Alphabétiquement     [«   »]
ἐρωτήσαντα 1
ἔρωτι 1
ἐρωτικὸν 1
ἐς 60
Ἔς 1
ἔς 1
ἐσαγαγεῖν 1
Fréquences     [«    »]
52 γὰρ
57
49 τῷ
60 ἐς
62 τῶν
69 ἐν
79 τὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LXVI (fragments)

ἐς


Livre, Chap.
[66, 3]   Ἡττηθεὶς δὲ μάχαις τισὶν ἔφυγεν  ἐς   ἀγρόν τινα, κἀνταῦθα ἐς μνημεῖον
[66, 23]   Ἀφρικὴν καὶ ἐς〉 Συρίαν καὶ  ἐς   Αἴγυπτον, ἦλθε δὲ καὶ ἐς
[66, 22]   μὲν λίθοι ὑπερμεγέθεις, ὥστε καὶ  ἐς   αὐτὰ τὰ ἄκρα ἐξικέσθαι, ἔπειτα
[66, 8]   ἀπέδοτο, χαλεπῶς φέροντες ἄλλα τε  ἐς   αὐτὸν ἀπερρίπτουν καὶ ὅτι ἓξ
[66, 12]   μέντοι οὐδ´ ὣς ὑβριστικὸν ἔλεγεν  ἐς   αὐτὸν οὐδὲ ἔπραττεν, πλὴν καθ´
[66, 16]   τοῖς μάλιστα νομίζων καὶ πάσῃ  ἐς   αὐτοὺς ἀφθονωτάτῃ τιμῇ χρώμενος, οὐ
[66, 18]   διαβολῇ αὐτοῦ ποιοῦσιν, οἱ δὲ  ἐς   αὑτοὺς πάντα ἀνακείμενα εἰδότες προνοοῦνταί
[66, 23]   ἀπ´ αὐτῆς ἦλθε μὲν καὶ  ἐς   Ἀφρικὴν καὶ ἐς〉 Συρίαν καὶ
[66, 11]   προνοίᾳ τῶν κοινῶν αὐτοκράτωρ ἐνομίζετο,  ἐς   δὲ δὴ τἆλλα πάντα κοινὸς
[66, 9]   ~ὁ δὲ ἐκείνους μὲν εἴα,  ἐς   δὲ τὴν Ῥώμην ἐπέστειλε, τήν
[66, 21]   πέριξ κορυφαὶ τὸ ἀρχαῖον ὕψος  ἐς   δεῦρο ἔχουσι, τὸ δὲ ἔμπυρον
[66, 2]   ἑτοιμότατα, τὴν ἐπ´ αὐτῷ ἐπηγορίαν  ἐς   ἑαυτὸν ἀντὶ τοῦ Οὐεσπασιανοῦ ἀναδεχόμενος.
[66, 5]   πρόσμιξίς σφισιν ἐγίγνετο· ἀναχωρήσαντες γὰρ  ἐς   ἐκεῖνο πάντες ῥᾷον, ἅτε καὶ
[66, 22]   τότε συμβάντα, καὶ τὰ πάντα  ἐς   ἓν συναχθέντα, νομισθείη. Ἔσχε γὰρ
[66, 25]   καὶ ἐλέφαντες τέσσαρες, ἄλλα τε  ἐς   ἐνακισχίλια καὶ βοτὰ καὶ θηρία
[66, 5]   καίπερ σπανίζοντες τῆς τροφῆς, περιεῖπον  ἐς   ἐπίδειξιν τοῦ καὶ αὐτοὶ αὐτομόλους
[66, 18]   ὅτι ἐπὶ βραχύτατον, ὥς γε  ἐς   ἡγεμονίαν εἰπεῖν, ἐπεβίω, ὥστε μηδ´
[66, 11]   οὐδὲν πλὴν αὐτὸ τοῦτο ὅτι  ἐς   κόρακας ἄπελθε" Τοῦ δὲ Οὐολογαίσου
[66, 11]   ἀπελθεῖν, τοῦ δὲ ἐρομένου ὅποι  ἐς   κόρακας" εἶπεν, ὑπὲρ τούτου οὖν
[66, 26]   ὄντα καὶ τάχα περιγενέσθαι δυνάμενον  ἐς   λάρνακα χιόνος πολλῆς γέμουσαν
[66, 9]   κατέλιπεν, αὐτὸς δὲ ὁλκάδος ἐπιβὰς  ἐς   Λυκίαν ἔπλευσε, κἀκεῖθεν τὰ μὲν
[66, 3]   ἔφυγεν ἐς ἀγρόν τινα, κἀνταῦθα  ἐς   μνημεῖον ὑπόγειον, προκαταπρήσας αὐτό, κατέδυ·
[66, 3]   κατὰ Ῥωμαίων ἐπαναστάσεις ἐγένοντο, οὐδὲν  ἐς   μνήμην ἐμοὶ γοῦν ὄφελος φέρουσαι,
[66, 13]   Δημήτριον καὶ τὸν Ὁστιλιανὸν καὶ  ἐς   νήσους κατέκλεισε. Καὶ μὲν
[66, 16]   Καίσαρά ποτε ἑαυτὸν ὀνομάσας καὶ  ἐς   ὅπλα χωρήσας ἡττηθείς τε καὶ
[66, 25]   πεποιημένῳ εἷλον αὐτό. Ταῦτα μὲν  ἐς   ὄψιν ἥκοντα καὶ ἐφ´ ἑκατὸν
[66, 20]   καὶ ἑκατοντάρχους χιλίαρχόν τε φονεύσαντες,  ἐς   πλοῖα κατέφυγον καὶ ἐξαναχθέντες περιέπλευσαν
[66, 18]   σώφρων καίτοι καὶ τῆς Βερενίκης  ἐς   Ῥώμην αὖθις ἐλθούσης ἐγένετο. Τάχα
[66, 23]   μὲν καὶ ἐς Ἀφρικὴν καὶ  ἐς〉   Συρίαν καὶ ἐς Αἴγυπτον, ἦλθε
[66, 10]   τὰς συλλογὰς τῶν χρημάτων οὐκ  ἐς   τὰς ἑαυτοῦ ἡδονὰς ἀλλ´ ἐς
[66, 23]   οἱ μὲν ἐκ τῶν οἰκιῶν  ἐς   τὰς ὁδοὺς οἱ δὲ ἔξωθεν
[66, 10]   ἐς τὰς ἑαυτοῦ ἡδονὰς ἀλλ´  ἐς   τὰς τοῦ δήμου χρείας ἐποιεῖτο.
[66, 8]   τροπαιοφόροι ἐψηφίσθησαν. ~Τοῦ Οὐεσπασιανοῦ δὲ  ἐς   τὴν Ἀλεξάνδρειαν ἐσελθόντος Νεῖλος
[66, 2]   μὲν οὖν καὶ Οὐεσπασιανὸς  ἐς   τὴν ἀρχήν, ὡς καὶ ἄλλοι
[66, 23]   μεταστρέφεσθαι, καὶ τὸν μὲν ἥλιον  ἐς   τὴν γῆν ἀφανίζεσθαι, τὴν δὲ
[66, 23]   εἴσω, ἔκ τε τῆς θαλάσσης  ἐς   τὴν γῆν καὶ ἐξ ἐκείνης
[66, 23]   τὴν γῆν καὶ ἐξ ἐκείνης  ἐς   τὴν θάλασσαν, οἷα τεταραγμένοι καὶ
[66, 16]   τὸ ἀγγεῖον ὑπερεχύθη ὥστε καὶ  ἐς   τὴν ὁδὸν προχωρῆσαι, καὶ
[66, 16]   μνημεῖον κατακρυφθεὶς ἐφωράθη τε καὶ  ἐς   τὴν Ῥώμην ἀνήχθη. Συναπέθανε δὲ
[66, 9]   δὲ Οὐεσπασιανὸς μετὰ ταῦτα  ἐς   τὴν Ῥώμην ἐσεληλύθει, καὶ Μουκιανῷ
[66, 10]   αὐτοῦ τύχης, ἐδεξιοῦτο. Ἐλθὼν δ´  ἐς   τὴν Ῥώμην καὶ τοῖς στρατιώταις
[66, 23]   ἐς Αἴγυπτον, ἦλθε δὲ καὶ  ἐς   τὴν Ῥώμην, καὶ τόν τε
[66, 15]   ἤνθει καὶ διὰ τοῦτο καὶ  ἐς   τὴν Ῥώμην μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ
[66, 1]   ὕπνοις τὸν τοῦ Διὸς ὄχον  ἐς   τὴν τοῦ Οὐεσπασιανοῦ οἰκίαν ἐσαγαγεῖν.
[66, 15]   τινες καὶ τότε σοφισταὶ κύνειοι  ἐς   τὸ ἄστυ πως παραδύντες, Διογένης
[66, 9]   μὲν πεζῇ τὰ δὲ ναυτιλλόμενος  ἐς   τὸ Βρεντέσιον ἐκομίσθη. δὲ
[66, 2]   χρήματα ἀμύθητα πανταχόθεν, ὅθεν ἐνεδέχετο,  ἐς   τὸ δημόσιον ἤθροιζεν ἑτοιμότατα, τὴν
[66, 25]   σφαιρία γὰρ ξύλινα μικρὰ ἄνωθεν  ἐς   τὸ θέατρον ἐρρίπτει, σύμβολον ἔχοντα
[66, 15]   πως παραδύντες, Διογένης μὲν πρότερος  ἐς   τὸ θέατρον πλῆρες ἀνδρῶν ἐσῆλθε
[66, 10]   προσδιέφθειρε. Μεγαλοφρονέστατα δὲ ἀεί ποτε  ἐς   τὸ κοινὸν ὅσα ἐχρῆν ἀναλώσας,
[66, 16]   ὅπλα χωρήσας ἡττηθείς τε καὶ  ἐς   τὸ μνημεῖον κατακρυφθεὶς ἐφωράθη τε
[66, 25]   τοῖς ὀνόμασι χρησάμενοι ἐναυμάχησαν) ἐπεξῆλθον  ἐς   τὸ νησίδιον, καὶ προσβαλόντες τείχει
[66, 6]   ἄλλοι ἑαυτοὺς κατεχρῶντο, οἱ δὲ  ἐς   τὸ πῦρ ἐσεπήδων. Καὶ ἐδόκει
[66, 26]   τε τὴν Ῥώμην ἀφίππευσε καὶ  ἐς   τὸ στρατόπεδον ἐσῆλθε, τήν τε
[66, 23]   γῆν ἀφανίζεσθαι, τὴν δὲ γῆν  ἐς   τὸν οὐρανὸν ἀνιέναι. ~Ἡ μὲν
[66, 11]   τινα γράμματα, οἷα εἴωθεν ἀνώνυμα  ἐς   τοὺς αὐτοκράτορας, προπηλακισμὸν αὐτῷ φέροντα
[66, 17]   Ἐγεγόνει δὲ σημεῖα αὐτῷ φέροντα  ἐς   τοῦτο τε ἀστὴρ
[66, 17]   αὐτοκράτωρ, ἀφ´ οὗ γε καὶ  ἐς   τοῦτο παρέκυψεν, εἶναι· δεῖ δ´
[66, 23]   βοὴ ἠκούετο) οἱ δὲ καὶ  ἐς   χάος καὶ πῦρ τὸν
[66, 25]   ἐγένετο, παρέσχε δέ τινα καὶ  ἐς   ὠφέλειαν φέροντα αὐτοῖς· σφαιρία γὰρ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/02/2009