Alphabétiquement     [«   »]
τέφρα 2
τέφραν 1
τεφρουμένων 1
τῇ 42
τηθαλλαδοῦν 1
τηλικαύτῃ 1
τήν 5
Fréquences     [«    »]
37 αὐτοῦ
32 οἱ
34 τοῖς
42 τῇ
43 τῆς
45 τὴν
46 τὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LXVI (fragments)

τῇ


Livre, Chap.
[66, 10]   περὶ πάντων αὐτοῖς ἐπεκοίνου, κἀν  τῇ   ἀγορᾷ πολλάκις ἐδίκαζεν. Ὅσα τε
[66, 1]   Τίτος ἔλαβον, μὲν ἐν  τῇ   Αἰγύπτῳ δὲ ἐν τῇ
[66, 2]   ἀπόντος δὲ αὐτοῦ ἔτι ἐν  τῇ   Αἰγύπτῳ Μουκιανὸς τὰ τοῦ
[66, 8]   δ´ αὐτὸ τοῦτο καὶ ἐν  τῇ   ἄλλῃ ὑπηκόῳ τῇ τε Ἰταλίᾳ
[66, 4]   δὲ δὴ πλεῖστον οἱ Ῥωμαῖοι  τῇ   ἀνυδρίᾳ ἐκακοπάθουν, καὶ φαῦλον καὶ
[66, 17]   ἐχρῆτο καὶ πάντα τὰ προσήκοντα  τῇ   ἀρχῇ ἔπραττε, τὸν αὐτοκράτορα" ἔφη
[66, 19]   Τίτος οὐδένα τῶν βουλευτῶν ἐν  τῇ   αὑτοῦ ἡγεμονίᾳ ἀπέκτεινεν, ἀλλ´ οὐδὲ
[66, 2]   διετέλεσε, καὶ μεγάλα μὲν καὶ  τῇ   βασιλείᾳ χρήματα παρεσκεύασε, μεγάλα δὲ
[66, 10]   καὶ ὅσα ἀπὼν ἐπέστελλε  τῇ   βουλῇ, διὰ τῶν υἱέων αὐτοῦ
[66, 20]   ~Κἀν τούτῳ πολέμου αὖθις ἐν  τῇ   Βρεττανίᾳ γενομένου τά τε τῶν
[66, 20]   ὅτι νῆσός ἐστιν. Ἐν μὲν  τῇ   Βρεττανίᾳ ταῦτ´ ἐγένετο, καὶ ἀπ´
[66, 26]   ἐπιγεγραμμένον. ~Διατελέσας δὲ ταῦτα, καὶ  τῇ   γε τελευταίᾳ ἡμέρᾳ καταδακρύσας ὥστε
[66, 3]   καὶ αὐτὸς ἐκτήσατο. ~Ἐν δὲ  τῇ   Γερμανίᾳ ἄλλαι τε κατὰ Ῥωμαίων
[66, 22]   μεθ´ ἡμέραν καὶ νύκτωρ ἐν  τῇ   γῇ περινοστοῦντες καὶ ἐν τῷ
[66, 25]   λίμνης καὶ ἰκρία πέριξ λαβούσης,  τῇ   δὲ δευτέρᾳ ἱπποδρομία καὶ τῇ
[66, 11]   αὐτὸν ἐπὶ τοῦ θεάτρου ἐν  τῇ   Ἑλλάδι, ἐφ´ οἷς ἀσχημονοῦντα ἑώρα
[66, 1]   τε τὸ κατὰ τὸν ὀδόντα  τῇ   ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ συνηνέχθη, καὶ αὐτὸς
[66, 10]   πρὸ τῆς ἕω ἔν τε  τῇ   εὐνῇ κείμενος συνεγίνετο, καὶ ἕτεροι
[66, 21]   τὸ Βέσβιον ἔστι μὲν πρὸς  τῇ   θαλάσσῃ κατὰ Νέαν πόλιν, ἔχει
[66, 15]   τε κολοσσὸς ὠνομασμένος ἐν  τῇ   ἱερᾷ ὁδῷ ἱδρύθη· φασὶ δὲ
[66, 24]   πρὸς τὸ πάθημα τὸ ἐν  τῇ   Καμπανίᾳ γενόμενον ἐκδημήσαντος, ἐπενείματο· καὶ
[66, 21]   τοῦ Τίτου λαβών. ~Ἐν δὲ  τῇ   Καμπανίᾳ φοβερά τινα καὶ θαυμαστὰ
[66, 11]   φίλοις ἐδείπνει. ~Τό τε σύμπαν  τῇ   μὲν προνοίᾳ τῶν κοινῶν αὐτοκράτωρ
[66, 25]   τοῦτ´ ὠρύξατο. Καὶ γὰρ ἐνταῦθα  τῇ   μὲν πρώτῃ ἡμέρᾳ μονομαχία τε
[66, 9]   πολιορκίᾳ τὸν μὲν Τίτον ἐν  τῇ   Παλαιστίνῃ κατέλιπεν, αὐτὸς δὲ ὁλκάδος
[66, 1]   τῇ Αἰγύπτῳ δὲ ἐν  τῇ   Παλαιστίνῃ ὤν. Ἐγεγόνει μὲν οὖν
[66, 15]   τῶν νεανίσκων παιδιαῖς ταῖς ἐν  τῇ   πατρίδι αὐτοῦ τελουμέναις σκιαμαχήσαντός ποτε
[66, 22]   τῷ ὄρει τοῦτο δ´ ἐν  τῇ   περὶ αὐτὸ χώρᾳ ταῖς τε
[66, 17]   ἀλήθεια ἔχει, νοσήσας οὐ  τῇ   ποδάγρᾳ τῇ συνήθει ἀλλὰ πυρετοῖς
[66, 9]   Ῥώμην. Τριβομένου δὲ χρόνου ἐν  τῇ   πολιορκίᾳ τὸν μὲν Τίτον ἐν
[66, 12]   κέλητος. Μετὰ τοῦτο διδασκάλους ἐν  τῇ   Ῥώμῃ καὶ τῆς Λατίνων καὶ
[66, 8]   τῇ τε Ἰταλίᾳ καὶ αὐτῇ  τῇ   Ῥώμῃ μετὰ ταῦτα ἐποίησεν. Οἱ
[66, 17]   ἔχει, νοσήσας οὐ τῇ ποδάγρᾳ  τῇ   συνήθει ἀλλὰ πυρετοῖς μετήλλαξεν ἐν
[66, 17]   δὲ ἰατρῶν ἐπιτιμώντων αὐτῷ ὅτι  τῇ   τε ἄλλῃ διαίτῃ ὁμοίᾳ νοσῶν
[66, 18]   ἀφροντιστοῦντες τῆς τοῦ κράτους δόξης  τῇ   τε ἐξουσίᾳ αὐτοῦ ἀπλήστως ἀποχρῶνται
[66, 8]   καὶ ἐν τῇ ἄλλῃ ὑπηκόῳ  τῇ   τε Ἰταλίᾳ καὶ αὐτῇ τῇ
[66, 18]   αὐτὸν ἐξ ἴσου κατὰ τοῦτο  τῇ   τοῦ Αὐγούστου πολυετίᾳ ἄγουσι, λέγοντες
[66, 8]   ποτε κακῶς ἀπαλλάσσουσιν, ἄδην ἐνεφοροῦντο,  τῇ   τοῦ αὐτοκράτορος ἐπιεικείᾳ ἀποχρώμενοι· ~ὁ
[66, 7]   μὲν τὰ Ἱεροσόλυμα ἐν αὐτῇ  τῇ   τοῦ Κρόνου ἡμέρᾳ, ἣν μάλιστα
[66, 25]   τῇ δὲ δευτέρᾳ ἱπποδρομία καὶ  τῇ   τρίτῃ ναυμαχία τρισχιλίων ἀνδρῶν καὶ
[66, 1]   ὑπὸ σφοδροῦ πνεύματος ἀνατραπεῖσα, ἔπειτα  τῇ   ὑστεραίᾳ ὑφ´ ἑαυτῆς ἀνέστη καὶ
[66, 14]   ἂν ὑπαγορεύσῃς μοι, ἔν τε  τῇ   ψυχῇ ἀεὶ φέρω καὶ οὐδέποτε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/02/2009