Alphabétiquement     [«   »]
σωτηρία 1
σώφρων 1
τά 4
τὰ 46
ταῖς 9
τἆλλα 3
ταράττειν 1
Fréquences     [«    »]
42 τῇ
45 τὴν
43 τῆς
46 τὰ
48 ὅτι
49 τὸν
49 τῷ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LXVI (fragments)

τὰ


Livre, Chap.
[66, 22]   πεδίον ἐκεῖνο πᾶν ἀναβράττεσθαι καὶ  τὰ   ἄκρα ἀναπηδᾶν. Ἠχαί τε αἱ
[66, 22]   ὑπερμεγέθεις, ὥστε καὶ ἐς αὐτὰ  τὰ   ἄκρα ἐξικέσθαι, ἔπειτα πῦρ πολὺ
[66, 14]   πάντα γὰρ καὶ ταῦτα, καὶ  τὰ   ἄλλα ὅσα ἂν ὑπαγορεύσῃς μοι,
[66, 15]   εἰπὼν ὅτι οὐ προσήκει αὐτῷ  τὰ   ἀλλότρια πολυπραγμονεῖν. Βερενίκη δὲ ἰσχυρῶς
[66, 24]   παντί τῳ τεκμήρασθαι καὶ τἆλλα  τὰ   ἀπολλύμενα. δ´ οὖν Τίτος
[66, 21]   ἀνέτελλε· ταύτῃ γὰρ πεπύρωται μόνον,  τὰ   δὲ ἔξωθεν αὐτοῦ πάντα ἄπυρα
[66, 8]   τὰ μέν τινα ἐκλελειμμένα ἀνενεώσατο,  τὰ   δὲ καὶ νομιζόμενα προσεπηύξησε, καινά
[66, 9]   ἔπλευσε, κἀκεῖθεν τὰ μὲν πεζῇ  τὰ   δὲ ναυτιλλόμενος ἐς τὸ Βρεντέσιον
[66, 10]   δωρεάς, καὶ τὰ τεμένη καὶ  τὰ   δημόσια ἔργα τὰ πεπονηκότα ἀνελάμβανε,
[66, 12]   Τίτος εἰς τὴν Ἰταλίαν ἐπανελθὼν  τὰ   ἐπινίκια αὐτός τε καὶ
[66, 10]   ἔργα τὰ πεπονηκότα ἀνελάμβανε, καὶ  τὰ   ἤδη ἐφθαρμένα ἐπανεσκεύαζε, καὶ συντελουμένοις
[66, 7]   τοῖς ἐπινικίοις ἐκολάσθη. Οὕτω μὲν  τὰ   Ἱεροσόλυμα ἐν αὐτῇ τῇ τοῦ
[66, 4]   ἀγχώμαλα ἀγωνισάμενος, εἶτα κρατήσας ἐπολιόρκει  τὰ   Ἱεροσόλυμα. Ἦν δὲ τρία αὐτοῖς
[66, 12]   τὰ πλήθη ταράττειν τό τε  τὰ   καθεστηκότα συγχεῖν καὶ τὸ νεώτερα
[66, 8]   αὐτῶν ποιήσασθαι· αὐτά τε γὰρ  τὰ   λεγόμενα προπηλακισμὸν εἶχε, καὶ ἐκ
[66, 10]   πιπράσκεσθαι ἐπέτρεπε. Κἀκ τούτου καὶ  τὰ   μάλιστα διέδειξεν ὅτι τὰς συλλογὰς
[66, 13]   μὲν Ὁστιλιανὸς εἰ καὶ  τὰ   μάλιστα μὴ ἐπαύσατο περὶ τῆς
[66, 21]   μεγάλοις εἰκάσαι, ἐοικέναι. Καὶ αὐτοῦ  τὰ   μὲν ἄκρα καὶ δένδρα καὶ
[66, 22]   ἔτος ὡς πλήθει γίγνεται. Ἀλλὰ  τὰ   μὲν ἄλλα ὅσα ἐκείνῳ ἐν〉
[66, 3]   αὐτῆς δύο ἄρρενας ἐκύησε. Καὶ  τὰ   μὲν ἐν Γερμανίᾳ Κερεάλιος μάχαις
[66, 9]   ἐπιβὰς ἐς Λυκίαν ἔπλευσε, κἀκεῖθεν  τὰ   μὲν πεζῇ τὰ δὲ ναυτιλλόμενος
[66, 8]   χρηματιζόμενος· πολλὰ δὲ καὶ τέλη  τὰ   μέν τινα ἐκλελειμμένα ἀνενεώσατο, τὰ
[66, 24]   τὴν τοῦ Πομπηίου σκηνήν, καὶ  τὰ   Ὀκταουίεια οἰκήματα μετὰ τῶν βιβλίων,
[66, 16]   καὶ διεσέσωστο αὐτόν, καίτοι καὶ  τὰ   παιδία τῷ Οὐεσπασιανῷ προβαλοῦσα καὶ
[66, 10]   οἰκείοις ἀφῆκε, καὶ τὰ συμβόλαια  τὰ   παλαιὰ τὰ τῷ δημοσίῳ προσήκοντα
[66, 22]   πρὸς τὰ τότε συμβάντα, καὶ  τὰ   πάντα ἐς ἓν συναχθέντα, νομισθείη.
[66, 7]   ἀπ´ ἐκείνου δίδραχμον ἐτάχθη τοὺς  τὰ   πάτρια αὐτῶν ἔθη περιστέλλοντας τῷ
[66, 10]   τεμένη καὶ τὰ δημόσια ἔργα  τὰ   πεπονηκότα ἀνελάμβανε, καὶ τὰ ἤδη
[66, 9]   Ἐν γοῦν τῷ Ἀλβανῷ χωρίῳ  τὰ   πλεῖστα διάγων ἄλλα τε πολλὰ
[66, 12]   τοὺς κρατοῦντας προπηλακίζειν καὶ τὸ  τὰ   πλήθη ταράττειν τό τε τὰ
[66, 3]   τε τῷ Ἀλβανῷ τῷ ὄρει  τὰ   πολλὰ διατρίβων καὶ τῷ ἔρωτι
[66, 20]   πλοῖα κατέφυγον καὶ ἐξαναχθέντες περιέπλευσαν  τὰ   πρὸς ἑσπέραν αὐτῆς, ὥς που
[66, 17]   ὁμοίᾳ νοσῶν ἐχρῆτο καὶ πάντα  τὰ   προσήκοντα τῇ ἀρχῇ ἔπραττε, τὸν
[66, 11]   αὐτῷ φέροντα ἐξετέθη ποτέ, ἀντεξετίθει  τὰ   πρόσφορα μηδὲν ταραττόμενος. Τοῦ τε
[66, 2]   ἐφόρει, ἵνα τὸ αὐτοκρατορικὸν σφράγισμα  τὰ   σημαινόμενα λαμβάνῃ. Πολλοῖς γοῦν ἀρχάς
[66, 20]   ἐκ τοῦ ἐπὶ θάτερα πρὸς  τὰ   στρατόπεδα τὰ ταύτῃ ὄντα προσσχόντες.
[66, 10]   τοῖς ἄλλως οἰκείοις ἀφῆκε, καὶ  τὰ   συμβόλαια τὰ παλαιὰ τὰ τῷ
[66, 20]   ἐπὶ θάτερα πρὸς τὰ στρατόπεδα  τὰ   ταύτῃ ὄντα προσσχόντες. Κἀκ τούτου
[66, 4]   τε γὰρ αὐτοὺς ἔνδοθεν ὑπὸ  τὰ   τείχη μέχρι πόρρω τῆς χώρας
[66, 10]   τῷ δήμῳ παρέσχηκε δωρεάς, καὶ  τὰ   τεμένη καὶ τὰ δημόσια ἔργα
[66, 22]   εἶναι ἔδοξε, σμικρὰ ἂν πρὸς  τὰ   τότε συμβάντα, καὶ τὰ πάντα
[66, 2]   ἐν τῇ Αἰγύπτῳ Μουκιανὸς  τὰ   τοῦ κράτους πάντα μετὰ τοῦ
[66, 10]   καὶ τὰ συμβόλαια τὰ παλαιὰ  τὰ   τῷ δημοσίῳ προσήκοντα προσδιέφθειρε. Μεγαλοφρονέστατα
[66, 19]   γὰρ γράμματα ἐξέθηκε βεβαιῶν πάντα  τὰ   ὑπὸ τῶν προτέρων αὐτοκρατόρων δοθέντα
[66, 2]   ἀναδεχόμενος. Νεῦρα γὰρ τῆς ἡγεμονίας  τὰ   χρήματα ἀεί ποτε εἶναι ἔλεγε,
[66, 24]   καὶ χρήματα ἄλλα τε καὶ  τὰ   {χρήματα} τῶν ἄνευ κληρονόμων τεθνηκότων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/02/2009