Alphabétiquement     [«   »]
γυναιξί 1
γυνή 1
γυνὴ 2
δ 58
δᾳδίῳ 1
δαίμονάς 1
δαιμόνων 1
Fréquences     [«    »]
47 τε
50 τὸ
54 τοῦ
58 δ
64 τῶν
74 ἐν
114 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre VIII (Pythagore)

δ


Livre, par.
[8, 33]   δ' ἀπὸ μέσου ἡμέρας. Τὴν  δ'   ἁγνείαν εἶναι διὰ καθαρμῶν καὶ
[8, 31]   καθαρὰς ἐπὶ τὸν ὕψιστον, τὰς  δ'   ἀκαθάρτους μήτ' ἐκείναις πελάζειν μήτ'
[8, 13]   μὲν ἦν τὸ πρόσχημα· τὸ  δ'   ἀληθὲς τῶν ἐμψύχων ἀπηγόρευεν ἅπτεσθαι
[8, 37]   ἀποπλάνοις, τοῖς μεγέθεσιν νουβυστικῶς. Μνησίμαχος  δ'   Ἀλκμαίων· Ὡς Πυθαγοριστὶ θύομεν τῷ
[8, 44]   καὶ λέγεν ὡς ἄδικον, σιτίζειν  δ'   ἄλλους. Ἄγαμαι σοφόν· αὐτὸς ἔφα
[8, 30]   τῶν λοιπῶν αἰσθήσεων δογματίζειν. ~Τὴν  δ'   ἀνθρώπου ψυχὴν διῃρῆσθαι τριχῆ, εἴς
[8, 23]   θεοὺς μὲν δαιμόνων προτιμᾶν, ἥρωας  δ'   ἀνθρώπων, ἀνθρώπων δὲ μάλιστα γονέας.
[8, 20]   συγχωρεῖν αὐτὸν ἐσθίειν ἔμψυχα, μόνον  δ'   ἀπέχεσθαι βοὸς ἀροτῆρος καὶ κριοῦ.
[8, 33]   εὐφημίας λευχειμονοῦντας καὶ ἁγνεύοντας, ἥρωσι  δ'   ἀπὸ μέσου ἡμέρας. Τὴν δ'
[8, 12]   ἠμέλησε δ' οὐδ' ἰατρικῆς. Φησὶ  δ'   Ἀπολλόδωρος λογιστικὸς ἑκατόμβην θῦσαι
[8, 21]   ὑπὸ τῶν ἐν Κρότωνι. Φησὶ  δ'   Ἀρίστιππος Κυρηναῖος ἐν τῷ
[8, 34]   ἐν τοῖς ἱεροῖς ἐπιελοῦντες. ~Φησὶ  δ'   Ἀριστοτέλης ἐν τῷ Περὶ τῶν
[8, 19]   μήτρας καὶ τρίγλης ἐνίοτε. Αὐτὸν  δ'   ἀρκεῖσθαι μέλιτι μόνῳ φασί τινες
[8, 22]   μὲν ἀνατολὴν δύσεως, ἐν βίῳ  δ'   ἀρχὴν τελευτῆς, ἐν ζωῇ δὲ
[8, 29]   πύλας καλεῖ τοὺς ὀφθαλμούς. Τὰ  δ'   αὐτὰ καὶ περὶ τῆς ἀκοῆς
[8, 49]   αὐτέων κόσμος αἱρεθήσεται, ἐπικινδυνότερα  δ'   αὐτῇσι τὰ ἐκ Μήδων. ~Οὔτε
[8, 37]   ταῦτα μὲν Ξενοφάνης. Ἔσκωψε  δ'   αὐτὸν Κρατῖνος μὲν ἐν Πυθαγοριζούσῃ·
[8, 44]   ἔφα μὲν οὐκ ἀδικεῖν, ἄλλους  δ'   αὐτὸς ἔτευχ' ἀδικεῖν. ~Καὶ ἄλλο·
[8, 21]   βοὸς ἀροτῆρος καὶ κριοῦ. ~Ὁ  δ'   αὐτός φησιν, ὡς προείρηται, καὶ
[8, 39]   ὑποπρησθῆναι τὴν οἰκίαν συνέβη· τινὲς  δ'   αὐτοὺς τοὺς Κροτωνιάτας τοῦτο πρᾶξαι,
[8, 19]   τοῖς δὲ θαλαττίοις σπανίως. Στολὴ  δ'   αὐτῷ λευκή, καθαρά, καὶ στρώματα
[8, 10]   νεηνίης φθινόπωρον, γέρων χειμών. Ἔστι  δ'   αὐτῷ μὲν νεηνίσκος μειράκιον,
[8, 17]   προσηταιρίζετο καὶ φίλον κατεσκεύαζεν. ~Ἦν  δ'   αὐτῷ τὰ σύμβολα τάδε· πῦρ
[8, 18]   ἐπὶ τοῖς ὅροις ἀνεπιστρεπτεῖν. ~Ἤθελε  δ'   αὐτῷ τὸ μὲν πῦρ μαχαίρᾳ
[8, 10]   ὁρῶντες εἰς δοκιμασθεῖεν· τοὐντεῦθεν  δ'   ἐγίνοντο τῆς οἰκίας αὐτοῦ καὶ
[8, 14]   εἰπεῖν, ὥς φησι Παρμενίδης. Οὕτω  δ'   ἐθαυμάσθη ὥστ' ἔλεγον τοὺς γνωρίμους
[8, 30]   τὰ ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ· σταγόνας  δ'   εἶναι ἀπὸ τούτων τὰς αἰσθήσεις.
[8, 6]   ἑαυτοῦ σοφίην, πολυμαθείην, κακοτεχνίην. Οὕτω  δ'   εἶπεν, ἐπειδήπερ ἐναρχόμενος Πυθαγόρας
[8, 2]   Σάμιον τὸν Πυθαγόραν λέγεσθαι· ~συστῆναι  δ'   εἰς Λέσβον ἐλθόντα Φερεκύδῃ ὑπὸ
[8, 35]   τὴν ἐν ᾅδου κρίσιν· οἱ  δ'   εἰς πόλεμον δειλίαν ποιεῖν· οἱ
[8, 28]   ἐξ ἀλλήλων ἀπὸ σπερμάτων, τὴν  δ'   ἐκ γῆς γένεσιν ἀδύνατον ὑφίστασθαι.
[8, 31]   ἐκείναις πελάζειν μήτ' ἀλλήλαις, δεῖσθαι  δ'   ἐν ἀρρήκτοις δεσμοῖς ὑπ' Ἐρινύων.
[8, 29]   τελειωθὲν ἀποκυΐσκεσθαι τὸ βρέφος· ἔχειν  δ'   ἐν αὑτῷ πάντας τοὺς λόγους
[8, 8]   ἀρχή, Μὴ ἀνααίδευ μηδενί. Σωσικράτης  δ'   ἐν Διαδοχαῖς φησιν αὐτὸν ἐρωτηθέντα
[8, 1]   Κλεωνύμου φυγάδος ἐκ Φλιοῦντος, οἰκεῖν  δ'   ἐν Σάμῳ τὸν Μάρμακον, ὅθεν
[8, 35]   σφαῖραν εἶναι τῶν στερεῶν, τῶν  δ'   ἐπιπέδων κύκλον. Γῆρας καὶ πᾶν
[8, 48]   Σάμιον, Πυθαγόρης ἐγώ εἰμι· τὰ  δ'   ἔργα μου εἴ τιν' ἔροιο
[8, 22]   οἶκον εἰσιοῦσι, Πῆ παρέβην; τί  δ'   ἔρεξα; τί μοι δέον οὐκ
[8, 31]   ἀέρι ὁμοίαν τῷ σώματι. Τὸν  δ'   Ἑρμῆν ταμίαν εἶναι τῶν ψυχῶν
[8, 5]   διαμένειν τὸ ἐλεφάντινον πρόσωπον. Ἐπειδὴ  δ'   Ἑρμότιμος ἀπέθανε, γενέσθαι Πύρρον τὸν
[8, 4]   καὶ ὑπὸ Μενέλεω τρωθῆναι.  δ'   Εὔφορβος ἔλεγεν ὡς Αἰθαλίδης ποτὲ
[8, 23]   φίλους ἐχθροὺς μὴ ποιῆσαι, τοὺς  δ'   ἐχθροὺς φίλους ἐργάσασθαι. Ἴδιόν τε
[8, 34]   τοῦ Μηνὸς καὶ ἱκέτης· τὸ  δ'   ἦν τῶν ἀγαθῶν· τῷ τε
[8, 7]   Θήβας καὶ Ἐπαμεινώνδα καθηγησαμένου. Φησὶ  δ'   Ἡρακλείδης τοῦ Σαραπίωνος ἐν
[8, 32]   ὅταν ἀγαθὴ ψυχὴ προσγένηται, μηδέποτε  δ'   ἠρεμεῖν μηδὲ τὸν αὐτὸν ῥόον
[8, 21]   τῆς ἐν Δελφοῖς Θεμιστοκλείας. Φησὶ  δ'   Ἱερώνυμος κατελθόντα αὐτὸν εἰς ᾅδου
[8, 31]   ἀρτηρίας καὶ τὰ νεῦρα· ὅταν  δ'   ἰσχύῃ καὶ καθ' αὑτὴν γενομένη
[8, 24]   λείας καὶ ἀταράχους ἀποτελεῖν. Φησὶ  δ'   Ἀλέξανδρος ἐν Ταῖς τῶν
[8, 39]   ἂν ὑπομείνειε τῶν νεωτέρων. ~Ἐτελεύτα  δ'   Πυθαγόρας τοῦτον τὸν τρόπον.
[8, 44]   ἰδίαν ὑπογραφὴν τῶν ἡλικιῶν· ὡς  δ'   οἱ πλείους, ἔτη βιοὺς ἐνενήκοντα.
[8, 39]   ὄντας πρὸς τοὺς τετταράκοντα· διαφυγεῖν  δ'   ὀλίγους, ὧν ἦν καὶ Ἄρχιππος
[8, 21]   χαλκῷ δεδεμένην καὶ τρίζουσαν, τὴν  δ'   Ὁμήρου κρεμαμένην ἀπὸ δένδρου καὶ
[8, 45]   οὗτος, Ἐγὼν ἦν πρόβροτος· ὃς  δ'   ὅτε οὐκ ἦν, φάσκων ὥς
[8, 12]   μιᾶς χορδῆς εὑρεῖν. Οὐκ ἠμέλησε  δ'   οὐδ' ἰατρικῆς. Φησὶ δ' Ἀπολλόδωρος
[8, 44]   δι' γυνὴ κέκλημαι. ~Ὁ  δ'   οὖν Πυθαγόρας, ὡς μὲν Ἡρακλείδης
[8, 1]   ἔσχον Ἀθηναῖοι Τυρρηνοὺς ἐκβαλόντες. Ἔνιοι  δ'   υἱὸν μὲν εἶναι Μαρμάκου τοῦ
[8, 4]   τηρῆσαι τὴν αὐτὴν μνήμην. Χρόνῳ  δ'   ὕστερον εἰς Εὔφορβον ἐλθεῖν καὶ
[8, 2]   ἀπογόνου Κρεωφύλου, ἤδη πρεσβυτέρου. Νέος  δ'   ὢν καὶ φιλομαθὴς ἀπεδήμησε τῆς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/06/2009