Alphabétiquement     [«   »]
δακτύλιον 1
δαπανηθὲν 1
δαπανῶ 1
δὲ 125
δέ 7
δεδιδαγμένα 1
δεδωκώς 1
Fréquences     [«    »]
89 μὲν
79 τὸ
90 τοῦ
125 δὲ
128 τε
397 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LXVI (fragments)

δὲ


Livre, Chap.
[66, 13]   τὸν μὲν εὐγενῆ τηθαλλαδοῦν τὸν  δὲ   ἀγενῆ σμικρόφρονα, καὶ τὸν μὲν
[66, 20]   αὐτοκράτωρ τὸ πεντεκαιδέκατον ἐπεκλήθη,  δὲ   Ἀγρικόλας ἔν τε ἀτιμίᾳ τὸ
[66, 10]   τῷ δημοσίῳ προσήκοντα προσδιέφθειρε. Μεγαλοφρονέστατα  δὲ   ἀεί ποτε ἐς τὸ κοινὸν
[66, 13]   τὸν μὲν καλὸν ἀσελγῆ τὸν  δὲ   αἰσχρὸν εὐφυᾶ, τὸν δὲ πλούσιον
[66, 6]   τοῖς τῶν Ῥωμαίων περιέπειρον, οἱ  δὲ   ἀλλήλους ἐφόνευον, ἄλλοι ἑαυτοὺς κατεχρῶντο,
[66, 10]   μὲν ἐταπείνου τὸ φρόνημα, τοὺς  δὲ   ἄλλους πάντας οὐχ ὡς αὐτοκράτωρ
[66, 15]   ἐποιεῖτο ἐν τοῖς θεάτροις, μονομαχίαις  δὲ   ἀνδρῶν οὐ πάνυ τι ἔχαιρε,
[66, 1]   ταῦτα μὲν ἑρμηνεύσεως ἔχρῃζεν, Ἰώσηπος  δὲ   ἀνὴρ Ἰουδαῖος ἀχθείς τε ὑπ´
[66, 25]   τινὸς τὸ δὲ ἐσθῆτος τὸ  δὲ   ἀργυροῦ σκεύους, ἄλλο χρυσοῦ ἵππων
[66, 4]   τοὺς μὲν βρόχοις ἀνέκλων τοὺς  δὲ   ἁρπάγαις ἀνέσπων· ἑτέρων τὰς προσβολὰς
[66, 14]   τοῦ Οὐεσπασιανοῦ παλλακὴ μετήλλαξεν. Ἐμνημόνευσα  δὲ   αὐτῆς ὅτι τε πιστοτάτη ἦν
[66, 15]   τῇ ἱερᾷ ὁδῷ ἱδρύθη· φασὶ  δὲ   αὐτὸν τό τε ὕψος ἑκατὸν
[66, 8]   ἅπαξ γεγονέναι ἐλέγετο. Καὶ Οὐεσπασιανὸς  δὲ   αὐτὸς τυφλόν τέ τινα καὶ
[66, 2]   καὶ ἄλλοι τινές, ἐγεγέννητο, ἀπόντος  δὲ   αὐτοῦ ἔτι ἐν τῇ Αἰγύπτῳ
[66, 16]   ἐς τὴν Ῥώμην ἀνήχθη. Συναπέθανε  δὲ   αὐτῷ καὶ γυνὴ Πεπονίλα,
[66, 6]   κάτω ἐν τῷ προνάῳ, οἱ  δὲ   βουλευταὶ ἐν τοῖς ἀναβασμοῖς, οἵ
[66, 15]   καὶ τῷ Τίτῳ συνεγίγνετο. Προσεδόκα  δὲ   γαμηθήσεσθαι αὐτῷ, καὶ πάντα ἤδη
[66, 23]   ἐς τὴν γῆν ἀφανίζεσθαι, τὴν  δὲ   γῆν ἐς τὸν οὐρανὸν ἀνιέναι.
[66, 25]   καὶ ἰκρία πέριξ λαβούσης, τῇ  δὲ   δευτέρᾳ ἱπποδρομία καὶ τῇ τρίτῃ
[66, 13]   ἐκ τῆς Ῥώμης ἐξέβαλε, τὸν  δὲ   δὴ Δημήτριον καὶ τὸν Ὁστιλιανὸν
[66, 24]   σφίσι λοιμώδη δεινὴν ἐνέβαλε) πῦρ  δὲ   δὴ ἕτερον ἐπίγειον τῷ ἑξῆς
[66, 25]   ἄλλοις οὐδὲν ἐξαίρετον ἔπραξε, τὸ  δὲ   δὴ θέατρον τὸ κυνηγετικὸν τό
[66, 23]   χώραις καὶ βοσκήμασιν ἐλυμήνατο, τοὺς  δὲ   δὴ ἰχθύας τά τε ὄρνεα
[66, 21]   καὶ ἀμπέλους πολλὰς ἔχει,  δὲ   δὴ κύκλος ἀνεῖται τῷ πυρί,
[66, 10]   ἐν τῷ παλατίῳ ᾤκει, τὸ  δὲ   δὴ πλεῖστον ἐν τοῖς κήποις
[66, 4]   τοῦ τείχους καθίεσαν, ἀπέστρεφον. Τὸ  δὲ   δὴ πλεῖστον οἱ Ῥωμαῖοι τῇ
[66, 11]   τῶν κοινῶν αὐτοκράτωρ ἐνομίζετο, ἐς  δὲ   δὴ τἆλλα πάντα κοινὸς καὶ
[66, 18]   Τίτος τὴν ἀρχὴν διεδέξατο. ~Ὁ  δὲ   δὴ Τίτος οὐδὲν οὔτε φονικὸν
[66, 7]   αὐτοκράτορος ὄνομα ἀμφότεροι ἔλαβον, τὸ  δὲ   δὴ τοῦ Ἰουδαϊκοῦ οὐδέτερος ἔσχε·
[66, 26]   ὅτι ἓν μόνον ἐπλημμέλησα" τί  δὲ   δὴ τοῦτο εἴη οὐ διεσάφησεν,
[66, 13]   κατέδραμεν, ὅμως παραχρῆμα μετέστη· τῷ  δὲ   Δημητρίῳ μηδ´ ὣς ὑπείκοντι ἐκέλευσεν
[66, 3]   ὑπὸ τῶν πεπτωκότων ἐπισχεθῆναι.  δὲ   Δομιτιανός, ἐξ ὧν ἔδρασε καὶ
[66, 26]   διέξοδος τοῦ λόγου δηλώσει. Ἦρξε  δὲ   δύο ἔτη καὶ μῆνας δύο
[66, 6]   Καὶ ἐδόκει πᾶσι μέν, μάλιστα  δὲ   ἐκείνοις, οὐχ ὅτι ὄλεθρος ἀλλὰ
[66, 9]   τοῦ αὐτοκράτορος ἐπιεικείᾳ ἀποχρώμενοι· ~ὁ  δὲ   ἐκείνους μὲν εἴα, ἐς δὲ
[66, 3]   μὲν ᾤοντο κἀκεῖνον ἀπολωλέναι,  δὲ   ἐκρύφθη τε ἐν αὐτῷ ἐννέα
[66, 21]   ὕψος ἐς δεῦρο ἔχουσι, τὸ  δὲ   ἔμπυρον πᾶν δαπανηθὲν ἐν τῷ
[66, 9]   ἐν τῷ Βρεντεσίῳ ἐνέτυχε, Δομιτιανῷ  δὲ   ἐν Βενεουεντῷ. Ὑπὸ γὰρ τοῦ
[66, 1]   μὲν ἐν τῇ Αἰγύπτῳ  δὲ   ἐν τῇ Παλαιστίνῃ ὤν. Ἐγεγόνει
[66, 21]   μὲν ἀκαύστων ἀεὶ ὄντων, τῶν  δὲ   ἐν τῷ μέσῳ κραυρουμένων καὶ
[66, 15]   μὲν στρατηγικῶν τιμῶν ἠξιώθη,  δὲ   ἐν τῷ παλατίῳ ᾤκησε καὶ
[66, 25]   δὲ Κορίνθιοι ὄντες, ἐναυμάχησαν, ἄλλοι  δὲ   ἔξω ἐν τῷ ἄλσει τῷ
[66, 21]   ταύτῃ γὰρ πεπύρωται μόνον, τὰ  δὲ   ἔξωθεν αὐτοῦ πάντα ἄπυρα καὶ
[66, 23]   οἰκιῶν ἐς τὰς ὁδοὺς οἱ  δὲ   ἔξωθεν εἴσω, ἔκ τε τῆς
[66, 1]   ~(Ταῦτα μὲν οὕτως ἔσχεν, αὐτοκράτωρ  δὲ   ἐπ´ αὐτοῖς Οὐεσπασιανὸς καὶ
[66, 21]   ποτὲ μὲν ἐπὶ μᾶλλον ποτὲ  δὲ   ἐπὶ ἧττον, γίνεται· πολλάκις δὲ
[66, 14]   ἐλάμβανε, τοῖς μὲν ἀρχὰς τοῖς  δὲ   ἐπιτροπείας στρατείας ἱερωσύνας, ἤδη δέ
[66, 4]   καὶ ἐπαγγελίαις προσποιήσασθαι, μὴ πεισθεῖσι  δὲ   ἐπολέμει. Καὶ μάχαις ταῖς μὲν
[66, 11]   ἐκέλευσε πρὸς ὀργὴν ἀπελθεῖν, τοῦ  δὲ   ἐρομένου ὅποι ἐς κόρακας" εἶπεν,
[66, 18]   καὶ διαβολῇ αὐτοῦ ποιοῦσιν, οἱ  δὲ   ἐς αὑτοὺς πάντα ἀνακείμενα εἰδότες
[66, 8]   ἁψῖδες τροπαιοφόροι ἐψηφίσθησαν. ~Τοῦ Οὐεσπασιανοῦ  δὲ   ἐς τὴν Ἀλεξάνδρειαν ἐσελθόντος
[66, 6]   ἐφόνευον, ἄλλοι ἑαυτοὺς κατεχρῶντο, οἱ  δὲ   ἐς τὸ πῦρ ἐσεπήδων. Καὶ
[66, 25]   τὸ μὲν ἐδωδίμου τινὸς τὸ  δὲ   ἐσθῆτος τὸ δὲ ἀργυροῦ σκεύους,
[66, 17]   ἑξήκοντα καὶ μῆνας ὀκτώ, ἐμονάρχησε  δὲ   ἔτη δέκα ἡμερῶν ἓξ δέοντα.
[66, 17]   ἔφη θεὸς ἤδη γίνομαι" Ἔζησε  δὲ   ἔτη ἐννέα καὶ ἑξήκοντα καὶ
[66, 17]   τοῦ Αὐγούστου αὐτόματον ἀνοιχθέν. Τῶν  δὲ   ἰατρῶν ἐπιτιμώντων αὐτῷ ὅτι τῇ
[66, 4]   καὶ πόρρωθεν ὕδωρ ἐπαγόμενοι. Οἱ  δὲ   Ἰουδαῖοι διὰ τῶν ὑπονόμων ἴσχυον·
[66, 15]   αὐτῷ τὰ ἀλλότρια πολυπραγμονεῖν. Βερενίκη  δὲ   ἰσχυρῶς τε ἤνθει καὶ διὰ
[66, 25]   τε πολλοὶ μὲν ἐμονομάχησαν, πολλοὶ  δὲ   καὶ ἀθρόοι ἔν τε πεζομαχίαις
[66, 19]   τί τις αὐτοὺς ἀδικήσῃ" πολλὰ  δὲ   καὶ ἄλλα πρός τε τὸ
[66, 25]   καὶ ἐν τῷ ὑγρῷ, ἐσήγαγε  δὲ   καὶ ἀνθρώπους ἐπὶ πλοίων. Καὶ
[66, 2]   τῇ βασιλείᾳ χρήματα παρεσκεύασε, μεγάλα  δὲ   καὶ αὐτὸς ἐκτήσατο. ~Ἐν δὲ
[66, 3]   ἐν ταῖς ἐρωμέναις ἐποιήσατο, ὕστερον  δὲ   καὶ ἔγημεν. ~Ὁ δὲ Τίτος
[66, 22]   μὲν ὑπόγειοι βρονταῖς ἐοικυῖαι αἱ  δὲ   καὶ ἐπίγειοι μυκηθμοῖς ὅμοιαι συνέβαινον,
[66, 23]   Συρίαν καὶ ἐς Αἴγυπτον, ἦλθε  δὲ   καὶ ἐς τὴν Ῥώμην, καὶ
[66, 23]   σαλπίγγων τις βοὴ ἠκούετο) οἱ  δὲ   καὶ ἐς χάος καὶ
[66, 14]   κύνα ὑλακτοῦντα οὐ φονεύω" ~τότε  δὲ   καὶ Καινὶς τοῦ Οὐεσπασιανοῦ
[66, 4]   τοὺς μὲν ἐκ χειρὸς τοὺς  δὲ   καὶ μηχαναῖς, σφοδρότερον ἅτε καὶ
[66, 8]   μέν τινα ἐκλελειμμένα ἀνενεώσατο, τὰ  δὲ   καὶ νομιζόμενα προσεπηύξησε, καινά τε
[66, 18]   καὶ αὐτὸν διδόναι τινί) ἤδη  δὲ   καὶ ὅτι ἐπὶ βραχύτατον, ὥς
[66, 4]   Ἰουδαῖοι πολλοὶ μὲν αὐτόθεν πολλοὶ  δὲ   καὶ παρὰ τῶν ὁμοήθων, οὐχ
[66, 8]   τῶν ἱερῶν ὁμοίως χρηματιζόμενος· πολλὰ  δὲ   καὶ τέλη τὰ μέν τινα
[66, 21]   δὲ ἐπὶ ἧττον, γίνεται· πολλάκις  δὲ   καὶ τέφραν ἀναβάλλει, ὅταν ἀθρόον
[66, 8]   ὀβολοὺς κατ´ ἄνδρα ἐσπραχθῆναι, βουλεύσασθαι  δὲ   καὶ τιμωρίαν αὐτῶν ποιήσασθαι· αὐτά
[66, 25]   ὡς οἱ μὲν Κερκυραῖοι οἱ  δὲ   Κορίνθιοι ὄντες, ἐναυμάχησαν, ἄλλοι δὲ
[66, 16]   γὰρ στρατιωτῶν συχνοὺς προπαρεσκεύαστο) Μάρκελλος  δὲ   κριθεὶς ἐν τῷ συνεδρίῳ καὶ
[66, 13]   ποιεῖς ἵνα σε ἀποκτείνω, ἐγὼ  δὲ   κύνα ὑλακτοῦντα οὐ φονεύω" ~τότε
[66, 1]   μέν με δήσεις, μετ´ ἐνιαυτὸν  δὲ   λύσεις αὐτοκράτωρ γενόμενος" ~Οὕτω μὲν
[66, 3]   Καίσαρος τοῦ Ἰουλίου εἶναι. Ἡττηθεὶς  δὲ   μάχαις τισὶν ἔφυγεν ἐς ἀγρόν
[66, 15]   πολλὰ αὐτοὺς λοιδορήσας ἐμαστιγώθη, Ἡρᾶς  δὲ   μετ´ αὐτόν, ὡς οὐδὲν πλεῖον
[66, 19]   μέλει τῶν ψευδῶς λεγομένων· οἱ  δὲ   μετηλλαχότες τῶν αὐτοκρατόρων αὐτοὶ ἑαυτοῖς,
[66, 2]   τοὺς μὴ τοιούτους ἐχρῆτο.  δὲ   Μουκιανὸς καὶ χρήματα ἀμύθητα πανταχόθεν,
[66, 9]   κἀκεῖθεν τὰ μὲν πεζῇ τὰ  δὲ   ναυτιλλόμενος ἐς τὸ Βρεντέσιον ἐκομίσθη.
[66, 21]   τῆς μὲν ἡμέρας καπνὸν τῆς  δὲ   νυκτὸς φλόγα, ὥστε δόξαι πολλὰ
[66, 14]   μὲν λαμβάνουσα ἐκείνη ἦν, ὑπωπτεύετο  δὲ   Οὐεσπασιανὸς ἑκὼν αὐτῇ ἐπιτρέπειν
[66, 15]   τὸ τοῦ Τίτου ἔχειν. Σφαγὰς  δὲ   Οὐεσπασιανὸς θηρίων μὲν ἐποιεῖτο
[66, 9]   ἐν τῇ Παλαιστίνῃ κατέλιπεν, αὐτὸς  δὲ   ὁλκάδος ἐπιβὰς ἐς Λυκίαν ἔπλευσε,
[66, 24]   ἄνευ κληρονόμων τεθνηκότων ἐδωρήσατο· αὐτὸς  δὲ   οὐδὲν οὔτε παρ´ ἰδιώτου οὔτε
[66, 10]   οὐδὲ μυῖα αὐτῷ παρακάθηται" ~Ὁ  δὲ   Οὐεσπασιανὸς ἐκείνου μὲν ἐταπείνου τὸ
[66, 9]   ἐς τὸ Βρεντέσιον ἐκομίσθη.  δὲ   Οὐεσπασιανὸς μετὰ ταῦτα ἐς τὴν
[66, 12]   τῶν δρωμένων οὐκ ἠξίου· οὗτος  δὲ   Οὐεσπασιανῷ ἤχθετο, καὶ οὔτ´ ἰδίᾳ
[66, 11]   ὅτι ἐς κόρακας ἄπελθε" Τοῦ  δὲ   Οὐολογαίσου ἐπιστείλαντος αὐτῷ οὕτως βασιλεὺς
[66, 10]   τῶν ἐμαυτοῦ αὐτὰ δαπανῶ" Ἦν  δὲ   οὔτε ἐξ εὐγενῶν οὔτε πλούσιος.
[66, 15]   πρὸς τὸν Ἀλιηνὸν ὅπλοις. Τοῖς  δὲ   Πάρθοις πολεμωθεῖσι πρός τινας καὶ
[66, 13]   τὸν δὲ πλούσιον πλεονέκτην τὸν  δὲ   πένητα δουλοπρεπῆ καλοῦσι. Καὶ πάντας
[66, 19]   ἐξήλασεν ἐκ τῆς πόλεως. Ἦν  δὲ   περὶ χρήματα ἀκριβὴς καὶ οὐ
[66, 13]   τὸν δὲ αἰσχρὸν εὐφυᾶ, τὸν  δὲ   πλούσιον πλεονέκτην τὸν δὲ πένητα
[66, 14]   Οὐεσπασιανὸς χρημάτων ἕνεκα οὐδένα, ἔσωσε  δὲ   πολλοὺς τῶν διδόντων· καὶ
[66, 12]   τῆς ἀρχῆς ὀνομάτων προσθείς. ~Ἐπεὶ  δὲ   Πρίσκος Ἑλουίδιος τοῦ Θρασέου
[66, 21]   θαλάσσῃ κατὰ Νέαν πόλιν, ἔχει  δὲ   πυρὸς πηγὰς ἀφθόνους. Καὶ ἦν
[66, 17]   ἐν συμποσίῳ τινὶ λαβών. Ἐγεγόνει  δὲ   σημεῖα αὐτῷ φέροντα ἐς τοῦτο
[66, 26]   καὶ λαβεῖν τὸ ἐπιγεγραμμένον. ~Διατελέσας  δὲ   ταῦτα, καὶ τῇ γε τελευταίᾳ
[66, 17]   καθάπερ εἴρηταί μοι, λογίζεσθαι. Τούτου  δὲ   τελευτήσαντος Τίτος τὴν ἀρχὴν
[66, 19]   ἐφάνη, ὃς Ἀσιανὸς ἦν, ἐκαλεῖτο  δὲ   Τερέντιος Μάξιμος, προσεοικὼς δὲ τῷ
[66, 3]   δὲ καὶ αὐτὸς ἐκτήσατο. ~Ἐν  δὲ   τῇ Γερμανίᾳ ἄλλαι τε κατὰ
[66, 21]   παρὰ τοῦ Τίτου λαβών. ~Ἐν  δὲ   τῇ Καμπανίᾳ φοβερά τινα καὶ
[66, 9]   δὲ ἐκείνους μὲν εἴα, ἐς  δὲ   τὴν Ῥώμην ἐπέστειλε, τήν τε
[66, 12]   οὐ σὺν καιρῷ μιμούμενος, στρατηγῶν  δὲ   τηνικαῦτα, οὔτε τι πρὸς τιμὴν
[66, 5]   που μόνους ἀπολάβοιεν ἔσφαζον.  δὲ   Τίτος οὐκέτ´ οὐδένα αὐτῶν ἐδέχετο.
[66, 4]   ὕστερον δὲ καὶ ἔγημεν. ~Ὁ  δὲ   Τίτος τῷ πρὸς Ἰουδαίους πολέμῳ
[66, 26]   Οἱ μὲν γὰρ τὸ οἱ  δὲ   τὸ κατείκασαν· κρατεῖ δ´ οὖν,
[66, 15]   μὲν τὸ τοῦ Νέρωνος οἱ  δὲ   τὸ τοῦ Τίτου ἔχειν. Σφαγὰς
[66, 8]   μὲν τὴν χεῖρα πατήσας τοῦ  δὲ   τοῖν ὀφθαλμοῖν {πηλὸν} προσπτύσας, ὑγιεῖς
[66, 22]   μὲν τὸν ἀέρα συσκιασθῆναι, πάντα  δὲ   τὸν ἥλιον συγκρυφθῆναι καθάπερ ἐκλελοιπότα.
[66, 10]   ἐξ εὐγενῶν οὔτε πλούσιος. Καταστάσει  δὲ   τοῦ βίου τοιᾷδε ἐχρῆτο. Ὀλίγα
[66, 15]   τέκνον, εἴ τι ὄζουσιν" ~Ἐπὶ  δὲ   τοῦ Οὐεσπασιανοῦ ἕκτον καὶ ἐπὶ
[66, 6]   καὶ αὐτοὶ αὐτομόλους ἔχειν. ~Διακοπέντος  δὲ   τοῦ τείχους μηχαναῖς κατὰ μὲν
[66, 17]   τοῦ Οὐεσπασιανοῦ ἀρχῆς διελθεῖν. Ἔγραψα  δὲ   τοῦτο τοῦ μή τινας ἀπατηθῆναι,
[66, 21]   καὶ νῦν ἔτι διαμένει. Ἐκ  δὲ   τούτου, ἐκείνων μὲν ἀκαύστων ἀεὶ
[66, 4]   κρατήσας ἐπολιόρκει τὰ Ἱεροσόλυμα. Ἦν  δὲ   τρία αὐτοῖς σὺν τῷ τοῦ
[66, 19]   ἐκαλεῖτο δὲ Τερέντιος Μάξιμος, προσεοικὼς  δὲ   τῷ Νέρωνι καὶ τὸ εἶδος
[66, 5]   οἱ Ῥωμαῖοι ἐπέβησαν, ἐν μέσῳ  δὲ   τῶν δύο περιβόλων στρατοπεδευσάμενοι πρὸς
[66, 9]   Ῥώμην ἔπεμψεν ἀπ´ αὐτῆς· τὸν  δὲ   υἱὸν αὐτοῦ Τίτον εἰς Ἱεροσόλυμα
[66, 17]   ἐκεῖνος μὲν γὰρ κομᾷ, ἐγὼ  δὲ   φαλακρός εἰμι" Ἐπειδή τε ἐπίστευσεν
[66, 9]   ἐπανέλθῃ πρὸς τὴν Ῥώμην. Τριβομένου  δὲ   χρόνου ἐν τῇ πολιορκίᾳ τὸν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/02/2009