Alphabétiquement     [«   »]
ἔμπνουν 1
ἐμπρήσαντες 1
ἔμπυρον 1
ἐν 69
Ἐν 4
ἔν 4
ἓν 2
Fréquences     [«    »]
60 ἐς
57
62 τῶν
69 ἐν
79 τὸ
89 μὲν
90 τοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LXVI (fragments)

ἐν


Livre, Chap.
[66, 18]   δ´ ὅτι ἐπιεικῶς ἄρξας  ἐν   ἀκμῇ τῆς δόξης ἀπέθανε, τάχα
[66, 10]   ἡμέρας ἦσαν, καὶ φρουρὸς οὐδεὶς  ἐν   αὐταῖς ἐγκαθειστήκει. Ἔς τε τὸ
[66, 7]   ἐκολάσθη. Οὕτω μὲν τὰ Ἱεροσόλυμα  ἐν   αὐτῇ τῇ τοῦ Κρόνου ἡμέρᾳ,
[66, 3]   ἀπολωλέναι, δὲ ἐκρύφθη τε  ἐν   αὐτῷ ἐννέα ἔτη μετὰ τῆς
[66, 21]   νυκτὸς φλόγα, ὥστε δόξαι πολλὰ  ἐν   αὐτῷ καὶ παντοδαπὰ θυμιᾶσθαι θυμιάματα.
[66, 22]   τὸ Βέσβιόν ἐστι, καὶ ταῦτα  ἐν   αὐτῷ κατ´ ἔτος ὡς πλήθει
[66, 6]   τοῖς ἀναβασμοῖς, οἵ θ´ ἱερῆς  ἐν   αὐτῷ τῷ μεγάρῳ τεταγμένοι. Καὶ
[66, 9]   τῷ Βρεντεσίῳ ἐνέτυχε, Δομιτιανῷ δὲ  ἐν   Βενεουεντῷ. Ὑπὸ γὰρ τοῦ συνειδότος
[66, 3]   ἄρρενας ἐκύησε. Καὶ τὰ μὲν  ἐν   Γερμανίᾳ Κερεάλιος μάχαις πολλαῖς κατεστήσατο,
[66, 20]   τὸ λοιπὸν τοῦ βίου καὶ  ἐν   ἐνδείᾳ, ἅτε καὶ μείζονα
[66, 23]   τε Ἑρκουλάνεον καὶ τοὺς Πομπηίους,  ἐν   θεάτρῳ τοῦ ὁμίλου αὐτῆς καθημένου,
[66, 16]   ταῦτα ἐγένετο· οἶνός τε γὰρ  ἐν   καπηλείῳ τινὶ τοσοῦτος ὑπὲρ τὸ
[66, 5]   ἔξω περιβόλου οἱ Ῥωμαῖοι ἐπέβησαν,  ἐν   μέσῳ δὲ τῶν δύο περιβόλων
[66, 8]   παλαιστῇ πλέον παρὰ τὸ καθεστηκὸς  ἐν   μιᾷ ἡμέρᾳ ἐπελάγισεν· ὅπερ οὐπώποτε
[66, 3]   Κερεάλιος μάχαις πολλαῖς κατεστήσατο, ὧν  ἐν   μιᾷ τοσοῦτον πλῆθος τῶν τε
[66, 25]   ἀθρόοι ἔν τε πεζομαχίαις καὶ  ἐν   ναυμαχίαις ἠγωνίσαντο. Τὸ γὰρ θέατρον
[66, 26]   εἴρηται, μετήλλαξεν ἐν τοῖς ὕδασιν  ἐν   οἷς καὶ πατὴρ αὐτοῦ,
[66, 17]   Ἁδριανὸς αὐτοκράτωρ, ἐφήμισαν, φάρμακον  ἐν   συμποσίῳ τινὶ λαβών. Ἐγεγόνει δὲ
[66, 8]   ἀπέσχοντο ἀλλὰ μέγα πάνυ ἀθρόοι  ἐν   συνόδῳ τινὶ κοινῇ πρὸς τὸν
[66, 3]   ταύτης ἀνδρὸς ἀποσπάσας τότε μὲν  ἐν   ταῖς ἐρωμέναις ἐποιήσατο, ὕστερον δὲ
[66, 10]   οὐσίας τῶν ἐναντιωθέντων αὐτῷ καὶ  ἐν   ταῖς μάχαις πεσόντων τοῖς παισὶν
[66, 10]   εὐνῇ κείμενος συνεγίνετο, καὶ ἕτεροι  ἐν   ταῖς ὁδοῖς αὐτὸν ἠσπάζοντο. Αἵ
[66, 2]   Καὶ διὰ τοῦτο, ὥσπερ ἄπληστος  ἐν   ταῖς τιμαῖς πρὸς τοὺς ὑπουργοῦντάς
[66, 15]   τι ἔχαιρε, καίτοι τοῦ Τίτου  ἐν   ταῖς τῶν νεανίσκων παιδιαῖς ταῖς
[66, 1]   Τίτος ἔλαβον, μὲν  ἐν   τῇ Αἰγύπτῳ δὲ ἐν
[66, 2]   ἐγεγέννητο, ἀπόντος δὲ αὐτοῦ ἔτι  ἐν   τῇ Αἰγύπτῳ Μουκιανὸς τὰ
[66, 8]   Τὸ δ´ αὐτὸ τοῦτο καὶ  ἐν   τῇ ἄλλῃ ὑπηκόῳ τῇ τε
[66, 19]   Τίτος οὐδένα τῶν βουλευτῶν  ἐν   τῇ αὑτοῦ ἡγεμονίᾳ ἀπέκτεινεν, ἀλλ´
[66, 20]   παρεσκευάζετο. ~Κἀν τούτῳ πολέμου αὖθις  ἐν   τῇ Βρεττανίᾳ γενομένου τά τε
[66, 22]   πόλεσι μεθ´ ἡμέραν καὶ νύκτωρ  ἐν   τῇ γῇ περινοστοῦντες καὶ ἐν
[66, 11]   ποτὲ αὐτὸν ἐπὶ τοῦ θεάτρου  ἐν   τῇ Ἑλλάδι, ἐφ´ οἷς ἀσχημονοῦντα
[66, 15]   καθιερώθη, τε κολοσσὸς ὠνομασμένος  ἐν   τῇ ἱερᾷ ὁδῷ ἱδρύθη· φασὶ
[66, 24]   Τίτου πρὸς τὸ πάθημα τὸ  ἐν   τῇ Καμπανίᾳ γενόμενον ἐκδημήσαντος, ἐπενείματο·
[66, 9]   τῇ πολιορκίᾳ τὸν μὲν Τίτον  ἐν   τῇ Παλαιστίνῃ κατέλιπεν, αὐτὸς δὲ
[66, 1]   ἐν τῇ Αἰγύπτῳ δὲ  ἐν   τῇ Παλαιστίνῃ ὤν. Ἐγεγόνει μὲν
[66, 15]   ταῖς τῶν νεανίσκων παιδιαῖς ταῖς  ἐν   τῇ πατρίδι αὐτοῦ τελουμέναις σκιαμαχήσαντός
[66, 22]   ἐν τῷ ὄρει τοῦτο δ´  ἐν   τῇ περὶ αὐτὸ χώρᾳ ταῖς
[66, 9]   τὴν Ῥώμην. Τριβομένου δὲ χρόνου  ἐν   τῇ πολιορκίᾳ τὸν μὲν Τίτον
[66, 12]   ἐπὶ κέλητος. Μετὰ τοῦτο διδασκάλους  ἐν   τῇ Ῥώμῃ καὶ τῆς Λατίνων
[66, 6]   τῷ προνάῳ, οἱ δὲ βουλευταὶ  ἐν   τοῖς ἀναβασμοῖς, οἵ θ´ ἱερῆς
[66, 7]   αὐτῶν· καὶ μόνος γε οὗτος  ἐν   τοῖς ἐπινικίοις ἐκολάσθη. Οὕτω μὲν
[66, 15]   Οὐεσπασιανὸς θηρίων μὲν ἐποιεῖτο  ἐν   τοῖς θεάτροις, μονομαχίαις δὲ ἀνδρῶν
[66, 10]   ἐδαπάνα, καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ  ἐν   τοῖς καπηλείοις ἑφθόν τι πλὴν
[66, 10]   ᾤκει, τὸ δὲ δὴ πλεῖστον  ἐν   τοῖς κήποις τοῖς καλουμένοις Σαλουστιείοις
[66, 16]   Μαρκέλλου, καίπερ φίλους τε αὐτοὺς  ἐν   τοῖς μάλιστα νομίζων καὶ πάσῃ
[66, 17]   τῇ συνήθει ἀλλὰ πυρετοῖς μετήλλαξεν  ἐν   τοῖς ὕδασι τῶν Σαβίνων τοῖς
[66, 26]   ὑπάτων, καθιερώσας ὅσα εἴρηται, μετήλλαξεν  ἐν   τοῖς ὕδασιν ἐν οἷς καὶ
[66, 1]   αὐτὸς Νέρων ἔδοξέ ποτε  ἐν   τοῖς ὕπνοις τὸν τοῦ Διὸς
[66, 1]   πολλοῦ προδηλοῦντα. Βοῦς τε γὰρ  ἐν   τῷ ἀγρῷ ἐν τὴν
[66, 22]   ἐν τῇ γῇ περινοστοῦντες καὶ  ἐν   τῷ ἀέρι διαφοιτῶντες ἐφαντάζοντο. Καὶ
[66, 25]   ὄντες, ἐναυμάχησαν, ἄλλοι δὲ ἔξω  ἐν   τῷ ἄλσει τῷ τοῦ Γαΐου
[66, 16]   φωραθέντες γὰρ Ἀλιηνὸς μὲν αὐτοῦ  ἐν   τῷ βασιλείῳ, ἐξαναστὰς ἐκ τοῦ
[66, 9]   μὲν ἄλλοις τε τῶν πρώτων  ἐν   τῷ Βρεντεσίῳ ἐνέτυχε, Δομιτιανῷ δὲ
[66, 10]   δομησαμένων. Τόν τε νεὼν τὸν  ἐν   τῷ Καπιτωλίῳ εὐθὺς οἰκοδομεῖν ἤρξατο,
[66, 23]   γὰρ καὶ τότε εἴδωλα αὐτῶν  ἐν   τῷ καπνῷ διεφαίνετο, καὶ προσέτι
[66, 12]   ἤχθετο, καὶ οὔτ´ ἰδίᾳ οὔτε  ἐν   τῷ κοινῷ αὐτοῦ ἀπείχετο, ἀλλ´
[66, 21]   ἀκαύστων ἀεὶ ὄντων, τῶν δὲ  ἐν   τῷ μέσῳ κραυρουμένων καὶ τεφρουμένων,
[66, 16]   ὅτι ταῦτα, Καῖσαρ, καὶ ἐγέννησα  ἐν   τῷ μνημείῳ καὶ ἔθρεψα, ἵνα
[66, 22]   οἱ γίγαντες γράφονται, τοῦτο μὲν  ἐν   τῷ ὄρει τοῦτο δ´ ἐν
[66, 10]   βίου τοιᾷδε ἐχρῆτο. Ὀλίγα μὲν  ἐν   τῷ παλατίῳ ᾤκει, τὸ δὲ
[66, 15]   στρατηγικῶν τιμῶν ἠξιώθη, δὲ  ἐν   τῷ παλατίῳ ᾤκησε καὶ τῷ
[66, 6]   ἠμύνοντο, μὲν δῆμος κάτω  ἐν   τῷ προνάῳ, οἱ δὲ βουλευταὶ
[66, 16]   συχνοὺς προπαρεσκεύαστο) Μάρκελλος δὲ κριθεὶς  ἐν   τῷ συνεδρίῳ καὶ καταδικασθεὶς ἀπέτεμε
[66, 25]   ἐπὶ τῆς γῆς πράττειν καὶ  ἐν   τῷ ὑγρῷ, ἐσήγαγε δὲ καὶ
[66, 21]   τὸ δὲ ἔμπυρον πᾶν δαπανηθὲν  ἐν   τῷ χρόνῳ κοῖλον ἐκ τοῦ
[66, 18]   γενόμενος ἠδυνήθη μετὰ ταῦτα εὐεργεσίαις  ἐν   τῷ χρόνῳ λαμπρύνεσθαι, δ´
[66, 22]   τὰ μὲν ἄλλα ὅσα ἐκείνῳ  ἐν〉   τῷ χρόνῳ συνηνέχθη, εἰ καὶ
[66, 5]   τῶν Ῥωμαίων τινὲς ἀδημονήσαντες οἷα  ἐν   χρονίῳ πολιορκίᾳ, καὶ προσυποτοπήσαντες ὅπερ
[66, 1]   τε γὰρ ἐν τῷ ἀγρῷ  ἐν   τὴν δίαιταν ὡς πλήθει
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/02/2009