Alphabétiquement     [«   »]
μεθ´ 2
μείζονα 1
μέλει 1
μὲν 89
μέν 5
μέντοι 7
μέσου 1
Fréquences     [«    »]
69 ἐν
79 τὸ
62 τῶν
89 μὲν
90 τοῦ
125 δὲ
128 τε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LXVI (fragments)

μὲν


Livre, Chap.
[66, 21]   διαμένει. Ἐκ δὲ τούτου, ἐκείνων  μὲν   ἀκαύστων ἀεὶ ὄντων, τῶν δὲ
[66, 21]   εἰκάσαι, ἐοικέναι. Καὶ αὐτοῦ τὰ  μὲν   ἄκρα καὶ δένδρα καὶ ἀμπέλους
[66, 22]   ὡς πλήθει γίγνεται. Ἀλλὰ τὰ  μὲν   ἄλλα ὅσα ἐκείνῳ ἐν〉 τῷ
[66, 9]   τὴν Ῥώμην ἐσεληλύθει, καὶ Μουκιανῷ  μὲν   ἄλλοις τε τῶν πρώτων ἐν
[66, 14]   γὰρ παρὰ πολλῶν ἐλάμβανε, τοῖς  μὲν   ἀρχὰς τοῖς δὲ ἐπιτροπείας στρατείας
[66, 4]   εἶχον· καὶ οἱ Ἰουδαῖοι πολλοὶ  μὲν   αὐτόθεν πολλοὶ δὲ καὶ παρὰ
[66, 16]   ἐκείνων ἀπέθανε· φωραθέντες γὰρ Ἀλιηνὸς  μὲν   αὐτοῦ ἐν τῷ βασιλείῳ, ἐξαναστὰς
[66, 4]   πρὸς Ἰουδαίους πολέμῳ ἐπιταχθεὶς ἐπεχείρησε  μὲν   αὐτοὺς λόγοις τισὶ καὶ ἐπαγγελίαις
[66, 18]   καὶ αὐτοὶ αὐταρχοῦσιν, ἀλλ´ ἐκεῖνοι  μὲν   ἀφροντιστοῦντες τῆς τοῦ κράτους δόξης
[66, 4]   ὑφεῖλκον, καὶ τοὺς κριοὺς τοὺς  μὲν   βρόχοις ἀνέκλων τοὺς δὲ ἁρπάγαις
[66, 12]   πολὺ δ´ αὐτοῦ ἡμάρτανε. Θρασέας  μὲν   γὰρ ἐπὶ Νέρωνος ὢν οὐκ
[66, 8]   ἀλλὰ καὶ προσεπράσσοντο χρήματα. Πολλὰ  μὲν   γὰρ καὶ ἄλλως παρ´ αὐτῶν
[66, 16]   ἵνα σε πλείονες ἱκετεύσωμεν" Δακρῦσαι  μὲν   γὰρ καὶ αὐτὸν καὶ τοὺς
[66, 17]   τῶν Πάρθων βασιλεῖ προσημαίνει· ἐκεῖνος  μὲν   γὰρ κομᾷ, ἐγὼ δὲ φαλακρός
[66, 18]   Ῥώμην αὖθις ἐλθούσης ἐγένετο. Τάχα  μὲν   γὰρ ὅτι〉 καὶ μετεβάλετο (οὐ
[66, 17]   τὴν ἡγεμονίαν ἔχοντας ποιουμένους. Ἐκεῖνοι  μὲν   γὰρ οὐ διεδέξαντο ἀλλήλους, ἀλλὰ
[66, 14]   καὶ ἀποφάσεις αὐτοῦ πιπράσκουσα. Ἀπέκτεινε  μὲν   γὰρ Οὐεσπασιανὸς χρημάτων ἕνεκα οὐδένα,
[66, 26]   ἄλλος οὐδεὶς ἀκριβῶς ἀνέγνω. Οἱ  μὲν   γὰρ τὸ οἱ δὲ τὸ
[66, 6]   μαχόμενοι πεσεῖν εὑρηκότες, ἠμύνοντο,  μὲν   δῆμος κάτω ἐν τῷ προνάῳ,
[66, 25]   θέατρον ἐρρίπτει, σύμβολον ἔχοντα τὸ  μὲν   ἐδωδίμου τινὸς τὸ δὲ ἐσθῆτος
[66, 9]   ἐπιεικείᾳ ἀποχρώμενοι· ~ὁ δὲ ἐκείνους  μὲν   εἴα, ἐς δὲ τὴν Ῥώμην
[66, 23]   Καὶ διὰ ταῦτ´ ἔφυγον οἱ  μὲν   ἐκ τῶν οἰκιῶν ἐς τὰς
[66, 4]   καὶ αὐτοὶ καὶ λίθους, τοὺς  μὲν   ἐκ χειρὸς τοὺς δὲ καὶ
[66, 25]   ἀνθρώπους ἐπὶ πλοίων. Καὶ οὗτοι  μὲν   ἐκεῖ, ὡς οἱ μὲν Κερκυραῖοι
[66, 25]   ἐπιφανεῖς, συγκατειργάσαντο. Ἄνδρες τε πολλοὶ  μὲν   ἐμονομάχησαν, πολλοὶ δὲ καὶ ἀθρόοι
[66, 3]   δύο ἄρρενας ἐκύησε. Καὶ τὰ  μὲν   ἐν Γερμανίᾳ Κερεάλιος μάχαις πολλαῖς
[66, 3]   τοῦ ταύτης ἀνδρὸς ἀποσπάσας τότε  μὲν   ἐν ταῖς ἐρωμέναις ἐποιήσατο, ὕστερον
[66, 1]   καὶ Τίτος ἔλαβον,  μὲν   ἐν τῇ Αἰγύπτῳ δὲ
[66, 22]   οἷοι οἱ γίγαντες γράφονται, τοῦτο  μὲν   ἐν τῷ ὄρει τοῦτο δ´
[66, 10]   τοῦ βίου τοιᾷδε ἐχρῆτο. Ὀλίγα  μὲν   ἐν τῷ παλατίῳ ᾤκει, τὸ
[66, 21]   τοῦτο μὲν οὕτως ἀεί, ποτὲ  μὲν   ἐπὶ μᾶλλον ποτὲ δὲ ἐπὶ
[66, 15]   Σφαγὰς δὲ Οὐεσπασιανὸς θηρίων  μὲν   ἐποιεῖτο ἐν τοῖς θεάτροις, μονομαχίαις
[66, 1]   Οὐεσπασιανοῦ οἰκίαν ἐσαγαγεῖν. Ἀλλὰ ταῦτα  μὲν   ἑρμηνεύσεως ἔχρῃζεν, Ἰώσηπος δὲ ἀνὴρ
[66, 25]   μνημεῖον πεποιημένῳ εἷλον αὐτό. Ταῦτα  μὲν   ἐς ὄψιν ἥκοντα καὶ ἐφ´
[66, 10]   παρακάθηται" ~Ὁ δὲ Οὐεσπασιανὸς ἐκείνου  μὲν   ἐταπείνου τὸ φρόνημα, τοὺς δὲ
[66, 13]   Καὶ πάντας ὑπερορῶσι, καὶ τὸν  μὲν   εὐγενῆ τηθαλλαδοῦν τὸν δὲ ἀγενῆ
[66, 17]   οὕτως ἔσχεν, Οὐεσπασιανὸς δέ, ὡς  μὲν   ἀλήθεια ἔχει, νοσήσας οὐ
[66, 26]   καὶ πατὴρ αὐτοῦ, ὡς  μὲν   φήμη λέγει, πρὸς τοῦ
[66, 23]   καὶ κάτω μεταστρέφεσθαι, καὶ τὸν  μὲν   ἥλιον ἐς τὴν γῆν ἀφανίζεσθαι,
[66, 21]   τῷ πυρί, καὶ ἀναδίδωσι τῆς  μὲν   ἡμέρας καπνὸν τῆς δὲ νυκτὸς
[66, 8]   {πηλὸν} προσπτύσας, ὑγιεῖς ἀπέφηνε. Τὸ  μὲν   θεῖον τούτοις αὐτὸν ἐσέμνυνεν, οὐ
[66, 23]   ἀέρα πάντα κατέσχε, καὶ πολλὰ  μὲν   καὶ ἄλλα, ὥς που καὶ
[66, 23]   ἐγένετο ὥστ´ ἀπ´ αὐτῆς ἦλθε  μὲν   καὶ ἐς Ἀφρικὴν καὶ ἐς〉
[66, 25]   ἐκεῖνο ὕδατος ἐξαίφνης πληρώσας ἐσήγαγε  μὲν   καὶ ἵππους καὶ ταύρους καὶ
[66, 2]   ἀρχῆς ἀργυρολογῶν διετέλεσε, καὶ μεγάλα  μὲν   καὶ τῇ βασιλείᾳ χρήματα παρεσκεύασε,
[66, 8]   ἐπιεικέστατον ὄντα χαλεπῆναι, καὶ κελεῦσαι  μὲν   καὶ τοὺς ἓξ ὀβολοὺς κατ´
[66, 13]   δὲ ἀγενῆ σμικρόφρονα, καὶ τὸν  μὲν   καλὸν ἀσελγῆ τὸν δὲ αἰσχρὸν
[66, 24]   δ´ οὖν Τίτος τοῖς  μὲν   Καμπανοῖς δύο ἄνδρας ἐκ τῶν
[66, 25]   οὗτοι μὲν ἐκεῖ, ὡς οἱ  μὲν   Κερκυραῖοι οἱ δὲ Κορίνθιοι ὄντες,
[66, 14]   πολλοὺς τῶν διδόντων· καὶ  μὲν   λαμβάνουσα ἐκείνη ἦν, ὑπωπτεύετο δὲ
[66, 22]   συμπιπτόντων ἐξηκούσθη, καὶ ἀνέθορον πρῶτον  μὲν   λίθοι ὑπερμεγέθεις, ὥστε καὶ ἐς
[66, 6]   νεώ· τότε γὰρ ἐθελούσιοι οἱ  μὲν   ξίφεσί σφας τοῖς τῶν Ῥωμαίων
[66, 13]   ἐς νήσους κατέκλεισε. Καὶ  μὲν   Ὁστιλιανὸς εἰ καὶ τὰ μάλιστα
[66, 26]   δ´ οὖν Τίτος ἀποψύχων εἶπε  μὲν   ὅτι ἓν μόνον ἐπλημμέλησα" τί
[66, 18]   ἂν οὗτος εἰ πλείονα,  μὲν   ὅτι τραχύτερος κατ´ ἀρχὰς διά
[66, 19]   ἄλλοις ἐπέτρεψεν, λέγων ὅτι ἐγὼ  μὲν   οὐδὲν οὔθ´ ὑβρισθῆναι οὔτε προπηλακισθῆναι
[66, 9]   οὐδεμιᾷ ἄλλῃ πόλει ἔνειμεν. Τὴν  μὲν   οὖν Αἴγυπτον δι´ ὀλίγου κατεστήσατο,
[66, 2]   δὲ λύσεις αὐτοκράτωρ γενόμενος" ~Οὕτω  μὲν   οὖν καὶ Οὐεσπασιανὸς ἐς
[66, 1]   ἐν τῇ Παλαιστίνῃ ὤν. Ἐγεγόνει  μὲν   οὖν καὶ σημεῖα καὶ ὀνείρατα
[66, 24]   ἐς τὸν οὐρανὸν ἀνιέναι. ~Ἡ  μὲν   οὖν τέφρα αὕτη οὐδὲν μέγα
[66, 8]   γὰρ οἶδε καισαρεύειν" Καὶ οἱ  μὲν   οὕτω τότ´ ἐρριψοκινδύνουν, καὶ τῆς
[66, 21]   παντοδαπὰ θυμιᾶσθαι θυμιάματα. Καὶ τοῦτο  μὲν   οὕτως ἀεί, ποτὲ μὲν ἐπὶ
[66, 1]   ~(Ταῦτα  μὲν   οὕτως ἔσχεν, αὐτοκράτωρ δὲ ἐπ´
[66, 17]   τοσαῦτα εὐηργετηκότι σφᾶς ἐπεβούλευσαν. ~Ταῦτα  μὲν   οὕτως ἔσχεν, Οὐεσπασιανὸς δέ, ὡς
[66, 13]   Οὐεσπασιανὸς λεχθῆναι ὅτι σὺ  μὲν   πάντα ποιεῖς ἵνα σε ἀποκτείνω,
[66, 9]   ἐς Λυκίαν ἔπλευσε, κἀκεῖθεν τὰ  μὲν   πεζῇ τὰ δὲ ναυτιλλόμενος ἐς
[66, 21]   μέσῳ κραυρουμένων καὶ τεφρουμένων, αἱ  μὲν   πέριξ κορυφαὶ τὸ ἀρχαῖον ὕψος
[66, 11]   ἐδείπνει. ~Τό τε σύμπαν τῇ  μὲν   προνοίᾳ τῶν κοινῶν αὐτοκράτωρ ἐνομίζετο,
[66, 21]   γὰρ ὄρος τὸ Βέσβιον ἔστι  μὲν   πρὸς τῇ θαλάσσῃ κατὰ Νέαν
[66, 15]   τὸ ἄστυ πως παραδύντες, Διογένης  μὲν   πρότερος ἐς τὸ θέατρον πλῆρες
[66, 4]   δὲ ἐπολέμει. Καὶ μάχαις ταῖς  μὲν   πρώταις ἀγχώμαλα ἀγωνισάμενος, εἶτα κρατήσας
[66, 25]   ὠρύξατο. Καὶ γὰρ ἐνταῦθα τῇ  μὲν   πρώτῃ ἡμέρᾳ μονομαχία τε καὶ
[66, 15]   τοῦ Ἀγρίππα ἦλθε· καὶ  μὲν   στρατηγικῶν τιμῶν ἠξιώθη, δὲ
[66, 7]   ἐν τοῖς ἐπινικίοις ἐκολάσθη. Οὕτω  μὲν   τὰ Ἱεροσόλυμα ἐν αὐτῇ τῇ
[66, 20]   ἐκείνων ὅτι νῆσός ἐστιν. Ἐν  μὲν   τῇ Βρεττανίᾳ ταῦτ´ ἐγένετο, καὶ
[66, 8]   οἱ ἐξ ὄψεως ὀνειράτων, τοῦ  μὲν   τὴν χεῖρα πατήσας τοῦ δὲ
[66, 9]   χρόνου ἐν τῇ πολιορκίᾳ τὸν  μὲν   Τίτον ἐν τῇ Παλαιστίνῃ κατέλιπεν,
[66, 20]   ἐγένετο, καὶ ἀπ´ αὐτῶν  μὲν   Τίτος αὐτοκράτωρ τὸ πεντεκαιδέκατον ἐπεκλήθη,
[66, 22]   λαθραίας τὰς ἀναπνοὰς ἔχων. ~Τοιοῦτον  μὲν   τὸ Βέσβιόν ἐστι, καὶ ταῦτα
[66, 15]   ποδῶν καὶ τὸ εἶδος οἱ  μὲν   τὸ τοῦ Νέρωνος οἱ δὲ
[66, 25]   τῶν ὑπαρχόντων πάντα. ~Καὶ ἐπὶ  μὲν   τοῖς ἄλλοις οὐδὲν ἐξαίρετον ἔπραξε,
[66, 22]   καὶ καπνὸς ἄπλετος, ὥστε πάντα  μὲν   τὸν ἀέρα συσκιασθῆναι, πάντα δὲ
[66, 7]   ἀποφέρειν. Καὶ ἐπ´ αὐτοῖς τὸ  μὲν   τοῦ αὐτοκράτορος ὄνομα ἀμφότεροι ἔλαβον,
[66, 23]   φωτὸς ἐγένετο· καὶ ἐδόκουν οἱ  μὲν   τοὺς γίγαντας ἐπανίστασθαι (πολλὰ γὰρ
[66, 6]   δὲ τοῦ τείχους μηχαναῖς κατὰ  μὲν   τοῦτο οὐδ´ ὣς ἑάλωσαν, ἀλλὰ
[66, 12]   τοσοῦτον μόνον ὑπειπὼν ὅτι ἐμὲ  μὲν   υἱὸς διαδέξεται, οὐδεὶς ἄλλος"
[66, 16]   καὶ ἠλεήθησαν. Κἀν τούτῳ ἐπεβουλεύθη  μὲν   ὑπό τε τοῦ Ἀλιηνοῦ καὶ
[66, 22]   ἄκρα ἀναπηδᾶν. Ἠχαί τε αἱ  μὲν   ὑπόγειοι βρονταῖς ἐοικυῖαι αἱ δὲ
[66, 3]   προκαταπρήσας αὐτό, κατέδυ· καὶ οἱ  μὲν   ᾤοντο κἀκεῖνον ἀπολωλέναι, δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/02/2009