Alphabétiquement     [«   »]
τύχης 1
τυχόντα 1
τῳ 1
τῷ 49
Τῶν 2
τῶν 62
ὑβρίσειεν 1
Fréquences     [«    »]
48 ὅτι
46 τὰ
49 τὸν
49 τῷ
52 γὰρ
57
60 ἐς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LXVI (fragments)

τῷ


Livre, Chap.
[66, 1]   προδηλοῦντα. Βοῦς τε γὰρ ἐν  τῷ   ἀγρῷ ἐν τὴν δίαιταν
[66, 22]   τῇ γῇ περινοστοῦντες καὶ ἐν  τῷ   ἀέρι διαφοιτῶντες ἐφαντάζοντο. Καὶ μετὰ
[66, 3]   φοβηθεὶς τὸν πατέρα, πρός τε  τῷ   Ἀλβανῷ τῷ ὄρει τὰ πολλὰ
[66, 9]   ἔστιν ὅτε προσεποιεῖτο. Ἐν γοῦν  τῷ   Ἀλβανῷ χωρίῳ τὰ πλεῖστα διάγων
[66, 25]   ἐναυμάχησαν, ἄλλοι δὲ ἔξω ἐν  τῷ   ἄλσει τῷ τοῦ Γαΐου τοῦ
[66, 16]   γὰρ Ἀλιηνὸς μὲν αὐτοῦ ἐν  τῷ   βασιλείῳ, ἐξαναστὰς ἐκ τοῦ συσσιτίου,
[66, 9]   ἄλλοις τε τῶν πρώτων ἐν  τῷ   Βρεντεσίῳ ἐνέτυχε, Δομιτιανῷ δὲ ἐν
[66, 13]   μοναρχίας κατέδραμεν, ὅμως παραχρῆμα μετέστη·  τῷ   δὲ Δημητρίῳ μηδ´ ὣς ὑπείκοντι
[66, 10]   τὰ συμβόλαια τὰ παλαιὰ τὰ  τῷ   δημοσίῳ προσήκοντα προσδιέφθειρε. Μεγαλοφρονέστατα δὲ
[66, 10]   Ῥώμην καὶ τοῖς στρατιώταις καὶ  τῷ   δήμῳ παρέσχηκε δωρεάς, καὶ τὰ
[66, 2]   ὥστε τὸν Οὐεσπασιανὸν ἐπιστεῖλαί ποτε  τῷ   Δομιτιανῷ ὅτι χάριν ἔχω σοι,
[66, 24]   πῦρ δὲ δὴ ἕτερον ἐπίγειον  τῷ   ἑξῆς ἔτει πολλὰ πάνυ τῆς
[66, 26]   οὐδὲν ἔτι μέγα ἔπραξεν, ἀλλὰ  τῷ   ἐπιγιγνομένῳ ἔτει, ἐπί τε τοῦ
[66, 3]   ὄρει τὰ πολλὰ διατρίβων καὶ  τῷ   ἔρωτι τῆς Δομιτίας τῆς Κορβούλωνος
[66, 7]   τὰ πάτρια αὐτῶν ἔθη περιστέλλοντας  τῷ   Καπιτωλίῳ Διὶ κατ´ ἔτος ἀποφέρειν.
[66, 10]   Τόν τε νεὼν τὸν ἐν  τῷ   Καπιτωλίῳ εὐθὺς οἰκοδομεῖν ἤρξατο, αὐτός
[66, 23]   καὶ τότε εἴδωλα αὐτῶν ἐν  τῷ   καπνῷ διεφαίνετο, καὶ προσέτι καὶ
[66, 12]   καὶ οὔτ´ ἰδίᾳ οὔτε ἐν  τῷ   κοινῷ αὐτοῦ ἀπείχετο, ἀλλ´ ἐξ
[66, 10]   τοῦτο ποιῆσαι κελεύσας, ἵνα καὶ  τῷ   λοιπῷ πλήθει ἀπαραίτητον τὸ διακόνημα
[66, 6]   οἵ θ´ ἱερῆς ἐν αὐτῷ  τῷ   μεγάρῳ τεταγμένοι. Καὶ οὐ πρότερόν
[66, 21]   ἀεὶ ὄντων, τῶν δὲ ἐν  τῷ   μέσῳ κραυρουμένων καὶ τεφρουμένων, αἱ
[66, 16]   ταῦτα, Καῖσαρ, καὶ ἐγέννησα ἐν  τῷ   μνημείῳ καὶ ἔθρεψα, ἵνα σε
[66, 6]   τι ἕρμαιον τὸ πρός τε  τῷ   ναῷ καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ μαχόμενοι
[66, 6]   σωτηρία εὐδαιμονία τε εἶναι, ὅτι  τῷ   ναῷ συναπώλλυντο. ~Ἑάλωσαν δ´ οὖν
[66, 19]   δὲ Τερέντιος Μάξιμος, προσεοικὼς δὲ  τῷ   Νέρωνι καὶ τὸ εἶδος καὶ
[66, 3]   πατέρα, πρός τε τῷ Ἀλβανῷ  τῷ   ὄρει τὰ πολλὰ διατρίβων καὶ
[66, 22]   γίγαντες γράφονται, τοῦτο μὲν ἐν  τῷ   ὄρει τοῦτο δ´ ἐν τῇ
[66, 2]   ὡς καὶ αὐτὸς τὴν ἡγεμονίαν  τῷ   Οὐεσπασιανῷ δεδωκώς, ἠγάλλετο διά τε
[66, 16]   αὐτόν, καίτοι καὶ τὰ παιδία  τῷ   Οὐεσπασιανῷ προβαλοῦσα καὶ ἐλεεινότατον ἐπ´
[66, 1]   οὖν καὶ σημεῖα καὶ ὀνείρατα  τῷ   Οὐεσπασιανῷ τὴν μοναρχίαν ἐκ πολλοῦ
[66, 12]   ὅτι ταραχώδης τε ἦν καὶ  τῷ   ὄχλῳ προσέκειτο, βασιλείας τε ἀεὶ
[66, 10]   τοιᾷδε ἐχρῆτο. Ὀλίγα μὲν ἐν  τῷ   παλατίῳ ᾤκει, τὸ δὲ δὴ
[66, 15]   τιμῶν ἠξιώθη, δὲ ἐν  τῷ   παλατίῳ ᾤκησε καὶ τῷ Τίτῳ
[66, 6]   μὲν δῆμος κάτω ἐν  τῷ   προνάῳ, οἱ δὲ βουλευταὶ ἐν
[66, 4]   καὶ ἔγημεν. ~Ὁ δὲ Τίτος  τῷ   πρὸς Ἰουδαίους πολέμῳ ἐπιταχθεὶς ἐπεχείρησε
[66, 21]   δὲ δὴ κύκλος ἀνεῖται  τῷ   πυρί, καὶ ἀναδίδωσι τῆς μὲν
[66, 16]   προπαρεσκεύαστο) Μάρκελλος δὲ κριθεὶς ἐν  τῷ   συνεδρίῳ καὶ καταδικασθεὶς ἀπέτεμε τὸν
[66, 13]   οὐκ ἐπιτήδεια τοῖς παροῦσι δημοσίᾳ,  τῷ   τῆς φιλοσοφίας προσχήματι καταχρώμενοι, διελέγοντο,
[66, 14]   μητέρα, κρύφα τι δι´ αὐτῆς  τῷ   Τιβερίῳ περὶ τοῦ Σεϊανοῦ γράψασαν,
[66, 15]   ἐν τῷ παλατίῳ ᾤκησε καὶ  τῷ   Τίτῳ συνεγίγνετο. Προσεδόκα δὲ γαμηθήσεσθαι
[66, 16]   αἱ εὐεργεσίαι νικῶσιν, ὁπότε κἀκεῖνοι  τῷ   τοσαῦτα εὐηργετηκότι σφᾶς ἐπεβούλευσαν. ~Ταῦτα
[66, 25]   δὲ ἔξω ἐν τῷ ἄλσει  τῷ   τοῦ Γαΐου τοῦ τε Λουκίου,
[66, 4]   Ἦν δὲ τρία αὐτοῖς σὺν  τῷ   τοῦ νεὼ περιβόλῳ τείχη. Οἵ
[66, 14]   Καὶ πρὸς τὸν Τίτον ἀγανακτοῦντα  τῷ   τοῦ οὔρου τέλει, καὶ
[66, 17]   διαλαλοῦντας οὐκ ἔμοιγε" εἶπεν ἀλλὰ  τῷ   τῶν Πάρθων βασιλεῖ προσημαίνει· ἐκεῖνος
[66, 25]   τῆς γῆς πράττειν καὶ ἐν  τῷ   ὑγρῷ, ἐσήγαγε δὲ καὶ ἀνθρώπους
[66, 21]   δὲ ἔμπυρον πᾶν δαπανηθὲν ἐν  τῷ   χρόνῳ κοῖλον ἐκ τοῦ συνίζειν
[66, 18]   ἠδυνήθη μετὰ ταῦτα εὐεργεσίαις ἐν  τῷ   χρόνῳ λαμπρύνεσθαι, δ´ ὅτι
[66, 22]   μὲν ἄλλα ὅσα ἐκείνῳ ἐν〉  τῷ   χρόνῳ συνηνέχθη, εἰ καὶ μεγάλα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/02/2009