Alphabétiquement     [«   »]
αὐτόν 3
αὐτός 4
αὐτὸς 13
αὐτοῦ 37
αὑτοῦ 1
αὐτοὺς 11
αὑτοὺς 1
Fréquences     [«    »]
32 οἱ
34 τοῖς
30 τοὺς
37 αὐτοῦ
42 τῇ
43 τῆς
45 τὴν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LXVI (fragments)

αὐτοῦ


Livre, Chap.
[66, 12]   ἰδίᾳ οὔτε ἐν τῷ κοινῷ  αὐτοῦ   ἀπείχετο, ἀλλ´ ἐξ ὧν ἐποίει
[66, 18]   κράτους δόξης τῇ τε ἐξουσίᾳ  αὐτοῦ   ἀπλήστως ἀποχρῶνται καὶ πολλὰ ἐπί
[66, 19]   ἄλλος τις αὐτῷ ἐπὶ τῆς  αὐτοῦ   ἀρχῆς ἐτελεύτησε. Τάς τε δίκας
[66, 14]   τὸ ἀργύριον· γὰρ βάσις  αὐτοῦ   αὕτη ἐστί" Καὶ πρὸς τὸν
[66, 26]   αὐτοῖς ὅσονπερ καὶ ἀδελφὸς  αὐτοῦ   ἐδεδώκει. δ´ οὖν Τίτος
[66, 14]   αὐτὸ ἀπαλειφθῆναι εὐθύς, ὅπως μηδεὶς  αὐτοῦ   ἔλεγχος ὑπολειφθῇ, κελεύσασαν, μάτην,
[66, 16]   ἀπέθανε· φωραθέντες γὰρ Ἀλιηνὸς μὲν  αὐτοῦ   ἐν τῷ βασιλείῳ, ἐξαναστὰς ἐκ
[66, 9]   ὅτι γε ἱκανῶς τὸν τρόπον  αὐτοῦ   ἐνδείκνυται, ἀναγκαίως ἔγραψα, καὶ μάλισθ´
[66, 26]   θᾶσσον ἀποθάνῃ. Ἔτι γοῦν ζῶντος  αὐτοῦ   ἔς τε τὴν Ῥώμην ἀφίππευσε
[66, 2]   ἄλλοι τινές, ἐγεγέννητο, ἀπόντος δὲ  αὐτοῦ   ἔτι ἐν τῇ Αἰγύπτῳ
[66, 12]   ζηλοῦν αὐτὸν ἐπλάττετο, πολὺ δ´  αὐτοῦ   ἡμάρτανε. Θρασέας μὲν γὰρ ἐπὶ
[66, 25]   τό τε βαλανεῖον τὸ ἐπώνυμον  αὐτοῦ   ἱερώσας πολλὰ καὶ θαυμαστὰ ἐποίησε.
[66, 1]   ὑπέθηκε· καὶ κύων αὖθις, σῖτον  αὐτοῦ   καὶ τότε αἱρουμένου, χεῖρα ἀνθρωπίνην
[66, 24]   τοῦ Καπιτωλίου μετὰ τῶν συννάων  αὐτοῦ   κατέκαυσεν. Οὕτω {τε} τὸ κακὸν
[66, 8]   Προσδοκήσαντες γὰρ μέγα τι παρ´  αὐτοῦ   λήψεσθαι, ὅτι πρῶτοι αὐτὸν αὐτοκράτορα
[66, 6]   τε τῷ ναῷ καὶ ὑπὲρ  αὐτοῦ   μαχόμενοι πεσεῖν εὑρηκότες, ἠμύνοντο,
[66, 21]   πᾶν ὁμοίως ὑψηλόν, καὶ ἀπ´  αὐτοῦ   μέσου τὸ πῦρ ἀνέτελλε· ταύτῃ
[66, 2]   διοικεῖν καὶ γράφειν, τὸ ὄνομα  αὐτοῦ   μόνον ἐπιγραφόμενος. Καὶ διὰ τοῦτό
[66, 8]   Οὐεσπασιανὸς ἐφείσατο. Ἐκεῖνοι δ´  αὐτοῦ   οὐκ ἀπέσχοντο ἀλλὰ μέγα πάνυ
[66, 12]   ἑαυτὸν διὰ τοὺς φίλους  αὐτοῦ   οὓς ὕβρισεν, ἐμίσησεν Οὐεσπασιανός,
[66, 15]   πάντα ἤδη ὡς καὶ γυνὴ  αὐτοῦ   οὖσα ἐποίει, ὥστ´ ἐκεῖνον δυσχεραίνοντας
[66, 21]   πεπύρωται μόνον, τὰ δὲ ἔξωθεν  αὐτοῦ   πάντα ἄπυρα καὶ νῦν ἔτι
[66, 14]   ἤδη δέ τισι καὶ ἀποφάσεις  αὐτοῦ   πιπράσκουσα. Ἀπέκτεινε μὲν γὰρ Οὐεσπασιανὸς
[66, 18]   ἐπί τε φθόνῳ καὶ διαβολῇ  αὐτοῦ   ποιοῦσιν, οἱ δὲ ἐς αὑτοὺς
[66, 2]   ὅσα ἐβούλετο καὶ ἄνευ τῆς  αὐτοῦ   προστάξεως διοικεῖν καὶ γράφειν, τὸ
[66, 1]   ἀνὴρ Ἰουδαῖος ἀχθείς τε ὑπ´  αὐτοῦ   πρότερον καὶ δεθεὶς ἐγέλασε καὶ
[66, 15]   πρός τινας καὶ τῆς παρ´  αὐτοῦ   συμμαχίας δεηθεῖσιν οὐκ ἐβοήθησεν, εἰπὼν
[66, 21]   μικρὰ μεγάλοις εἰκάσαι, ἐοικέναι. Καὶ  αὐτοῦ   τὰ μὲν ἄκρα καὶ δένδρα
[66, 15]   παιδιαῖς ταῖς ἐν τῇ πατρίδι  αὐτοῦ   τελουμέναις σκιαμαχήσαντός ποτε πρὸς τὸν
[66, 5]   ἀριστερὸν ὦμον ἐπλήγη, καὶ ἀπ´  αὐτοῦ   τὴν χεῖρα ἀσθενεστέραν εἶχεν. Χρόνῳ
[66, 9]   ἀπ´ αὐτῆς· τὸν δὲ υἱὸν  αὐτοῦ   Τίτον εἰς Ἱεροσόλυμα καταλελοιπὼς πορθῆσαι
[66, 10]   ὡς ἰδιώτης, μνήμῃ τῆς προτέρας  αὐτοῦ   τύχης, ἐδεξιοῦτο. Ἐλθὼν δ´ ἐς
[66, 14]   ἄλλων κατεδείχθη, εἶπε, λαβὼν ἐξ  αὐτοῦ   χρυσοῦς πεπορισμένους καὶ δείξας αὐτῷ,
[66, 2]   τἆλλα καὶ ὅτι ἀδελφὸς ὑπ´  αὐτοῦ   ὠνομάζετο, καὶ ὅτι ἐξουσίαν εἶχε
[66, 26]   ὅτι καὶ πρότερον ἐπεβεβούλευτο ὑπ´  αὐτοῦ,   ὡς δέ τινες γράφουσι, νοσήσας·
[66, 26]   ἐν οἷς καὶ πατὴρ  αὐτοῦ,   ὡς μὲν φήμη λέγει,
[66, 10]   τῇ βουλῇ, διὰ τῶν υἱέων  αὐτοῦ   ὡς τὸ πολὺ ἐκέλευεν ἀναγινώσκεσθαι,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/02/2009