Alphabétiquement     [«   »]
γαμβρός 1
γαμβρὸς 1
γαμηθήσεσθαι 1
γὰρ 52
γάρ 4
γε 8
γέγονεν 1
Fréquences     [«    »]
48 ὅτι
49 τὸν
49 τῷ
52 γὰρ
57
60 ἐς
62 τῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LXVI (fragments)

γὰρ


Livre, Chap.
[66, 16]   καὶ ὑπ´ ἐκείνων ἀπέθανε· φωραθέντες  γὰρ   Ἀλιηνὸς μὲν αὐτοῦ ἐν τῷ
[66, 25]   καὶ θαυμαστὰ ἐποίησε. Γέρανοί τε  γὰρ   ἀλλήλοις ἐμαχέσαντο καὶ ἐλέφαντες τέσσαρες,
[66, 19]   ὑβρισθῆναι οὔτε προπηλακισθῆναι δύναμαι· οὔτε  γὰρ   ἄξιόν τι ἐπηγορίας ποιῶ, οὔτε
[66, 4]   τῶν ὑπονόμων ἴσχυον· ὀρωρυγμένους τε  γὰρ   αὐτοὺς ἔνδοθεν ὑπὸ τὰ τείχη
[66, 14]   δότε μοι τὸ ἀργύριον·  γὰρ   βάσις αὐτοῦ αὕτη ἐστί" Καὶ
[66, 19]   ἄλυπον τῶν ἀνθρώπων κατεστήσατο· καὶ  γὰρ   γράμματα ἐξέθηκε βεβαιῶν πάντα τὰ
[66, 13]   περὶ τῆς φυγῆς ἀκούσας (ἔτυχε  γὰρ   διαλεγόμενός τινι) ἀλλὰ καὶ πολλῷ
[66, 6]   ὑποπρησθῆναί τι τοῦ νεώ· τότε  γὰρ   ἐθελούσιοι οἱ μὲν ξίφεσί σφας
[66, 9]   τὰς μυίας γραφείοις κατεκέντει. Τοῦτο  γὰρ   εἰ καὶ ἀνάξιον τοῦ τῆς
[66, 24]   ἀνθρώπινον ἀλλὰ δαιμόνιον ἐγένετο· πάρεστι  γὰρ   ἐκ τούτων ὧν κατέλεξα παντί
[66, 16]   καὶ ταῦτα ἐγένετο· οἶνός τε  γὰρ   ἐν καπηλείῳ τινὶ τοσοῦτος ὑπὲρ
[66, 1]   ἐκ πολλοῦ προδηλοῦντα. Βοῦς τε  γὰρ   ἐν τῷ ἀγρῷ ἐν
[66, 25]   ἐπ´ αὐτὸ τοῦτ´ ὠρύξατο. Καὶ  γὰρ   ἐνταῦθα τῇ μὲν πρώτῃ ἡμέρᾳ
[66, 12]   δ´ αὐτοῦ ἡμάρτανε. Θρασέας μὲν  γὰρ   ἐπὶ Νέρωνος ὢν οὐκ ἠρέσκετο
[66, 5]   πρόσμιξίς σφισιν ἐγίγνετο· ἀναχωρήσαντες  γὰρ   ἐς ἐκεῖνο πάντες ῥᾷον, ἅτε
[66, 11]   καὶ ἰσοδίαιτός σφισιν ἦν. Καὶ  γὰρ   ἔσκωπτε δημοτικῶς καὶ ἀντεσκώπτετο ἡδέως·
[66, 18]   τινὰ αὐτῷ ἐγγενέσθαι. Δύο τε  γὰρ   ἔτη μετὰ τοῦτο καὶ μῆνας
[66, 23]   ὁμίλου αὐτῆς καθημένου, κατέχωσε. Τοσαύτη  γὰρ   πᾶσα κόνις ἐγένετο ὥστ´
[66, 25]   καὶ ἐν ναυμαχίαις ἠγωνίσαντο. Τὸ  γὰρ   θέατρον αὐτὸ ἐκεῖνο ὕδατος ἐξαίφνης
[66, 8]   καὶ προσεπράσσοντο χρήματα. Πολλὰ μὲν  γὰρ   καὶ ἄλλως παρ´ αὐτῶν ἐξέλεξε,
[66, 16]   σε πλείονες ἱκετεύσωμεν" Δακρῦσαι μὲν  γὰρ   καὶ αὐτὸν καὶ τοὺς ἄλλους
[66, 19]   εἶδος καὶ τὴν φωνήν (καὶ  γὰρ   καὶ ἐκιθαρῴδει) Ἔκ τε τῆς
[66, 4]   σφενδόναις καὶ τοξεύμασιν ἀνεῖργον· συχνοὺς  γὰρ   καὶ παρὰ βαρβάρων τινῶν βασιλέων
[66, 14]   δέσποινα" ἔφη τοῦτο προσέταξας· πάντα  γὰρ   καὶ ταῦτα, καὶ τὰ ἄλλα
[66, 23]   μὲν τοὺς γίγαντας ἐπανίστασθαι (πολλὰ  γὰρ   καὶ τότε εἴδωλα αὐτῶν ἐν
[66, 17]   Πάρθων βασιλεῖ προσημαίνει· ἐκεῖνος μὲν  γὰρ   κομᾷ, ἐγὼ δὲ φαλακρός εἰμι"
[66, 3]   Κορβούλωνος θυγατρὸς προσέχων ἐτύγχανε· ταύτην  γὰρ   Λουκίου Λαμίου Αἰλιανοῦ τοῦ ταύτης
[66, 21]   τινα καὶ θαυμαστὰ συνηνέχθη· πῦρ  γὰρ   μέγα κατ´ αὐτὸ τὸ φθινόπωρον
[66, 8]   σκώπτειν αὐτὸν καὶ λοιδορεῖν. Προσδοκήσαντες  γὰρ   μέγα τι παρ´ αὐτοῦ λήψεσθαι,
[66, 3]   μᾶλλον ἐξ ὧν ἐπεχείρησεν (οὐδὲν  γὰρ   μικρὸν ἐπενόει) φοβηθεὶς τὸν πατέρα,
[66, 24]   τότε κακὸν αὐτοὺς εἰργάσατο (ὕστερον  γὰρ   νόσον σφίσι λοιμώδη δεινὴν ἐνέβαλε)
[66, 25]   ἐς ὠφέλειαν φέροντα αὐτοῖς· σφαιρία  γὰρ   ξύλινα μικρὰ ἄνωθεν ἐς τὸ
[66, 25]   τοῦτο καὶ πεζομαχία ἐγένετο· νικήσαντες  γὰρ   οἱ Ἀθηναῖοι τοὺς Συρακουσίους (τούτοις
[66, 8]   αὐτὸ τοῦτο συγγινώσκομεν αὐτῷ· οὐ  γὰρ   οἶδε καισαρεύειν" Καὶ οἱ μὲν
[66, 18]   γὰρ ὅτι〉 καὶ μετεβάλετο (οὐ  γὰρ   ὁμοίως ἄλλῳ τέ τινες παραδυναστεύουσι
[66, 21]   τὸ φθινόπωρον ἐξαπιναίως ἐξήφθη. Τὸ  γὰρ   ὄρος τὸ Βέσβιον ἔστι μὲν
[66, 18]   αὖθις ἐλθούσης ἐγένετο. Τάχα μὲν  γὰρ   ὅτι〉 καὶ μετεβάλετο (οὐ γὰρ
[66, 17]   ἡγεμονίαν ἔχοντας ποιουμένους. Ἐκεῖνοι μὲν  γὰρ   οὐ διεδέξαντο ἀλλήλους, ἀλλὰ ζῶντός
[66, 14]   ἀποφάσεις αὐτοῦ πιπράσκουσα. Ἀπέκτεινε μὲν  γὰρ   Οὐεσπασιανὸς χρημάτων ἕνεκα οὐδένα, ἔσωσε
[66, 22]   ἐς ἓν συναχθέντα, νομισθείη. Ἔσχε  γὰρ   οὕτως. Ἄνδρες πολλοὶ καὶ μεγάλοι,
[66, 14]   δι´ αὐτῆς ἐκείνης ἐχρηματίζετο· πάμπολλα  γὰρ   παρὰ πολλῶν ἐλάμβανε, τοῖς μὲν
[66, 14]   ὀλίγα δείγματος ἕνεκα διηγήσομαι. Ἀνδριάντα  γὰρ   πέντε καὶ εἴκοσι μυριάδων στῆσαί
[66, 21]   μέσου τὸ πῦρ ἀνέτελλε· ταύτῃ  γὰρ   πεπύρωται μόνον, τὰ δὲ ἔξωθεν
[66, 15]   αἰσθόμενον ἀποπέμψασθαι αὐτήν. Ἄλλως τε  γὰρ   πολλὰ ἐθρυλεῖτο, καί τινες καὶ
[66, 16]   τι τῆς νυκτὸς νεοχμῶσαι (τῶν  γὰρ   στρατιωτῶν συχνοὺς προπαρεσκεύαστο) Μάρκελλος δὲ
[66, 8]   τιμωρίαν αὐτῶν ποιήσασθαι· αὐτά τε  γὰρ   τὰ λεγόμενα προπηλακισμὸν εἶχε, καὶ
[66, 2]   ἀντὶ τοῦ Οὐεσπασιανοῦ ἀναδεχόμενος. Νεῦρα  γὰρ   τῆς ἡγεμονίας τὰ χρήματα ἀεί
[66, 26]   οὐδεὶς ἀκριβῶς ἀνέγνω. Οἱ μὲν  γὰρ   τὸ οἱ δὲ τὸ κατείκασαν·
[66, 24]   Καμπανίᾳ γενόμενον ἐκδημήσαντος, ἐπενείματο· καὶ  γὰρ   τὸ Σεραπεῖον καὶ τὸ Ἰσεῖον
[66, 25]   οἱ Ἀθηναῖοι τοὺς Συρακουσίους (τούτοις  γὰρ   τοῖς ὀνόμασι χρησάμενοι ἐναυμάχησαν) ἐπεξῆλθον
[66, 12]   νεώτερα αὐτοῖς πράγματα ἐπεσάγειν. Ἦν  γὰρ   τοῦ Θρασέου γαμβρὸς καὶ ζηλοῦν
[66, 9]   Δομιτιανῷ δὲ ἐν Βενεουεντῷ. Ὑπὸ  γὰρ   τοῦ συνειδότος ὧν τε ἐφρόνει
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/02/2009