Alphabétiquement     [«   »]
τῷ 17
τῶ 1
Τῶν 3
τῶν 64
τὠπόρρητον 1
τὼς 1
ὑγιᾶ 1
Fréquences     [«    »]
58 δ
50 τὸ
54 τοῦ
64 τῶν
74 ἐν
114 δὲ
286 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre VIII (Pythagore)

τῶν


Livre, par.
[8, 34]   καὶ ἱκέτης· τὸ δ' ἦν  τῶν   ἀγαθῶν· τῷ τε Μηνὶ ἱερός·
[8, 40]   μετὰ τῶν συνήθων καὶ προστῆναι  τῶν   Ἀκραγαντίνων· τροπῆς δὲ γενομένης περικάμπτοντα
[8, 33]   ᾠοτόκων ζῴων καὶ κυάμων καὶ  τῶν   ἄλλων ὧν παρακελεύονται καὶ οἱ
[8, 35]   νόσον τὴν τούτου φθοράν. Περὶ  τῶν   ἁλῶν, ὅτι δεῖ παρατίθεσθαι πρὸς
[8, 50]   ἔπειθ' οὕτως ἐξάψομεν τὴν διαδοχὴν  τῶν   ἀξίων λόγου ἕως Ἐπικούρου καθὰ
[8, 25]   ἐν Πυθαγορικοῖς ὑπομνήμασιν. ~Ἀρχὴν μὲν  τῶν   ἁπάντων μονάδα· ἐκ δὲ τῆς
[8, 12]   καθά φησι Φαβωρῖνος ἐν τρίτῳ  τῶν   Ἀπομνημονευμάτων, τῶν πρότερον ἰσχάσι ξηραῖς
[8, 25]   δυάδος τοὺς ἀριθμούς· ἐκ δὲ  τῶν   ἀριθμῶν τὰ σημεῖα· ἐκ δὲ
[8, 41]   παραδοῦναι, ὡς καὶ μαθησομένας τι  τῶν   αὐτοῦ· ἃς καὶ Πυθαγορικὰς κληθῆναι.
[8, 35]   κάλλιστον σφαῖραν εἶναι τῶν στερεῶν,  τῶν   δ' ἐπιπέδων κύκλον. Γῆρας καὶ
[8, 39]   λαλῆσαι· καὶ ὧδε πρὸς  τῶν   διωκόντων ἀποσφαγῆναι. Οὕτω δὴ καὶ
[8, 5]   ἀπέθανε, γενέσθαι Πυθαγόραν καὶ πάντων  τῶν   εἰρημένων μεμνῆσθαι. ~Ἔνιοι μὲν οὖν
[8, 42]   παρακαταθέμενος τὰ ὑπομνάματα ἐπέσκαψε μηδενὶ  τῶν   ἐκτὸς τᾶς οἰκίας παραδιδόμεν.
[8, 50]   περὶ Πυθαγόρου διεληλύθαμεν, ῥητέον περὶ  τῶν   ἐλλογίμων Πυθαγορικῶν· μεθ' οὓς περὶ
[8, 20]   οἰωνῶν, ἥκιστα δὲ τῇ> διὰ  τῶν   ἐμπύρων, ἔξω τῆς διὰ λιβάνου.
[8, 13]   τὸ πρόσχημα· τὸ δ' ἀληθὲς  τῶν   ἐμψύχων ἀπηγόρευεν ἅπτεσθαι συνασκῶν καὶ
[8, 32]   τὰ ὅμοια. Μέγιστον δέ φησιν  τῶν   ἐν ἀνθρώποις εἶναι τὴν ψυχὴν
[8, 3]   φησιν Ἀντιφῶν ἐν τῷ Περὶ  τῶν   ἐν ἀρετῇ πρωτευσάντων, καὶ παρὰ
[8, 21]   καὶ διὰ τοῦτο τιμηθῆναι ὑπὸ  τῶν   ἐν Κρότωνι. Φησὶ δ' Ἀρίστιππος
[8, 18]   ἔχειν τοῦ ζῆν μηδ' ὑπὸ  τῶν   ἐνταῦθα ἡδονῶν ἐπάγεσθαι. Καὶ τὰ
[8, 25]   τὰ ἐπίπεδα σχήματα· ἐκ δὲ  τῶν   ἐπιπέδων τὰ στερεὰ σχήματα· ἐκ
[8, 39]   Οὕτω δὴ καὶ τοὺς πλείστους  τῶν   ἑταίρων αὐτοῦ διαφθαρῆναι, ὄντας πρὸς
[8, 13]   ἀπαγορεύειν, μὴ ὅτι γε ἅπτεσθαι  τῶν   ζῴων κοινὸν δίκαιον ἡμῖν ἐχόντων
[8, 8]   δὲ καὶ Ἀριστόξενος τὰ πλεῖστα  τῶν   ἠθικῶν δογμάτων λαβεῖν τὸν Πυθαγόραν
[8, 44]   ἐτελεύτα, κατὰ τὴν ἰδίαν ὑπογραφὴν  τῶν   ἡλικιῶν· ὡς δ' οἱ πλείους,
[8, 34]   τελευτῇ τινος· καὶ Ἀριστοφάνης δὲ  τῶν   ἡρώων φησὶν εἶναι τὰ πίπτοντα,
[8, 2]   κατασκευασάμενος ἀργυρᾶ δῶρον ἀπήνεγκεν ἑκάστῳ  τῶν   ἱερέων εἰς Αἴγυπτον. Ἔσχε δὲ
[8, 35]   ἂν παραλάβωσι καὶ γεγόνασιν ἐκ  τῶν   καθαρωτάτων ὕδατος καὶ θαλάσσης. ~Καὶ
[8, 38]   Ἔφη καταβὰς εἰς τὴν δίαιταν  τῶν   κάτω ἰδεῖν ἑκάστους, διαφέρειν δὲ
[8, 20]   Μαντικῇ τ' ἐχρῆτο τῇ διὰ  τῶν   κληδόνων τε καὶ οἰωνῶν, ἥκιστα
[8, 34]   τῶν Πυθαγορείων παραγγέλλειν αὐτὸν ἀπέχεσθαι  τῶν   κυάμων ἤτοι ὅτι αἰδοίοις εἰσὶν
[8, 40]   δὲ γενομένης περικάμπτοντα αὐτὸν τὴν  τῶν   κυάμων χώραν ὑπὸ τῶν Συρακουσίων
[8, 14]   Τοιγὰρ καὶ προσεκαρτέρουν αὐτῷ καὶ  τῶν   λόγων ἕνεκα προσῄεσαν καὶ Λευκανοὶ
[8, 10]   ποιούμενοι. Πενταετίαν θ' ἡσύχαζον, μόνον  τῶν   λόγων κατακούοντες καὶ οὐδέπω Πυθαγόραν
[8, 37]   ποθὲν λάβωσιν εἰσελθόντα, διαπειρώμενον τῆς  τῶν   λόγων ῥώμης ταράττειν καὶ κυκᾶν
[8, 29]   καὶ περὶ τῆς ἀκοῆς καὶ  τῶν   λοιπῶν αἰσθήσεων δογματίζειν. ~Τὴν δ'
[8, 39]   Μίλωνος οἰκίᾳ τούτου, ὑπό τινος  τῶν   μὴ παραδοχῆς ἀξιωθέντων διὰ φθόνον
[8, 40]   εἰς τὸ ἐν Μεταποντίῳ ἱερὸν  τῶν   Μουσῶν, τετταράκοντ' ἡμέρας ἀσιτήσαντα. Ἡρακλείδης
[8, 38]   διαφέρειν δὲ πάμπολυ τοὺς Πυθαγοριστὰς  τῶν   νεκρῶν· μόνοισι γὰρ τούτοισι τὸν
[8, 38]   τ' ἀλουσίαν οὐδεὶς ἂν ὑπομείνειε  τῶν   νεωτέρων. ~Ἐτελεύτα δ' Πυθαγόρας
[8, 1]   ὡς ἈριστόξενοςΤυρρηνός, ἀπὸ μιᾶς  τῶν   νήσων ἃς ἔσχον Ἀθηναῖοι Τυρρηνοὺς
[8, 27]   τὸν θεὸν ἡμῶν. Εἱμαρμένην τε  τῶν   ὅλων καὶ κατὰ μέρος αἰτίαν
[8, 47]   ἁλουργίδα φοροῦντα· ἐκκριθῆναί τ' ἐκ  τῶν   παίδων καὶ χλευασθέντα αὐτίκα προσβῆναι
[8, 9]   ἀποδοκιμάζει, λέγων μὴ παραβαίνειν μήτε  τῶν   ποτῶν μήτε τῶν σιτίων μηδένα
[8, 12]   Φαβωρῖνος ἐν τρίτῳ τῶν Ἀπομνημονευμάτων,  τῶν   πρότερον ἰσχάσι ξηραῖς καὶ τυροῖς
[8, 46]   καὶ δέκα· τελευταῖοι γὰρ ἐγένοντο  τῶν   Πυθαγορείων, οὓς καὶ Ἀριστόξενος εἶδε,
[8, 34]   δ' Ἀριστοτέλης ἐν τῷ Περὶ  τῶν   Πυθαγορείων παραγγέλλειν αὐτὸν ἀπέχεσθαι τῶν
[8, 40]   Ἡρακλείδης δέ φησιν ἐν τῇ  τῶν   Σατύρου βίων ἐπιτομῇ μετὰ τὸ
[8, 9]   παραβαίνειν μήτε τῶν ποτῶν μήτε  τῶν   σιτίων μηδένα τὴν συμμετρίαν. Καὶ
[8, 50]   ἐλλογίμων Πυθαγορικῶν· μεθ' οὓς περὶ  τῶν   σποράδην κατά τινας φερομένων· ἔπειθ'
[8, 35]   σχημάτων τὸ κάλλιστον σφαῖραν εἶναι  τῶν   στερεῶν, τῶν δ' ἐπιπέδων κύκλον.
[8, 11]   Μοίριδος πρῶτον εὑρόντος τὰς ἀρχὰς  τῶν   στοιχείων αὐτῆς, ὥς φησιν Ἀντικλείδης
[8, 4]   ζῶντα καὶ τελευτῶντα μνήμην ἔχειν  τῶν   συμβαινόντων. Ἐν μὲν οὖν τῇ
[8, 16]   ἄλλα καὶ εἴ τινα πύθοιτο  τῶν   συμβόλων αὐτοῦ κεκοινωνηκότα, εὐθύς τε
[8, 39]   τοῦτον τὸν τρόπον. Συνεδρεύοντος μετὰ  τῶν   συνήθων ἐν τῇ Μίλωνος οἰκίᾳ
[8, 40]   Συρακουσίων, ἐξελθεῖν τὸν Πυθαγόραν μετὰ  τῶν   συνήθων καὶ προστῆναι τῶν Ἀκραγαντίνων·
[8, 40]   τὴν τῶν κυάμων χώραν ὑπὸ  τῶν   Συρακουσίων ἀναιρεθῆναι· τούς τε λοιπούς,
[8, 35]   τούτου ἄρχεται τὸ ὅλον. Καὶ  τῶν   σχημάτων τὸ κάλλιστον σφαῖραν εἶναι
[8, 31]   ἐπειδήπερ οὗτος καὶ εἰσπέμπει ἀπὸ  τῶν   σωμάτων τὰς ψυχὰς ἀπό τε
[8, 46]   δὲ ἀκροαταὶ Φιλολάου καὶ Εὐρύτου  τῶν   Ταραντίνων. Γεγόνασι δὲ Πυθαγόραι τέτταρες
[8, 24]   δ' Ἀλέξανδρος ἐν Ταῖς  τῶν   φιλοσόφων διαδοχαῖς καὶ ταῦτα εὑρηκέναι
[8, 35]   ὅτι ἐπὶ ἕνα οἱ πάλαι  τῶν   φίλων ἐφοίτων, καθάπερ ἔτι καὶ
[8, 31]   Τὸν δ' Ἑρμῆν ταμίαν εἶναι  τῶν   ψυχῶν καὶ διὰ τοῦτο πομπαῖον
[8, 33]   καὶ μελανούρων καὶ ᾠῶν καὶ  τῶν   ᾠοτόκων ζῴων καὶ κυάμων καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/06/2009