρων κατεκόπη ὥστε τὸν
[66, 8]   διά τε ἐκεῖνα, καὶ ὅτι  καὶ   τῶν βασιλείων τὸ πλεῖστον ἀπέδοτο,
[66, 9]   ταῖς λεγομέναις ἀσεβείαις ὑπὸ Νέρωνος  καὶ   τῶν μετὰ ταῦτα ἀρξάντων, τῶν
[66, 22]   κτύπος τε ἐξαίσιος ἐξαπιναίως ὡς  καὶ   τῶν ὀρῶν συμπιπτόντων ἐξηκούσθη, καὶ
[66, 5]   οὐδένα αὐτῶν ἐδέχετο. Κἀν τούτῳ  καὶ   τῶν Ῥωμαίων τινὲς ἀδημονήσαντες οἷα
[66, 9]   ταῦτα ἀρξάντων, τῶν τε ζώντων  καὶ   τῶν τεθνεώτων ὁμοίως, ἀπαλείφων, καὶ
[66, 16]   ἀφθονωτάτῃ τιμῇ χρώμενος, οὐ μὴν  καὶ   ὑπ´ ἐκείνων ἀπέθανε· φωραθέντες γὰρ
[66, 2]   καὶ ἐπάρχους ἄλλους ἐπ´ ἄλλοις  καὶ   ὑπάτους ἀπέδειξαν. Τό τε σύμπαν
[66, 6]   τὸ πρός τε τῷ ναῷ  καὶ   ὑπὲρ αὐτοῦ μαχόμενοι πεσεῖν εὑρηκότες,
[66, 24]   καίτοι πολλῶν πολλὰ διδόντων αὐτῷ  καὶ   ὑπισχνουμένων, ἔλαβεν, ἀνέστησε μέντοι καὶ
[66, 16]   μὲν ὑπό τε τοῦ Ἀλιηνοῦ  καὶ   ὑπὸ τοῦ Μαρκέλλου, καίπερ φίλους
[66, 13]   προσχήματι καταχρώμενοι, διελέγοντο, κἀκ τούτου  καὶ   ὑποδιέφθειρόν τινας, ἔπεισεν Μουκιανὸς
[66, 4]   οἱ Ῥωμαῖοι τῇ ἀνυδρίᾳ ἐκακοπάθουν,  καὶ   φαῦλον καὶ πόρρωθεν ὕδωρ ἐπαγόμενοι.
[66, 16]   ἀπεσφάγη τοῦ Τίτου κελεύσαντος, μὴ  καὶ   φθάσῃ τι τῆς νυκτὸς νεοχμῶσαι
[66, 10]   διὰ πάσης τῆς ἡμέρας ἦσαν,  καὶ   φρουρὸς οὐδεὶς ἐν αὐταῖς ἐγκαθειστήκει.
[66, 24]   ἐκ τῶν ὑπατευκότων οἰκιστὰς ἔπεμψε,  καὶ   χρήματα ἄλλα τε καὶ τὰ
[66, 2]   τοιούτους ἐχρῆτο. δὲ Μουκιανὸς  καὶ   χρήματα ἀμύθητα πανταχόθεν, ὅθεν ἐνεδέχετο,
[66, 23]   που καὶ ἔτυχε, καὶ ἀνθρώποις  καὶ   χώραις καὶ βοσκήμασιν ἐλυμήνατο, τοὺς
[66, 9]   τοῦ συνειδότος ὧν τε ἐφρόνει  καὶ   ὧν ἐπεποιήκει οὔτε ἐθάρσει, καὶ
[66, 7]   ναῷ συναπώλλυντο. ~Ἑάλωσαν δ´ οὖν  καὶ   ὣς ἄλλοι τε καὶ
[66, 5]   διδούς, ἐποιήσατο. Ἐκεῖνοί τε οὖν  καὶ   ὣς ἐκαρτέρουν, καὶ οἱ ἁλισκόμενοι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/02/2009