Alphabétiquement     [«   »]
εἰπὼν 2
εἰρημένων 1
εἰρομένων 1
εἰς 34
εἴς 2
εἷς 1
εἰσελθόντα 2
Fréquences     [«    »]
30
28 τῆς
30 τοὺς
34 εἰς
37 εἶναι
40 τὰ
41 μὲν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre VIII (Pythagore)

εἰς


Livre, par.
[8, 21]   Φησὶ δ' Ἱερώνυμος κατελθόντα αὐτὸν  εἰς   ᾅδου τὴν μὲν Ἡσιόδου ψυχὴν
[8, 2]   δῶρον ἀπήνεγκεν ἑκάστῳ τῶν ἱερέων  εἰς   Αἴγυπτον. Ἔσχε δὲ καὶ ἀδελφούς,
[8, 18]   λύπαις κατατήκειν. Διὰ δὲ τοῦ  εἰς   ἀποδημίαν βαδίζοντα μὴ ἐπιστρέφεσθαι παρῄνει
[8, 44]   βιοὺς ἐνενήκοντα. Καὶ ἡμῶν ἐστιν  εἰς   αὐτὸν πεπαιγμένα οὕτως ἔχοντα· Οὐ
[8, 5]   αὐτὸς πίστιν θέλων δοῦναι ἐπανῆλθεν  εἰς   Βραγχίδας καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ
[8, 41]   τῇ μητρὶ ἐντείλαιτο τὰ γινόμενα  εἰς   δέλτον γράφειν σημειουμένην καὶ τὸν
[8, 19]   ἐρίων· τὰ γὰρ λινᾶ οὔπω  εἰς   ἐκείνους ἀφῖκτο τοὺς τόπους. ~Οὐδεπώποτε
[8, 10]   οἱ μαθηταὶ κατετίθεντο τὰς οὐσίας  εἰς   ἓν ποιούμενοι. Πενταετίαν θ' ἡσύχαζον,
[8, 5]   ἀποθάνοι, μεταβῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ  εἰς   Ἑρμότιμον, ὃς καὶ αὐτὸς πίστιν
[8, 13]   ἀπηγόρευεν ἅπτεσθαι συνασκῶν καὶ συνεθίζων  εἰς   εὐκολίαν βίου τοὺς ἀνθρώπους, ὥστε
[8, 4]   αὐτὴν μνήμην. Χρόνῳ δ' ὕστερον  εἰς   Εὔφορβον ἐλθεῖν καὶ ὑπὸ Μενέλεω
[8, 17]   συγχεῖν ἐν τῇ τέφρᾳ, δᾳδίῳ  εἰς   θᾶκον μὴ ὀμόργνυσθαι, πρὸς ἥλιον
[8, 7]   ἐστι τοῦ Ταραντίνου Πυθαγορικοῦ, φυγόντος  εἰς   Θήβας καὶ Ἐπαμεινώνδα καθηγησαμένου. Φησὶ
[8, 40]   θάψαι Φερεκύδην ἐν Δήλῳ ἐπανελθεῖν  εἰς   Ἰταλίαν καὶ πανδαισίαν εὑρόντα Κύλωνος
[8, 3]   πατρίδα τυραννουμένην ὑπὸ Πολυκράτους, ἀπῆρεν  εἰς   Κρότωνα τῆς Ἰταλίας· κἀκεῖ νόμους
[8, 2]   τὸν Πυθαγόραν λέγεσθαι· ~συστῆναι δ'  εἰς   Λέσβον ἐλθόντα Φερεκύδῃ ὑπὸ Ζωίλου
[8, 40]   πανδαισίαν εὑρόντα Κύλωνος τοῦ Κροτωνιάτου  εἰς   Μεταπόντιον ὑπεξελθεῖν κἀκεῖ τὸν βίον
[8, 10]   κατακούοντες καὶ οὐδέπω Πυθαγόραν ὁρῶντες  εἰς   δοκιμασθεῖεν· τοὐντεῦθεν δ' ἐγίνοντο
[8, 8]   φησιν αὐτὸν ἔνια ποιήσαντα ἀνενεγκεῖν  εἰς   Ὀρφέα. Αὐτοῦ λέγουσι καὶ τὰς
[8, 4]   ψυχῆς περιπόλησιν, ὡς περιεπολήθη καὶ  εἰς   ὅσα φυτὰ καὶ ζῷα παρεγένετο
[8, 35]   ἐν ᾅδου κρίσιν· οἱ δ'  εἰς   πόλεμον δειλίαν ποιεῖν· οἱ δέ,
[8, 3]   ἐν ἀπορρήτοις ἔμαθεν. Εἶτ' ἐπανῆλθεν  εἰς   Σάμον, καὶ εὑρὼν τὴν πατρίδα
[8, 2]   δὲ τὴν ἐκείνου τελευτὴν ἧκεν  εἰς   Σάμον καὶ ἤκουσεν Ἑρμοδάμαντος τοῦ
[8, 3]   ἄντρον ἀλλὰ καὶ ἐν Αἰγύπτῳ  εἰς   τὰ ἄδυτα· καὶ τὰ περὶ
[8, 27]   Ταύτην δὲ τὴν ἀκτῖνα καὶ  εἰς   τὰ βένθη δύεσθαι καὶ διὰ
[8, 8]   βίον ἐοικέναι πανηγύρει· ὡς οὖν  εἰς   ταύτην οἱ μὲν ἀγωνιούμενοι, οἱ
[8, 38]   παντελῶς. ~Ἀριστοφῶν Πυθαγοριστῇ· Ἔφη καταβὰς  εἰς   τὴν δίαιταν τῶν κάτω ἰδεῖν
[8, 41]   ἰσχνὸν καὶ κατεσκελετευμένον· εἰσελθόντα τ'  εἰς   τὴν ἐκκλησίαν φάσκειν ὡς ἀφῖκται
[8, 40]   Δικαίαρχος τὸν Πυθαγόραν ἀποθανεῖν καταφυγόντα  εἰς   τὸ ἐν Μεταποντίῳ ἱερὸν τῶν
[8, 3]   ἐν Κρήτῃ σὺν Ἐπιμενίδῃ κατῆλθεν  εἰς   τὸ Ἰδαῖον ἄντρον ἀλλὰ καὶ
[8, 5]   ἐπανῆλθεν εἰς Βραγχίδας καὶ εἰσελθὼν  εἰς   τὸ τοῦ Ἀπόλλωνος ἱερὸν ἐπέδειξεν
[8, 46]   καὶ τὸ Αὐτὸς ἔφα παροιμιακὸν  εἰς   τὸν βίον ἦλθεν. ~Οἱ δὲ
[8, 22]   ἑκάστοτε τοῖς μαθηταῖς τάδε λέγειν  εἰς   τὸν οἶκον εἰσιοῦσι, Πῆ παρέβην;
[8, 14]   ἄλλοις ἐνδεῖσθαι ζῴοις· καὶ πρῶτον  εἰς   τοὺς Ἕλληνας μέτρα καὶ σταθμὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/06/2009