Alphabétiquement     [«   »]
Τάχα 1
τάχα 3
τέ 3
τε 128
τεθνεώτων 1
τεθνηκότων 1
τείχει 1
Fréquences     [«    »]
125 δὲ
89 μὲν
90 τοῦ
128 τε
397 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LXVI (fragments)

τε


Livre, Chap.
[66, 12]   καὶ τῷ ὄχλῳ προσέκειτο, βασιλείας  τε   ἀεὶ κατηγόρει καὶ δημοκρατίαν ἐπῄνει,
[66, 23]   ἐς τὴν Ῥώμην, καὶ τόν  τε   ἀέρα τὸν ὑπὲρ αὐτῆς ἐπλήρωσε
[66, 22]   καὶ τὰ ἄκρα ἀναπηδᾶν. Ἠχαί  τε   αἱ μὲν ὑπόγειοι βρονταῖς ἐοικυῖαι
[66, 7]   Ἰουδαϊκοῦ οὐδέτερος ἔσχε· καίτοι τά  τε   ἄλλα αὐτοῖς, ὅσα ἐπὶ τηλικαύτῃ
[66, 17]   ἰατρῶν ἐπιτιμώντων αὐτῷ ὅτι τῇ  τε   ἄλλῃ διαίτῃ ὁμοίᾳ νοσῶν ἐχρῆτο
[66, 23]   ἀσφαλέστερον τοῦ παρόντος ἡγούμενοι. Ταῦτά  τε   ἅμα ἐγίγνετο, καὶ τέφρα ἀμύθητος
[66, 8]   καὶ ἐκ τοῦ κατακεκλασμένου τοῦ  τε   ἀναπαίστου σφῶν οὐκ ἔστιν
[66, 17]   αὐτῷ φέροντα ἐς τοῦτο  τε   ἀστὴρ κομήτης ἐπὶ πολὺ
[66, 9]   ἐπὶ τοιούτοις ἐγκλήμασι καταλύων. Τούς  τε   ἀστρολόγους ἐκ τῆς Ῥώμης ἐξώρισε,
[66, 20]   ἐπεκλήθη, δὲ Ἀγρικόλας ἔν  τε   ἀτιμίᾳ τὸ λοιπὸν τοῦ βίου
[66, 9]   δὲ τὴν Ῥώμην ἐπέστειλε, τήν  τε   ἀτιμίαν τῶν καταψηφισθέντων ἐπὶ ταῖς
[66, 5]   ἐκαρτέρουν, καὶ οἱ ἁλισκόμενοι οἵ  τε   αὐτομολοῦντές σφων τὸ ὕδωρ τῶν
[66, 16]   ὑπὸ τοῦ Μαρκέλλου, καίπερ φίλους  τε   αὐτοὺς ἐν τοῖς μάλιστα νομίζων
[66, 10]   τούτῳ αὐτήν. Συσσίτους τε ἔκ  τε   αὐτῶν ἐκείνων καὶ ἐκ τῶν
[66, 25]   δὴ θέατρον τὸ κυνηγετικὸν τό  τε   βαλανεῖον τὸ ἐπώνυμον αὐτοῦ ἱερώσας
[66, 24]   σέπτα καὶ τὸ Ποσειδώνιον τό  τε   βαλανεῖον τὸ τοῦ Ἀγρίππου καὶ
[66, 25]   πολλὰ καὶ θαυμαστὰ ἐποίησε. Γέρανοί  τε   γὰρ ἀλλήλοις ἐμαχέσαντο καὶ ἐλέφαντες
[66, 4]   διὰ τῶν ὑπονόμων ἴσχυον· ὀρωρυγμένους  τε   γὰρ αὐτοὺς ἔνδοθεν ὑπὸ τὰ
[66, 16]   καιρὸν καὶ ταῦτα ἐγένετο· οἶνός  τε   γὰρ ἐν καπηλείῳ τινὶ τοσοῦτος
[66, 1]   μοναρχίαν ἐκ πολλοῦ προδηλοῦντα. Βοῦς  τε   γὰρ ἐν τῷ ἀγρῷ ἐν
[66, 18]   ἁμαρτίαν τινὰ αὐτῷ ἐγγενέσθαι. Δύο  τε   γὰρ ἔτη μετὰ τοῦτο καὶ
[66, 15]   τούτοις αἰσθόμενον ἀποπέμψασθαι αὐτήν. Ἄλλως  τε   γὰρ πολλὰ ἐθρυλεῖτο, καί τινες
[66, 8]   καὶ τιμωρίαν αὐτῶν ποιήσασθαι· αὐτά  τε   γὰρ τὰ λεγόμενα προπηλακισμὸν εἶχε,
[66, 23]   τέφρα ἀμύθητος ἀνεφυσήθη καὶ τήν  τε   γῆν τήν τε θάλασσαν καὶ
[66, 22]   ἐφαντάζοντο. Καὶ μετὰ τοῦτ´ αὐχμοί  τε   δεινοὶ καὶ σεισμοὶ ἐξαίφνης σφοδροὶ
[66, 14]   Οὐεσπασιανὸς αὐτῇ ὑπερέχαιρε, πλεῖστόν  τε   διὰ τοῦτο ἴσχυσε, καὶ πλοῦτον
[66, 19]   τῆς αὐτοῦ ἀρχῆς ἐτελεύτησε. Τάς  τε   δίκας τὰς τῆς ἀσεβείας οὔτ´
[66, 24]   Ἀγρίππου καὶ τὸ πάνθειον τό  τε   διριβιτώριον καὶ τὸ τοῦ Βάλβου
[66, 18]   τοῦτο καὶ μῆνας δύο ἡμέρας  τε   εἴκοσιν ἔζησεν {καὶ} ἐπ´ ἐννέα
[66, 26]   ἔτη καὶ μῆνας δύο ἡμέρας  τε   εἴκοσιν, ὡς προείρηται.
[66, 6]   καὶ νίκη καὶ σωτηρία εὐδαιμονία  τε   εἶναι, ὅτι τῷ ναῷ συναπώλλυντο.
[66, 13]   Βεσπασιανὸν κατὰ τῶν στωικῶν πλεῖστά  τε   εἶπε καὶ θαυμάσια, ὡς ὅτι
[66, 10]   τιμῶν κἀν τούτῳ αὐτήν. Συσσίτους  τε   ἔκ τε αὐτῶν ἐκείνων καὶ
[66, 8]   Οἱ δ´ οὖν Ἀλεξανδρεῖς διά  τε   ἐκεῖνα, καὶ ὅτι καὶ τῶν
[66, 3]   κἀκεῖνον ἀπολωλέναι, δὲ ἐκρύφθη  τε   ἐν αὐτῷ ἐννέα ἔτη μετὰ
[66, 22]   οὐρανὸς συνεπήχει. Κἀκ τούτου κτύπος  τε   ἐξαίσιος ἐξαπιναίως ὡς καὶ τῶν
[66, 18]   τῆς τοῦ κράτους δόξης τῇ  τε   ἐξουσίᾳ αὐτοῦ ἀπλήστως ἀποχρῶνται καὶ
[66, 4]   ἐχώννυσαν καὶ μηχανήματα προσῆγον, τούς  τε   ἐπεκθέοντας ὁμόσε ἰόντες ἀνέστελλον, καὶ
[66, 26]   ἐς τὸ στρατόπεδον ἐσῆλθε, τήν  τε   ἐπίκλησιν καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ
[66, 17]   ἐγὼ δὲ φαλακρός εἰμι" Ἐπειδή  τε   ἐπίστευσεν ὅτι τελευτήσει, ἔφη θεὸς
[66, 23]   καὶ πόλεις δύο ὅλας, τό  τε   Ἑρκουλάνεον καὶ τοὺς Πομπηίους, ἐν
[66, 8]   πλεῖστον ἀπέδοτο, χαλεπῶς φέροντες ἄλλα  τε   ἐς αὐτὸν ἀπερρίπτουν καὶ ὅτι
[66, 25]   ἐμαχέσαντο καὶ ἐλέφαντες τέσσαρες, ἄλλα  τε   ἐς ἐνακισχίλια καὶ βοτὰ καὶ
[66, 8]   δὲ καὶ νομιζόμενα προσεπηύξησε, καινά  τε   ἕτερα προσκατεστήσατο. Τὸ δ´ αὐτὸ
[66, 9]   Ὑπὸ γὰρ τοῦ συνειδότος ὧν  τε   ἐφρόνει καὶ ὧν ἐπεποιήκει οὔτε
[66, 9]   τῶν μετὰ ταῦτα ἀρξάντων, τῶν  τε   ζώντων καὶ τῶν τεθνεώτων ὁμοίως,
[66, 12]   Οὐεσπασιανός, ἀλλ´ ὅτι ταραχώδης  τε   ἦν καὶ τῷ ὄχλῳ προσέκειτο,
[66, 15]   ἀλλότρια πολυπραγμονεῖν. Βερενίκη δὲ ἰσχυρῶς  τε   ἤνθει καὶ διὰ τοῦτο καὶ
[66, 22]   μυκηθμοῖς ὅμοιαι συνέβαινον, καὶ  τε   θάλασσα συνέβρεμε καὶ οὐρανὸς
[66, 23]   καὶ τήν τε γῆν τήν  τε   θάλασσαν καὶ τὸν ἀέρα πάντα
[66, 10]   ταῖς ὁδοῖς αὐτὸν ἠσπάζοντο. Αἵ  τε   θύραι τῶν βασιλείων ἠνεῳγμέναι διὰ
[66, 8]   ἐν τῇ ἄλλῃ ὑπηκόῳ τῇ  τε   Ἰταλίᾳ καὶ αὐτῇ τῇ Ῥώμῃ
[66, 17]   τινες καταψευδόμενοι τοῦ Τίτου, ἄλλοι  τε   καὶ Ἁδριανὸς αὐτοκράτωρ, ἐφήμισαν,
[66, 4]   τῶν πέραν Εὐφράτου, προσβεβοηθηκότες βέλη  τε   καὶ αὐτοὶ καὶ λίθους, τοὺς
[66, 21]   ὅταν ὑπὸ πνεύματος ἐκβιασθῇ. Ἠχεῖ  τε   καὶ βοᾷ, ἅτε μὴ συμπεπιλημένας
[66, 17]   δέοντα. Κἀκ τούτου συμβαίνει ἐνιαυτόν  τε   καὶ δύο καὶ εἴκοσιν ἡμέρας
[66, 2]   σημαινόμενα λαμβάνῃ. Πολλοῖς γοῦν ἀρχάς  τε   καὶ ἐπιτροπείας αὐτὸς καὶ
[66, 16]   ἐς τὸ μνημεῖον κατακρυφθεὶς ἐφωράθη  τε   καὶ ἐς τὴν Ῥώμην ἀνήχθη.
[66, 16]   καὶ ἐς ὅπλα χωρήσας ἡττηθείς  τε   καὶ ἐς τὸ μνημεῖον κατακρυφθεὶς
[66, 17]   οὐ διεδέξαντο ἀλλήλους, ἀλλὰ ζῶντός  τε   καὶ ἔτι ἄρχοντος ἑτέρου ἕκαστος
[66, 4]   ἐπεξιόντες, καιρὸς ἦν, νυκτός  τε   καὶ ἡμέρας τὰς μηχανὰς ἐνεπίμπρασαν,
[66, 25]   τῇ μὲν πρώτῃ ἡμέρᾳ μονομαχία  τε   καὶ θηρίων σφαγή, κατοικοδομηθείσης σανίσι
[66, 23]   ἐνόμιζον καὶ ἐκεῖνοι πάντα ἄνω  τε   καὶ κάτω μεταστρέφεσθαι, καὶ τὸν
[66, 7]   δ´ οὖν καὶ ὣς ἄλλοι  τε   καὶ Βαργιορᾶς ἄρχων
[66, 12]   Ἰταλίαν ἐπανελθὼν τὰ ἐπινίκια αὐτός  τε   καὶ πατὴρ ἐφ´ ἅρματος
[66, 9]   τί πράττει Δομιτιανός" ὅτι ἰδιάζει  τε,   καὶ οὐδὲ μυῖα αὐτῷ παρακάθηται"
[66, 4]   τὰς προσβολὰς σανίσι παχείαις συμπεπηγμέναις  τε   καὶ σεσιδηρωμέναις, ἃς πρὸ τοῦ
[66, 24]   οἰκιστὰς ἔπεμψε, καὶ χρήματα ἄλλα  τε   καὶ τὰ {χρήματα} τῶν ἄνευ
[66, 3]   ~Ἐν δὲ τῇ Γερμανίᾳ ἄλλαι  τε   κατὰ Ῥωμαίων ἐπαναστάσεις ἐγένοντο, οὐδὲν
[66, 15]   τῆς Εἰρήνης τέμενος καθιερώθη,  τε   κολοσσὸς ὠνομασμένος ἐν τῇ ἱερᾷ
[66, 20]   ἑσπέραν αὐτῆς, ὥς που τό  τε   κῦμα καὶ ἄνεμος αὐτοὺς
[66, 25]   ἄλσει τῷ τοῦ Γαΐου τοῦ  τε   Λουκίου, ποτε Αὔγουστος
[66, 10]   τῇ ἀγορᾷ πολλάκις ἐδίκαζεν. Ὅσα  τε   μὴ ἐδύνατο αὐτὸς ὑπὸ τοῦ
[66, 19]   αἰτοῦντας αὐτὸν πράγματα ἔχειν, τούς  τε   μηνυτὰς ἐξήλασεν ἐκ τῆς πόλεως.
[66, 10]   τὸ τῶν πρώτως δομησαμένων. Τόν  τε   νεὼν τὸν ἐν τῷ Καπιτωλίῳ
[66, 24]   οἰκήματα μετὰ τῶν βιβλίων, τόν  τε   νεὼν τοῦ Διὸς τοῦ Καπιτωλίου
[66, 12]   αὐτὸν τοῖς ὑπηρέταις παρέδοσαν, συνεχύθη  τε   Οὐεσπασιανὸς καὶ δακρύσας ἐκ
[66, 23]   τοὺς δὲ δὴ ἰχθύας τά  τε   ὄρνεα πάντα διέφθειρε, καὶ προσέτι
[66, 14]   καὶ οὐδέποτε ἐξαλειφθῆναι δύναται" Τοῦτό  τε   οὖν αὐτῆς ἐθαύμασα, καὶ προσέτι
[66, 23]   ἥλιον συγκρυφθῆναι καθάπερ ἐκλελοιπότα. ~Νύξ  τε   οὖν ἐξ ἡμέρας καὶ σκότος
[66, 5]   ἄδειαν αὐτοῖς διδούς, ἐποιήσατο. Ἐκεῖνοί  τε   οὖν καὶ ὣς ἐκαρτέρουν, καὶ
[66, 4]   τοῦ νεὼ περιβόλῳ τείχη. Οἵ  τε   οὖν Ῥωμαῖοι χώματά τε πρὸς
[66, 10]   ἀπαραίτητον τὸ διακόνημα γένηται. Τάς  τε   οὐσίας τῶν ἐναντιωθέντων αὐτῷ καὶ
[66, 25]   πολλοὶ δὲ καὶ ἀθρόοι ἔν  τε   πεζομαχίαις καὶ ἐν ναυμαχίαις ἠγωνίσαντο.
[66, 1]   ὑπὸ τὴν τράπεζαν ὑπέβαλε. Κυπάρισσός  τε   περιφανὴς πρόρριζος ὑπὸ σφοδροῦ πνεύματος
[66, 14]   μετήλλαξεν. Ἐμνημόνευσα δὲ αὐτῆς ὅτι  τε   πιστοτάτη ἦν καὶ ὅτι μνήμης
[66, 22]   τῇ περὶ αὐτὸ χώρᾳ ταῖς  τε   πόλεσι μεθ´ ἡμέραν καὶ νύκτωρ
[66, 9]   χωρίῳ τὰ πλεῖστα διάγων ἄλλα  τε   πολλὰ καὶ γελοῖα ἔπραττε, καὶ
[66, 25]   οὐ μέντοι ἐπιφανεῖς, συγκατειργάσαντο. Ἄνδρες  τε   πολλοὶ μὲν ἐμονομάχησαν, πολλοὶ δὲ
[66, 4]   Οἵ τε οὖν Ῥωμαῖοι χώματά  τε   πρὸς τὸ τεῖχος ἐχώννυσαν καὶ
[66, 3]   ἐν μιᾷ τοσοῦτον πλῆθος τῶν  τε   Ῥωμαίων καὶ τῶν βαρβάρων κατεκόπη
[66, 24]   Σεραπεῖον καὶ τὸ Ἰσεῖον τά  τε   σέπτα καὶ τὸ Ποσειδώνιον τό
[66, 12]   τοῦ Θρασέου γαμβρός, τοῖς  τε   στωικοῖς δόγμασιν ἐντραφεὶς καὶ τὴν
[66, 2]   ἄλλοις καὶ ὑπάτους ἀπέδειξαν. Τό  τε   σύμπαν οὕτω πάντα αὐτοὶ ὡς
[66, 11]   τοῖς πάνυ φίλοις ἐδείπνει. ~Τό  τε   σύμπαν τῇ μὲν προνοίᾳ τῶν
[66, 12]   τὸ τὰ πλήθη ταράττειν τό  τε   τὰ καθεστηκότα συγχεῖν καὶ τὸ
[66, 2]   τῷ Οὐεσπασιανῷ δεδωκώς, ἠγάλλετο διά  τε   τἆλλα καὶ ὅτι ἀδελφὸς ὑπ´
[66, 6]   κύκλου κρατήσωσι, προελθεῖν κωλύσοντες, τό  τε   τεῖχος ἐλυμήναντο καὶ τὸν περίβολον
[66, 10]   καὶ πρὸ τῆς ἕω ἔν  τε   τῇ εὐνῇ κείμενος συνεγίνετο, καὶ
[66, 14]   ὅσα ἂν ὑπαγορεύσῃς μοι, ἔν  τε   τῇ ψυχῇ ἀεὶ φέρω καὶ
[66, 26]   Ἔτι γοῦν ζῶντος αὐτοῦ ἔς  τε   τὴν Ῥώμην ἀφίππευσε καὶ ἐς
[66, 19]   (καὶ γὰρ καὶ ἐκιθαρῴδει) Ἔκ  τε   τῆς Ἀσίας τινὰς προσεποιήσατο καὶ
[66, 23]   οἱ δὲ ἔξωθεν εἴσω, ἔκ  τε   τῆς θαλάσσης ἐς τὴν γῆν
[66, 1]   βουλῆς ἀπεδείχθη, καὶ Καίσαρες  τε   Τίτος καὶ Δομιτιανὸς ἐπεκλήθησαν,
[66, 19]   πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα πρός  τε   τὸ ἀσφαλὲς καὶ πρὸς τὸ
[66, 24]   τῶν συννάων αὐτοῦ κατέκαυσεν. Οὕτω  {τε}   τὸ κακὸν οὐκ ἀνθρώπινον ἀλλὰ
[66, 1]   ὀδόντα ἀποβάλῃ, αὐταρχήσει· καὶ τοῦτό  τε   τὸ κατὰ τὸν ὀδόντα τῇ
[66, 10]   οὐδεὶς ἐν αὐταῖς ἐγκαθειστήκει. Ἔς  τε   τὸ συνέδριον διὰ παντὸς ἐφοίτα,
[66, 16]   Κἀν τούτῳ ἐπεβουλεύθη μὲν ὑπό  τε   τοῦ Ἀλιηνοῦ καὶ ὑπὸ τοῦ
[66, 26]   ἀλλὰ τῷ ἐπιγιγνομένῳ ἔτει, ἐπί  τε   τοῦ Φλαουίου καὶ ἐπὶ τοῦ
[66, 10]   Καπιτωλίῳ εὐθὺς οἰκοδομεῖν ἤρξατο, αὐτός  τε   τοῦ χοῦ πρῶτος ἐκφορήσας καὶ
[66, 12]   που φιλοσοφίας ἔργον ὂν τό  τε   τοὺς κρατοῦντας προπηλακίζειν καὶ τὸ
[66, 18]   ὅτι τραχύτερος κατ´ ἀρχὰς διά  τε   τοὺς πολέμους καὶ διὰ τὰς
[66, 13]   καὶ τὰς ὀφρύας ἀνασπάσῃ τό  τε   τριβώνιον ἀναβάληται καὶ ἀνυπόδητος βαδίσῃ,
[66, 3]   ἐπενόει) φοβηθεὶς τὸν πατέρα, πρός  τε   τῷ Ἀλβανῷ τῷ ὄρει τὰ
[66, 6]   ὥσπερ τι ἕρμαιον τὸ πρός  τε   τῷ ναῷ καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ
[66, 20]   ἐν τῇ Βρεττανίᾳ γενομένου τά  τε   τῶν ἐκεῖ πολεμίων Γναῖος Ἰούλιος
[66, 9]   ἐσεληλύθει, καὶ Μουκιανῷ μὲν ἄλλοις  τε   τῶν πρώτων ἐν τῷ Βρεντεσίῳ
[66, 4]   καὶ δι´ αὐτῶν διεξιόντες τοῖς  τε   ὑδρευομένοις ἐπετίθεντο καὶ τοὺς ἀποσκεδαννυμένους
[66, 1]   Ἰώσηπος δὲ ἀνὴρ Ἰουδαῖος ἀχθείς  τε   ὑπ´ αὐτοῦ πρότερον καὶ δεθεὶς
[66, 26]   λαβὼν οὐκ ἀπέκτεινεν, ἀλλ´ αὐτός  τε   ὑπ´ ἐκείνου παθεῖν τοῦτο μᾶλλον
[66, 1]   καὶ Δομιτιανὸς ἐπεκλήθησαν, τήν  τε   ὕπατον ἀρχὴν Οὐεσπασιανὸς καὶ
[66, 15]   ἱδρύθη· φασὶ δὲ αὐτὸν τό  τε   ὕψος ἑκατὸν ποδῶν καὶ τὸ
[66, 18]   ἀπλήστως ἀποχρῶνται καὶ πολλὰ ἐπί  τε   φθόνῳ καὶ διαβολῇ αὐτοῦ ποιοῦσιν,
[66, 11]   τὰ πρόσφορα μηδὲν ταραττόμενος. Τοῦ  τε   Φοίβου προσελθόντος αὐτῷ καὶ ἀπολογουμένου
[66, 20]   τινες στασιάσαντες, καὶ ἑκατοντάρχους χιλίαρχόν  τε   φονεύσαντες, ἐς πλοῖα κατέφυγον καὶ
[66, 4]   μηχανὰς ἐνεπίμπρασαν, συχνοὺς ἀπεκτίννυσαν, τόν  τε   χοῦν ὑπορύσσοντες ὑπὸ τὸ τεῖχος
[66, 19]   ἑαυτοῖς, ἄνπερ ὡς ἀληθῶς ἥρωές  τε   ὦσι καὶ δύναμίν τινα ἔχωσι,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/02/2009