Alphabétiquement     [«   »]
τότ´ 1
τότε 8
Τοῦ 4
τοῦ 90
τοῦθ´ 1
τοὺς 30
τούς 2
Fréquences     [«    »]
69 ἐν
89 μὲν
79 τὸ
90 τοῦ
125 δὲ
128 τε
397 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LXVI (fragments)

τοῦ


Livre, Chap.
[66, 15]   τὴν Ῥώμην μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ  τοῦ   Ἀγρίππα ἦλθε· καὶ μὲν
[66, 24]   Ποσειδώνιον τό τε βαλανεῖον τὸ  τοῦ   Ἀγρίππου καὶ τὸ πάνθειον τό
[66, 26]   μὲν φήμη λέγει, πρὸς  τοῦ   ἀδελφοῦ ἀναλωθείς, ὅτι καὶ πρότερον
[66, 26]   λέγουσιν, ὅτι τὴν Δομιτίαν τὴν  τοῦ   ἀδελφοῦ γυναῖκα ἔσχεν, ὡς δ´
[66, 15]   καὶ ἐς τὴν Ῥώμην μετὰ  τοῦ   ἀδελφοῦ τοῦ Ἀγρίππα ἦλθε· καὶ
[66, 16]   τούτῳ ἐπεβουλεύθη μὲν ὑπό τε  τοῦ   Ἀλιηνοῦ καὶ ὑπὸ τοῦ Μαρκέλλου,
[66, 17]   φαντασθεὶς καὶ τὸ μνημεῖον τὸ  τοῦ   Αὐγούστου αὐτόματον ἀνοιχθέν. Τῶν δὲ
[66, 18]   ἐξ ἴσου κατὰ τοῦτο τῇ  τοῦ   Αὐγούστου πολυετίᾳ ἄγουσι, λέγοντες ὅτι
[66, 12]   τηνικαῦτα, οὔτε τι πρὸς τιμὴν  τοῦ   αὐτοκράτορος ἔδρα καὶ προσέτι καὶ
[66, 26]   τε ἐπίκλησιν καὶ τὴν ἐξουσίαν  τοῦ   αὐτοκράτορος ἔλαβε, δοὺς αὐτοῖς ὅσονπερ
[66, 8]   κακῶς ἀπαλλάσσουσιν, ἄδην ἐνεφοροῦντο, τῇ  τοῦ   αὐτοκράτορος ἐπιεικείᾳ ἀποχρώμενοι· ~ὁ δὲ
[66, 7]   Καὶ ἐπ´ αὐτοῖς τὸ μὲν  τοῦ   αὐτοκράτορος ὄνομα ἀμφότεροι ἔλαβον, τὸ
[66, 24]   τό τε διριβιτώριον καὶ τὸ  τοῦ   Βάλβου θέατρον καὶ τὴν τοῦ
[66, 20]   ἔν τε ἀτιμίᾳ τὸ λοιπὸν  τοῦ   βίου καὶ ἐν ἐνδείᾳ, ἅτε
[66, 10]   εὐγενῶν οὔτε πλούσιος. Καταστάσει δὲ  τοῦ   βίου τοιᾷδε ἐχρῆτο. Ὀλίγα μὲν
[66, 12]   Οὐεσπασιανὸς καὶ δακρύσας ἐκ  τοῦ   βουλευτηρίου ἐξῆλθε, τοσοῦτον μόνον ὑπειπὼν
[66, 25]   ἔξω ἐν τῷ ἄλσει τῷ  τοῦ   Γαΐου τοῦ τε Λουκίου,
[66, 10]   τε μὴ ἐδύνατο αὐτὸς ὑπὸ  τοῦ   γήρως ἀναλέγεσθαι, καὶ ὅσα
[66, 11]   αὐτοκράτορα, ἐκέλευσε πρὸς ὀργὴν ἀπελθεῖν,  τοῦ   δὲ ἐρομένου ὅποι ἐς κόρακας"
[66, 8]   τοῦ μὲν τὴν χεῖρα πατήσας  τοῦ   δὲ τοῖν ὀφθαλμοῖν {πηλὸν} προσπτύσας,
[66, 12]   Ἑλληνικῆς παιδείας κατέστησε, μισθὸν ἐκ  τοῦ   δημοσίου φέροντας. ~Ὡς δ´ οὖν
[66, 10]   ἑαυτοῦ ἡδονὰς ἀλλ´ ἐς τὰς  τοῦ   δήμου χρείας ἐποιεῖτο. Ὅτι Βεσπασιανὸς
[66, 1]   ποτε ἐν τοῖς ὕπνοις τὸν  τοῦ   Διὸς ὄχον ἐς τὴν τοῦ
[66, 24]   τῶν βιβλίων, τόν τε νεὼν  τοῦ   Διὸς τοῦ Καπιτωλίου μετὰ τῶν
[66, 2]   τὰ τοῦ κράτους πάντα μετὰ  τοῦ   Δομιτιανοῦ διῴκει. Μέγα γάρ τι,
[66, 5]   εἶχεν. Χρόνῳ δ´ οὖν ποτε  τοῦ   ἔξω περιβόλου οἱ Ῥωμαῖοι ἐπέβησαν,
[66, 20]   αὐτοὺς ἔφερε, καὶ ἔλαθον ἐκ  τοῦ   ἐπὶ θάτερα πρὸς τὰ στρατόπεδα
[66, 17]   δύο καὶ εἴκοσιν ἡμέρας ἀπὸ  τοῦ   θανάτου τοῦ Νέρωνος μέχρι τῆς
[66, 11]   Νέρωνος ἐσκυθρωπακότα ποτὲ αὐτὸν ἐπὶ  τοῦ   θεάτρου ἐν τῇ Ἑλλάδι, ἐφ´
[66, 12]   αὐτοῖς πράγματα ἐπεσάγειν. Ἦν γὰρ  τοῦ   Θρασέου γαμβρὸς καὶ ζηλοῦν αὐτὸν
[66, 12]   ~Ἐπεὶ δὲ Πρίσκος Ἑλουίδιος  τοῦ   Θρασέου γαμβρός, τοῖς τε στωικοῖς
[66, 12]   στωικοῖς δόγμασιν ἐντραφεὶς καὶ τὴν  τοῦ   Θρασέου παρρησίαν οὐ σὺν καιρῷ
[66, 7]   ἀμφότεροι ἔλαβον, τὸ δὲ δὴ  τοῦ   Ἰουδαϊκοῦ οὐδέτερος ἔσχε· καίτοι τά
[66, 3]   ἐπωνομάσθη, λέγων ἔγγονος τοῦ Καίσαρος  τοῦ   Ἰουλίου εἶναι. Ἡττηθεὶς δὲ μάχαις
[66, 5]   τῆς τροφῆς, περιεῖπον ἐς ἐπίδειξιν  τοῦ   καὶ αὐτοὶ αὐτομόλους ἔχειν. ~Διακοπέντος
[66, 3]   καὶ Καῖσαρ ἐπωνομάσθη, λέγων ἔγγονος  τοῦ   Καίσαρος τοῦ Ἰουλίου εἶναι. Ἡττηθεὶς
[66, 24]   τόν τε νεὼν τοῦ Διὸς  τοῦ   Καπιτωλίου μετὰ τῶν συννάων αὐτοῦ
[66, 8]   λεγόμενα προπηλακισμὸν εἶχε, καὶ ἐκ  τοῦ   κατακεκλασμένου τοῦ τε ἀναπαίστου σφῶν
[66, 14]   τὴν δέσποιναν τὴν Ἀντωνίαν τὴν  τοῦ   Κλαυδίου μητέρα, κρύφα τι δι´
[66, 17]   ἀποθνήσκειν" Καὶ πρὸς τοὺς περὶ  τοῦ   κομήτου τι διαλαλοῦντας οὐκ ἔμοιγε"
[66, 18]   ἀλλ´ ἐκεῖνοι μὲν ἀφροντιστοῦντες τῆς  τοῦ   κράτους δόξης τῇ τε ἐξουσίᾳ
[66, 2]   τῇ Αἰγύπτῳ Μουκιανὸς τὰ  τοῦ   κράτους πάντα μετὰ τοῦ Δομιτιανοῦ
[66, 7]   τὰ Ἱεροσόλυμα ἐν αὐτῇ τῇ  τοῦ   Κρόνου ἡμέρᾳ, ἣν μάλιστα ἔτι
[66, 6]   τούτου τοὺς Ῥωμαίους περαιτέρω, κἂν  τοῦ   κύκλου κρατήσωσι, προελθεῖν κωλύσοντες, τό
[66, 5]   ἅτε καὶ ἐκ βραχυτέρας τῆς  τοῦ   κύκλου περιβολῆς, ἠμύνοντο. οὖν
[66, 26]   τοιούτῳ ἐξέδωκεν οἷον διέξοδος  τοῦ   λόγου δηλώσει. Ἦρξε δὲ δύο
[66, 16]   τε τοῦ Ἀλιηνοῦ καὶ ὑπὸ  τοῦ   Μαρκέλλου, καίπερ φίλους τε αὐτοὺς
[66, 8]   προσελθόντας οἱ ἐξ ὄψεως ὀνειράτων,  τοῦ   μὲν τὴν χεῖρα πατήσας τοῦ
[66, 17]   ἀρχῆς διελθεῖν. Ἔγραψα δὲ τοῦτο  τοῦ   μή τινας ἀπατηθῆναι, τὴν ἐξαρίθμησιν
[66, 13]   τοὺς φιλοσόφους Οὐεσπασιανός, πλὴν  τοῦ   Μουσωνίου, ἐκ τῆς Ῥώμης ἐξέβαλε,
[66, 11]   αὐτῷ καὶ ἀπολογουμένου ὅτι ἐπὶ  τοῦ   Νέρωνος ἐσκυθρωπακότα ποτὲ αὐτὸν ἐπὶ
[66, 17]   εἴκοσιν ἡμέρας ἀπὸ τοῦ θανάτου  τοῦ   Νέρωνος μέχρι τῆς τοῦ Οὐεσπασιανοῦ
[66, 15]   τὸ εἶδος οἱ μὲν τὸ  τοῦ   Νέρωνος οἱ δὲ τὸ τοῦ
[66, 4]   δὲ τρία αὐτοῖς σὺν τῷ  τοῦ   νεὼ περιβόλῳ τείχη. Οἵ τε
[66, 6]   πλείους μαχόμενοι, πρὶν ὑποπρησθῆναί τι  τοῦ   νεώ· τότε γὰρ ἐθελούσιοι οἱ
[66, 23]   καὶ τοὺς Πομπηίους, ἐν θεάτρῳ  τοῦ   ὁμίλου αὐτῆς καθημένου, κατέχωσε. Τοσαύτη
[66, 2]   αὐτῷ ἐπηγορίαν ἐς ἑαυτὸν ἀντὶ  τοῦ   Οὐεσπασιανοῦ ἀναδεχόμενος. Νεῦρα γὰρ τῆς
[66, 17]   θανάτου τοῦ Νέρωνος μέχρι τῆς  τοῦ   Οὐεσπασιανοῦ ἀρχῆς διελθεῖν. Ἔγραψα δὲ
[66, 15]   εἴ τι ὄζουσιν" ~Ἐπὶ δὲ  τοῦ   Οὐεσπασιανοῦ ἕκτον καὶ ἐπὶ τοῦ
[66, 1]   τοῦ Διὸς ὄχον ἐς τὴν  τοῦ   Οὐεσπασιανοῦ οἰκίαν ἐσαγαγεῖν. Ἀλλὰ ταῦτα
[66, 14]   ~τότε δὲ καὶ Καινὶς  τοῦ   Οὐεσπασιανοῦ παλλακὴ μετήλλαξεν. Ἐμνημόνευσα δὲ
[66, 14]   πρὸς τὸν Τίτον ἀγανακτοῦντα τῷ  τοῦ   οὔρου τέλει, καὶ αὐτὸ
[66, 23]   τὸ ἀπὸ σφῶν ἀπὸν ἀσφαλέστερον  τοῦ   παρόντος ἡγούμενοι. Ταῦτά τε ἅμα
[66, 24]   τοῦ Βάλβου θέατρον καὶ τὴν  τοῦ   Πομπηίου σκηνήν, καὶ τὰ Ὀκταουίεια
[66, 26]   τε τοῦ Φλαουίου καὶ ἐπὶ  τοῦ   Πωλίωνος τῶν ὑπάτων, καθιερώσας ὅσα
[66, 14]   δι´ αὐτῆς τῷ Τιβερίῳ περὶ  τοῦ   Σεϊανοῦ γράψασαν, καὶ αὐτὸ ἀπαλειφθῆναι
[66, 9]   δὲ ἐν Βενεουεντῷ. Ὑπὸ γὰρ  τοῦ   συνειδότος ὧν τε ἐφρόνει καὶ
[66, 21]   ἐν τῷ χρόνῳ κοῖλον ἐκ  τοῦ   συνίζειν γέγονεν, ὥστε κυνηγετικῷ τινι
[66, 16]   ἐν τῷ βασιλείῳ, ἐξαναστὰς ἐκ  τοῦ   συσσιτίου, εὐθὺς ἀπεσφάγη τοῦ Τίτου
[66, 3]   ταύτην γὰρ Λουκίου Λαμίου Αἰλιανοῦ  τοῦ   ταύτης ἀνδρὸς ἀποσπάσας τότε μὲν
[66, 8]   εἶχε, καὶ ἐκ τοῦ κατακεκλασμένου  τοῦ   τε ἀναπαίστου σφῶν οὐκ ἔστιν
[66, 25]   τῷ ἄλσει τῷ τοῦ Γαΐου  τοῦ   τε Λουκίου, ποτε
[66, 4]   ἰόντες ἀνέστελλον, καὶ τοὺς ἐπὶ  τοῦ   τείχους ἐπόντας σφενδόναις καὶ τοξεύμασιν
[66, 4]   τε καὶ σεσιδηρωμέναις, ἃς πρὸ  τοῦ   τείχους καθίεσαν, ἀπέστρεφον. Τὸ δὲ
[66, 6]   αὐτοὶ αὐτομόλους ἔχειν. ~Διακοπέντος δὲ  τοῦ   τείχους μηχαναῖς κατὰ μὲν τοῦτο
[66, 9]   Τοῦτο γὰρ εἰ καὶ ἀνάξιον  τοῦ   τῆς ἱστορίας ὄγκου ἐστίν, ἀλλ´
[66, 17]   ὠνομασμένοις, ὡς δέ τινες καταψευδόμενοι  τοῦ   Τίτου, ἄλλοι τε καὶ Ἁδριανὸς
[66, 15]   οὐ πάνυ τι ἔχαιρε, καίτοι  τοῦ   Τίτου ἐν ταῖς τῶν νεανίσκων
[66, 15]   τοῦ Νέρωνος οἱ δὲ τὸ  τοῦ   Τίτου ἔχειν. Σφαγὰς δὲ
[66, 16]   ἐκ τοῦ συσσιτίου, εὐθὺς ἀπεσφάγη  τοῦ   Τίτου κελεύσαντος, μὴ καὶ φθάσῃ
[66, 20]   καίπερ τὰς ἐπινικίους τιμὰς παρὰ  τοῦ   Τίτου λαβών. ~Ἐν δὲ τῇ
[66, 24]   ἔτει πολλὰ πάνυ τῆς Ῥώμης,  τοῦ   Τίτου πρὸς τὸ πάθημα τὸ
[66, 6]   δεισιδαιμονῆσαι ἐσέδραμον, ἀλλ´ ὀψέ ποτε,  τοῦ   Τίτου σφᾶς καταναγκάσαντος, εἴσω προεχώρησαν.
[66, 15]   τοῦ Οὐεσπασιανοῦ ἕκτον καὶ ἐπὶ  τοῦ   Τίτου τέταρτον ἀρχόντων τὸ τῆς
[66, 9]   ἐκείνων ἀνέμεινεν ἅλωσιν, ἵνα μετὰ  τοῦ   υἱέος ἐπανέλθῃ πρὸς τὴν Ῥώμην.
[66, 26]   τῷ ἐπιγιγνομένῳ ἔτει, ἐπί τε  τοῦ   Φλαουίου καὶ ἐπὶ τοῦ Πωλίωνος
[66, 11]   εἶπεν, ὑπὲρ τούτου οὖν ἀπολογουμένου  τοῦ   Φοίβου οὔτε τι κακὸν αὐτὸν
[66, 10]   εὐθὺς οἰκοδομεῖν ἤρξατο, αὐτός τε  τοῦ   χοῦ πρῶτος ἐκφορήσας καὶ δῆλον
[66, 17]   ἀλλ´ ἐφάπαξ πρὸς τὴν ἀκρίβειαν  τοῦ   χρόνου, καθάπερ εἴρηταί μοι, λογίζεσθαι.
[66, 17]   μή τινας ἀπατηθῆναι, τὴν ἐξαρίθμησιν  τοῦ   χρόνου πρὸς τοὺς τὴν ἡγεμονίαν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/02/2009