Alphabétiquement     [«   »]
τηλικαύτῃ 1
Τὴν 1
τήν 5
τὴν 45
τηνικαῦτα 1
τῆς 43
τί 3
Fréquences     [«    »]
37 αὐτοῦ
42 τῇ
43 τῆς
45 τὴν
46 τὰ
48 ὅτι
49 τὸν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LXVI (fragments)

τὴν


Livre, Chap.
[66, 17]   γενομένας ἀριθμεῖν, ἀλλ´ ἐφάπαξ πρὸς  τὴν   ἀκρίβειαν τοῦ χρόνου, καθάπερ εἴρηταί
[66, 8]   ἐψηφίσθησαν. ~Τοῦ Οὐεσπασιανοῦ δὲ ἐς  τὴν   Ἀλεξάνδρειαν ἐσελθόντος Νεῖλος παλαιστῇ
[66, 22]   Ἄνδρες πολλοὶ καὶ μεγάλοι, πᾶσαν  τὴν   ἀνθρωπίνην φύσιν ὑπερβεβληκότες, οἷοι οἱ
[66, 14]   ἐπεφύκει. Πρὸς γοῦν τὴν δέσποιναν  τὴν   Ἀντωνίαν τὴν τοῦ Κλαυδίου μητέρα,
[66, 17]   Τούτου δὲ τελευτήσαντος Τίτος  τὴν   ἀρχὴν διεδέξατο. ~Ὁ δὲ δὴ
[66, 2]   οὖν καὶ Οὐεσπασιανὸς ἐς  τὴν   ἀρχήν, ὡς καὶ ἄλλοι τινές,
[66, 23]   καὶ τὸν μὲν ἥλιον ἐς  τὴν   γῆν ἀφανίζεσθαι, τὴν δὲ γῆν
[66, 23]   ἔκ τε τῆς θαλάσσης ἐς  τὴν   γῆν καὶ ἐξ ἐκείνης ἐς
[66, 23]   ἥλιον ἐς τὴν γῆν ἀφανίζεσθαι,  τὴν   δὲ γῆν ἐς τὸν οὐρανὸν
[66, 14]   μνήμης ἄριστα ἐπεφύκει. Πρὸς γοῦν  τὴν   δέσποιναν τὴν Ἀντωνίαν τὴν τοῦ
[66, 1]   ἐν τῷ ἀγρῷ ἐν  τὴν   δίαιταν ὡς πλήθει ἐποιεῖτο, δειπνοῦντι
[66, 26]   ὡς μέν τινες λέγουσιν, ὅτι  τὴν   Δομιτίαν τὴν τοῦ ἀδελφοῦ γυναῖκα
[66, 9]   εἰς Ἱεροσόλυμα καταλελοιπὼς πορθῆσαι αὐτά,  τὴν   ἐκείνων ἀνέμεινεν ἅλωσιν, ἵνα μετὰ
[66, 17]   τοῦτο τοῦ μή τινας ἀπατηθῆναι,  τὴν   ἐξαρίθμησιν τοῦ χρόνου πρὸς τοὺς
[66, 26]   ἐσῆλθε, τήν τε ἐπίκλησιν καὶ  τὴν   ἐξουσίαν τοῦ αὐτοκράτορος ἔλαβε, δοὺς
[66, 2]   ἐς τὸ δημόσιον ἤθροιζεν ἑτοιμότατα,  τὴν   ἐπ´ αὐτῷ ἐπηγορίαν ἐς ἑαυτὸν
[66, 17]   ἐξαρίθμησιν τοῦ χρόνου πρὸς τοὺς  τὴν   ἡγεμονίαν ἔχοντας ποιουμένους. Ἐκεῖνοι μὲν
[66, 2]   γάρ τι, ὡς καὶ αὐτὸς  τὴν   ἡγεμονίαν τῷ Οὐεσπασιανῷ δεδωκώς, ἠγάλλετο
[66, 23]   γῆν καὶ ἐξ ἐκείνης ἐς  τὴν   θάλασσαν, οἷα τεταραγμένοι καὶ πᾶν
[66, 12]   Ἱεροσολύμων ἁλόντων Τίτος εἰς  τὴν   Ἰταλίαν ἐπανελθὼν τὰ ἐπινίκια αὐτός
[66, 15]   ἐξέκραγε, καὶ διὰ τοῦτο καὶ  τὴν   κεφαλὴν ἀπετμήθη. ~Καθ´ ὃν δὴ
[66, 1]   ἐποιεῖτο, δειπνοῦντι προσελθὼν ὤκλασε καὶ  τὴν   κεφαλὴν ὑπὸ τοὺς πόδας ὑπέθηκε·
[66, 1]   σημεῖα καὶ ὀνείρατα τῷ Οὐεσπασιανῷ  τὴν   μοναρχίαν ἐκ πολλοῦ προδηλοῦντα. Βοῦς
[66, 16]   ἀγγεῖον ὑπερεχύθη ὥστε καὶ ἐς  τὴν   ὁδὸν προχωρῆσαι, καὶ Σαβῖνος
[66, 5]   προσυποτοπήσαντες ὅπερ ἐθρυλεῖτο, ἀπόρθητον ὄντως  τὴν   πόλιν εἶναι, μετέστησαν· καὶ αὐτοὺς
[66, 16]   κατακρυφθεὶς ἐφωράθη τε καὶ ἐς  τὴν   Ῥώμην ἀνήχθη. Συναπέθανε δὲ αὐτῷ
[66, 26]   γοῦν ζῶντος αὐτοῦ ἔς τε  τὴν   Ῥώμην ἀφίππευσε καὶ ἐς τὸ
[66, 9]   κατεστήσατο, καὶ σῖτον πολὺν εἰς  τὴν   Ῥώμην ἔπεμψεν ἀπ´ αὐτῆς· τὸν
[66, 9]   ἐκείνους μὲν εἴα, ἐς δὲ  τὴν   Ῥώμην ἐπέστειλε, τήν τε ἀτιμίαν
[66, 9]   δὲ Οὐεσπασιανὸς μετὰ ταῦτα ἐς  τὴν   Ῥώμην ἐσεληλύθει, καὶ Μουκιανῷ μὲν
[66, 10]   τύχης, ἐδεξιοῦτο. Ἐλθὼν δ´ ἐς  τὴν   Ῥώμην καὶ τοῖς στρατιώταις καὶ
[66, 23]   Αἴγυπτον, ἦλθε δὲ καὶ ἐς  τὴν   Ῥώμην, καὶ τόν τε ἀέρα
[66, 15]   καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἐς  τὴν   Ῥώμην μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ
[66, 9]   μετὰ τοῦ υἱέος ἐπανέλθῃ πρὸς  τὴν   Ῥώμην. Τριβομένου δὲ χρόνου ἐν
[66, 26]   τινες λέγουσιν, ὅτι τὴν Δομιτίαν  τὴν   τοῦ ἀδελφοῦ γυναῖκα ἔσχεν, ὡς
[66, 12]   τε στωικοῖς δόγμασιν ἐντραφεὶς καὶ  τὴν   τοῦ Θρασέου παρρησίαν οὐ σὺν
[66, 14]   γοῦν τὴν δέσποιναν τὴν Ἀντωνίαν  τὴν   τοῦ Κλαυδίου μητέρα, κρύφα τι
[66, 1]   τὸν τοῦ Διὸς ὄχον ἐς  τὴν   τοῦ Οὐεσπασιανοῦ οἰκίαν ἐσαγαγεῖν. Ἀλλὰ
[66, 24]   τὸ τοῦ Βάλβου θέατρον καὶ  τὴν   τοῦ Πομπηίου σκηνήν, καὶ τὰ
[66, 1]   τότε αἱρουμένου, χεῖρα ἀνθρωπίνην ὑπὸ  τὴν   τράπεζαν ὑπέβαλε. Κυπάρισσός τε περιφανὴς
[66, 26]   παθεῖν τοῦτο μᾶλλον εἵλετο, καὶ  τὴν   τῶν Ῥωμαίων ἀρχὴν ἀνδρὶ τοιούτῳ
[66, 19]   Νέρωνι καὶ τὸ εἶδος καὶ  τὴν   φωνήν (καὶ γὰρ καὶ ἐκιθαρῴδει)
[66, 5]   ὦμον ἐπλήγη, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ  τὴν   χεῖρα ἀσθενεστέραν εἶχεν. Χρόνῳ δ´
[66, 14]   στῆσαί οἱ ψηφισαμένων τινῶν προέτεινε  τὴν   χεῖρα καὶ ἔφη δότε μοι
[66, 8]   ἐξ ὄψεως ὀνειράτων, τοῦ μὲν  τὴν   χεῖρα πατήσας τοῦ δὲ τοῖν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/02/2009